DAGBLAD DE EEMLANDEU „Schouder aan schouder" Ruth Nichols Draait Rome bij? 4000 GROOT OFFENSIEF KOMT TEL 1788 „ADLER" Woensdag 23 October 1935 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 34 e Jaargang No. 97 HO AR E bPREEKT IN het Lagerh"^ DE TROEPEN OP KOOKPUNT SIÏAX W.LEYENHÖRST - LEUSDERWEG 242 Belangrijkste Licht op 5 uur 19 min. Wanneer U een rijdt, weef U pas waf een volmaakte auto mobiel is Agent: J. J. MOLENAAR K.L.M. DOET HET VLUGGER ABONNEMENTSPRIJS pet - maanden voor Amersioort 1.95: per maanj 0.65; per week met gratis verzekering tegen ongelukken) t 0.15. lanneniana .rancc pei pos; pet 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers 1 0.05 POSTREK_NING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRI K I1FR AflVFRTFNTIFN 1-4 r«8els 1mct «"begrip vaD ecn bewi.snummprl rmi ut» fluvtnitnntn meef f 025 Lic[dadigheids_advertentièn voor d«| helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent, elke rege' meer 10 cent, driemaal plaatsen t 1.—. Bewijsnummer extra f 0.05| Verdediging van Engeland's positie in den Volkenbond. Overleg voor een regeling Felle critiek van de oppositie LONDEN, 22 Oei. (A.N.P.) De (le- i batten over de buitenlandsche politiek in hét lagerhuis, dat voor deze gelegen- heid voor hpt eerst sedert 3 maanden j bijeen was gekomen, zijn hedenmiddag I geopend met ecn uitvoerige rede van den minister van buitenlandsche zaken j Sir Samuel Hoare. De debatten zullen vermoedelijk drie dagen duren. Nadat Sir Samuel Hoare eenige woor den gewijd had aan de nagedachtenis van Arthur Henderson, den overleden voorzitter van de ontwapeningsconfe rentie. zette hij o.m. uiteen, dat de poli tiek van Engeland in den laatslen tijd r.iet veranderd is. Spr. kon beweren, dat deze politiek de groo'e meerderheid van het Engelsehe volk achter zich heeft. Ook de Dominions staan achter de Britsche regeering. Dit feit heeft in het buitenland verrassing gewekt. Men heeft, omdat Engeland vroe ger geweigerd heeft zich te verplich ten tot een bepaald optreden in hy pothetische gevallen, abusievelijk gemeend, dat. de Engelsehe handel wijze ook in ecn duidelijk en be paald geval onbepaald zou zijn. Men heeft niet begrepen, dat Enge land aan den Volkenbond gelooft als aan een instelling, die er niet alleen is om den oorlog te verhin deren, maar ook om zijn oorzaken uit dén weg te ruimen. Men heeft niet begrepen, dat Engeland den Volkenhond als de brug tusschcn Groot. Bri tannic en Europa be schouwt en dat, ingeval deze brug verzwakt of afgebroken zou worden, dan de samenwerking tusschcn En geland en het vasteland moeilijk en gevaarlijk zou worden. Sir Samuel Hoare behandelde voort gaande datgene, wat tot dusverre door den Volkenbond was bereikt. De rede nen, waarom Engeland den Volkenbond ondersteund heeft, moeten gezocht wor den in de omstandigheid,'dat Engeland de dingen realistisch ziet. Engeland is er op liet oogenblik mee bezig de bepa lingen van het Volkenbondshandvest te toetsen. Wat de Britsche regeering be treft, zij heeft ernstig en eerlijk gepoogd deze bepalingen tot een succes te doen worden. Dit zijn de eenige motieven \oor den rol. die Groot-Britannië in Ge- nève heeft gespeeld. Geen rijksbelang heeft daarop invloed uitgeoefend, tenzij de natuurlijke bezorgdheid, die een zich o\er den aardbol uitstrekkend rijk moet gevoelen ten opzichte van het behoud van den vrede. Engeland heeft ook niet het minste voornemen zich te mengen in de binnenlandsche