DE LEYTAX L DE EEMLANDEU Van de Sovjets en hun Stachanovieten VERBITTERDE ACTIE Dansschool Ab .Bovenkamp Dansseizoen 1936-1937 OM TE TOEREN Woensdag 2 September 1936 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 35e Jaar Rusland technisch bekeken V erplichte werkdienst in Roemenië MAATREGELEN VAN ORDE OPENING New-York - Liverpool in elf uur! SIMPSON STAAT 28 Sept. terecht OP ALLE FRONTEN Dit nummer bestaat uit 2N De stad Irun houdt hardnekkig stand TELEFOON 1788 8 uur 17 min. In West-Abessinië is het rustig AMER SFOORTSCH DAGBtAEP ONNEMENTSPRIJS P" 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per pn, ,o „rn mvCDTCUTim i_*f OS- ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersloort 1.95; per maand 0.65; per 1 week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland i ran co per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC. 513 PRIJS DER ADVERTEOTIEN 1 4 regels 11.05 met inbegrip van e" u e,ke re*eI meer f °-25 Liefdadieheids-adv" p, 50 dk° Pn,S; AdVer'rat,ën -KEITJES" bi, vooruitb 50 cent, elke regel meer 10 cent. driemaal plaatseq f Bewijsni den f cn Crr Indrukken van de reis naar Moskou door Jan Spaander ii. In den trein kregen we 't eerste voor proefje van de systematiek van den Rus. Later zouden we er nog meer van ondervinden, 't Is weer een klein voor val, maar zoo echt typisch Russisch en zoo geheel in overeenstemming met wat millioenen andere Russen doen. dat ik 't moet verhalen, 't Gaat toch om een der eigenschappen waarop de geheele Russische opzet zou kunnen falen. Ik zat alleen in onze coupé voor vier. De slaapwagenbediende bracht een zak met beddegoed voor één bed. Daarna scharrelde hij weg. Na een minuut of vijf bracht hij de twee bovenbeddden in positie en ging weg. Weer een kwartier later (trappel niet, lezer) kwam hij terug, ledigde de zak, praatte wat over slaapwagentickets en scharrelde wat aan een raam buiten de coupé met een vuile stofdoek. Daarna ging hij wat andere coupé's in de war werken en na dit rustig te hebben ver richt, werd er bij ons één bed opge maakt, waarop ik oogenblikkelijk in sliep, zoodat ik U de rest van de pro cedure niet kan vertellen, gelukkig. 't Was veel erger en onmethodischer «dan ik 't U hier kan beschrijven cn 't is niet een op zichzelf staand geval. De ze wijze van „werken" is typisch Rus sisch. U kunt 't meemaken in restaura tiewagens, in hotels, in slaapwagens, in winkels, in café's, U kunt dit zien op groote openbare werken, op boerde rijen, in model-ingerichte fabrieken, 't Is een van die aangeboren kleinigheden die millioenen malen herhaald een muur vormen waar Stalin en zijn Sta- chanowieten storm legen loopen, soms met geweld, maar meer nog met over leg de zuivere oude Amerikaansche list, In 't veld gebracht door zuivere rasech te Amerikaansche experts op dit gebied, 'dat is: „Educating the public." Deze rasechte Amerikaansche uitdrukking mag niet worden vertaald door: „Op voeding van het publiek". „Educating the public" valt niet te vertalen, maar 't is een soort adverteeren om de mas sa enthousiast te doen worden voor een bepaald doel. „Full blast" is men hier in Rusland mee bezig, maar de Rus is nu eenmaal geen Amerikaan en gelezen de officiee- le productiecijfers en een der laatste toe spraken van Stalin is 't effect in wer kelijkheid nog maar matig. Iedere Rus moet nu gaan gelooven dat iedere an dere Rus volle kracht in 't haam hangt, zoodat van de weeromstuit de een nóg harder gaat trekken dan de ander om de (Wolga-)boot tegen stroom in te krijgen. In Amerika lukken zulk soort cam pagnes meestal, want Amerika „i s" materialistisch ingesteld, en