DË EEMLANDEU WERKLOOSHEID DER JEUGD Scepticisme te Parijs 4000 Nog rust in het Noorden LE7ÏAX TEL 1788 „ADLER" Dinsdag 29 October 1935 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 34 e Jaargang No. 102 DE NOOD IS ZEER GROOT RIJDT VEILIG EN GOEDKOOP NIC. BOVEE Standplaats naast Kantoor KAMP 41 Stationploin tel. 1093 en 1830 hotel m0n0p0le W. LEYEHHORST - LEUSDERWEG 242 Belangrijkste Nieuws Laatste berichten Eerste blad. pag. 3 Licht op 5 uur 9 min. Agent: J. J. MOLENAAR AMER SFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per - maanden voor Amersioort 1.95; per maand 0.65; per week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Buwemana .rancc per posr per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers 1 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRI IC nFR AnVFRTFNTIFN va« 1-4 "gels r 1.05 met inbegrip van een cew..snummer elke regel meer 1 0.25 LieJdadigheids-advertentièn voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent. driemaal plaatsen 1.Bewijsnummer extra f 0.05 Er zijn in ons land 160.000 werkloozen van 14 tot 24 jaar Opneming in bedrijfsleven? DEN HAAG, 28 Oct. In verband met de bespreking, welke de vorige week onder leiding van minister Slin- genberg met vertegenwoordigers der provinciale besturen omtrent de moge lijkheid van ontplooiing cencr nieuwe actie tot opneming van werklooze jon gelieden in het bedrijfsleven is gehou den. heeft een verslaggever van het Al gemeen Nederlandsch Persbureau in Deq Haag te bevoegder plaatse nadere inlichtingen verzocht. Men wees erop, dat de nood onder de jeugd, voor wat de werkloosheid betreft, ontzettend groot is, Zoowel voor de overheid als voor het bedrijfsleven valt hier een belangrijke taak te ver richten. Grootc waardeering verdient, wat reeds met steun van Rijk en ge meenten in tal van plaatsen In ons land voor de jonge werkloozen geschiedt. Maar de tijdsomstandigheden maken thans uitbreiding van de bemoeiingen op dit terrein tot een gebiedende nood zakelijkheid. Er zijn in ons land naar schatting 160.000 werkloozen van veertien tot vier-en-twintig jaar. Niet alleen, dat hun werkloosheid een demoraliseeren den invloed op hen oefent, maar ook vraagt men zich ten aanzien van ve len hunner af, waarmede zij in de toe komst hun brood zullen kunnen ver dienen. Wat moet er bij voorbeeld ge beuren met menschen, die op achttien- jarigen leeftijd als nageljongen werk loos zijn geworden en sedert vijf jaar geen nieuwen arbeid hebben gevonden? Vakkennis hebben zij niet opgedaan. Komt er een verbetering van den ccono- mischen toestand, dan vallen de jonge lui van achttien jaar en jonger, die nu als nageljongen werkzaam zijn eer der in de termen om tot geschoof de vaklieden te worden gemaakt, dan de ouderen,, die den tijd dat zij als nageljongcn werkten, reeds lanp achter zich hebben en sedert niet meer in het bedrijfsleven opgenomen zijn. Op deze manier kan men zeggen, dat er, wat vakkennis aangaat, een gene ratie wordt overgeslagen. Zal deze ge neratie als ongeschoolden door het le ven moeten gaan. met de vele moeilijk heden en ontberingen, aan het lot van dezulken verbonden? Opneming van deze jongelui in het bedrijfsleven is het doel der actie, waar toe de bespreking onder leiding van mi nister Slingenberg met vertegenwoordi gers der provinciale besturen den stoot heeft gegeven en die zich over het ge- heelc land zal moeten uitstrekken. Plaatselijke en gewestelijke instanties zullen de desbetreffende plannen kun nen uitvoeren. Gewestelijke instanties zullen niet vrucht kunnen werken in streden als de Zaanstreek en Twenthe Natuurlijk zullen de nieuwe organisa ties eenerzijds voeling