IViafto DE EEMLANDEU Italië ageert in het Zuiden UITBUNDIG 4000 LEYTAX TEL. 1788 co Zaterdag 26 October 1935 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 34 e Jaargang No. 10C NIEUWE TROEPEN DER ABESSIJNEN Professor Pirenne overleden Troepen terug uit Lybië uit modi Amersfoort GARAGE VALEWINK RIJDT VEILIG EN GOEDKOOP Stadsritten minimum 15 CENT maximum 25 cent Buitenritten 5 cent per k.m. NIC. BOVEE Standplaats nsast Medische Hulp Honderden dooden NIEUWE REBELLIE W. LEYENHORST - LEUSDERWEG 242 Belangrijkste Nieuws Laatste berichten Eerste Wad. pag. 3 5 uur 15 min. ADLER Agent: J. J. MOLENAAR Arnhemschestraat 6 ABONNEMENTSPRIJS y maanden voor Amereloort 1.95; per maand 0.65; per - i week met grati? verzekering tegen ongelukken) t 0.15. Binnenland irancc pei post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers 1 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 DAGBLAD PRI K HFR AflVFRTFNTIFN 1-4 regels 11*05 mct >nb«gnp van ccn tjewijsnummef AÜVbhlbNIItN e|kc rcgci mee t 025 Lietdadlghcids.advertentièn voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent. driemaal plaatsen t 1.Bewijsnummer extra f 0.05 Voortdurend schijnen Abessijn* scjhe hoofden en soldaten zich te onderwerpen Het Vaticaan mengt zich niet in de kwesties ADDIS ABEBA. 25 October. (A.N.P.). De activiteit der Italiaansche vlie gers aan het Zuidelijke front is lieden in strijd niet de verwachtingen van de Abessijnen hervat. Talrijke plaatsjes aan de Webbe Sjebeü en vooral het voornaamste steunpunt van de Abes sijnsche troepen Gonahei zijn met bom men bestrooid. Vrijdagavond is in Addis Abeba een Amerikaanschc missionnaire aangeko men. die slechts door haar bedienden begeleid uit den binncn-Soedari naar de Abessijnsche hoofdstad was geko men. Zij vertelde, dat zij tijdens haar reis van veertien dagen groote afdee- lingen Abessijnsche troepen ontmoet had.'die zicli op weg bevonden naar bet tooncel van den strijd. Ond'ianks de vele troepenbewegingen heeft zij echter baar reis volkomen ongehinderd kun nen vervolgen. Overal, ook in bet bin nenland, was het volkomen rustig. Sedert Donderdag marcheeren onon derbroken Abessijnsche troepen door de hoofdstad. Het betreft hier ongeveer 50.000 man, die uit Kaffa en Wollega komen en op weg-, zijn naar het front. Aan het hoofd dezer troepen slaat de gouverneur van Kaffa, Ras Getatsjoe Abate, de zoon.v.an-den beroemden lias Abate, die vroeger bij, Adoea beeft ge streden. Do Negus heeft gisteravond met Ras Getatsjoe het voorbijtrekken der troe pen gadegeslagen. Het verluidt, dat de karavaan van den Italiaanschen handelsvertegcn- woordiger, op wiens aankomst de Ita liaansche gezant te Addis Abeba wacht, thans te Modjo is gearriveerd. In verband daarmede berekent men, dat graaf Vinei Zaterdag of Zondag zal 'vertrekken. De thans gereedgekomen voorberei dingen en de verkenningsvluchten van de luchtstrijdkrachten, waardoor men tot 350 K.M. op vijandelijk gebied heeft verkend zonder eenige belangrijke vij andelijke troepenconcentratie te kun nen ontdekken, maken het waarschijn lijk, dat binnenkort de Italiaansche be zetting uit Asmara in Zuidwaartsche richting zal worden uitgebreid. Te Asmara uit het binnenland van Abessynië aangekomen vreemdelingen deelen mede, dat de concentratie van troepen van Ras Kassa rondom Gon- dar geschat kan worden op 60.000 man, die gewapend zijn met Russische en andere geweren. De hoeveelheid be schikbare munitie wordt geschat op 60 patronen per man per geweer. Volgens dezelfde vreemdelingen zouden de troepen beschikken over levensmidde- lenvoorraden, die toereikend zouden zijn voor vier maanden. Derhalve zou men een versnelden aanval moeten ver wachten. Ras Kassa, zoo vertellen zij ten slotte nog, is een van de rijkste hoofden, die