Succes der insurgenten ERGH 4000 330 .850 093 in provincie Toledo Titoelescoe aan kant gezet ^VERZEKERING DÉ ÉÉMLANDEü Na strijd van drie dagen Vuurtoren door aardbeving ontzet Rijkstoezicht op stoomwezen EEN MOOI EL AA/ J. B0EKEN00G®6 d HEEFT ER EEN VOOR kraakhelder p^scheri' IJZEN Dagblad" abonnementsprijs per 3 maanden voor Air.ersloort 1.95; per maand 0.65; per week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Dinsdag 1 September 1936 Bureau: Arnhemschepoortwal 2aUitgave: VALKHOFF Co. prijs der advertentien BOMMEN IN MADRID EN HET ESCURIAL Snelle operatie Bij kolenstation te Sabang Beperking van gevaar ooe «13«Berlijn 1036" hoeft allen Ditnummerbes.„g «raden EXEMPLAREN DIENST is uw wa>' C PELTER®"''-1... jLEZOMERPv'i TZ DE INTREKKING VAN i DEN FUURTOdSLAG renvande Jelefoon 155 Corporation Ltd." SgüIDEN bij verlies hand of voe/' (Binnenland iranco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 'POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 1 SEPTEMBER 1936 en landgenoot don heer IJ, vervaardigde schildo- 1 dat op do Olvmn» van 1—4 regels 11.05 met inbegrip Jling was ge8lpose. il elkc «fel meer f 0.25 Liefdadigheid helft van den pnjs. - Kleme Advertent.èn „KEITJES" bij voor stolt voor een zelhved- 50 cent, elke regel meer lOcent, driemaal plaatsen f 1.—. Bewllrie zeiljachten, behoo- j-klassc. De volksfronttroepen omsingelen Huesca SEVILLA, 31 Aug. (Havas). - De bijzondere correspondent van Havas te Sevilla deelt mede. dat Officieel wordt verklaard, dat een twaalftal vliegtuigen van de re= geering is neergehaald. Tot nu toe Bijn in totaal 60 vliegtuigen van 1de Regeering neergeschoten. Se< Villa, Huelva en Cadix zijn niet tneer vanuit de lucht gebombar» Heerd, toch zijn maatregelen ge« tiomen voor het geval dit zou gebeuren. De generale staf van de opstan* Helingen deelt mede, dat tijdens het bombardement van Madrid een kazerne en de ministeries van Oorlog en Binnenlandsche Zaken Werden beschadigd. Aan het front van Toledo neemt de fcctie van de luchtmacht der opstande lingen toe, hetgeen een beslissende actie .van de troepen van Franco in dezen Bector voorspelt. Bij de laatste luchtraid op Toledo werd de belangrijkste wapen fabriek, welke de regeeringst roepen !van wapenen voorziet getroffen. Hedcn- iochtend werd vernomen, dat de lucht macht van Burgos dc officieren en ca- Hctten in het Alcazar opnieuw van tnunitie en levensmiddelen heeft voor- ïicn. "Door het hevig bombardement van Malaga, verwacht men heden of morgen een aanval op de stad, de stad zou reeds Heels vernield zijn en verstoken van ver bindingsmiddelen. zelfs vanuit zee. 67 mijnwerkers te Rio Tinto, die ter Hood veroordeeld zijn, zullen gefusil leerd worden: de datum is evenwel nog niet vastgesteld. Slechts een mijnwerker Itverd om zijn jeugd gespaard. De generale staf van de ops standelingen te Burgos deelt verder mee, dat de lucht* macht Naval Peral, Villa Alba, Pereguinos en het Es cu rial heeft gebombar* deerd. Verder worden twee belangrijke Overwinningen gemeld. In dc provincie lAvila zijn de opstandelingen 15 km. op gerukt en hebben Puergerinos bezet, zoodat Naval Peral van het Escurial is gescheiden. Een andere kolonne beeft Cucva Valverd en een derde beeft Des- gargaderoa bezet. Het hoofdkwartier .verklaart, dat dé luchtmacht met suc ces samenwerkte met de troepen: een gemotoriseerde afdeeling van de regec- ringstroepen werd op de vlucht gesla gen. "Maandag is het na het middaguur opvallend rustig gebleven aan het front lusschrn Irun en San Sebastian. Tegen 'den avond heeft de kruiser Espana twee Bchoten gelost op het fort Guadalonpe. De zender Burgos deelt mede. dat de Opstandelingen in Asturie