TAXIDIENST Speciale groote wagens Y T A X 4000 Het probleem van de vlootsterkte TEL. 1788 DE eemlandeu Donderdag 27 Juni 1935 Uitgave: VALKH0FF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 301 OORLOGSGEVAREN IN OOST-AFRIKA Italiaansche mandaat over Abessynië? OPZIENBAREND VONNIS EDEN'S BEZOEK AAN HET CONTINENT ITALIË WIL ABESSYNIE BESCHAVEN AFKOELING TE PARIJS EXPLOSIE EISCIIT VELE DOODEN Lager- en Hoogerhuis uiten hun meening NIEUWE WAGENS PASSAGIERS TOT f5000.-VERZEKERD in binnen- en buitenland W. LEYENHORST - LEUSDERWEG 242 ONWEER- EN HITTE- SLACHTOFFERS EXEMPLAREN TEL. 1830 TEL. 1093 op andere pagina's Laatste berichten Eerste blad pag. 3 WEERVERW ACHTING 9 uur 52 min. TELEFOON 1210 In- en verkoop van automobielen MATUSCIÏKAS DOODVONNIS BEVESTIGD AMERSFÜORTSOH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS pcr 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) t 0.15. Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS DER AOVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertentièn voor dt helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 WERELDGEBEUREN Het is nauwelijks aan te nemendat de negus de krasse eischer van Rome zal inwilligen WANNEER men de verschillende be- richten, die betrekking hebben op Eden's bezoek aan Rome, met elkaar (vergelijkt wij hebben speciaal het oog op de telegrammen, welke zich bezig hou den met de Italiaansch-Abcssijnsche. moei lijkheden komt men onvermijdelijk tot de conclusie, «lat de missie van den Kngel- 6chen minister vrijwel op oen mislukking is uitgeloopcn. Te Londen verheimelijkt men (het negatieve resultaat van de besprekingen iusschen Mussolini cn Eden, die verschil lende voorstellen moot hebben gedaan, Waarbij Jtalie economische concessies in lAbessynië in het vooruitzicht werden ge steld, dan ook geenszins. Het feit, dat ten aanzien van het conflict, hetwelk tusschen Rome en Addis Abeba is gerezen, geen en kele vordering is gemaakt, vergroot uit den aard der zaak het oorlogsgevaar in Oost- Afrika aanmerkelijk. In uitgebreide Londcnschc kringen is men tic meening toegedaan, dat Italie niet voor een regeling i.2'tc vinden, tenzij het toestem ming krijgt tot vérgaande penetratie in 'Abessynië, dat, naar de Italianen herhaal delijk verklaren, een onbeschaafd land is, (hetwelk Rome in het belang der wereld wil •beschaven oftewel civiliscercn. Men ziet dus: Italië heeft nobele voornemens en lei wille van de verwerkelijking dier edele oogmer ken stuurt het er blijkbaar op aan een man daat of een protectoraat over Abessynië te (verwerven; dat deze plannen in Engeland groote ongerustheid wekken, ligt voor de hand, want men kan er reeds bij voorüaat op rekenen, dat de keizer van Abessynië, wanneer Italië dergelijke verlangens in ver moedelijk uit imat ieen vorm te Addis Abeba kanbaar mocht maken, een dindclijk-afu ij zende houding zal aannemen. Vandaar dal vele Engelschcn het uitgesloten achten, dat een gewapend Abessij nsch-I taliaapsch con flict alsnog kan worden voorkomen. Opmer kelijk is in elk geval, clat het Foreign Of fice aan den Britschen gezant te Addis Abeba, die op liet punt stond met verlof naar Engeland te vertrekken, heeft geseind (voorloopig op zijn post te blijven. Trouwens: in de officieel beïnvloede Ita- Üiaansche pers wordt ook reeds bet vermoe den uitgesproken, dat Mussolini op de Vol kenbondsbijeenkomst in Augustus do toe passing zal verzoeken van art. 19 van liet jVolkenbondshandvest, dat het principe der revisie bevat, en van t van art. 16, waar door een staat, die en waardig blijkt te zijn, uit den Volkenbond kan worden gestooten. M.a.w.: Rome streeft ernaar Ethiopië zoo Zwart mogelijk te maken, teneinde de we reld ervan te doordringen, clat een dergelijk land feitelijk in de Gcnccfsche volkerenge meenschap niet thuis hoort. Men herinnert zich bovendien welk een groot en ijver de Italiaansche pers speciaal den laatsien tijd