RADIO CENTRALE IN GROOTER FORMAAT 4000 Geen uitdaging van Italië GRAMOFOONMUZIEK ONS uurtjs UW uurtje FIRMA DUIM BURGER Plot seiin „ADLER" DE EEMLANDER Zaterdag 19 October 1935 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 34e Jaargang No. 53 uit mooi Amersfoort „NIEUW" BEWIND TE WEENEN verhoogt Uw kennis en biedt U gepaste ontspanning RIJDT VEILIG EN GOEDKOOP Stadsritten minimum 15 CENT maximum 25 CENT Buitenritten 5 cent per x.m. NIC. BOVEE Standplaats naast Kantoor KAMP 41 Stationplein TEL.1093 en 1830 HOTEL M0N0P0LE Medische Hulp LEYTAX TEL. 1788 W.LEYENHORST-LEUSDERWEG 242 Belangrijkste Nieuws Laatste berichten Eerste blad. pag. 3 GARAGE VALEWINI Licht op 5 uur 25 min. Agent: J. J, MOLENAAR AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amerstoort 1.95; per maand 0.65; per week fmet gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland iranco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIK RFR AnVFRTFNTIFN van l"-4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummet elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 TJEDEN is hef Amersfoortsch Dagblad van afmeting veran derd. Het heeft afstand gedaan van het kleine model pagina en deze vervangen door pagina's van grooter formaat, xvelke in plaats van vijf, zes kolommen zullen bevatten. Door deze verandering heeft ons dagbladdat onzen stadgenooten het groote wereldnieuws, zoowel als het binnenlandsch nieuws ge* lijk met de groote bladen brengt, zich geheel geschaard in den kring van de groote dagbladen. Deze oogenschijnlijk kleine verande* ring eischte een algeheele omzet ting op de technische afdeeling. Ondanks den druk der tijden hebben wij gemeend toch tot de zen maatregel te moeten oven gaan, wetende daarmede aan den wensch van velen tegemoet te komen. Het is dit jaar reeds de tweede belangrijke maatregel web ke wij in het belang van onzen uitgebreiden lezerskring nemen, daar wij in April ertoe zijn oven gegaan om den abonnementsprijs van ons dagblad te verlagen. Door de vergrooting van de aft meting van ons blad:, welke, snel op de verlaging van den abonnee ment s "rijs is gevolgd, kunnen wij thans, meer dan welk blad ook, zeggen: méér nieuws voor minder geld! Wanneer men dergelijke bes stuiten neemt, kan men ervan overtuigd zijn daarmede geheel overeenkomstig den wensch van velen te handelen. Immers, onze adverteerders hebben bewezen de publiciteitswaarde van ons blad op de juiste waarde te schatten en zijn ons hun vertrouwen, dat wij nog nimmer hebben bes schaamd, ook in deze, voor ieder zoo benarde tijden, blijven schens ken. Een waarborg voor deze publis cifeitswaarde is gelegen in het feit, dat ons dagblad is aanges sloten bij het Bureau voor Publis cifeitswaarde, Tournooiveld 4, 'ssGravenhage, welk bureau ges regeld een accountantsonderzoek instelt naar het aantal betalens de ahonné's en de oplaag van ons blad, van welk onderzoek een rapport wordt opgemaakt, dat voor onze adverteerders steeds op ons Bureau ter inzage ligtevenals het kaartsysteem van onze abonné's. Dit vertrouwen berust bovendien op de bijna 35* jarige ervaring, welke onze ad verfeerders met ons, in deze stad zoo hijzonder goed verspreide, dagblad hebben opgedaan. Wij hebben tegenover dit vers trouwen het devies gesteld: Zorgt dat ge het waard blijft!", welk devies wij óók hebben ges steld tegenover het vertrouwen, dat onze abonné's in ons Amers foortsch Dagblad hebben. Wans neer de tijden veranderden, ons derging ook ons blad veranderin gen. De modert^e typografie, die voor een dagbladbedrijf meer en meer is uitgegroeid tot de