de Ame rikaan weet dat meezwemmen met den stroom de minste wrijvingsverliezen geeft, 't Is evenwel ook bekend dat 't effect van dien soort educatie niet erg blijvend is, in Amerika althans niet. Dit nu zou in Rusland anders kunnen zijn, juist omdat de Rus zoo geheel anders is dan de Amerikaan. Kropotkin zegt ergens over den Rus- sischen boer: „Weinig menschen weten welke schat van goedheid in het hart van den Russischen boer verbor gen is, zelfs na die eeuwen oude wree- de onderdrukking, waaruit juist zoo veel verbittering had kunnen ontstaan." Dit. nu geeft te denken. Dit volk ver andert niet vlug van tempo, doch als *t langzamerhand verandert dan zal dit ten zegen kunnen worden en het zal blijvend zijn. Ik ben normaal geen voorstander van dat „educating the public system", maar in Rusland be- teekent dit toch op zijn minst dat men sr niet langer menschen kan dulden die niet kunnen lezen, 't werkt de hy giene in de hand en een percentage zal zeker meer systeem trachten te bren gen in hun wijze van werken. Dit ..educating the public", staat eigenlijk onder directe leiding van Stalin zelve. In een klare duidelijke toespraak legt hij een enkele richtlijn vast. een slogan, een slagwoord en dat wordt in duizenderlei vormen, bij mon de. bij pen en teekenstift herhaald, in ernstige toespraken, in vlotte novellen, in lange romans, doch alles van staats wege en met het klare doel: de Rus moet aan het werk. de Rus moet ef ficient aan het werk en dit wordt zelfs vastgelegd met voor ieder begrijpelijke woorden in de nieuwe grondwet: Artikel 12: De arbeid is in de Unie 'der Socialistische» Sowjetrepublieken plicht van iederen Staatsburger die daartoe in staat is volgens den grond regel: „Wie niet wrerkt. zal ook niet eten, ieder naar zijn capaciteiten, ieder naar zijn kracht." Op deze belangrijke materie kom ik terug, na U wat meer van onze reis verteld te hebben. Onze trein kwam den volgenden morgen, precies op tiid. 11.30 te Moskou aan en rolrlf» geliiktiidig binnen met een landelijken trein. Het perron was ineens vol menschen. Het was een blijde, warme, zonnige morgen en die menigte had iets bit zondérs, wat men bij ons mist. Alle menschen keken tevreden, alle liepen in een gestadigen gang. niet Ameri- kaansch vlug, maar zeker niet leute rend en treuzelend. Dat tevreden kij ken merkten wij later overal op en dat gestadige loopen van allen in de zelfde snelheid, met hetzelfde rhythme, ook. Dat gestadig kalm doorloopen lijkt niet in harmonie met wat ik boven over de Russen zei in verband met gebrek aan lijn in hun werk. maar vele plausibele redenen zijn hiervoor te vinden. Kropotkin zegt ergens: ..Het grootste verschil ttisschen ontwikkelden en on- ontwikkelden ligt mijns inziens daar in, dat de laatsten niet in staat zijn, de aaneenschakeling, het verband van verschillende gevolgtrekkingen, te over zien." In dezen geest doorredeneeren- de is het denkbaar dat een vrij actief iemand gecompliceerd werk systeem loos doet, omdat hij niet in staat is de te verrichten handelingen in ver band te overzien. In Rusland nu is de kop-klasse weggejaagd, dus het gehee le volk is wat de te verrichten hande lingen betreft, een sport, soms meer, naar boven geschoven met voorloopig de gevolgen daarvan. Ook zijn er vele andere mogelijkhe den, maar ze zijn even onbelangrijk als de genoemde. Laat ik volstaan met te zeggen dat het Russische volk in haar geheel, zoover wij dat konden zien, geen luien indruk maakte en nie mand zich ooit onwillig toonde. Dit laatste is wel merkwaardig, want ver geet niet dat. een ieder toch, zoo niet ten hccle, dan toch ten halve z a k e 1 ij k met U slechts in relatie kan komen als een soort Staatsambtenaar, enkele uit zonderingen. procentsgewijze gespro ken, daargelaten. 