aan den dag heeft gelegd in een reeks uit eenzettingen, waarvan het doel was aan te tooncn, dat de slavernij in Abessynië nog welig tiert. Aan den anderen kant kan men er staat op maken, dat llalië, wanneer het ite Genève zijn zin niet krijgt, definitief met clen Volkenbond zal breken. Ook deze situa tie acht Engeland niet aangenaam, zoodat Londen naar alle waarschijnlijkheid zijn ijver zal verdubbelen, teneinde alsnog een accoord tusschen beide partijen naderbij te brengen en zoodoende het uitbreken van leen oorlog te voorkomen. Het gevaar van een dergelijk gewapend conflict wordt ook in Abessynië zeer groot geacht en de Abessijnsche gezant te Parijs, Hawariat, heeft clan ook opnieuw een drin gend beroep op heel de beschaafde wereld gedaan, om niet te gedoogen, clat Abessynië prijs wordt gegeven aan de veroveringszucht van Italië. Hieraan voegde hij nog toe, dal cle overige Europeesche mogendheden alle er het grootste belang bij hebben, clat Italië de „open deur" in Abessynië niet met een smak dichtslaat. Toch houdt ook de Abes- I Drie vrijgesprokencn in hooger beroep ter dood veroordeeld WEEN EN, 26 Juni. Het Opperste Ge rechtshof tc Weencn heeft een opzienba rend vonnis geveld. Voor een jury-recht bank hadden zich ccnige maanden geleden vier personen te verantwoorden wegens liet in het bezit hebben van ontplofbare stoffen. Destijds werd één der beklaagden ter dood veroordeeld en werden de drie anderen vrij gesproken. Van liet doodvonnis was de ver dediger cn van het vrijsprekend vonnis was de officier van justitie in hooger be roep gegaan. Het Opperste Gerechtshof heeft thans liet 'doodvonnis bevestigd en bovendien de drie vrijgesprokencn eveneens ter dood veroor deeld. Bij het uitspreken van liet Vonnis kreeg 'de vrouw van één der vroeger vrijgespro- kenen, een moeder van viif kinderen, een zenuwtoeval cn moest uit de zaal gedragen .worden. sijnschc gezant reeds rekening met cle c\cn- tualiteit van een oorlog; wanneer deze mocht uitbreken, dan zullen do bondgenoo- ten van Abessynië zijn: de lieetc, door de zon verbrande hoogvlakten met haar einde- loozc, waterlooze trajecten en de tropische koortsen, veroorzaakt door myriaden van muskieten. Het Abessijnsche landschap zal het operatieterrein zijn van keizer Jlailc Selassu's soldaten; zij kunnen elke schuil plaats, elk pad in de onherbergzame grens gebieden. Hun uithoudingsvermogen stelt hen in staat dag en nacht te marcheeren. In de ontoegankelijke gebieden kunnen de Abessyniërs als gemzen van steen lot steen springen. Daar staat tegenover, clat Italië over an dere bondgenooten beschikt: het meest mo derne oorlogsmateriaal, vlammenwerpers, gifgassen, bombardementsvliegtuigen, tanks en „andere barbaarsche wapens", zooals de gezant liet uitdrukte, die er aan toevoegde, dat Abessynië niet eens gasmaskers bezit. Een Italiaansche beschouwing over zijn besprekingen te Rome cn Parijs Tiet Giornale d'Italia schrijft over do be sprekingen tusschen Eden cn Mussolini, dat, zonder tot actoorden te leiden, hetgeen ook niet op het. programma stond, de gc- dachtcnwisselingen tusschen de beide staatslieden gelegenheid hebben gegeven tot een brcedc cn nuttige uitwisseling van inzichten, welke te Parijs zal wórden ge completeerd door gedacht en wisselingen tus schen Eden en Laval. Het blad voegt hier aan toe, dat de besprekingen te Rome de gelegenheid hebben gegeven vast tc stellen, dat dc solidaire politiek der drie groote mo gendheden van West-Europa, welke te Slrcsa tot stand is gekomen, geen enkele wijziging heeft ondergaan. Wat de Abes sijnsche kwestie betreft, droegen dc bespre kingen uiteraard uitsluitend een informa tief karakter met betrekking tot. de wcdcr- zijidsche standpunten. In dit opzicht wordt dc politiek van Italië ter verdediging van cle nationale Italiaansche belangen, die voortdurend worden aangevallen door dc bewezen vijandschap van Abessynië, in dc allereerste