journalistieke typografie, begon steeds zwaarder eischen te stel Jen. De bestaande inventaris, het lettermateriaal, de indeeling der pagina's, zij zijn thans gansch an* ders dan enkele jaren geleden. Ook daarin zijn wij steeds actus eel geweest, zoodat ons blad, óók wat de typografische verzorging betreft, geheel met zijn tijd is meegegaan. En dit doet het thans wéér! Hef bewijs voor hef laatste wordt U heden geleverd, nu de bijna vijf en dertigjarige trouwe gast in Uw huis in een nieuw formaat verschijnt. Deze verandering heeft nas tuurlijk ook weer haar voordeel, namelijk, dat Gij voor denzèlfden abonnementsprijs meer nieuws in Uw bus krijgt. Overtuigd als wij ervan zijn, dat deze verandering niet alleen een belangrijke verbetering is, maar óók in den smaak zal val len van onzen uitgebreiden les zerskring, gaan wij met vol ver trouwen de toekomst tegemoet. Men bedenke wél: het uit e r* l ij k van een blad verandert naar gelang de behoeften aan die verandering groeien, maar de i n* ne rl ij k e waarde van een blad, van Uw trouwen huisvriend, is daarmede niet veranderd. Het Amersfoortsch Dagblad zal zijn cachet van betrouwbaarheid, van objectiviteit en van gedegenheid blijven behouden, ook nu het volgens den eisch des tijds in grooter formaat gestoken is! Nadrukkelijke verklaring van Britsche zijde LONDEN, 19 Oct. (Reuter) In offi- cieele kringen wordt medegedeeld, dat „de recente campagne in de Italiaan sche pers" en in de Fransche pers'een rechtzetten van het volgende noodig maakt: Er is hooit sprake geweest van het forceeren van Aen blokkade tegen Ita lië, het sluiten van het Suez-kanaal of de Roode Zee. Dit is aan Laval en Mussolini medegedeeld en de rede van Laval te Clermont Ferrand toont aan, dat in de Britsch-Fransche besprekin gen nooit sprake is geweest van mili- tarie sancties, provoceerende maatrege len of een actie, welke zou kunnen worden uitgelegd als een provocatie van Italië. Men vestigt er nogmaals de aan dacht op, dat elke veiligheidsmaat regel collectief en niet individueel moet zijn. De berichten, dat Eden een per soonlijke actie tegen Italië zou lei den, worden „onjuist en tenden tieus" genoemd en nog sterker wordt gedementeerd, dat de hou ding van Londen ten doel heeft de regeering van Ialië te doen kiezen tusschen „vernedering of oorlog". Hieromtrent mag in de Fransche pers geen twijfel bestaan. Men verwondert zich erover, dat het vertrouwen van Frankijk in den Vol kenbond. dat het vijftien jaar lang heeft gekoesterd, in dit eene geval is geschokt. Teneinde dit op te helderen, heeft Clerk aan Laval gevraagd de houding van Frankrijk ten aanzien van artikel 16 duidelijk uiteen te zet ten. Men heeft geen ander dan een be vestigend antwoord kunnen verwach ten, want men verheelt zich niet, dat een uitstel of weigering een algeheele wijziging zou meebrengen van de di plomatieke instrumenten, welke onder toezicht van den Volkenbond zijn ge- teekend. TOEPASSING DER SANCTIES Volgens een mededeeling van het Volkenbondsecretariaat hebben tot dusverre 15 staten toegezegd sanc- tievoorstel no. 1 het wapenuit voerverbod naar Italië en opheffing van een eventueel bestaand wapen- uitvoerverbod naar Abessynië te zullen uitvoeren. Dit zijn: Enge land, Cuba, Griekenland, Polen, Letland, Frankrijk, Finland. Colum- bië, sovjet-Rusland, Zweden. Uru guay, Indië, Ierlan d, Litauen en Nederland Sanctievoorstel no. 2 betreffen de credietboycot- van Italië is tot dusverre nog slechts aangenomen door de sovjet-unie en Neder land. WEDEROM OUDE MISDADEN AAN HET LICHT GEKOMEN TE OSS De politie te Eindhoven