DE EEMLANDEU DE HOOP BLIJFT LEVEN niaffo 4000 EXEMPLAREN LEYTAX TEL. 1788 Vrijdag 25 October 1935 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 34 e Jaargang No. 99 Alsnog een vreedzame oplossing? LAVAL ONTKENT VAN HET FRONT GEEN NIEUWS TE PORT-SAID VLOOTKWESTIE TER SPRAKE I^derschoenen Wolkbreuken in Bulgarije W. LEYENHORST - LEUSDERWEG 242 Belangrijkste Licht op 5 uur 17 min. „ADLER" Agent J. J. MOLENAAR AMERSFOORlSCfi DAGBLAD A80NNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersioort 1.95; per maand 0.65; pei week 'met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland iranco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers 1 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 □Dl 10 ncn A1WFRTFUTIFN «n 1—4 regels 11.05 met inbegrip van een cewi;snummer PKUS UtH ftUTCnlthlItH mKr f 25 Ligfdadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiên „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 tegels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0,05 De nieuwe Italiaansche voor stellen ter sprake. Engeland en Frankrijk zouden het eens geworden zijn PARIJS, 24 Oct. (A.N.P.) Laval •heeft vandaag een langdurig onder houd gehad met den Engelschen ambassadeur. Men vermoedt, dat Laval bij deze gelegenheid den ambassadeur in kennis gesteld heeft van de voorstellen der Itali aansche regeering tot een vreed zame oplossing van het Abessijn- sche vraagstuk. Omtrent den inhoud dezer voorstellen is niets naders be kend. De „Intransigeant" spreekt over een eisch van Mussolini de thans door de Italiaansche troepen bezette gebieden bij het Italiaansche koloniale gebied in te lijven en het opdragen van een man daat door den Volkenbond aan Italië over de buiten het stamgebied liggende Abessijnsche „koloniën", waarnaar de Amharische provincies dan geplaatst zouden moeten worden onder interna tionalen, d.w.z. overwegend Italiaan- schen invloed. De „Paris Soir" schrijft te hebben ver nomen, dat Italië in zijn nieuwe voor stellen den geest en den rol van den Volkenbond respecteert. De basis van de nieuwe voorstelling ligt in het rap port van de commissie van vijf, zoodat deze commissie de geschikte instantie zou zijn ora de onderhandelingen te hervatten en tot een einde te brengen. Het blad merkt op, dat bij het onder scheid, dat gemaakt wordt tusschen het eigenlijke stamgebied en'de door Mene- lik veroverde provincies opgehelderd moet worden, of de provincie Harrai gerekend moet worden tot het stamge bied of niet. Aangezien de Abessijnsche dynastie groote waarde hecht aan dit gebied, zou het verstandig zijn het on der een speciaal regime te plaatsen. Het blad schrijft verder, dat de wijze van bestuur, waar de Italiaansche regee ring heen stuurt, in juridisch opzicht niet hetzelfde hoeft te beteekenen als een mandaat,, zoodat dit omschreven wordt in de Volkenbondsbepalingen. De Fransche openbare meening volgt Overigens het verdere verloop Van de bemiddel ingson der handelingen met grooto spanning. De bereidheid van Mussolini om een van de drie Lybische divisies terug te roepen, wordt een veelbelovend begin genoemd voor de door bemiddeling van Laval ingeleide gedachten wisseling tusschen Rome en Londen. Met het oog op het feit, dat de termijn voor het ten uitvoer leggen van de sancties in een week afloopt, hoopt men, dat de Engelsche regeering spoe dig zal ingaan op de. nieuwe mogelijk heid tot bijlegging van het conflict. De opheffing van de spanning in de Mid- dellandsche Zee wordt beschouwd als vaststaand feit, ofschoon Engeland t<?t dusverre nog niet medegedeeld heeft, dat het ecnïge eenheden van zijn thuis- vloot zal terugtrekken uit de Middel- landsche Zee. De Fransche bladen bren- ?en duidelijk tot uitdrukking, dat zij ten zoodanige maatregel van Engeland eerwachten. De pogingen van Laval een plaatselijke en tijdelijke beperking van ien Abessijnschen oorlog tot stand te Prengen worden vooral door de regee- nngspers in het licht gesteld. De opvatting, die in een deel van de ochtendbladen tot uiting is ge bracht, dat Laval voor de commis sie van buitenlandsche zaken van dc kamer toegegeven zou hebben, dat Frankrijk zich bereid heeft ver* klaard tot steun aan de Engelsche vloot ook in het geval, dat deze door Italië zou worden aangevallen, zon der dat Engeland in opdracht van den Volkenbond zou handelen, wordt in de avondbladen