plaats bepaald door dc politiek van dit land. Nadere uitwerking van de richtlijnen van Londen en Strcsa. waarover in het officicc- le communiqué wordt gesproken, is al dus de Lavoro Fascist a practisch alleen mogelijk, wanneer Engeland besluit een duidelijker houding aan tc nemen. De doeleinden van Rome ten aanzien van Ethiopië Reuter seint uit Rome: De Italiaansche doeleinden ten opzichte van Abessynië zijn, naar men meent, door Mussolini als volgt tegenover Eden uiteengezet: 1. Recht op vreedzaam bezit van de Ita liaansche koloniën; 2. het recht naar Abes synië te gaan, wegen, spoorwegen en brug gen te bouwen, aimede scholen te openen; 3. het recht voor Italië een goeden invloed uit te oefenen ter beschaving van het land. In welingelichte Italiaansche kringen legt men er den nadruk op, dat Italic niet bc reid is achter te blijven bij Duitschland in het opeischen van koloniale expansie. Officieele Italiaansche kringen verklaren dat Eden geen enkel voorstel gedaan heeft tijdens zijn besprekingen met Mussolini ter opheldering van cle Abessijnsche kwestie. Wel zou hii door zijn regecring gemachtigd zijn geweest zekere voorstellen te doen, maar, na Mussolini gehoord te hebben, heeft hij zich er rekenschap van gegeven, dat Italië niet bereid is ecnigerlei partieele regeling te aanvaarden. Storm richt schade aan in Zuid=Frankrijk PARUS, 20 Juni (V.D.). Te Mont de Marsan in Zuid-Wést-Frankrijk is door een krachtigen wervelstorm aanzienlijke schade aangericht. Van verschillende huizen wer den" de daken afgerukt, hoornen werden ontworteld en muren ingedrukt. Dc kelders van talrijke gebouwen liepen onder water. In cl© geheele omgeving is do oogst ver nield. Te Parijs, waar het dc laatste dagen drukkend warm was geweest, heeft het Woensdagmiddag gedurende een kwartier heftig geregend en gehageld, terwijl er een sterke wind stond. Dc temperatuur is aan merkelijk gedaald. EL PASO (Texas), 27 .1 uni.. .(.Reuter). In dc kalkstccnbrekórij van och cement fabriek te Rio Grande zijn 20.000 pond dynamiet ontijdig geëxplodeerd. Voorzoo ver men thans kan zien. hebben hierbij tien a zes tien arbeiders den dood gevonden. POLEN UIT FRANKRIJK GEZET WARSCHAU, 27 Juni (V. D.) Een dui zendtal Poolschc arbeiders is uit Frankrijk in Polen teruggekeerd. Velen van hen be schikken niet over contanten. De overeenkomst met Duitsch; land door sommigen toege= juicht, door anderen gelaakt In het Lagerhuis zijn Woensdag verschil lende viagen beantwoord met betrekking tot cle loot overeenkomst met Duitschland. Sir Eyres Monsell, cle eerste lord der admi raliteit, antwoordde voor dc regecring. Hij zeidc o m., dat van de tonnages, toegestaan door de verdragen van Washington cn Lon den, 35% van liet Britsche totaal aan kapi tale schepen, kruisers cn destroyers resp. zou zijn 166.103, 118.650 cn 52.500 Ion. Op dezelfde basis bedraagt 45% van cle Britsche duikbootentonnage 23.715 ton; 35% van de totale tonnage, die door genoemde verdragen aan Engeland wordt toegestaan, zou bedragen 403.008 ton. Na 31 December 1936 zou de aan Duitschland toegestane ton nage afhangen van den dan bestaandun toe stand. Verder verklaarde spr., dat de Dcutsch- land en dc daaraan gelijke schepen volgens cle bepalingen van cle overeenkomst vallen onder de kapitale schepen cn in die klasse zullen blijven volgens de definitie, voorge steld voor een toekomstig verdrag in het Britsche ontwerp voor een ontwapenings- conventic. Sir Samuel I-Ioare zeide voorts nog, dat hot sluiten van een algemeenc bewape ningsovereenkomst ter vervanging, voor zoover Duitschland betreft, van deel V van het verdrag van Versailles het doel blijft vormen van dc Britsche politiek. De regee ring is van meening, dat de Engelsch-Duit- sclie overeenkomst het sluiten van een al gemeenc overeenkomst inzake vlootbewapc- ningen zal vergemakkelijken. In het Hoogerhuis hebben debatten plaats gevonden over militaire en