heeft op ver zoek van de gemeentepolitie te Oss al daar gearresteerd en op transport naar Oss gesteld de oud-Ossenaar A. van Schayk. Bij een verhoor, {dat hem op het politiebureau te Oss werd afgeno men, bekende hij o.m. betrokken te «ijn geweest bij den overval met geweldple ging op den 60-jarigen varkenskoopman G. van Hinthum in den nacht van 1 op 2 November 1924, waarbij drie schoten werden gelost, waarvan één van Hin thum in den rug trof. Voor dit feit heeft reeds P. van G. uit Oss zes jaar gevan genisstraf ondergaan. Ook toentertijd werd Van Schayk gearresteerd, doch wegens gebrek aan bewijs op vrije voe ten gesteld. Verder verklaarde Van Schayk mede plichtig te zijn geweest aan den in'1927 gcpleegden roofoverval op I-Iuysmans in de heide te Oss, die werd mishandeld en van een bedrag aan geld en een jacht geweer werd beroofd. Van Schayk zal op transport naar Den Bosch worden gesteld. VOGELTREK De jaarlijksche vogeltrek heeft al tijd op de menschelijke fantasie ge werkt. Allerlei sagen en fabels wer den om dit geheimzinnige verschijn sel. gesponnen. Uit de komst der vo gels leidde de boer voorspellingen af omtrent de opbrengst van zijn akkers, omtrent weer en wind. Uit de trek- formaties en de geluiden, die de trek kende vogels maken, putte hij waar schuwingen voor goede en slechte lij den, voor vrede en oorlog. De moderne wetenschap heeft ech ter aan al deze verbeeldingen den ge nadeslag gegeven. Door de vogels te ringen heeft meri veel duistere vraag stukken kunnen oplossen. Men weet thans van waar de vogels komen en waarheen zij gaan. De meeste zangvo gels, die door- en wegtrekken, gaan in Augustus en September naar Afrika. Zij trekken 's nachts, want in dien zij den geheelen dag doortrok ken zouden ze geen gelegenheid heb ben bij licht voedsel te .zoeken, zoo dat zij anders van honger zouden om komen. Nooit wordt de tocht in eens naar het verre winterkwartier afge legd. Dit zou ook moeilijk gaan. De meeste vogels ontwikkelen geen groo- tere snelheid dan plm. 50 K. M, per uur, terwijl zij gemiddeld 6—7 uur per dag vliegen, hetgeen beteekent, dat zij om een afstand af te leggen van 8000 K.M, plm. 22 dagen noodig hebben. Merkwaardig is dat onze gewone Spreeuw verreweg de snelste der trek vogels is. Hij vliegt plm. 74 K.M. per uur. Onbegrijpelijk is. dat de Sperwer, de koene en snelle roover, tot de langzaamste vliegende vogels blijkt te behooren, daar zijn vliegtempo slechts plm. 41 K.M. per uur bedraagt. Niet alle vogels gaan groote afstan den. B.v. de kraaien, spreeuwen, vin ken, keepen, die in October bij dui zenden over ons land uit Noord- en Noord-Oost-Europa komen, trekken slechts naar Engeland en Frankrijk. Zij zijn ook wel beter bestand tegen den winter dan de echte kleine zan gers als b.v. Fi''s en Spotvogel, die zich vooral voeden met insecten en larven, welke op bladeren leven. Zij zouden zich hier niet kunnen handha ven waardoor .zij de eeuwig-groene Ironische wouden opzoeken. De zaad- en alleseters vinden de tafel gedekt in het vorstvrije Ierland, Zuid-Engeland en West-Frankrijk, als de vorst maar niet te streng en te langdurig is. Zelfs Nederland is voor vele Noord-Europeesche vogels als Bonte kraai, Koperwiek, Spreeuw en vink reeds zacht genoeg om als win terkwartier te dienen. De vogeltrek vindt zijn verklaring in het feit, dat de vogels aan koude en voedselgebrek ontkomen. In het najaar voltrekt zich een proces in het lichaam en de ziel van de vogels, dat hen als het ware dwingt om heen te gaan. Hier zijn wij in de gelukkige om standigheid een belangrijken trekweg te bezitten