't Is nu nog niet de tijd om dit ge compliceerde systeem te openbaren, doch laat het voorloopig voldoende zijn als ik U zeg, dat het verband tusschen u en uw schoenpoetser op straat in Moskou vrijwel overeenkomt met het verband tusschen u en den directeur van uw electrische centrale hier. Als West-Europeeër zal het U niet meeval len zich dit verband even door te den ken. tenzij U een tijdlang woonde in Amerika, of beter nog Australië, waar „Jaap zoo goed als zijn baas is". Men kent 't klassenlooze dan al zoo'n beetje. Dat tevreden kijken der massa is veel belangrijker en dat zou een ge volg van het „educating the public" kunnen zijn en niet van de materieele omstandigheden, want die zijn in ieder opzicht veel slechter dan hier. Ik wil dit sterker zeggen: de doorsnee Rus met een baantje heeft het op het oogen- blik wat betreft voedsel, kleeren, wo ning, verzorging, minder dan bij ons de doorsnee werklooze. Dit is boud gezegd, doch ik zal dit naderhand bewijzen met officieele cijfers, officieelc Russische cijfers. Die cijfers zag ik pas nadat ik door zwerftochtjes op mijn eigen houtje tot die overtuiging gekomen was. Ik sprak hier nog over met den heer Wijnkoop, dien wij te Moskou ont moetten. Gecompliceerder wordt 't nog als ik u vertel dat.de Russen er niet alleen gelukkiger uitzagen dan de West Euro- pëers, maar tevens even gezond. Voor al de kinderen, die wij ontmoetten, maakten een blijden indruk, open en aardig, speelsch en vroolijk, maar niet uitbundig en snaaksch. Buiten 't station moesten we een tijdje wachten op een autobus der Intourist en ik zette mij tusschen een paar Rus sen op een trottoirband en bekeek met belangstelling een mooi gebouwden, ver- sirden boortoren van de schacht van de ondergrondsche spoor. Naderhand zag ik meerdere bouwschuttingen die ook op eenvoudige wijze met latwerk waren versierd. Dat versieren zit den Rus in 't bloed dat vindt men terug in pa leizen, kerken, op graven, om de ramen van boerenbehuizingen, en Nederland- sche architect, schrik niet, men wil dit zelfs toepassen op de omramingen van strak moderne huizenblokken, waarvan er velen zijn ontvloeid uit een Neder landsehen teekenstift. In Leningrad had men zoo'n bouw blok, halverwege af, stilgelegd en twee ramen „versierd" bij wijze van proef een Berlage-barok-combinatie ver moed ik, nieuw-Russisch, nco-Roeski, want de arbeiders willen ook wel eens in „mooie" huizen wonen. Misschien hebben ze toch gelijk, van hun stand punt bekeken. Zelve heb ik ook eens een „makelaar" op onzen gevel getim merd toen mijn vrouw op reis was en ik vind dat de wilde wingerd er wat aardig om groeit. Dat komt zeker om dat ik vroeger een jaar of drie in een Russische kolonie heb gewoond, en een ploeg Russen en Polen werkte eens onder mijn leiding. Ik zal U dan ook zeggen dat ik met belangstelling was gekomen om den Rus in eigen milieu aan het werk te zien, aan het bouwen en breken. Vanaf mijn zacht plaatsje op den vrij hoogen trottoirband, zag ik de Russen danig aan het breken. Ze hadden de Triomphale Poort in de Leningradschc chausseé te pakken en de beelden, paar den en menschen. waren in 't puin ge stort. Vandaar liepen op 't station toe, precies als Maleisclie honingbeertjes in 't bosch, acht-er elkaar aan, een gewezen Kulak, een rijke boer vroeger, nu zwer ver, in een bollig pak zooals de armere Chincezen dat wel dragen, een soort pet over de verwilderde haren en met boomschors-schoenen aan zijn vrouw tje als een gesluierde non en een paar