vlootzaken, in hef middelpunt waarvan het Duitsch-Engel- sche vloot accoord stond. Lloycl George verklaarde, dat cle voor waarden van het. vlootverdrag verheugend gunstig waren voor Engeland, doch zij zijn lot stand gekomen zonder effectieve rugge spraak met Frankrijk of Italië. De politiek, met Duitschland te werken en het overige Europa aan zijn lol over Ie laten, kan mis schien dc juiste blijken, spr. srceft er echter de voorkeur aan zich te houden aan cle be proefde vrienden van Engeland. Men kan Duitschland geen eenzijdige revisie toe staan. Wat de duikbooten betreft, heeft En geland theoretisch cn practisch toegestemd in de pariteit van Duitschland. Duitschland heeft slechts duikbooten noodig met een ge ringe actieradius voor de Oostzee en het Kanaal, terwijl Engeland groot e duikbooten voor de doeleinden van liet Britsche rijk noodig heeft. Spr. achtte de hoop, «lat een bewapeningswedloop ter zee dooi dc over eenkomst zal worden verhinderd, ongemoti- veerd; integendeel: zij zal o\era! tot bewa peningsuitbreiding leiden; Frankrijk beeft reeds zijn behoefte aan verdere cn snellere uitbreidingen medegedeeld. Verklaard werd namens de labouropposi- t ie, dat één der feilen van de overeenkomst was, dat men bet eens is geworden over een bewapeningsbegrenzing in plaats van tc streven naar een algemeene bewape ningsverlaging. Dc vloot overeen komst doet afbreuk aan de grondslagen van de collec tieve veiligheidspolitiek en aan dc samen werking der naties voor dc instandhouding van den vrede. Engeland zou op zijn minst een beroep hebben kunnen doen op Duitsch land om terug te kceren naar den Volken bond, nadat het cle overeenkomst had on derteekend. Voorts beval spr. de bijeenroe ping aan van een internationale vlootconfe- rentie, waaraan Duitschland cn Rusland zouden moeten deelnemen en waar een col lectief veilighcidsverdrag voor steun ter zee tegen een aanvaller zou moeten worden ge sloten. Admiraal Beatty verklaarde o.a.: Het Londensche vlootverdrag heeft voor zien in de pariteit met andere mogendhe den en ocnige mogendheden, die het Lon densche verdrag niet hebben ondcrtcekcnd, hebben de pariteit zelfs overschreden, Frankrijk bijv. bezit 180% van dc Engel- schc duikbooten. Om die reden ben ik van meening, dat er geen gevaar aanwezig is, dat wij een fout met Duitschland hebben gemaakt. Het moet zeer bevredigend zijn voor de Engclsche regeering, dat Hitler ver klaard heeft, clat de Duitschc regecring be reid is tót volledige afschaffing van dc duikbooten. Ongelukkig echter sluiten ccni ge andere landen zich niet bij cle Engcl sche politiek aan. De leider der labouroppositie. lord Pon- sonby, verklaarde, dat. zijn partij de over eenkomst als zoodanig niet veroc-deelt, maar alleen cle methodes, waarmede zij tot stand gebracht werd. Men zou overleg heb ben moeten plegen met Frankrijk. Twee personen door dc bliksem gedood Verbrande boerderijen Tijdens een lievig onweer, dat gisteravond laat en vannacht boven Twente woedde, trof cle bliksem een groep personen, die een schuilplaats hadden gezocht onder een boom in dc Hengelose h est raat te En sche el e. Twee personen. Mei. Rutgers uit Hen gelo en do heer Leuverink uit Enschede, werden op slag gedood. De lijken zijn naar liet R.K. Ziekenhuis overgebracht. In den afgcloopen nacht ontlastte zich boven Rosmalen een vrii lievig onweer gepaard gaande met. zwaren regen. Dc blik sem sloeg in de boerderij toehehoorendo aan den heer J. Lilh cn bewoond door den eigenaar cn cle familie van der I-Ieijdcn. De bewoners moesten in nachtgewaad het huis verlaten. De brandweer, die inmiddels was gerequireerd. stond machteloos tegen over dc vuurzee en moest zich beperken lot nat bonden der omliggende huizen. De inboedel ging verloren, alsmede veel land bouwgereedschap. Verzekering dekt dc schade. Tiiclcns het lievige onweer, dut heden nacht heeft gewoed is de bliksem voorts nog ingeslagen in de kapitale