verkennings vluchten hebben gemaakt, waarhij hier €n daar stellingen der regecringstroepen Werden gebombardeerd. Verkennings vluchten hebben uitgewezen, dat ver scheidene henzincdepots en houtopslag- plaatsen te Malaga ten gevolge, van het bombardement uit de lucht in brand zijn geraakt. De groote wapenfabriek te Eibar (prov. Guipuzcoa) werd door 250 kg. bommen getroffen, welke een aan zienlijke schade moeten hebben aan gericht. De zender van Tetoean meldt, dat Valencia Zondag door vliegtuigen dér opstandelingen is gebombardeerd. De schade moet groot zijn. Aan het front van Irun was aan het begin van den avond van Maandag niéts gewijzigd. Van tijd tot tijd klinkt kanonvuur, doch een belangrijke actie Wordt niet gevoerd. Opnieuw zijn vijf déserteurs van het vreemdelingenlegioen te Hèndave .aan gekomen.Zij vèrklaardcn gedurende den nacht te hebben gemarcheerd en de Bidassoa te hebben overgezwommen Zij zeiden verder, dat de opstandelin gen goed gewapend zijn. Zii krijgen ge regeld munitie toegevoerd, doch er wordt geklaagd over hét eten. De man nen gaven den wensch té kennen de grens ovèr te steken, om dienst te ne mén bij de regeeringströèpen. Naar de Daily Telegraph" meldt, hebben de nationalisten den berg I Buruntea. de laatste natuurlijke hindernis tusschên de linies der na tionale troepen en Sin Sebastian, bezet. Bij het aanbreken van den dag deden de nationalisten met de bajonet op het geweer een uitval, om den berg bij verrassing te be stormen. De gevangenen, waaronder een aantal Franschen, zijn dood ge schoten. De voorste stellingen der nationalisten zijn na dit succes nog slechts 8 km. van San Sebastian verwijderd. De „rooden" 600 dooden hadden Radio Sevilla deelde mede, dat Zondag een overwinning is be* haald op de „Marxistische" troe* pen in de provincie Toledo. Deze overwinning was van groot belang, de vijand werd vol* ledig op de vlucht geslagen. Dc „rooden" hadden 600 doo* den cn velen werden krijgsge* vangen gemaakt. Tijdens den slag, welke drie dagen duurde, werden 9 mortie* ren, 16 mitrailleurs, 800 geweren, talrijke motorrijwielen, 3000 gra* naten en 300.000 geweerpatronen buitgemaakt. Een geheel bataillon en twee compagniën van een ander ba* taillon werden krijgsgevangen gemaakt. Dit is de grootste ne* derlaag aan het Guadarramafront van de regecringstroepen. Tenslotte werd gezegd, dat geheel nationalistisch Spanje met belangstel ling luisterde naar de radiorede van Mussolini over de defensieve kracht van Italië. Spanje eischt zijn plaats op in den strijd tegen het Sovjet-barbaren- dom. Bommen op Madrid Naar per radio is medegedeeld, heeft de nationalistische luchtmacht Maan dag érschillende openbare gebouwen te Madrid gebombardeerd. Vier bom men zijn op het ministerie van Bin nenlandsche Zaken terecht gekomen, een op het Noordcr-spoorwegstation een op het ministerie van Oorlog en een op de Plaza Cibeles. Het aantal slachtoffers zou ongeveer 300 bedragen Militair verzet onder de opstandelingen Vit Madrid wordt aan de Frcnte Po pular gemeld, dat de kolonel van den veertienden tercio der Guardia Civil te Cordoba per radio bekend heeft ge maakt, dat de doodvonnissen, die kort geleden, tegen verscheidene leden der Guardia Civil zijn uitgesproken, vol trokken zijn. Aangezien per radio niets omtrent de redenen der executies is medege deeld. concludeert de Frente Populai daaruit, dat zii baar oorzaak vinden in een belangrijken militairen opstand tegen de insurgenten. welke kortgele den moet hebben plaats gehad. Hevig offensief tegen Huesca Volgens een door de radio verspreid bericht heeft een Catalaanscbe colonne de verbindingen tusschen de in han den der nationalisten zijnde steden