havelooze kinderen en allen tors ten een last. Als een schimmenspel trok ken ze voorbij; zonder rechts noch links te kijken en verdwenen langs 't. station door een paar losgetrokken planken van een hooge bouwschutting. Dat komen van die Kulaks in hun hooge boombastschoenen, gebogen en zwaar bepakt, van die triomfboog in af braak over dat vrijwel verlaten plein, de exit door een gat in een ruwe schut ting naar waarschijnlijk een puinhoop- veld, was als een geraffineerd stukje film, „just a touch of what was", een tipje van vergane geschiedenis en dan de groote film, de autobus, die 't plein opzwaaide en daarvoor een Sowjet- gidse, pas van de gidsenschool, een felle papaver. Een onzer dames vond dat wat te poë tisch, kleine dahlia, dat paste beter. Klein, gezet, blozende wangen, don ker haar, donkere, soms fonkelende oogen, karmijn geverfde lippen, een fel roode blouse over volle boezem, gelak te nagels. Ze sprak vloeiend Duitsch, op de hoo- geschool geleerd, zei ze. Dat ze een Litausche was, vertelde ze er toen niet bij. Statistische getallen rolde ze af zoo vlot als een Sovjet gouverncments-rap- port, maar niet zoo zuiver. Ik mis haar nog, al was 't alleen om nog eens te de- batteeren over die 600.000 menschen die de ondergrondsche te Moskou bouw den in ZVi jaar en over dat Wolga- Moskwa kanaal wat over 1000 Kilome ter lang moet worden, volgens haar dan altijd. Vol vuur stond ze voor haar standje en „quite Ameri can" proclameerde ze alles tot the best in the world. Mocht er als gidse in mijn oogen wat aan baar hebben ge mankeerd, dan vergeef ik baar dat van harte, want ze was verre van ver velend. We waren gekomen om te kij ken en „kijken zal je" was haar Leit motif. Weg schoot de bus met ons zeven Hollanders, een paar Fransche meisjes van Marseille, een paar zware werklui, veramerikaanschte Russen, die naar huis waren gekomen om daar de boel eens even op hun gebied op pooten lo Vooral gericht tegen den invloed van de „IJzeren Garde" BOEKAREST, 2 Sept. (Reuter-A. N. P.) Het kabinet-Tatarescoe besloot een verplichten arbeidsdienst in te stellen. De jongelieden van 18 tot 21 jaar zullen hieronder vallen. Het wetsontwerp zal worden uitgewerkt door den ministei van nationale defensie, tezamen met de ministers van arbeid, onderwijs en ver keer. Deze maatregel is genomen om de jongelieden, vooral de studeerende jeugd, te onttrekken aan den in vloed van de uiterst-rechtsche or ganisaties, o.a. de „IJzeren garde", die gedurende de vacanties jonge lieden vereenigt in z.g.n. werkkam pen, waar zij gratis worden gevoed en gehuisvest en waar zij politieke redevoeringen te hooren krijgen. Na de zitting van den ministerraad, die ongeveer twee uur geduurd heeft, is een communiqué uitgegeven, waarin o. m. het volgende vermeld staat: De premier keurde de door de mi nisters van Onderwijs, Binnenlandsche Zaken en Justitie voorgestelde maatre gelen goed. nadat hij eerst een uit voerig overzicht over den algemeenen binnenlandschen en buitenlandsen toe stand had gegeven. Genoemde voorstel len hadden betrekking op de handha ving van de openbare orde, in het bij zonder aan de universiteiten. De acti viteit der politieke partijen wordt door geen dezer maatregelen beperkt. Alle excessen en daden van geweld, even als ieder vergrijp tegen de wetsvoor schriften zullen met strengheid worden gestraft. De politieke bonden worden zonder aanzien van partij ontwapend en ontbonden. Alle in staatsdienst staande personen moeten, voor het ge val zij hun plicht verzaken, straf ver wachten. De minister van Onderwijs heeft richtlijnen uitgewerkt, die ten doel heb ben een reorganisatie