in het Eemgebied. Dit komt omdat de vogels zoo lang mo gelijk de zee mijden. Bij Niikerk zwenken ze dan ook in Zuid-Weste lijke richting langs onze stad. Men kan hier getuigen zijn van het boeien de schouwspel, dat de trek van dui zenden spreeuwen, vinken, keepen, kraaien, kneuen, lijsters en kieviten oplevert. Meestal verplaatsen de vo gels zich tusschen 78 's morgens. In èèn tfur trekken wel 50 troepen door, tellende 2000 vogels. De spreeuwen vlieg laag de vinken hoog in los troepenverband, VIRIDIS. Bondskanselier Schuschnigg een ornament van Star# hemberg's regeering In hun commentaren op de reorgani satie der regeerinig leggen de Oosten rijksche bladen er den nadruk op, dat de nieuwe regeering nog energieker dan tot dusverre den gevolgden koers in de binnenlandsche politiek zal handhaven. Zij wijzen erop, dat de reorganisatie in volkomen orde is geschied. De ol'ficieele Wiener Zeitung ver klaart, dat de bondskanselier ook thans snel en zeker heeft gehandeld. De christelijk-sociale Reichspost wijdt vooral eenige waardeerende woorden aan den minister van landbouw Rei- tlier, aan minister Neustadter Stürmer en daarnevens ook aan den afgetreden Fey. De Wiener Neuesten Nachrichten schrijft, dat met het oog op het bijzon dere standpunt, dat majoor Fey sedert jaren heeft, ingenomen in de Oostenrijk- sche politiek, zijn aftreden wellicht als het meest sprekende kenmerk der. re- geeringsreorganisatie moet worden be schouwd-.' Volgens de Berliner Börsepzeitung was de reorganisatie der Oostenrijksche regeering te voorzien, daar er tusschen bepaalde personen in het' kabinet tegen stellingen bestonden, die voortdurend sterker werden, terwijl er bovendien nog een zekere invloed van buiten de grenzen bestond. Te oordeelen naar de opgedane ervaringen, wordt door dé re organisatie 'het Italiaansche accent nog versterkt. Het Berliner Ta-geblatt schrijft, dat men de wijziging kan beschouwen als een consolidatie van de toestanden, die tot. dusverre in Oostenrijk hebben be staan. Volgens de Deutsche Allgemeine Zei tung is Fey uitgeschakeld, omdat hij met zijn groep streefde naar de verwe zenlijking van spefciale doeleinden. De Weensche correspondent van de Times meldt, dat de eerste indruk, dien de reorganisatie der Oostenrijksche re geering gemaakt heeft,'deze is geweest, dat de Italiaansche invloed versterkt is. Hij voegt hieraan toe, dat niets minder populair zou kunnen zijn. De tegenzin tegen een versterking van den Italiaan- schen invloed bestaat niet alleen bij de socialisten en nationaal-socialisten, maar ook in andere kringen. Vólgens de Daily Herald is de bonds kanselier een ornament geworden in een regeering, die geleid wordt door Starhemberg, „den agent van Musso lini". De News Chronicle schrijft, dat de meeste thans afgetreden minister» het niet eens zijn geweest met de thans door Oostenrijk gevolgde politiek. Zij gingen daarbij, uit van het standpunt, dat Italië niet meer in staat is Oosten rijk militair te beschermen. Betoogingen te Weenen Vrijdagavond heeft te Weenen een betooging plaats gevonden van de va- derlandsche organisaties voor de bonds- kanselarij en op den Heldenpl-atz. De plechtigheid begon met een toespraak van den bondscommissaris voor den Heimatsdienst, overste Adam, die de onwrikbare trouw van het vaderland- sche front jegens de regeering tot uit drukking bracht. Vervolgens defileer den de 10.000 Heimwehrmannen, die Vrijdagochtend uit Neder-Oostenrijk en Burgenland in Weenen aangekomen waren, met stalen helmen en het ge weer aan den schouder langs de bonds- kanselarij. De Weensche