een fortuin bezit, dat ge schat kan worden op 20 millioen thalers. De onderwerping van Abessijnsche hoofden en. soldaten vindt nog steeds voortgang. Ook Lidsjicoenno Amlak, de zoon van het vroegere hoofd van Zuid- Agame, heeft zich in volle wapenrus ting onderworpen. Uit Adoea wordt van Italiaansche zijde gemeld, dat de bevolking van de districten Gondar en Makalle in mas sa's hun huizen verlaten om de Ita liaansche troepen te begroeten. Italiaansche aanval op op den Volkenbond ROME, 25 October. (A.N.P.). Sena tor Davanzati doet in de „Tribuna" van vandaag wederom een feilen aanval op den Volkenbond, in het bijzonder op grond van de economische sancties. In den Volkenbond moet men zich opwer ken tot het inzicht, dat men geen vriendschap kan prediken en éen open lijke en feitelijke vijand daarmede in verband kan brengen, wanneer men wenscht, dat Italië niet uit den Vol kenbond treedt, welks voortbestaan zonder twijfel gebonden zal zijn aan de toekomstige beslissingen van Rome. Men moet op dit oogenblik definitief tot de vaststelling komen, dat Abessi- nië uitsluitend door den Volkenbond gedwongen is een rol te spelen, die het nooit had kunnen en mogen vervullen. De Volkenbond daarentegen is gedwon gen tot besluiten tegen Italië die zich ^noenbaard hebben als een onderwcr- onder een Engclsche dwang. Geen inmenging van het Vaticaan De inlichtingendienst La Corrispon- denza keert zich met een verwijzen naar V'aticaansche kringen in een zeer scherp gestelde verklaring tegen de geruchten, dat van den kant van de II. Stoel op eenigslei wijze bemiddelend zou worden ingegrepen in den huidi- gen internationalen toestand. Het Italiaansche leger; bericht Het ministerie voor pers en propa ganda publiceert hef 28ste Italiaansche legcrhericht. dat als volgt luidt: „Op het Zuidelijk front wordt de actie in don sector Sjeberi voortgezet. Na de inneming van Dagnare wordt de opnmrsch langs de rivier voortgezet en liet ligi in de bedoeling, verschillende dorpen langs de oevers te bezetten. Het detachement Dubats heeft Calaffo, 'de hoofdplaats van liet district Sjavcli, bezet. Talrijke stamhoofden zijn daar verschonen om hun onderwerping aan te bieden en de wapens neer te leggen. Op deze wijze zijn reeds. 500 geweren in ontvangst genomen. De sultan van Sjaveli, Oio! Dinlc. die zich aan de Italiaansche zijde' heeft geschaard blijft- aan onze flank opmarcheeren. Don 21sten is hij er in geslaagd na een ge veeld liet dorp Glielodi. te bezetten. Onze luchtmacht heeft verscheidene verkenningsvluchten uitgevoerd in don sector Ogadcn tot aan Sasa-Banch en in den sector Jouha tot aan Magalo. Op verschillende militaire punten hebben wij met succes bommen laten vallen. Van het Noordelijke front valt niets nieuws te melden behalve de beweging van onze voorposten, die nieuwe pun ten in Tigre hebben bezet, waarbij zij enthousiast door de bevolking werden ontvangen." FELLE BRAND EISCHT TWEE DOODEN WARSCHAU, 25 Oct. (A.N.P.) In een dorp van het district Wilna is een brand ontslaan in een werkplaats, waar 13 boerenvrouwen bezig waren met het bereiden van hennep. De vlammen sne den den vrouwen den uitweg af. zoodat ondanks onmiddellijk in het werk ge stelde pogingen ze te redden twee der vrouwen verbrandden en de overigen buitengewoon ernstige brandwonden be kwamen. Met hem is een beroemd gèschiedkundige heengegaan De bekende Belgische historicus pro fessor Ileini Pirenne is op bijna'73- jarigen loclaja te Brussel overleden. Hij was reeds ftoruimen tijd ernstig ziek. Zijn gezon'iiieid was door liet overlijden van één zijner zoons ten zeerste ge schokt. De thans ontslapene was in 1862 te Verviers geboren. Door zijn historische studies heeft Pirenne zich onderschei den. Zijn verdiensten werden door de universiteiten