van het univer siteitsleven, versterking van de disci pline op de universiteiten en onder drukking van ieder overtreding der universiteitsorde. KERKELIJK YERZET VATIKAANSTAD, 2 Sept. (Reuter). Van kerkelijke zijde wordt krachtig ver zet aangeteekend tegen de opvoering van het mysteriespel van d'Annunzio „Lc martyre de Saint Sebasticn", welke zal plaats hebben op 15 September a.s. in het klassieke theater van Pompei. d'Annunzio schreef dit stuk in 1911 in de Fransche taal en de uitvoering werd toevertrouwd aan bekende kunstenaars als Omma, Grammatica, Renze en Ricci. Ecu orkest van 75 musici zal de muziek, welke Debussv bij dit stuk schreef ten gehoore brengen. In het stuk worden dansen opgevoerd, welke zijn geïnspi reerd op fresco's in opgegraven villla's. In een artikel in de Osservatore Ro mano verklaart de betrokken prelaat dat de katholieke kerk de opvoering van het stuk heeft veroordeeld wegens de heidensche ongebondenheid van het werk en de prelaat verbiedt katholieken de opvoering bij te wonen. Regentesselaan 14. Tel. 1837. Inschrijving leerlingen dagel. 10-10 u. Aanvang lessen begin October. Inschrijfgeld in mindering lesgeld f 2.50. Prospectus op aanvrage. zetten; dan was er een oolijke Oosten rijker, die maar steeds vertelde dat Wcenen zoo vol muziek was. Dan nog wat lieden die ik niet kon plaatsen, een kleine aardige Russische jongen, terug uit Amerika en daar niet zoo ge slaagd en last, but not least, weer ons Duitsch vriendinnetje, die bij haar te rugkomst er nog wel van zal hooren. Langs de poort in afbraak schoten we langs de Ulitsa Gorkovo en door an dere winkelstraten naar ons hotel en met verbazing zag ik dat er in de win kels zooveel ruiten stuk waren en dan weer gekramd met schroeven en soms vele ronde plaatjes leer of rubber op die ruiten. „Waarom maak jullie die ruiten niet?' vroeg ik, en 't prompte antwoord was met hreede armgezwaai: „kijk naar onze nieuwe gebouwen, daarvoor is 't glas noodig. Onze glasfabrieken kun nen 't niet aanwerken." Ik was beduusd van dat aantal groote gebouwen, nieuwe ook, moderne blok ken, jonge skyscrapers en wat al niet, dat we voorbijschoten, naar en over 't Roode Plein, langs 't mausoleum van Lenin, door de schaduwen van alle to rens van de heilige Basilius Cathe- draal, over de Moskwa brug en dan dead-slop voor het Novo-Moskovskaya hotel, acht, verdiepingen hoog, zes oud, twee nieuw, restaurant boven, 8ste ver dieping, VA uur lunch, 3 uur klaar voor nieuwe trip uw kamer is 546, 5de verdieping, koffers vindt U daar. „So long." Beduusd was ik. Dat was service, echt Amerikaanscli. Ik was zoo be duusd dat mij bijna een treffend voor beeld van Duitsch-Russische toenade ring ontgaan was. Ons Duitsch vrien dinnetje werd innig omhelsd door een knappe Rus in de hal. Dat was geen geheime diplomatie, 't Was een knap pe kerel. Zij had de Duitsche grensbeambte gezegd dat ze „zum Erholung" naar Moskou ging en ik kon getuigen, als 't moet, dat 't waar Is. 't Kind straalde. Dat noem ik Erho lung. 1ste categorie, om 't op zijn Sov jets te zeggen. (Wordt vervolgd). Alle rechten voorbehouden. Vliegboot met de afmetingen van een kruiser LOS ANGELES, 2 Sept. (A.N.P.) - Schuyler Kleinhans, chef ontwerper van de Douglas Aircraft Company, die eenige der snelste vliegtuigen der Ame rikaansche luchtvloot heeft ontworpen, heeft een plan uitgewerkt voor het bouwen von een reusachtige vliegboot, mei afmetingen als van een normalen kruiser. In een expose voor de leden van het Luchtvaart-instituut te San Francisco heeft Kleinhals verklaard de kosten voor zoo'n vliegboot ongeveer vi-*r millioen pond sterling zouden