Heimwehr, die onder leiding staat van majoor Fey, h^eft niet deel genomen aan d'en opmarsch in gesloten formatie. Eenige leden van den Weenschen Heimatschutz hebben zich zonder wapenen aangesloten bij den fakkeloptocht. In aansluiting op den opmarsch werd een fakkeloptocht gehouden van de civiele órganisaties van het vaderlandsche front. HET ONTSLAG BIJ DEN landbouwcrisisdienst Een ernstig onderzoek wordt door de regeering ingesteld Op vragen van den heer Boon in ver band met de beëindiging hunner dienst betrekking door een 4-tal juridische ambtenaren van het regeeringsbureau voor de uitvoering van de Landbouvv- crisiswet 1933, heeft minister Deckers het volgende geantwoord: Het motief, dat door de vier bedoelde ambtenaren wordt aangevoerd, is ach terstelling in hun werkzaamheden en positie, die een gevolg zou zijn van een machtsstreven van een ambtenaar van het Landbouw-Crisis-Bureau, tegen wien zij om andere redenen ook bezwaren hebben. Naar deze aangelegenheid wordt een ernstig onderzoek ingesteld. De aanlei ding daartoe vindt ondergeteekende zoowel in de motieven, die door de be trokkenen. zijn aangevoerd, als dn fiet 7-8 UUR 's AVONDS Een aansluiting kost slechts Fl. 5. KANTOOR BERGSTRAAT 13 TELEFOON 462 TEL. 1830 TEL. 1093 OOK 't NACHTS GEOPEND Amersfoortsche Huisartsen- Vereeniging Zondag hebben dienst de volgende bnrger-geneesheeren: Kamerling, Utr.weg 35; Tel. 142. Batenburg, Utr.weg 18; TeL 448. Hendriks, Berkenweg 25; Tel. 1384. Van de overige geneesheeren heeft dienst Honig, Van Persijnstraat 27; Tel. 600. Zondag en de geheele week 's nachts heeft dienst de apotheek van de firma Ten Brink en Vermolen, Varkensmarkt 19a; Tel. 600 en Java Apotheek, Leusderweg 212; Tel. 1887. Zondag hebben dienst de vroedvrou wen: Mevrouw De Leeuw, Anfridusstraat 5. Mej. v. d. Griendt, Breestraat 8. NIEUWE WAGENS PASSAGIERS TOT f 5000.- VERZEKERD in binnen-en buitenland daartoe strekkend verzoek van den bo- venigenoemden ambtenaar. Uiteraard zal aan misstanden, die aan het licht mochten komen, een ein de worden gemaakt. ONTROUW AMBTENAAR Naar de T ij d verneemt wordt door de regeering een ernstig onderzoek inge steld naar de handelingen, van een hooggeplaatst, ambtenaar aan Economi sche Zaken, die zoowel bij een particu lier als bij een bankinstelling beweerd zou hebben, te we.ten, dat er devaluatie op komst is en dat hij tweemaal vier en twintig uur vóór de afkondiging der devaluatie in staat zou zijn, dit geheim aan belanghebbenden te openbaren. Natuurlijk tegen een rijke belooning. Indien een en ander juist is en wij hebben zoo zegt de Tijd reden om aan de juistheid ervan niet te twijfe len betreft het hier een hoogst ern stig geval van ambtenaren-ontrouw, en zal de regcering niet aarzelen, met straffe hand in te grijpen. DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJK- SCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN Voor eiken leeftijd een regenmantel Jonge dames Mantels in zeer voordeelige prijzen Smaakvol, doch eenvoudige kinderjurken en mantels DAMES-MODEZAAK 26 EXEMPLAREN Dit nummer bestaat uit 5 bladen op andere pagina's STADN1EUWS Prof. Vening Meinesz over de wereld reis der K XVIII. (Tweede Blad, pag. 1). Voor ontwikkeling der arbeiders. (Tweede Blad, pag. 1). moet zij de stad Bel op 454. Direct sta een van onze wagens voor uw deur MUURHUIZEN 40 TEL. 454 Wanneer U een rijdt, weet U pas wal een volmaakte auto mobiel is En toch het goedkoopste ook in onderhoud, wegen belasting etc. Stationsplein 5 - Amersfoort Telefoon 1210

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1