moeten houden met het centrale gezag, anderzijds in plaatsen, waar reeds comité's bestaan, met deze comité's dienen samen te werken. De plaatselijke comité's zullen onder leiding komen te staan van den bur gemeester of van den wethouder, on der wiea de werkloosheidszorg ressor teert. Dat van Rijkswege nauwkeurig: wordt voorgeschreven, hoe de samen stelling dezer plaatselijke commissies moet wezen, schijnt minder wensche- lijk, omdat veel zal afhangen van de plaatselijke toestanden, welke onderling verschillen. Wel verdient het aanbeve ling. dat het aantal leden van een plaatselijk comité niet te groot zij en dat in de commissie zitting zullen heb ben personen, die een leidende positie in het bedrijfsleven innemen. Ook zal de vakbeweging in zulk een commissie vertegenwoordigd kunnen zijn. De plaatselijke comité's nu zullen trachten, de jonge werkloozen in bedrij ven geplaatst te krijgen, maar zoodanig, dat vast sta, dat zij geen arbeid zullen verrichten, welke anders toch gedaan zou moeten worden, maar waarvoor dan arbeiders tegen het gewone loon zouden worden aangesteld. Ook moet vaststaan, dat niet door de aanstelling van jonge werkloozen anderen werkloos worden. En de ondernemingen, welke jonge werkloozen in dienst nemen, zul le niet met behulp van hun arbeids kracht een deloyale concurrentie mo gen voeren. De jongelui zullen dus uit sluitend arbeid mogen verrichten, wel ke anders niet verricht zou worden. Arbeid, die liggen bleef Men kan aannemen, dat in vele on dernemingen arbeid onverricht blijft, omdat de ondernemers dien niet kun nen betalen. Dit is het geval zoowel op administratief-boekhoudkundig ter rein als op het gebied van den handen arbeid. Door een nauw contact met de leiders der ondernemingen zal een plaatselijk comité te weten kunnen ko men, waar dergelijke arbeid onverricht blijft en van welken aard hij is. Over- heids- en semi-overheidsbedrijven zul len ten aanzien van hot doen verrichten van zoodanigen arbeid onder de nieuwe regeling een voorbeeld kunnen geven. Gedacht wordt bij voorbeeld aan de eenmanswagens hij de tram, waarin een jongeman als conducteur kan fun- geeren, met het vooruitzicht om later, wanneer de onderneming volwassen ar- •eiders tegen een normaal loon kan aanstellen, als conducteur of wagenbe stuurder bij haar in dienst te treden. Ook vraagt men zich af, of gemeentelij ke reinigingsdiensten niet, in plaats van bijvoorbeeld twee maal per week, drie of vier maal per week vuilnis zou den kunnen laten ophalen, als zij jon ge werkloozen door bemiddeling van het plaatselijk comité in de gelegenheid stelden om arbeid te verrichten. De comité's moeten voorts beproeven om jongelui, die voorloopig niet in het bedrijfsleven kunnen worden geplaatst, tijdelijk onder te brengen in een te scheppen werkgelegenheid. Daarbij komt in aanmerking de arbeid, waar voor stad, dorp of streek zich het meest éigenen. Men denke in dit verband on der meer aan wegverbetering en plant- soenaanlêg. In verband met het gebrek aan goede vaklieden zal naast arbeid onderricht in een bepaald vak moeten worden ge geven. Bij voorbeeld: zes uur per dag arbeid en twee uur onderricht. De plaatselijke comité's zullen in ge regeld contact moeten zijn met de ar beidsbeurs en de ondernemingen ter plaatse. Want het doel is om den jonge lui iu de toekomst, normale arbeid te bezorgen. Voor dezen arbeid zullen de ondernemers zich moeten verbinden, al lereerst de jongelui van het comité, „de comité-jongens", te plaatsen. Dezen moeten het perspectief hebben, ten slot te normalen arbeid te zullen krijgen. Een vergoeding De bedoeling is voorts, dat een onder neming voor eiken jongen