Saraeossa en Teruel verbroken. Luitenant-kolonel Sandino heeft ge meld. dat de volksfronttroepen verder opgerukt zijn naar Huesca, dat thans geheel is omsingeld. Kolonel Villalba, de opperbevelheb ber der troepen in den sector van Huesca meldt, dat de vijand ernstige verliezen heeft geleden. Berichten van particuliere zijde be vestigen deze communiqué's en wijzen er op. dat een hevig offensief tegen Huesca zou zijn ingezet, dat tot dus ver gunstig voor de Volksfronttroepen verloopt. De Nationalisten zouden drin gende verzoeken om hulp tot Saragos- sa hebben gericht. Het, ministerie van oorlog te Madrid, deelt mede. dat de opstandelingen in den Guadarrama verwoede aanvallen hebben ondernomen, doch dat zij wer den afgeslagen en vervolgd door de regeeringsgetrouwe strijdkrachten. De opstandelingen hebben 165 man op het WERELDGEBEUREN De buitenlandsche politiek van Roemenië zal slechts geringe wijziging ondergaan HET is niet prettig en op 't eerste gezicht lijkt het ook niet erg dankbaar, wat de Roemeensche regeering Titoelescoe heeft aangedaan. Terwijl Titoelescoe op een van zijn vele. en uitgebreide buitenlandsche ver loven in Nice vertoefde, waar hij aangenan\c ontspanning zocht, be reikte hem plotseling het bericht, dat men een nieuw ministerie gevormd heeft, waartoe hij niet meer behoort. Tegenover journalisten die hem polsten heeft hij verklaard, dat het niet anders dan het goede recht was van de regee-, ring, om een ander kabinet te jvormen, maar hij vond het. toch wel erg vreemd dat men hem van die voornemens niet op de hoogte had gesteld. Te ontkennen valt niet, dat de ope ratie uiterst snel in haar werk is ge gaan. Nog Zaterdagavond schijnen de officieele instanties in Roemenië ver klaard te hebben, dat er van een ka- binetsreformatie geen sprake zou zijn en reeds den volgenden middag werd höt nieuwe kabinet aan den volke be kend gemaakt. Titoelescoe gevallen. Tal van jaren achtereen heeft hij deel uitgemaakt van de opeenvolgende regeeringen. Het kreeg er den schijn van, dat een Roe- meensch ministerie zonder Titoelescoe ietfe onbestaanbaars was. Meermalen is er al sprake van geweest, dat men hein zou laten schieten, maar telkens weer kwam zijn naam op de lijst van nieu we ministers voor. De buitenlandsche politiek van Roemenië scheen met zijn persoon vergroeid. De geschiedenis van (16 Europeesche politiek der la'atste tien twintig jaar zal ook niet Ie schrijven zijn zonder dat zijn aandeel vermeld wordt. Hij is voor Roemenië onmis kenbaar een groote figuur geweest. Wanneer men de officieele en offici euze verklaringen zou mogen geloovcn. is het niet het beléid op buitenlandsch polijiek gebied, dat aanleiding heeft ge geven tot do ontstemming jegens Ti toelescoe. Maar ingewijden vermoeden, dat zijn al te groote vriendschap voor de Sovjet de meerderheid in het kabi net onwelgevallig was geworden. Hij vónd bij die politiek onvoorwaardelijk steun bij de nat ion Ale partij van de kleine boeren en de Règeci ing begon den stijgenden invloed van deze steeds mèer naar links overhellende groep te vreezen. De recente gebeurtenissen in Griekènlènd en nog méér die in Spanje hébben de Règeering aan 't denken ge- Moedig gedrag van bedie* nend personeel SABANG, 1 Sep*. (Aneta) De havenmeester van Sabang ontving Zondag j.l. van een Duitsche boot bericht, dat de Willemstoren een van de belangrijkste vuurtorens in de omgeving van het kolenstation Sabang de noodvlag had uitge stoken. bracht en aanleiding gegeven tot dit acute ingrijpen. Volgens een verklaring van den minister-president Tatarescoe \v„s alle natuurlijke reden tot ontevre denheid gedurende cle drie jaar dat het kabinet aan het bewind