niet be vestigd. Deze kwestie blijft dus op zijn minst onopgehelderd. Abessijnsche soldaten, die zich met de Italianen zullen meten, op marsch. De spreekbuis van den premier, de „Temps" verklaart in verband hierme de: Er schijnt uit de uiteenzettingen van den premier te blijken, dat over de interpretatie van artikel 16 thans een volkomen overeenstemming tusschen Engeland en Frankrijk tot stand is ge bracht. De wederzij dsche bijstand moet geboden worden door alle leden van den Volkenbond, ingeval een van hen door een staat wordt aangevallen wegens de gemeenschappelijk tegen hem ten uit voer gelegde sanoties. Hetzelfde zou het geval zijn, wanneer de Engelsche vloot, nadat deze van den Volkenbond op dracht zou hebben gekregen politie diensten te verrichten in de Middel- landsche Zee, door Italiaansche oorlogs schepen zou worden aangevallen. Hij heeft geen voorstellen van Mussolini ontvangen De Fransche minister van buiten landsche zaken verklaart met be trekking tot de door verscheidene Parijsc.he bladen gepubliceerde be richten, volgens welke hij van Mus solini voorstellen zou hebben ont vangen over een oplossing van het Italiaansch-Abessijnsche geschil en deze zou hebben doorgegeven aan den Engelschen ambassadeur, dat bij de besprekingen tusschen Laval en den Engelschen ambassadeur nog nooit sprake is geweest van voorstellen van dezen aard. Inzake de geruchten in het buiten land, dat dc Britsch ambassadeur te Pa rijs hedenochtend de Italiaansche vre- des-voorstellen zou hebben ontvangen, wordt in officieele Britsche kringen medegedeeld, dat op het ministerie van buitenlandsche zaken tot nu toe nog geen mededeelingen zijn ontvangen, welke deze geruchten bevestigen. DUTCH SCHULTZ ERNSTIG GEWOND De beruchte New-Yorksche- gangster Dutch Schultz, alias Arthur Flegenhei- mer, is in de nabijheid van New-York door een hem vijandig gezinde bende met machinegewegen beschoten. Dureh Schulz en twee leden van zijn lijfwacht werden zwaar gewond. In de laatste jaren der prohibitie con troleerde Schultz den geheclcn bierhan- del te New York. Hij heeft talrijke moorden op zijn geweten en is de laat ste gangster uit den tijd der prohibitie, die aan de vervolgingen der politie heeft kunnen ontsnappen. De groote slag laat nog steeds op zich wachten. Oprukkingspoging der Abessijnen mislukt Hernieuwd onderzoek van het geschil? Abessijnsche deserteurs deelen mede, dat op instructie van den gcneralen staf van den Negus bij alle bronnen in de omgeving van Gorrahei zakken arseni cum geplaatst zijn, die in het water zul len worden geworpen, zoodra de Abes sijnsche bezetting tot de overtuiging komt haar positie niet te kunnen hand haven tegenover de Italianen. De troepen van Ras Seyoem in Noord-Tigre hebben getracht een omtrekkende beweging uit te voe ren. Dit mislukte echter, daar de Italiaansche voorposten de Abessij nen terugwierpen. Gemeld wordt, dat. met het oog op het binnenkort van kracht worden der sancties, de exporteurs in Alexandrië alle beschikbare voorraden balen ka toen in Egypte opkoopen voor onmid dellijke verscheping naar Italië. Deze aankoopen in het groot zijn reeds een week geleden begonnen, toen Italië be sloot de katoenaankoopen contant te betalen. Van 17 tot 24 October zijn uit het binnenland 70.000 balen katoen in Alexandrië aangekomen, terwijl in deiv zelfden tijd van de vorige maand slechts 23.100 balen arriveerden. De Egyptische staatsspoorwegen kun nen den stroom katoen nauwelijks ver werken. Italië wil hernieuwd onderzoek Het feit, dat zoowel Baldwin als Eden en Laval zich deze dagen met zooveel klem voor het Volkenbonds handvest hebben uitgesproken, geeft den „Giornale d'Italia aanleiding op te merken, dat juist uit eerbiediging voor het Handvest het oogenblik gekomen geacht moet worden voor een nieuw onderzoek van het Ita liaansch-Abessijnsche geschil, waar bij dan rekening gehouden moet worden met de Italiaansche motie ven, die niet in strijd zijn met den geest van het Handvest zelve. Om deze volledige interpretatie af te wachten blijft Italië in Genève. Het blad zet dan zijn beschouwingen voort met aan te toonen, dat er een conflict bestaat tusschen Addis Abeba en Genève, aangezien Abcssynië nooit de verplichtingen ten uitvoer heeft ge legd, die het op zich heeft moeten ne men, toen het als lid van den Volken bond werd toegeaten. Bij een nieuw