werklooze, die bij haar volgens de aangegeven re geling te werk wordt gesield, een zeker bedrag per week aan het comité zal be talen. Het coinité zal bij de bepaling van dit bedrag er rekening mede moe ten houden, dat het arbeid betreft, wel ke anders onverricht zou blijven. De vergoeding zal dus slechts een zeker percentage bedragen van het weekloon, dat voor normalen arbeid zou moeten worden betaald. Voor werkkrachten be neden achttien jaar zullen de onderne mingen wellicht kunnen volstaan met een lagere vergoeding dan voor jonge lui boren dezen leeft ij d. Het comité zal i ■en deel van de ontvangen vergoeding aan den te werk gestelden jongeman geven. Bij deze belooning zai voor de jongelui geen sprake kunnen zijn van een loon in den gewonen zin van het woord, maar slechts van een zekere tegemoetkoming, die misschien verschil lend kan zijn, naar gelang van leeftijd, duur der tewerkstelling, enz. Bij deze; gehccle materie moet overigens de ge dachte voorzitten, dat niets gaat boven normale tewerkstelling van jonge werk nemers onder normale arbeidsvoor waarden, welke de gezinsvorming niet belemmeren. Het deel der vergoeding van de on derneming aan het plaatselijk comité dat de jonge werkkracht niet krijgt, zal het comité besteden aan andere zorg voor jonge werkloozen. Het zal ten goe de komen aan de cursussen, de centra le werkplaatsen en de werkverschaffing voor jongelui. Op deze wijze worden geen nieuwe uitgaven van de overheid vereïscht. De leeftijdsgrens naar boven voor jongelui, onder deze regeling vallende, zal in het algemeen op vijf-en-twintig jaar worden bepaald. In uitzonderings gevallen moet het, na een behoorlijk onderzoek, mogelijk zijn, den leeftijd wat te verhoogen. Ook hierbij zullen plaatselijke toestanden een rol spelen. Een factor zal zijn de vraag, welke be drijven in de onderscheidene gemeen ten zijn gevestigd en van welken leef tijd deze bedrijven jongelui het beste kunnen gebruiken. De verslaggever heeft gevraagd, of het inyde bedoeling ligt, arbeidsplicht in te vberen, in dezen zin, dat, als een jongeman weigert, den arbeid te ver richten, welken hij door de bemiddeling van het comité kan krijgen, hij op de arbeidsbeurs van de lijst der werkzoe kenden afgevoerd en het gezin, waar toe hij behoort, steun onthouden zou worden. Op deze vraag luidde het ant woord, dat dit niet in de bedoeling ligt, omdat de lust der jongelui, om aan het werk te gaan, groot genoeg is. Mussolini heeft, een divisie solda ten uit Lybië teruggeroepen. Onze foto toont een der inheemsche Lybische soldaten met zijn ka meel in een oase der Lybische woestijn. Hoe de Italiaansche tanks zich een weg banen door de tropifcohe vegetatie van het Abcssijnsche birgland. De Engelschen houden tegenover de Italianen voet bij stuk Standpunt der Amerikanen De groote Parijsche bladen schrijven, dat de diplomatieke onderhandelingen tusschen Rome en Londen en tusschen Parijs en Londen op grootc moeilijkhe den stuiten, aangezien men van Engel- sche zijde zeer onverzoenlijk is. Des alniettemin hoopt men, dat bij de be middelingspogingen het Laval gelukken zal, zoo al geen onderhandclingspro- gram, dan toch op zijn minst een basis te vinden, waarvan men zou kunnen uitgaan om een kader op te stellen voor de toekomstige onderhandelingen. Wel verwacht men, dat de Fransche bemid delingspogingen in de eerstvolgende da gen een tijdelijken stilstand zullen on dervinden, aangezien Laval door de uit werking der ontworpen nieuwe wetten zeer in beslag genomen wordt, daar de ze wetten nog voor het einde van de maand moeten worden afgekondigd, om dat de volmachten der regecring op 31 October afloopen. De medewerker