is. weggeno men. In den laatsten lijd echter maakte zich een kunstmatig geschapen onrust openbaar, zich meer en meer uitend in excessen en gewelddaden. De Regee ring nu heeft besloten alle gewapende formaties te beletten, zoowel die van rechts als van links. Dit beteekent, dat zoowel de Blauwhemden, de jeugd organisaties van de Christelijk Nat. partij als dc „weren" van de nationale partij der kleine boeren zullen worden ontwapend. Bovendien zal een van baar eerste daden zijn dc politiek uit de universi teiten te bannen. Slaagt zij er aldus in de binnenland sche toestanden van ongcwenschte ele menten te zuiveren en de politieke at mosfeer weer helder en doorzichtig te maken, dan kan de Begeering wijders rustig en onbelemmerd voortgaan aan de volvoering van de taak, die zij zich zelf gesteld heeft, in 't kort geformu leerd versterking der weermacht, ver steviging van het binnenlandsch kre diet. en verzekering van buitenlandsche afzetgebieden door gunstige handels verdragen. In de buitenlandsche politiek zal hoogstens van een lichte koerswending, niet van een wezenlijke richting-veran dering sprake zijn. Het staat te voor zien dat de vriendschappelijke relaties met de Kleine en de Balkan-Entente, met Polen, Engeland en bovenal met Frankrijk onverzwakt zullen worden bestendigd, maar ook met de Sovjet wil men in vrede en vriendschap leven, al zal hier een kleine bekoeling wel merk baar zijn. Voorts wordt verwacht, dat de banden met Polen wat nauwer wor den aangehaald. In zooverre kan Ti toelescoe tevreden zijn, dat. zijn opvol ger. de vroegere minister van financiën Antonescoe ingevolge zijn vorming en persoonlijke relaties volstrekt Fransch- gezind is. In Duitsche bladen wordt Antonescoe inmiddels gel eekend als een zeer sympathieke figuur, die er ook prijs op zal stellen met de overige Europeesche landen. Duitschland inbegrepen, goede relaties te houden. Nu is alleen cle vraag in hoeverre Ti toelescoe en degenen die hem in zijn land politiek het naast staan, -zich bij deze kabinetshervorming neer zullen leggen. Titoelescoe heeft tegenover dc Fransche journalisten \erklaard.. dat hij zich zijn persoonlijk oordeel en zijn politieke maatregelen wilde voorbehou den. Dit klinkt lichtelijk dreigend, en het zou heelemaal niet zoo onwaar schijnlijk zijn, als hij in Roemenië de aanstichter wérd van nieuwe politieke agitaties. Binnenkort zal dit wel blij ken Veertigjarig jubileum van den hoofdingenieursdirecteur Ir. A. C. van de Stadt De GouVernementsstoomer „Sirus" is onmiddellijk naar den vuurtoren toe gestoomd, waar men constateerde dat door de aardbeving van 23 op 24 Augus tus de lantaarn van den vuurtoren ont wricht was en hot kw ik uit den bak geslagen. Het bedienenr1 personeel had d*•-1 taren in den vuurtoren tr^mueren. weten te houden, doch v tus 1936. vertoonden door de zich dc dampen van het kwik vi van vergiftiging. al plaats hebben Donderdag S Defce menschen zijn door emeene Begraafplaats Soester- naar Koeta-Radja vervoerd, ji fhuis 1 uur n.m. tweede machinist van de bediening en voor eventuee, achter. 's-GRA\ ENHAGE, 1 September. lieden herdenkt dc hooidingeiueurdi. rerteur voir het stoomwezen, ir. A. C. van dc Stadt het feit, dat hij geduren de veertig jaar aan het rijkstoezirht op het stoomwezen verbonden is gew -*st. Voor hen, die niet met sto ven op dc hoogte zijn, zij dat deze dienst een Iróle uitoefent op. stoomtoestellcn het gevaar vötoni kundig gri of oude dergelü' Ziuk Sr. niet jr. vern/FF k'LATERIXGEN RUITENBERG IRo voor do olf- m dezo ton toonstelling tcrinnerlngoplaquo'te gc- DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJK- SCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN TON'' J I slagveld achtergelaten. 