on derzoek van het conflict zal rekening gehouden moeten worden met het ont breken van staatseenheid in Abessynië, dat duidelijk gebleken is door de tal rijke onderwerpingen van Abessijnsche militaire en godsdienstige leiders aan de Italianen, voorts met. de behoeften en rechten van Italië, die erkend zijn in geldige verdragen, evenals met het probleem der Italiaansche veiligheid, dat een oplossing kan vinden in een entwapening van Abessynië, het pro bleem van de bezetting van Tigre, waar Italië de slavernij heeft afgeschaft, het civiele en het sociale leven op een hoo- ger peil heeft agestemd en het probleem van een uitweg van Abessynië naar Zee, waarin trouwens al voorzien is door het Italiaansch-Abessijnsche vriend schapsverdrag van 1928. Al deze punten, aldus het blad, zijn reeds door Italië aangeduid in zijn me morandum, dat volkomen in overeen stemming is met den geest van het Vol kenbondspact. WARSCHAU-MELBOURNE DOOR DE LUCHT INSTANBOEL, 24 Oct. (Reuter). De Poolsche piloot majoor Carpinski, die een vlucht maakt van Warschau naar Melbourne, is hier geland. Oorlogsschepen van de groote naties bij den toegang tot het Suezkanaal Een internationale stad (Van onzen eigen medewerker) De stad die in het middelpunt van de belangstelling staat. De doorgaugsha- ven voor de Italiaansche transportsche pen die hier in groote getale doorkomen. De Egyptische stad met de enorme internationale belangen. Egyptisch in haar uiterlijk, wat betreft het volk dat er rondloopt, Europeesch in het leven dat er geboden wordt. Moderne biosco pen en cabarets, hotels en strandbad. Evenals in de andere Europeesche havensteden die in mogelijk conflict betrokken zullen worden, hangt hier een gespannen sfeer. Aan den ingang van de haven, tegen over het standbeeld van de Lesscps ligt een Britsche battle cruiser, dc H.M.S. „Malaya", („Malava" genoemd omdat de slagkruiser door de Maicische staten aan de Engelsche vloot werd aangebo den). Verder worden er geregeld oefeningen gehouden met duikbooten en s morgens doet een escadrille van 5 Hawker Fury jagers een ronde. Tegenover het groote warenhuis van Simon Ariz ligt nu al een week een Fransche kruiser, die er duidelijk min der modern uitziet dan de Mataya. Zij heeft bijv. ook geen vliegtuig aan boord. Wat in Port Said in bet bijzonder op valt is het enorme aantal Engelsche schepen dat passeert, voor een groot deel vrachtschepen. Op 2 December wil Engeland een conferentie beleggen LONDEN, 24 Oct. De Britsche regeering heeft de regeeringen van Frankrijk, Italië, de Vers eenigde Staten en Japan uitge* noodigd voor een vlootconferens tie, beginnende op 2 Dec. a.s. Het doel van de conferentie is. al dus de eerste lord der admiraliteit, een overeenkomst tot stand te brengen over zoo veel mogelijk problemen der vloot- beperking. en daarmede het sluiten van een internationaal verdrag móge lijk te maken, dat zou kunnen komen in plaats van de beide thans geldige verdragen, die, zooals bekend is, aan liet eind van het volgende iaar afloo- pen. Men hoopt, dat. wanneer maar eerst, kans is op een overeenkomst tus schen de vertegenwoordigers van de onderteekenende mogendheden, het kader van de conferentie zal kunnen worden uitgebreid, zoodat de vertegen woordigers van andere mogendheden dan zullen deelnemen. -91 ?;2V 215 J2-J6 52, De Italiaansche mailbooten van de Lloyd Triestino doen niet zien dat Italië oorlog voert. Mooie, groote motorsche pen, wit geschilderd enveel passa giers. Italiaansche soldaten mogen van hoo- gerhand niet aan land gaan, oen ver standige maatregel want de Kanaal maatschappij kan hen niet verbieden aan land te komen. En zouden zij aan land mogen gaan dan zou Port Said con pan worden om het plat uit te drukken, want de stemming is zeer anti-I taliaansch. Men voelt zich als het ware één met het Abessijnsche vólk,, waar het Egyp tische volk toch niets mee gemeen heeft, zelfs de godsdienst niet. Een factor die nog vaak de doorslag geeft. Port Said bestaat dank zij het kanaal. Veel is er den laatsten tijd verdient aan de geweldige stroom transportschepen die er door gekomen zijn. Verschillende oude bekónden zullen echter een tijd wegblijven. De geruchten gaan n.l. dat dé P. and O. Lline cn de Nederlandsche booten niet meer door zouden komen. Dat zou een zware klap betcekenen voor de twee kanaalstelen Port-Said en Suez. Men volgt