voor buitenlandschc politiek van de Excelsior acht het niet. uitgesloten, dat bij gelegenheid van het nemen van een besluit te Genève over den termijn van uitvoering der sancties het Abessijnsche probleem nog eens ter sprake zal worden gebracht en dat als resultaat van deze besprekingen dan de commissie van vijf wederom belast zal worden met een onderzoek van den toe stand. De medewerkster voor buitenland- sche politiek van de Oeuvre toont zich zeer sceptisch en meent te we ten, dat de Engelsche ambassadeur te Parijs Zaterdag den Franschen premier heeft medegedeeld, dat zijn regeering de Italiaansche voorstel len op dit oogenblik niet in overwe ging kan nemen. Het antwoord van de Ver. Staten op het telegram van den Volkenbond luidt ls volgt: De Amerikaansche regeering en het Amerikaansclie volk zijh met diepen eerbied vervuld voor de verdragen en overtuigd, dat alle meeningsverschillen tusschen de leden der volkerenfamilie moeten worden opgelost door vreedza me middelen. Geen enkele natie, die de verdragen heeft onderteekend, welke als vredesinstrument zijn bedoeld, heeft het recht ze te verwerpen of ze niet na te komen. Wat den tegenwoordigen toestand be treft, doet de regeering der Ver. Staten voortdurend alle mogelijke moeite om den vrede te helpen verzekeren, vooral door de grondbeginselen van het ver drag van Parijs na te komen; Reeds verscheidene malen gaf zij als haar meening en die. van het gehee- le land te kennen, dat een wereldramp het gevolg zou zijn, wanneer geen vreedzame oplossing werd gevonden. De Ver. Staten hebben reeds de volgen de maatregelen getroffen: 1. Proclamatie van president Roosevelt, waarbij een embargo wordt gelegd op wapenen en muni tie. 2. Een wet, waarbij onwettig wordt verklaard het vervoer van oorlogsmateriaal door Amerikaan sche schepen. 3. Een tweede presidentleele pro clamatie, bevattende een waarschu wing aan Amerikaansche burgers voor het gevaar om te reizen met schepen der oorlogvoerenden. 4. Raadgevingen van den presi dent aan Amerikaansche burgers, die handel drijven met de oorlogvoe rend? landen, dat zij zulks doen ge heel voor eigén risico. De regeering der Ver. Staten volgt met sympathie de pogingen der overige naties om den vrede te verzekeren en den oorlog te doen eindigen. Het blad l'Ordre maakt gewag van een onderhoud tusschen Hitier en den Fran schen journalist De Brinon, dat onlangs heeft plaats gehad en waarbij Hit Ier verklaarde: Wij hebben niets dan bewondering voor de Fransche politiek in de Abes sijnsche kwestie. Ofschoon wij in geen enkel opzicht bij het incident betrokken zijn, zullen wij, als de tijd daar is, ons niet onbetuigd laten. Wij gaan er niet op in allen handel met de strijdvoerenden stop te zetten, maar om onze aanhankelijkheid jegens den vrede te toonen, zullen wij aan geen dor heide tegenstanders wapens leveren. In Italiaansche regeeringskrin* gen verklaart men, volgens Reu® ter. dat men alle hoop heeft ops gegeven het conflict langs di* plomatieken weg te kunnen ops lossen en dat de legers in Abëss synië thans weer in de beste condiitie verkeeren, nadat zij hun opmarsch van den laatstcn tijd hebben geconsolideerd Naar verluidt, zijn de regens, die de beweging van het Zuidelijk leger tot nog toe hebben belemmerd, thans op gehouden. Korte onderbreking der bemiddelingspogingen De leidende figuren bij de bemidde lingspogingen te Parijs schijnen, vol gens Reuter besloten te hebben tot een korte onderbreking in de onderhande lingen tusschen de ministers van bui- tenlandsehe zaken te Rome, Parijs en Londen. De moeilijkheden zijn waar schijnlijk veroorzaakt tengevolge van de straffe handhaving door het