aangelegenheden van andere volkeren. Men heeft Engeland het verwijt ge maakt, dat liet in Genève de leiding ge nomen heeft. In antwoord daarop wilde spr. vrijmoedig constateeren, dat een vertegenwoordiger van Groot-Britannië bij internationale gedachten wisselingen geen tweederangsrol kan spelen. Voorts heeft men den Volkenbond verweten zoo langzaam te handelen. Hier moest spr. constateeren, dat, zoo lang een verzoenineg nog mogelijk ge weest was, het de plicht van den Vol kenbond was, alles in het werk te stel len om langs vreedzamen weg een op lossing tot stand te brengen. Wanneer de doeleinden van het, Volkenbonds- handvcst moeten worden bereikt, moe ten alle leden van den Volkenbond hun taak ten uitvoer leggen. Sancties willen niet zeggen: oorlog Zijn rc.'.e vervolgende keerde Hoa;-e zich legen de critiek, die gericht is le gen de economische sancties. Er rijn lieden, die zeggen, dat deze onvermijue- lijk tol den oorlog leiden. Spr. is het daarmede niet eens. Hij gelooft ook niet., dat de, ontworpen economise!# druk ineffecties zal zijn. Maar wanneer een actie van dezen aard effectief wil i zijh, moeien de Volkenbondslederi hun aandeel dragen van het risico, de onge makken en de verliezen. Ten tweede moeten alle volkcnbondsleden schouder aan schouder staan om tegenstand te bieden aan een aanval, die gericht i wordt tegen een staal, omdat deze een handeling onderneemt ter verdediging \an het Volkenbondshandvest. Om deze reden heeft men mcdedeelipgen uitge wisseld met de Fransche regeering. Het Fransche antwoord, dat dezer dagen ontvangen is, is volstrekt bevredigend. De Franschen interpreteeren artikel 16 van het Volkenhondshandvcst precies zoo als de Engelschen dat doen. Voortgaande sprak Hoare over de kwestie van militaire sancties. Hij wees er op, dat er in Genève in dit opzicht nog nooit een collectieve overeenstem-j ming geweest was. Militaire sancties ■kunnen alleen collectief worden toege- past en Engeland heeft van den aan vang af duidelijk gemaakt, dat Enge land alleen collectief wil optreden. En geland heeft niet het voornemen alleen ie handelen. Overigens heeft men van I het begin af aan in Genève de kwestie der militaire sancties niet besproken en geenerlei maatregelen van dien aard vormen een bestanddeel van de Britsche j politiek. De ontworpen maatregelen zijn i niet van militairen aard. maar van eco- nomischen aard. Spreker gelooft niet en niemand in I dit. huis kan gelooven, dat iemand in Europa den oorlog zou willen. Ook in de onderhandelingen met de Franschen is nooit de overweging van militaire maatregelen behandeld. De Volkenbond; is een instituut van den vrede. Dat moe- j ton zich diegenen herinneren, die ver- j langen, dat Engeland hot Suzkanaal zal sluiten en de Italiaansche verbindingen over zee zal afsnijden. Aangezien Enge- land dit niet alleen kan doen zal er ook geen collectieve overeenstemming op dit punt te bereiken zij.n Het is clan ook gevaarlijk en provocatief daarover ook maar te spreken. De economische druk, die thans in liet \oorncmen ligt, zal niet aldus worden uitgebreid, dat het tot een oorlog komt. Aan het slot van zijn rede gekomen wees de minister er nog op, dat 'de adempauze, waarin men zich thans be vindt voordat de economische druk ten uitvoer zal worden gelegd, gebruikt moet worden om een regeling tot s'and te brengen. Majoor Attlee spreekt namens de oppositie Bij den aanvang der eigenlijke debat ten voerde als eerste de nieuwe