35 man zijn ge vangen genomen en 15 mitrailleurs zijn buit gemaakt. Het kwartier der Marokkaansche troepen werd vernield. Aan het com muniqué wordt nog toegevoegd, dat de opstandefingen bij een aanval der re- geeringsfroepen aan het front in Estramadura een nederlaag hebben ~°- lcden. Dc opstandelingen w den oorts teruggeslagen aan het nt in l. uipuz Coa. terwijl ook in Asturië colonne werd teruggedrongen welke Ovicdo probeerde te ontzetten. Het radiostation te Palma de Ma jorca meldt, dat de volksfronttroepen verslagen zijn, en zich naar de kust terugtrékken, waar zij worden achter volgd. I Radio-TeneriCfa meldt, dai eelt re geeringsgetrouwe duikboot door bom men érnstig beschadigd is. Bovendien is de kruiser „Miguel Cervantes" %oor de tweede maal gebombardeerd. Ver scheidene bommen hebben de com mandobrug getroffen. Spaansche regeeringst personen te Parijs In den namiddag zijn Spaansche re- eeeringspersonen, die uit Madrid en Barcelona zijn vertrokken, te Parijs aangekomen. Het zijn de minister \an onderwijs Domingo, bet communistische cortes- lid van Oviedo Irriburu en Lara, oud minister van justitie en financiën. Zij weigerden elke inlichting. Het bombardement van Iron begonnen. Vanmorgen om half acht is het bom bardement der stad Irun door de Na tionalisten begonnen. Zes vliegtuigen vliegen op een hoogte van ongeveer 2000 nieter over de stad en laten met tus- schenpoozcn van 5 a 10 minuten mid debwnre cn zware bommen vallen. Na de eerste verrassing kwam ook actie cn werd met machinegeweren het het geschut der volksfront.troepen in vuur op de vliegtuigen geopend, zonder dat dit echter tot; dusver succes had. Het fort San Marcial wordt door de vliegtuigen der nationalisten hevig met hommen bestookt Meer dan 10 bommen zijn reeds op het fort. gevallen, doch naar men zegt, nog geen enkele op Irun. Hevig kanonvuur, gepaard gaande met een levendig geweervuur in de froririinie. Het schijnt, dat de opstande Iingen thans uitvoering willen geven aan de bedreiging in het door hen ge stelde ultimatum. Kolonel Jouart gewond? Naar de „Figaro" meldt, zou de Fransche militaire attaché te Madrid cn Lissabon, kolonel Jouart, te Segovia door splinters van een vliegtuigbom ge' wond zijn. Norman Thomas eischt ver bod van wapenuitvoer. Norman Thomas, de socialistische randidaat voor het presidentschap der Ver. Staten, heeft Roosevelt een tele gram gezonden, waarin hij eischt, dat het ministerie van buitenlandsche za ken weigert vergunningen af tc geven voor dc verzending van munitie naai de Spaansche opstandelingen Roosevelt heeft hierop nog niet geantwoord. De „Matin" meldt met betrekking tot bet bezoek van Marcelino Domingo en „La Pasionaria" aan Parijs, dat volgens verkregen inlichtingen liet doel van bun reis zou zijn. een tournee te maken door verschillende Europeesche hoofd steden., teneinde te bewijzen, dat bet niet de moord op Calvo Sotela zou zijn geweest, die tot den opstand in Spanje beeft geleid, doch dat deze bet gevolg van intrigues, die langen tijd door een buitenlandsche mogendheid in Spanje zijn gevoerd. KAMPERBINNENPOORT 5 TELEFOON^1'2311 3 pee. H. een w*yiig)ö rein terug te rnc I Het groitste ger? van 7 Juni 1S9S tot ir. A. C. van de Stadt aant van het ie district van deken met standplaats Amsterdam cn in scheepvaartkringen aldaar wa~ hoofdambtenaar een bekende fi die met beleid dc cischen der veilig^ en dc andere belangen der stoombe- drijven in het oog wist te houden. De noodzakelijkheid tot bj0zuinigm~ in het belang van den toestand v>- 'slands financiën heeft zich natuurI' ook bij den dienst van het stoom zen doen gevoelen en toen ir. Van Stadt