boerderij van den landbouwer K. tc Engelen onder dc ge meente Bokhoven bij Rosmalen. De boerderij brandde geheel uit. Van den in boedel kon bijna niets worden gered. Drie varkens kwamen in cle vlammen om. De bewoners moesten in nachtgewaad vlucht ten. Hedennacht woedde boven cle gemeente Wccr.se lo een zwaar onweer. Dc kapi tale boerderij van den lieer Oostcrbroet tc Rossum onder Wecrselq werd tijdens het noodweer door het hemelvuur getroffen cn ging geheel in dc vlammen op. De inboo- lel ging geheel verloren. De schade die aanzienlijk is, wordt door verzekering ge lekt. Tc Sncck is dc 61-jarige boerenarbeider R B. gisteren bij het hooien door de vvarni- le bevangen cn aan de gevolgen daarvan in het ziekenhuis overleden. liet blijkt dat het kort© onweer, clat Maandag vooral in noordelijk Friesland losbrak volgens de N.R. Ct. heel wat schade heeft aangericht. .'n Noor d w o 1 «1 e werd het huis van de weduwe Postina getroffen, clat met den gcheclen inboedel afbrandde. Tal van koeien werden in de weiden ge dood. Tc Sua vv oude sloeg dc bliksem in een wagen met hooi. De hooier Bcrgsma werd door den bliksem getroffen cn be wusteloos opgenomen. Weer bijgebracht bleek bij gedeeltelijk verlamd te zijn. Een der paarden werd doodgeslagen, wagen en hooi verbrandden. Hier en daar ging het onweer gepaard met hagel- en regenbuien van ongeleenden hevigheid, die heel wat schade aan ruiten en veldvruchten aanrichtten. Elders werd tijdens liet onweer een wind hoos opgemerkt, die hoopen hooi meters ver meenam. n cle omgeving van het dorp Koot en viel ©en hagelbui, zocfals daar nog nooit beleefd is. Takken van hoornen werden afgerukt, jonge vogels werden uit. hunne nesten ge slingerd. Zelfs kuikens in de ren werden door de dikke hagelsteepen gedood. De lievige hui duurde ongeveer 20 minuten cn aan de veldvruchten is grootc schade toegebracht. Ook Dinsdagmiddag beeft bet. in Zuid- Friesland weer geonweerd, maar niet zoo erg als Maandag. N.R.Ct. ALBURY'S BURGEMEESTER KOMT THANS NIET Men meldt ons, dat de burgemeester van Alburv niet medekomt met liet gezelschap Australiërs, clat dezer dagen ons land be zoekt. Tn Augustus zou do burgemeester alleen naar Nederland komen. Jhr. W. E. BOSCH VAN OUD- AMELISWEERD f Jhr. W. E. Bosch van Oud-Amelisvvecrd oud-lid van Ged. Staten van Utrecht, is in den afgcloopen nacht in het St. Anlonius- gasthuis tc Utrecht overleden. Dit nummer bestaat uit 2 bladen DIT BLAD HEEFT EEN DAGEL1JKSCHB GECONTROLEERDE OPLAAG VAN (voor binnen- en buitenland) Standplaats: Hotel „MONOPOLE" Kantoor: KAMP 41. BIN NI: N LA ND Ingediend is een wetsontwerp tot wijzi ging der militaire pensioenwetten. (Tweede Blad, pag. 3.) Gemeenteraadsverkiezingen. (Eerste Blad, pag. 2.) STADSNIEUWS Dc uitslag der Raadsverkiezingen. (Tweede Blad, pag. 1.) .Vergadering van dc Ambachtsschool. (Tweede Blad, pag. 2). De verkeerslichten te Woudenberg. (Kan tongerecht). (Tweede Blad, pag. 2). Medegedoeld door het K. N. M. I. Dc Bilt. Verwachting: Zwakke tot ma tige Zuidelijke tot Westelijke wind, gedeeltelijk bewolkt, weinig of geen regen, iets koeler. RUIME STALLING LIET ON. JERHOUDS - ABONNEMENTEN Reparaties geschieden door vakkun dig personeel, onder garantie. Agent der Chrysler, Plymouth, Adler, Fiat, M.G. auto's en Fargo vracht-chassis. Gebruikte auto's in elke orij8klasêG voorradig. Rcutcr-seint uit Boedapest, dat in het pro ces tegen Matuschka in hooger beroep het doodvonnis is bevestigd. GEDUCHTE BRAND IN FLORIDA NEW YORK, 26 Juni. (V. D.) In een jacht haven hij Fort Bauderdale in Florida is een geweldige brand uitgebroken tengevolge van de ontploffing van een benzinetank aan boord van een jacht, waardoor 72 jachten, kruisers en motorbooten werden vernield. c waarde wordt geschat op ll/« millioen dollar. Men vreest bovehfeen, clat bij 'den brand drie menschcn om .het leven zijn ge komen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1