leider der oppositie, majoor Attiee, het woord. Hij beschuldigde er allereerst Mussolini van den vrede te hebben verstoord en de geheele wereld in gevaar te hebben gebracht. Het Lagerhuis moet uiting ge ven aan zijn sympathie voor de slacht offers van het Italiaansche optreden en voor de mannen, vrouwen en kinderen van Abessynië en Italië, die deze slaeh- In verband met de Egyptisch-Enge^che samenwerking ten aanzien van het Oost-Afrikaansche geschil trekt nog meer dan anders de aandacht, dat de oudste zoon van den Egyptische koning Foaad, kroonprins Faroek, een be zoek heeft gebracht aan de miMtaire academie te Woolwich bij Londen. ting ingevoerd worden. De oppositie wil echter niet den fascistischen regee- ringsvorm als zoodanig aanvallen, want zij gelooft niet, dat men het fascisme of eenigen anderen regeeringsvorm door een aanval van buiten vernietigen kan. Zijn rede voortzettende beschul- I digde Attlee de Engelsehe regcering i er van te laat ie hebben ingegrepen in het conflict tusschen Italië en Abessynië en door haar weifelende houding in het Japansch-Chincesche conflict de Italianen te hebben aan gemoedigd tot hun optreden van thans. Engeland heeft zelf nooit ontwapend en is derhalve voor een deel verantwoordelijk voor de her bewapening van andere staten, zoo als bijvoorbeeld Duitschland. De op positieleider eischte vervolgens een onmiddellijk van kracht doen wor den van' de economische sancties, aangezien Italië anders in den tus- schentijd alles zou kunnen krijgen, wat het zou willen. (Applaus). Vervolgens beschuldigde spr. er de regeering van haar eigen belangen in Afrika na te streven door middel van den Volkenbond. Laat de regeering daarom een gebaar maken ten bewijze, dat zij niet bij Abessynië is geïnteres seerd, door af te zien van alle uit vroe gere verdragen voortvloeiende voordee- len. Engeland moet Egypte vrijlaten en den Soedan doen besturen door een ■Volkenbondsmandaat. De regeling van het geschil mag geen verdeeling van Abessynië met zich mede brengen en mag den Abessijnen niet opgedrongen worden. Ten slotte deed Attlee een aanval op de regeering wegens haar bewapenings politiek. De oppositie is niet bereid de regeering een blanco cheque te geven voor de herbewapening. verongelukt Met vijf andere inzittenden door een vliegongeval bij NewsYork ernstig ge« wond De bekende aviatrice Ruth Nichols heeft boven Troy in den staat New- York bij het maken van ecn demonstra tievlucht met een groot vliegtuig een ernstig ongeval gehad. Terwijl zij hoven de omgeving vaii de stad vloog, sloeg het groot e toestel, dat plaats biedt aan twintig passagiers, plotseling omlaag bij een landingspo ging. Het vliegtuig ging binnen kqrten tijd in vlammen op, nadat nion geluk kig nog alle inzittenden uit het wrak had kunnen bevrijden. Allen waren zwaar gewond. De pilote zelf, Ruth Nichols, schijnt de polsen, enkels en het neusbeen te hebben ge broken. Men vreest bovendien voor in wendig letsel. Ook de vijf overige inzit tenden, een begeleider, twee mecaniciens en twee passagiers, werden zwaar ge wond, één zeer ernstig. Ruth Nichols verkeert door het let sel tengevolge van dit ongeval i* le vensgevaar; men vond haar op eeni gen afstand van het brandende toestel 37 PERSONEN VERDRONKEN? LONDEN, 22 October (A.N.P.) Men vreest thans, dat de uit 37 koppen bestaande bemanning van het stoom schip Vardulia uit Glasgow, dat op deu Atlantischen Oceaan is gezonken, om het leven is gekomen. Mussolini