van Oxford, Leipzig, Pa rijs, BrussM, .straatsburg, Algiers, Man Chester, Dijon en Groningen gewaar deerd niet den titel van doctor honoris causa. Pirenne was hooglocraar te Luik, Pa rijs, Leipzig en Berlijn, voorts lid van de Belgische Academie van Weten schappen en hot Instil ut de France en corrcsponcieercnd lid van de universitei ten van Amsterdam, Kopenhagen. Oslo, Stockholm, Warschau, Leningrad. Wcenen, Boekarest en Madrid. Van ziji* Werken noemen wij: His- toirc de Belgitjue, waarvan liet eerste deel uitkwam in 1900 en het laatste in 1032: riniluslrie drapière en Flandre (1920-r-,'34).: l^a Democrat ie en Relgique (1915): Vibes en Moven Age (1925). Nadat hit zich als hoogleeraar had teruggetrokken, vestigde prof. Pirenne zicli te Ukkét hij Brussel. WARSCHAUMELBOURNE DOOR DE LUCHT ADANA. 25 Oct. (A.N.P.) De Pool- sche piloot majoor Karpinski, die een vjucht, onderneemt van Warschau naar Melbourne, is hier aangekomen. Een brug die de Italianen geslagen hebben over de March, de grensrivier tusschen Erithrea en Egypte. Italië verklaart, dat het geen tegen.eischen heeft gesteld Streven naar ontspanning Te Rome werd Donderdagavond officiéél medegedeeld, dat de Ita liaansche regepring een divisie uit Lybië had teruggetrokken en naar liet vaderland terug geroepen. Met de verscheping naar Italië zal on middellijk worden beeonncn. Dc te Lybië gestationeerde Italiaan sche .strijdkrachten worden daar door met 15.000 man verminderd. In bevoegde kringen te Rome verklaart men uitdrukkelijk, dat deze terugtrekking od spontane wijze en zonder eenige voorwaarde heeft plaats gehad. Zij was niet verbonden met welke maatregelen dan ook, noch meL ecnïgerlei eisChen. Zoo heeft Italië zeker niet als voor waarde voor dezen maatregel verlangd dat Engeland zijfi vloot in de Middcl- landsche Zee zou verkleinen. In gezaghebbende kringen te Rome wordt echter de Iiood uitgesproken, dat. nadat Italië een zoo belangrijke geste, heeft gemaakt, ook van andere zijde een bijdrage zal worden geleverd, die tot ontspanning van den toestand in de Middellandsche Zee zal kunnen bijdragen. Voorloopig is te Rome nog niet be kend of Engeland schenen xiit de Mid? dellnndsche Zee heeft teruggetrokken of daaromtrent vaststaande besluiten heeft genomen. De Italiaansche maatregel was een gevolg van den wensch den toch reeds ver* warden toestand in het lta* liaansch*Abessijnsche con* flict niet nog door nieuwe verwikkelingen in de Mid* dellandsche Zee verder te be* moeilijken, doch alles te doen, wat tot een opheldering der atmosfeer zou kunnen leiden. Met betrekking tot den politicken toestand verklaart men té Rome. dat het in elk geval onjuist is, dat reeds over een vast plan werd opderhandeld. Het gaat bij deze diplomatieke bespre kingen. die op hel oogenhlik plaats vinden, slechts over een contact-zoeken dat er op gericht is den toestand van het oogenblik aan een diepgaand on derzoek te onderwerpen. Langs welke lijnen deze onderhande lingen gevoerd worden kan men in Italiaansche kringen niet tc weten ko men., Bovendien wijst men er in poli tieke kringen te Rome op, dat het zwaartepunt der besprekingen te Pa rijs en Londen is gelegen. TALRIJKE DOODEN BIJ OVERSTROOMINGEN SOFIA, 25 Oct. (Reuter). 