in 1932 geroepen werd de ding van hef gehcele district óp r te nemen, stond hij voor de zware ta- om deze noodzakelijke bezuiniging'1 zoodanig in tc voeren, dat geen afbreid gedaan werd aan de. doelmatige nitoe fening van den dienst, zoodat ♦Ie tot nu toe verkregen graad van veiligheid ge handhaafd kon blijven. Bij gelegenheid van bet 100 jarig be staan van den dienst ir. A. C van rle Stadt benoemd tot officier in de orde van Oranje-^vassau. Dp betrokkene heeft zich aan hulde betoon onttrokken. «ïftciion In*r- ^hgswet gestar langzamerhand dc naweiders deze „in Van el S°cde kwaliteit zijn '71 zeD "°e het land slachtrijp n.» ^VC,"?iCn is de aankoopprijs met aanlokkelijk zc staan hooq iri prijs. '„7 zccr korte aanbod van slacht- cc dal wc nu de laalste weken gehad hebben is dan ook wel voor een groot deel aan de bovenstaande feiten toe te schrijven. Wij zijn van meening dat enlenilier wei eenige toename in den I -vd00l. dc zaab vraagt prijscouraA,s,?an i fV?aon mmimmmamtr er e>Vh- gebruik is unties afge- Ürtol Snonckae'-' I,et aa„nhod dl icl telefp- en er d°zen éren voor den 1I j0!ct thul, Leeu. j Andelaar 'b*tefe?£ üeNóorlijk vast LeirleiKvn vooral Zaterdag as de handel bepaald heel ~u_koi} ai^es moeielijk ge il oog k AkuiteyrL Laagsie ba»V Helsingférs. Adres van den Nationalei] Woningraad aan den minister van So* ciale Zaken Het bestuur van den Nation al en Wo ningraad, Algemeene Bond van Wo- ningbouwverecnigingen te Amsterdam, heeft zich naar aanleiding van /den voorgenome intrekking van den l/uur- oeslag in een adres tot den minister van Sociale Zaken gewend, waarin verzocht wordt, tot terugname van het resluit tot intrekking van den huurtjoeslag subsidiair, dat de beslissing in] 'leze wordt aangehouden tot aan dé i hand van de te verzamelen gegevens een nauwkeuriger overzicht zal zijn verkre gen van de directe gevolgen van de in trekking van den huurtoeslag, dat afge scheiden van de kwestie van den huur toeslag, de huurverlèging voor zonder rijkssteun ingevolge de woningwet ge bouwde vereenigings- en grnieeiite- woningen alsnog door bijdragsverieo- ning \an rijkswege wordt mogelijk ge maakt en dat de rente van door rijks fondsen verstrekte leeningen voor re- gcerings- en gemeentebouw, ten spoe digste wordt verlaagd. Het adres wordt zeer uitvoerig toegelicht. 5*e beurs van de dames kroniek geldig zijn bij 'at melkvee gel lager voor de ver- li de .veek het nor 'S VGRAVENHAGE. 1' September. Mevrouw prof. ir. C. L. van der Bilt.-—' van der Does dc Bije. echlgenoote vai den wethouder van onderwijs Ivr-eft zich bereid verklaard, de Beurs van d<v Dameskroniek, welke zal gehouden- worden van'10 tot en met *19 septem ber" a.s. in den Dierentuin, t'e openen. is g'' tent i ge wil van I j!jj ;,,itratie van dit blad .jr zij Poltevoorwaardfiifc van ongelukken bij goëif !*okln 151, A'dam hebbej hoofd f 7.1 j 11 J j") -I - waaronder yjrsiaBi» "J"- Wil) belde Voeten ol ién hend, boven de ,rstelb«»r gezichtsve men, deliil- proefvaart nieuwe haring- drifter 's-GRAVENHAGE. 1 September. De nieuwe Schevoniup-ihe harinpdrif ter Sch. 130 Clara van de reederii 1 j. van der Toorn Azn.. heeft pistermid- dap een proefvaart pemaakt, welke uistekend pcslaapd is. Het nieuwe schip, dat van een moderne koelinstal latie is voorzien, is peheel in alumi nium kleuren peverfd de eerste maal. dat een schip in dezé kleuren ter vischvanpst paat. Woensdag gaat de Sch. 130 naar zee. 's-GR De Ni Huisvro en oork Arendin n pen diei eenipinp dagsanai dreige s-GR AVI 11e riiksben Jitta heelt partijen, het. conflict bij trieele bednj ]e de schuit eea (Passing Show»,

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1936 | | pagina 1