bedra gen, maar dat. zijn vliegboot dan ook den afstand Liverpool—New York in elf uur zou kunnen afleggen. Het bouwen van deze vliegboot zou bij onafgebroken werken 4 jaar duren. Verdacht van spionnage BERLIJN, 2 Sept. (A.N.P.) Naar hier vernomen wordt, zal de Amerikaansche zeeman, Lawrence Simpson, die te Ham burg gevangen wordt gehouden, ver dacht "van spionnage. op 28 September voor den rechter verschijnen. Hij be vindt zich thans reeds meer dan een jaar in voorarrest. MOLOTOF GESCHORST? Officieel wordt te Moskou, naar aan leiding van het desbetreffend bericht, tegengesproken, dat Molotof in verband met Trotzkistische activiteit zou zijn geschorst. NAAR KIESRECHTHERVORMING IN HONGARIJE BOEDAPEST, 2 Sept. (Reuter-A. N. P.) Minister Goemboes, die een kies rechthervorming noodzakelijk acht heeft den voorzitter van de Kamer ver zocht alle partijen bijeen te roepen, op dat deze hun gezichtspunten in deze kwestie uiteen zullen kunnen zetten. De vergadering zal onmiddellijk na het weder bijeenkomen van de Kamer moe ten worden bijeengeroepen. Behalve over de kiesrechthervorming zal zij zich tevens hebben uit te spre ken over een eventueele uitbreiding der bevoegdheden van den regent en over de hervorming van de Eerste Kamer. 423. Primo de Rivera Jr. zal deelnemen aan de eventueele inneming van Madrid BIRIATQU, 2 S eptember (Reuter). De correspondent van Reuter aan het front bij Irun deelt mede, dat men den geheelen dag ambulances heeft kunnen zien, die de heuvelruggen optrokken of afdaalden en Irun binnen* kwamen of verlieten. Voort* durend brengen manschap* pen van den geneeskundigen dienst gewonden van de slag* velden binneir. Het schijnt, dat de opstan* delingen op buitengewoon doeltreffende wijze vuur heb* ben gegeven en daar geen ondergrondsche schuilplaat* sen aanwezig waren, moet het aantal dooden in de gelederen der regeeringstroepen zeer groot zijn. Meer dan 600 gra* naten zijn op de stellingen der regeeringstroepen te* recht gekomen. De batterijen der regeeringstroepen hebben het vuur der aanvallers betrek kelijk zwak beantwoord. Weliswaar hebben de verdedigers een druk ge bruik gemaakt van. hun mitrailleurs, doch in hoofdzaak ging de strijd tus schen de artilleriebatterijen, waarbij de opstandelingen ontegenzeggelijk in het voordeel zijn gebleven. De vliegtuigen van beide ziiden ne men een levendig aandeel in den striid, doch daar zij doorgaans op groo- »e hoogte vliegen, onthouden zij zich vaak van bombardement, daar zij vree zen medestanders met hun vuur te treffen. Van betrouwbare zijde wordt te Hendaye verklaard, dat de tegen Irun ontketende aanval de posities in niets heeft gewijzigd. De troe pen der opstandelingen hestonden uit bataillons legionarissen, drie compagnien regulares, en verschei dene honderden fascisten en car- listen, in totaal ongeveer 1500 man. Te San Sebastian is de dag kalm verloopen. Een stortvloed van granaten en ko gels komt. van Biriatou zichtbaar, op Spaansch gebied neer. De grond is volkomen omgewoeld, 's Avonds nog onderhielden de opstandelingen een vernietigingsvuur op de regeoringsstel lingen, die te lijden schenen te hebben, maar waarvan de bezetters er in slaagden hun positie te handhaven. Leden der regeeringsmilitie, bela den met pakken dynamiet en gra naten komen naar voren en wer pen hun projectielen, waarvan de uitwerking vreeselijk schijnt te zijn. Een nieuwe batterij der opstandelin gen heeft om zes uur stelling genomen bij het fort Fagogain, waardoor eenigs- zins dwars op de loopgravenrij der militietroepen kan worden gevuurd. Hun tegenstand werd echter niet ge broken. De regeeringsbatterij van Fontarrable beantwoordt het vuur en een vliegtuig heeft vijf bommen op de opstandelin gen laten neerkomen. Radio-Sevilla deelde mede: ..Dank zij een hevig bombardement uit de lucht zijn de nationalisten in Asturie 15 K.M. naar het Noorden opgerukt in de richting van Oviedo. In de Sierra Guadarrama zijn de nationalisten uit San Rafael komend. 