'In de om streken van Gorna Djocmais zijn ten gevolge van de overstrooming van de Stroeina en Ge Gradjeska 14 wcrkloozen verdronken, die te werk waren gesteld bij het aanleggen van wegen. Omtrent het lot van een twaalftal van hun kameraden, die eveneens hier te werk waren gesteld, is nog niets be kend. Een later bericht van Reuterrept van 30 dooden en ruim 20 gewonden. VOGELTREK II. Verschillende dagen van deze week waren bijzonder gunstig voor den vo geltrek. Éen Zuid-Oostelijke wind, wat nachtvorst, helder zonnig weer op den dag, ziedaar een weersgesteldheid, die voor de vogels aanleiding was ora weg te gaan, zoodat zij bij drommen naar en over ons land trokken. Vooral de Veldleeuwerik, de Spreeuw, de Vink, de Kauw, de Ko perwiek en de Keep kwamen van het Noord-Oostelijke front langs en over onze stad (Eemgebied en de heide van 't Hazenwater). Ook de Krams vogel, de Bonte Kraai, de Roek. de Graspieper, het Sijsje, de Ringmusch, lieten zich, hoewel in veel mindere mate, niet onbetuigd. Met een vaart van 5070 K.M. per uur ging hel in Zuidelijke en Westelijke richting. In 2 uur kwamen een kleine 10.000 vogels door. Zonder zich aan overdrijving schuldig te maken kan men gerust aannemen, dat er b.v. op j.l. Woens dagmorgen 30 k 40.000 vogels zijn overgekomen. Voor den vogelvrieivd is deze boei ende uiting van het vogelleven een ware vreugde. Hoe kan men nu de trekvogels herkennen? De nuttige Spreeuw maakt een donkeren indruk: hij is een korte gedrongen vogel, die dicht op elkaar met groote snelheid, zonder golvingen en meestal laag vliegt. Zijn snelle vleugelslag wordt af gewisseld door korte zweef-pauzes. Hij vormt troepen, die uit lange slier ten of compacte zwermen bestaan. De overigens druk kwetterende babbelaar is op den trek een stille vogel, slechts het geruisch der vleugels is soms te hooren. De prachtig oranje, zwart-wit ge kleurde Keep is een vinkachtige, die in hel Noorden der Oude wereld broedt. Hij trekt meestal met den Vink te zamen. Beide zijn zoo groot als een musch; zij vliegen tamelijk hoog in golvende vlucht met snellen vleugelslag in vrij los troepverband welke troepen meestal bestaan uit 15-40 vogels. Goede kenmerken vor men de witte vleugelspiegels en bo vendien de witte rug van den Keep. Deze roept vaak „tjuk, tjuk" of „zép", terwijl de vink zijn „pink" of „juup juup" laat hooren. De trekroep van den jubelenden zanger, den Veldleeuwerik, die een grootte heeft tusschen die van een Musch en Spreeuw. gelijkt op „tjerrw" of „trie-iel". Hv trekt in los troepverband, vaak in een breed front bij groote .zwermen. Zijn vlucht is recH'ijnig en vlinderachtig, terwijl zijn onderzijde geelig wit is. De gezellige Kauw is de kleinste der kraaien. Zijn roep is een hoog en helder ..kjè" en hij vliegt dikwijls heel hoog in los verband, meermalen in ge zelschap van den geheel zwarten Roek, die een kalen witten snavel- wortel heeft. In tegenstelling met de Kauw heeft de Roek een bedaarden vleugelslag. De andere kraaivogel. de Bonte Kraai, is zwart en grijs. Ten slotte de beide Noordelingen, de Kramsvogel en de Koperwiek; deze soorten gehooren tot de lijsters. De laatste, die een zeer snellen "vleugel slag heeft, is zoo groot als onze Zang lijster. Het ,,tjak tjak" geluid van den grooleren Kramsvogel is zeer verschillend van dat van den Koper wiek. die vaak „sjrrie" en „kók" roept. Beide trekken veel in gezel schap van elkaar en zij vliegen vrij hoog ill niet te los troepverband. VIRID1S TOCH STAKING DER MIJNWERKERS? LONDEN, 25 Oct. (Reuter) De giste ren door dc rcgeering ondernomen po gingen tot het bemiddeling in het loon- conflict in de mijnindustrie hebben geen resultaat gehad. In den avond heeft een vertegenwoor diger der mijnwerkers een verklaring af gelegd, waarin hij zcide, dat.de voorstel len der regeering onvoldoende zijn. Tengevolge daarvan is het bestuur dor mijnwèrkersorganisatie genoodzaakt de aanvankelijk voorgenomen stemming on der de mijnwerkers te houden op 11, 12 en 13 November. Gestemd zal worden over de vraag of in Engeland de algemeene mijnwerkers- staking moet worden afgekondigd. roemt een ieder onze fraaie wagens voor stads- en buitenritten hooge tarieven MUURHUIZEN 40 TEL. 454 TEL. 1830 TEL. 1093 OOK 's NACHTS GEOPEND Kantoor KAMP 41 Stationplein TEL. 1093 en 1830 