zou niet meer het onderste uit de kan eischen De Romcinsche correspondent der Parijsche editie van de New York Herald meent te weten, dat den Franschen ministerpresident van Italiaansche zijde voorstellen tot bijlegging van het OostsAfri* kaansch conflict zijn gedaan, die hij thans voorlegt aan de Britsche regeering. x'Ms maximale cisch zou Italië een mandaat wi'len hebben over de districten Tigre, Aoessa, Harrar en Ogaden. Het zou verder de reorganisatie van het Abessijnsche rijk widen doen ge schieden door Italiaansche, Engelsehe en Fransche ambtenaren, die met de Abessijnsche autoriteiten zouden moe ten samenwerken op de basis van bet ranport van de commissie van vijf. In dien I onden tot tegemoetkoming bereid zou zijn, zou Mussolini wellicht ook van deze eischen rog iets laten vallen, aldus de correspondent. Dit irmmer bestaat u!t 2 bladen DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJK SCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN EXEMPLAREN ÜJ VLOOTCONFERENTIE IN DECEMBER? Verdere stappen ter voorbes reiding worden gedaan. Neemt o»k Italië weer deel? LONDEN. 22 October. (A.N.P.). Naar verluidt zullen thans verdere stappen gedaan worden om nog in dit jaar een vlootconferentio te I.onrlen tof stand te brengen. Aan de conferentie zonden de vijf mogendheden die d00' genomen hebben aan de conferenties van Washington en Londen, n.l. Groot Brittannië, Frankrijk, Italië, Japan en de Yerecnigde Staten wederom deelne men. Zij worden uitgenoodigd mede te dee- len, of begin December hun schikt als tijdstip voor de conferentie en wel heeft men, volgens berichten uit Tokio, 2 De cember als aanvangsdatum uitgekozen. Een officieele bevestiging daarvan is echter nog niet verkregen. Er zijn ech ter teekenen, die er op wijzen, dat deze datum zeer waarschijnlijk is. Men ver wacht, dat Japan zich zal doen ver tegenwoordigen door zijn ambassadeur te Londen in verband met het feit, dat Japansche gedelegeerden nog nauwe lijks tijdig m Londen zouden kunnen arriveeren. Naar de Press Association verneemt verwacht men, dat ook dp Britsche dominions zullen deelnemen aan de conferentie. Op het oogenblik zou nog over den aanvangsdatum wor den onderhandeld. SIR SAMUEL HOARE REEDS 30.000 DOODEN GEVALLEN? Binnen een week wordt een groote aanval in het Noors den verwacht. Abessynië heeft 1.100.000 soldaten De troepen uit den Zuid-Westhoek van Abessynië zijn thans ook in Addis Abeba aangekomen, resü. onderweg naar de hoofdstad. Gisteren is de gou verneur van Mandsji. Ras Getatoe. met 30.444 man van de grens van den En- gelsch-Egvptischen Soedan in Addis Abeba gearriveerd, nadat kort tevoren de troepen van de goeverneurs van Gofa. Dedias Abeba naar het front ver trokken waren. Men verwacht nu nog de troepen van deii eoevemeur van Wollega. Bidwoded Moka Neus. die 33.000 man onder zijn bevelen heeft. Hiermede zal dan ongeveer de alge- meene mobilisatie voltooid zijn en 1.100.000 man zullen onder de wapenen en gereed voor den striid ziin. De op- marschbewegingen zullen waarschijn lijk teeen het einde van de maand de finitief ten einde ziin gebracht. Vanmorgen heeft de Keizer eigen handig eenige handgranaten van de laatste leverantie gewornen. Van het. Zuidelijk front wordt ge meld, dat Italiaansche vliegers in het gebied van de Webbe Sjebeli wederom bommen hebben neergeworoen. Ook zijn Italiaansche patrouilles, na een voorbereidend artillerievuur. oDgerukt. Van het Noordelijk front