Foreign Office van het oorspronkelijke Britsche. standpunt, dat nieuwe interpretaties mogelijk maakt, waarvoor de Fransche ministerpresident, Laval, op het oogen blik echter geen tijd heeft, aangezien voor Dinsdag meer dan 60 nieuwe noodverordeningen gereed moeten zijn. De Daily Telegraph gelooft, dat de Britsche regeering van meening is, dat een voldoende energie van Frank rijk en Engeland, door sancties, een hindernis kan vormen voor den Itali- aanschen veldtocht in Abessynië. De Britsphc en Fransche regeering, alsme de de staven van beide landen, werken nauw samen. De taak van de Volken bondscommissie Donderdag a.s. zal moeilijk zijn. Het niet deelnemen van Hongarije, Oostenrijk en Duitschland is nog niet opgelost. Spanje is niet be paald geestdriftig voor sancties en de weigering van Brazilië en Argentinië is een tweede gat in den ring. Te Londen verwacht men, dat het van kracht worden van sancties ten laatste tegen half November zal wor den besloten. De regeering aldus meldt Reuter uit Addis Abeba heeft nog geen of ficieele mcdedeeling ontvangen van de houding, welke Engeland heeft aange romen. Nietemin is men in. officieelc kringen van gevoelen, dat de Britsche houding rechtstreeks aan de Abess'jn sche zaak ten goede komt en men ver bergt hierovér zijn genoegdoening oio* De regeering toont een absolute discre tie. wat betreft alle diplomatieke Kves lies. Men heeft den indruk, dat voor stellen, welke eenige maanden geleden aannemelijk zouden zijn geacht, heden onaanvaardbaar zullen worden ver klaard. KARAKORUMEXPEDITIE TERUG •s-GRAVENHAGE, 28 Oct. Per Staat sspoortrein is hedenavond het echtpaar Visser—Hooft van hun Kara- korum-expcditic in de residentie terug gekeerd. Op het perron werden dc heer en me vrouw Visser verwelkomd door het he- stuur van de Ned. Alpenvereeniging terwijl mede een aantal particuliere personen, onder wie het Eerste Kamer lid mr. Knottenbelt en jhr. mr. Calkoen, rechter in de Haagsche rechtbank, van hun belangstelling blijk gaven. TEL. 1830 TEL. 1093 Stadsritten minimum 1 5 CENT maximum 25 cent Buitenritten 5 cent per x.m. ook 'i nachts geopend Dit njmmer bestcat uit 2 bladen DIT BLAD HEEFT EEN DACEUJK» SCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN EXEMPLAREN Vrijwillige onderwerping van stamhoofden tegen* gesproken Radiostation vernield? ADDIS ABEBA. 28 October. Een officieele Abessiinsche mededeeling zegt. dat de Italianen hun actie aan het Noordelijk front volkomen hebben gestaakt. De italiaansche berichten over vrijwillige onderwerping van stam hoofden in de provincie Tiere worden naar hef rijk der fabelen verwezen. Al le namen, die in Italiaansche belich ten worden genoemd, zijn te Addis Abeba onbekend. Naar verder van Abessiinsche zijde wordt gemeld, hebben de Italiaansche vliegtuigen het werpen van bommen aan beide fronten gestaakt, en bepalen zij er zich toe, in de nederzettingen der inboorlingen onrust te verwekken door machinegewcervuur. Do Abessiinsche opmarsch naar het Noordelijk front wordt voortgezet hoofdzakelijk in nachtmarschen. Een kleine troepenafdeeling is vandaag uit Addis Abeba vertrokken in de rich ting van het Zuidelijk front. Men meent overigens in de hoofd stad. dat Makalle het eerstvolgende doel der Italianen is. Geruchten om trent. ontruiming der stad door de bur gerbevolking worden hier voorloopig niet bevestigd. Te Addis Abeba en in de omgeving wordt, nu met Graaf Vinei de laatste Italiaan vertrokken is, weer veel luchtafweergeschut in stel ling gebracht. Men gelooft in Italiaansche kringen, dat het radiostation van Ilarrar bij een luchtbombardement vernield is, daar van dit station geen uitzendingen