HOTEL M0N0P0LE Dit nummer bestaat uit 4 bladen Amersfoortsche Huisartsen- Vereeuiging Zondag hebben dienst de volgende burger-geneesheeren Duyvis, Utr. weg 145; Tel. 396. Kok, Lange Gracht 11; Tel. 55. Kolk, Utr. weg 9; Tel. 579. Van de overige geneesheeren heelt dienst Zandt, Barbastraat 38; Tel. 1374. Zondag en de geheele week 's nachts heeft dienst de apotheek van dc firma Ittmann, Langestraal 9; Tel. 164. Zondag hebben dienst de vroed vrouwen Mevr. Daams, Puntenburgerlaan 21. Mej. v. d. Griendt, Breestrant 21. Tengevolge van het in de lucht vliegen van een Chineesch munitie* depot SJANGHAI. 25 Oct. (A.N.P.) Naar eerst thans bekend wordt, heeft zich op 20 October in Lantsjau, in de Noord-Westelijke Chineesche provincie Kansoe een vreeselijk ontplof fingsongclnk voorgedaan. Een munitiedepot, waar groote voorraden munitie lagen opgeslagen ter bestrijding van de communisti sche legers, is in de Juchf gevlogen. Daarbij zonden verscheidene hon derden soldaten en inwoners gedood en gewond'zijn. De, vermoedelijk door onachtzaamheid veroorzaakte ontploffing, deed een groote brand ontstaan, waardoor verscheidene honderden huizen volkomen ver nield werden. IN GRIEKENLAND regensprekende geruchten omtrent een opstand ATHENE. 25 Oct. (A.N.P.) Het Agence d'Athènes deelt mede: Tegenover de in het buitenland in omloop zijnde geruchten over z.g. on lusten op- Kreta stellen wij in allen vorm een démenti. In het geheele land heerscht rust. Van welingelichte zijde wordt uit Athene echter medegedeeld, dut de rc- piiblikelnsche revolte op touw is gezet door don leider der republikeinsche partij. Papandrevoe. Hij is door de po litie in zijn hotel geïnterneerd. De „Paris Midi" meldt voorts, dat de regeering drie torpedo-jagers mei 2000 soldaten aan boord naar Kreta hoeft gezonden. Te Athene ziin 50 republi keinsche officieren,.onder wie generaal Panagiskaos, gearresteerd. Zij zullen worden verbannen naar eilanden in de Aegacische Zee. Tot de in de hoofdstad garresteerdc repubikcinsche leiders behoort ook de voorzittre der pas gevormde republi keinsche partij, Papandreyoc. BRITSCHE PARLEMENT VERDAAGD Het Britsche parlement is Vrijdag morgen half 12 voor onbepaulden tijd verdaagd. De leden van beide huizen kwamen in het hoogerhuis bijeen, om de voorlezing van dc rede van den ko ning aan tc hooren. ONTPLOFFING IN EEN MUNITIE FABRIEK MILAAN, 25 Oct. (Reuter). In de in het dorp Belledo gevestigde belangrijke munitiefabriek is door onbekende oor zaak een ontploffing ontstaan, waar door vier werklieden werden gedood en twee ernstig werden gewond. a DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJK* SCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN EXEMPLAREN NIEUWE WAGENS PASSAGIERS TOT f 5000.- VERZEKERD in binnen-en buitenland op andere pagina's STADSNIEUWS Onze stad een verkeersobstakel? (Tweede Blad, pag. 1). Vergadering der Kamer van Koop handel. (Tweede Blad, pag. 2). Intieme kunstavond van 't Nut. (Tweede Blad. pag. 1). SPORT De programma's voor voetbal, hockey en korfbal. (Tweede Blad, pag. 3). De weg naar succes. (Tweede Blad, pag. 3). WEERVERWACHTING Medegedeeld door liet K. N. M. I. té De Bilt. Verwachting: Meest matige, la- r wellicht toenemende Noordelijke tot Westelijke of Zuid-Westelijke wind. huif tol zwaar bewolkt of betrokken, aanvankelijk weinig of geen, later kans op regen, zachter. WEERBERICHT Laagste barometerstand 774.3 te Vardö. Laagste barometerstand 730.8 te Sey- disfjord. Op Wanneer U een A tl n rijdt, weet U pas wat een volmaakte auto mobiel is En toch het goedkoopste ook in onderhoud, wegen- belasting etc. Stationsplein 5 - Amersfoort Telefoon 1210 Onderschoenen €«o merli mot '•PUlati* un toch «ootQoedkooo

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1