komen be richten over Italiaansche troepencon centraties ten Zuiden van Adoea, waar uit geconcludeerd wordt, dat men ook hier nieuwe aanvalsbedoelineen heeft. In het gebied van den Set it, de Noord-Westelijke hoek van Abessvnië, is alles rustig. Smokkelarij van geld De groote koersverschillen maken het nog steeds voordeelig te trachten Abessijnsche thalers uit te voeren en de smokkelarij in geld tiert dan ook welig, me( het gevolg, dat. in Addis •Abeba in verschillende kringen eenige ongerustheid- begint -te ontstaan, aan gezien er gebrek aan valuta voelbaar begint 'te wórden. Er' wordt dan óok -met kracht togen deze smokkelarij op getreden; Alle bagage, wórrdt zorgvul dig, doorzocht en het gevonden gesmok kelde geld wordt zónder Dardon in be slag genomen. Tegelijkertijd stelt men pogingen in het werk óm de voorko- mdrudat kostbare metalen in den vorm "van- sieraden en iuwcelen over de grens gebracht worden. Voor de in de hoofdstad vertoévende buitenlanders .is deze toestand in zooverre lastig, dat vrijwel niemand er meer iets voor voelt bankbiljetten in ontvanest te nemen, welke in het gewone verkeer nog slechts bruikbaar geaeht worden voor het betalen van belastingen. Dit is vooral het geval buiten Addis Abeba, waar het reeds zoo ver gekomen is. dat men bijvoorbeeld in Harrar met een bankrekening in Addis Abeba niets kan uitrichten, maar verplicht is daat een speciale rekening in Donden te openen, hetgeen gepaard caat met vrij aanzienlijke koersverliezen, die bere kend worden voor het uitkeeren van zilveren dollars, de eenige. die voor dagelijksche behoeften waarde hebben. Men verwacht hier. dat de Italia nen binnen een week ook uit het Noorden een groot, offensief zullen inzetten. Volgens de hier verkre gen inlichtingen wouden de Ita liaansche troepen voornemens zijn dezen aanval in te zetten van uit Adoea in Zuid-Oósteliike richtin gen. terwijl een tweede aanval uit Adigrat in Zuidelijke richting zou worden ingezet. In de verdedigingslinie van Ras Kas sa en'Ras Seyoem. zoo vertelt nten hier verder, is het contact, thans vrijwel ge heel tot stand gebracht, met uitzontle- ring van een driehoekig gebied ten Zui den van Adoea. waar men echter euer- rilla-bendes heen gezonden heeft, die thans alle belangrijke hoogten bezet houden en -die dé bekende tactiek van nachtelijke gevechten voeren. Do strijd lust onder de Abessijnsché troepen be gint nu wel, het kookpuntte naderen. Herhaaldelijk reeds is gebleken, -dat de aanvoerders meer moeite hebben hun troepen rustig .te doen afwachten., dan hen in den striid te brengen. Het aantal Abessiinschc dooden en gewonden, "zóo wordt hier' van •rezaghebbende zjide verklaard,is dan ook veel en veel erooter dan modzakelijk zou zijn geweest, wan neer de oorlogsdrift der wilde kril- ïers beter in bedwang zou kunnen worden gehouden. Ér eaan hier ichattingen rond, die dit aantal looden en gewondpn plaatsen op ih totaal 15 tot 25.00(7. Wèarteeenovér 'an het aantal dooden-en gewonden 'er Italianen gesteld' wordt op 5 'ot 7000. waarvan dan meer dan de helft gevallen zou ziin onder de inhoorlingentroepen. die de Italia nen vaak gebruiken voor de ge vaarlijkste operaties. Wat het nieuwe Italiaansche offen sief betreft wordt verwacht, dat de Italiaansche legerleiding zal trachten den krachtigsten stoot te richten on de plaats, w-aar de troepen van Ras Kas sa en van Ras Sevoem elkander onge veer genaderd ziin in de omgeving van Dera. Tegelijkertijd zou dan