hier dan ook mét belang stelling den loop van het Abessijnsche conflict. Al gaat dan ook de belangstel ling ook meer uit naar de geldelijke gevolgen van het avontuur. Dit nummer bestaat uit 2 bladen Vele dooden en groote schade SOFIA, 24 Oct. (Reuter). - Een gedeelte van Bulgaarsch Macedo nië is Woensdagavond en in den afgeloopen nacht geteisterd door zware wolkbreuken, die groote schade hebben aangericht. Veertig bij den wegenaanleg te werk ge stelde werkloozen, die waren onder gebracht in een kamp te Simitli, werden doof den storm verrast. Slechts tien arbeiders konden aan de ramp ontkomen. Tot dusver zijn vier lijken gevonden, terwijl men omtrent het lot der oveirge 26 nog in thet onzekere verkeert. Men vreest, dat de meeste hunner zijn om gekomen. Militairen ën hulpexpedities zijn naar het geteisterde gebied gediri geerd. De omvang der verwoesting kan men nog niet vaststellen, hoewel zeker is, dat de materieele schade enorm is. Talrijke gezinnen zijn dakloos gewor den. DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJK SCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN VERDWIJNT BECK VAe. HET TOONEEL? Bezorgdheid in Duits sche kringen BERLIJN, 24 Oct. (Havas.) In Duit- sche politieke kringen wekken de ge ruchten van het a.s. aftreden van Beek als minister van buitenlandsche zaken van Polen ongerustheid. Men vreest, dat de buitenlandsche politiek van Polen zal worden gewij zigd. Met angst worden de debatten, welke morgen beginnen, tegemoet ge zien. Te Berlijn ziel men Beek als 'sym bool van de Duitsch-Poolsche toenade ring en men vreest, dat zij in het nieu we kabinet niet meer op den vollcdi- gen steun kan rekenen. Indien de re- geering wijkt voor ëïschcn van de op positie inzake de buitenlandsche poli tiek, is de val van Beek onvermijdelijk met de daaraan verbonden gevolgen voor de buitenlandsche betrekkingen van Polen. MOEILIJKHEDEN IN DE MIJNINDUSTRIE LONDEN, 24 Oct. (A.N.P.) De mijn eigenaren hebben de mijnwerkersorga nisaties er van in kennis gesteld, dat zij niet kunnen toestemmen in een ge mengde conferéntie ter bespreking van een nationale loonovereenkomst. De mijneigenaren baseeren volgens dc Daily Telegraph hun houding op het geloof, dat de eenige practische metho de is die van een aparte overeenkomst tusschen eigenaars en arbeiders in elk der kolenbekkens. NIEUWE WAGENS PASSAGIERS TOT f 5000.- VERZEKERD in binnen- en buitenland op andere pagina's STADNIEUirS Tweede U. S. O.-concert in Grand Theatre. (Tweede Blad, pag. 1). Verlofhoudster kwam in verzet. (Kam tongerecht). (Tweede Blad, pag. 1). De Winkelweek in het Leusder» kwartier. (Tweede Blad, pag. 1). Na allerlei plaatjes van moderne oorlogsmiddelen zooals lanks, mitrailleurs en vliegtuigen, doel rlcae photo wel dadig aan door de groote ruBt die van deze schepen der woestijn" uitgaat. Een karavaan on weg door de onme telijke zandzee WEERVERWACHTING Medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt. VerwachtingMeest matige Noord-Oostelijke tot. Noordelijke wind, in het Oosten half tot zwaar bewolkt of betrokken met eenige kans op regen, in het Westen ge deeltelijk bewolkt met weinig of geen regen, weinig verandering in temperatuur. Hoogste barometerstand 773.3 Hapa- randa en Vardö. Laagste barometerstand 741.1 Isafjord. Wanneer U een rijdt, weetU pas wal een volmaakte auto mobiel is En foch het goedkoopste ook in onderhoud, wegen belasting etc. Stationsplein 5 Amersfoort ?l:foon 1210 DEVIEZENPROCESSEN Opnieuw geestelijken wegens overtreding veroordeeld In het deviezenproces tegen de beide katholieke geestelijken uit Paderboro, is de secretaris-generaal van de Boni- facius-vcreeniging, Freckmann, veroor- deeMtot vijf jaren tuchthuisstraf en 150.000 H.M. boete en de vicaris-gene raal van het bisdom Hildeshcim, dr. Seelineyer, tot vier en een halfjaar tuchthuisstraf cn eveneens een geld boete van 150.000 R.M. Beiden verliezen bovendien voor den duur van vijf ja ren hun burgerrechten. De katholieke geestelijke Albert Eek- hardt uit Schreibenhardt is wegens een overtreding van de deviezenveror- dening veroordeeld tot een jaar en tien maanden tuchthuisstraf en een geld boete van 1000 R.M. De preventieve hcchteniR zal geheel in mindering wor den gebracht. (Eckhardt bevond zich sedert einde Juni jn. han<^n_ der poll- toe^

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1