15 K.M. opgerukt. Te Barcelona werden vijftien pilote» gefusilleerd, omdat zij weigerden "e bevelen voor een aanval uit te voeren. De vallei van den Taag bezel Radio Se villa heeft het volgende me degedeeld: „Onze laatste operatie m de provin cie Toledo heeft ons in staat gesteld de vallei van den Taag te bezetten en heeft den aftocht tengevolge gehad van de regeringstroepen, die zware verlie zen hebben geleden en een belangrijk oorlogsmateriaal achtergelaten. Deze nederlaag had een onmete- lijken terugslag. Zij stelde in staat de moreele verzwakking der mili tiesoldaten der regeering te consta- teeren, wien men had verteld, dat zij geen enkelen tegenstand zouden ontmoeten tot .aan Cordoba en dat DIT BLAD HEEFT EEN D SCHE GECONTROLENS OPLAAG VAN j 4000 EXE^TJ AANGESLOTEN P niniste- VOOR PUBLlCT [n?ldput)t TOURNOOIVELD 4 lTtg AA0 -,rde ren; At ws» in h<9 Tjrgeste j_\n STADSNIEUWS Begrooting 1936. (Tweede Blad, pag. f), SPORT! De wielerwedstrijden in het Stadion te Utrecht. (Tweede Blad, pag. 3). De wereldkampioenschappen te Ztl- rich. (Tweede Blad, pag. 3). W eerverwachting Weersverwachting: Zwakke tot matige Zuidelijke tot Zuid- Westelijke wind, zwaar be wolkt tot betrokken, mogelijk eenige regen, iets warmer des nachts. Hoogste barometerstand 765.8. te Müncben Laagste barometerstand 741.9 te Heteingfors de marsch naar Sevilla gemakkelijk zou zijn. Madrid wordt bijna dagelijks gebom bardeerd door de luchtstrijdkrachten, die als doelwit de kazernes, ministeries en vliegvelden kiezen." Het radio-station van Cadix deeldö mede, dat de zoon van Primo de Rive ra. de leider van de Spaansche Pha lanx, tijdig hersteld zal zijn om depl te nemen aan de bezetting van Madrid door de rechtscbe troepen. Het „Frente Popular" deelt mede, dat de opstandelingen te Oviedo nog slechts een -zwakke positie bezetten. De volksfronters hebben in de straten luidsprekers opgesteld, welke de uit zendingen van radio-Madrid uitzenden. Verder wordt medegedeeld, dat hét financiegle departement te Bjscaye een decreet beeft uitgevaardigd, waarbij nieuw geld in omloop wordt gebracht in verband met moeilijken finan- eieelen toéstand.rHieritëi steunt de Spaansche Bank en een aantal banken van Bilbao. LONDEV 2 Sept. (D.N.B.-A N P.) Het Abessiinsche gezantschap deelt mede, Hot He Negus van den nieuwen chef der regeering in de Ambarische taal een schrijven heeft ontvangen, waaruit blijkt, dat in het Westen des lands (het niet door de Italianen bezette gebied) volledige orde en rust heerschcn. Da brief besluit met de mededeehng, dat ig overeenstemming met de instructies van den Negus met het oog op de be zetting van Addis Abeba door de Ita lianen een regeering is gevormd en dat alle staatszaken worden gevoerd met medewerking van een staatsraad, welke bestaat uit ambtenaren uit alle provin cies van Abessynië. VICE-PRESIDENT VAN DE ZIONIS-.y TISCHE FEDERATIE SLUIT ZIC^,. AAN BIJ DE LABOURPARTIJ yjpr< LONDEN. 2 Sept. (Reuter-A.N.P.) .|>a vicg-president van de Zionistisrhe fane^ ratie, Janner, lid van het vereemgfl,. buitenlandsch comité van den Reaou, van afgevaardigden van de Bntschtf Joden, is uit de liberale partij getredca,-. en heelt zich aangesloten bij de Labour- part ij.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1936 | | pagina 1