meer worden gehoord. De verjaardag van het fascisme Tusschen 12 en 1 uur Maandag hebben, ter gelegenheid van den ver jaardag van het fascisme, boven alle Italiaansche steden vliegtuigen gevlo gen. Te Rome verschenen niet minder dan 400 vliegtuigen boven de stad. Maandag is de dienst geopend op de geëlectrificeerde spoorlijnen Rome— Napeis en RomeFlorence. Het. is thans mogelijk, den afstand Rome Miiaan at te leggen in 7 uur en 40 mi nuten. terwijl men er in 1922 14 uur en 12 minuten voor noodig had. De af stand NapelsMilaan wordt afgelegd in 12 uur en 10 minuten tegen 19 uui en 40 minuten in 1933. ROME. 28 October. Het ministerie voor pers en propaganda publiceert het 30ste Italiaansche legcrbericht. dat als volgt luidt: ..Generaal Dc Bono seint, dat de pe netratie van onze voorhoede in het ge bied van de Farasmai 4\og^ steeds voort- eaat. zonder dat men on f&emenswaar- digen tegenstand stuit." De troenenverschepingen naar Oost- Afrika bliivcn voortduren. Od 30 Octo ber vertrekken de Biancnmano en de Atlante. het eerste naar Mnssaoea met afdeelingen van dc vierde divisie zwart hemden .,3 Januari" en groote hoeveel heden oorlogsmateriaal aan boord, het tweede tiaar Mogadiscio met afdeelin gen zwarthemden en luchtvaartperso- neel. Verkenningsvluchten ADDIS ABEBA. 28 October. (A.N.P.) In de in het Noord-Westen van.Ahes- sinië gelegen provincie Wolkait-,. heb ben de Italianen talriike verkennings vluchten ten uitvoer gelegd. De avia- teurs wierpen eeen bommen neer. noch maakten zii. zooals gewoonlijk, gebruik van hun machinegeweren. Aan het front van Ogaden hebben vier groote bombardementsvliegtuigen een Abessiinschen post bestookt. Zij hebben echter geen noemenswaardige schade weten aan te richten. Officieel spreekt de Abessiinsche re geering hedenavond tegen, dat in het gebied van den Setit een groote veld slag zou worden geleverd. SANCTIEWET AFGEKONDIGD In het Staatsblad is afgekondigd de Snnrtiewet-193r>. De rn het Staatsblad afgekondigde Sancticwet 1935 treedt in werking van daag, Dinsdag 29 October. NIEUWE WAGENS PASSAGIERS TOT f 50C0.- VERZEKERD in binnen-en buitenland op andere pagina's Gemeenteraad van Hoogland ett Hoevelaken. (Eerste Blad, pag. 2). SrAT>\ir.l'WS Hamsteron of sparen? (Tweede Blad, pag. 1). Een teelten des tijds. (Tweede Blad, pag. 1). Lezing van Mr. Guilliam voor de English Association. (Tweede Bind, pag. 1). WEERVERWACHTING Medegedeeld door het Kon. Ned. Met. Instituut te de Bilt. VerwachtingMeest mat;ige tot krachtige Z.W. tot W. wind, zwaar bewolkt of betrokken, regenbuien, weinig verandgring in temperatuur. Verdere vooruitzichten: Weinig verandering. Wanneer U een rijdt, weet U pas wat een volmaakte auto mobiel is En toch hel goedkoopste ook in onderhoud, wegen belasting etc. Stationsplein 5 - Amersfoort Telefoon 1210 VERBINDING MET DE PHILIPPIJNEN Uitbreiding van de K.N.I.L.M. AMSTERDAM, 28 October. Naar het Algemeen Nederlandsch Persbureau verneemt, ligt het in de bedoeling van de Koninklijke Ncderlandseh-Indische Luchtvaart Maatschappij (K.N.I.L.M.) een luchtverbinding met de Philippij- nen tot stand te brengen. De nieuwe lijn zal loopen van Bata via via Soernbaja. Bandjirmassin, Ba- likpapan, Tarakan naar Manilla. De verbinding met Balikpapan zal in De cember a.s. en die met Tarakan in Maart 1930 tot stand worden gebracht. Voor het doortrekken van de lijn tot Manilla is tie toestemming bij de regee ring van dc Vcreenigde Staten aange vraagd. Zoodra de toestemming van dc Ame rikaansclie én Philippijnsche autoritei ten is verkregen, zal dc verbinding met Manilla tot stand worden gebracht.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1