gepoogd worden een omsingelende beweging te maken, teneinde Ras 'Kassa af te snij den. Het ltaliaansch leger bericht Het. ministerie voor nets en propa ganda publiceert het 25ste Italiaansche legerb'ericht. dat als volgt luidt: „Generaal de Bono seint, dat er niets nieuws van liet front valt. te mel den. De consolidatie van liet bezette ge? bied wordt voortgezet. Nog steeds ko men deelen van de hevoking uit de nog niet bezette gebieden hun onder werping aanbieden." In het gebied van Harrar en Dire- daoua heerseht kalmte, vooral sedert de buitenlandsche reserve-officieren de inlandsche politie georganiseerd heb ben. Men gelooft, dat talrijke Italiaan sche troepen-afdcclingen uit Krithrea zijn overgebracht naar Somaliland als voorzorgsmaatregelen voor de ontwik keling der militaire operaties in de provincie Ogaden. Van het Zuidelijke front komen geen gewonden. De Engelsehe arts. dr. Bux ton en twee andere Euroneancn. ver gezeld van ongeveer vijftig Abessijn sche verplegers, die 70 kjsten niet ver bandmiddelen bij zich hebben, zullen binnenkort naar Ogaden vertrekken. Vier Engelsehe zendelingen begeven zich naar Mehesso. ner trein, om daar een ambulance in te richten. Talrijke Europeesche families krezen toestem ming om naar hun land terue te kec- ren. Van Italiaansche ziide wordt erop gewezen, dat de verovering van Siila- we en Daenerei de grensliin van So maliland heeft gerectificeerd. De be zette stellingen worden thans in snel tempo door de Italiaansche en inheem- sche troepen geconsolideerd. De vlie gers. die nog steeds verkenningsvluch ten maken, melden, dat de teruggewor pen Abessijnsche troepen zich in de vlakte hebben verspreid en een toe-, vlucht zoeken in het kreupelhout. MiiSiïWE WAGENS PASSAGIERS TOT f 5010.- VERZEKERD in binrsen-en buitenland op andere pagina's STA DNIF.l XTS Raadsbesluit door Ged. Staten vernie tigd. (Tweede Blad, pag. 1). De Wiener Sëngerknahen komen. (Tweede Blad, pag. 1). Onbetrouwbaar heerschap voor dt rechtbank. (Tweede Blad, pag. 1). WEERVERWACHTING Medegedeeld door het K.N.M.I. te Dc Bilt. Verwachting: Zwakke tot ma tige Z.O. t:t O. wind, helder tot licht bewolkt, droog weer, 's nachts lichte vorst in het O., in het W. om het vriespunt, wei nig verandering in temperatuur overdag. Hoogste barometerstand 763.8 te Jön* kóping. Laagste barometerstand 735.6 te Isaf« jord. En toch het goedkoopste ook in onderhoud, wegen belasting etc. Stationsplein 5 - Amersfoort Telefoon 1210 De postverbinding tusschen Britschdndië en Engeland LONDEN. 23 Oct. (A.N.P.). Korten tijd geleden meldde de correspondent van de „Times" te Singapore", dat de regcering van de Straits Settlements maatregelen had gehomen 'om de posl uit Britsch Indië naar Engeland zoo veel mogelijk te doen vervoeren door dc Imperial Airways. Alleen, tegen lioi> gere tarieven zou vervoer' per K.L.M.- vliegtuigen mogelijk blijven. Thans nteldi dc correspondent van de „Times", dat de zakenlieden in Sin gapore ernstig door deze maatregelen getroffen worden. Zij wijzen erop. dat antwoorden op vragen, die uit Singa pore op dcnzelTden dag worden verzon den, negen dagen vlugger worden ont vangen via de Nederlandsche vliegtui gen, dan met die van de Imperial Air ways. Nederlandsche firma's hebben dientengevolge in vergelijking met de Britsche ondernemingen een belangrij ken voorsprong hij het verkrijgen van inlichtingen bëtréffende vraag naar goederen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1