DE SLAG OM IRUN VOORTGEZET TAXI-DIENST Fransch ambassadeur bedreigd 1 1830 TEL. 1850 1093 Moskou zonder gas! Nic. Bovée Opstandelingen verrast Britsch kabinet Door Spaansche Donderdag 3 September 1936 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 35(Tjaargair ^56 Dit nummer bestaat uit2L, J Betrouwbaarste-en Goed koopste adres Hoofdkantoor: Coornherta 3 over Palestina volksfrontmilitie s DE „GIRL PAT" STADSNIEUWS Inbraak in dc Huijgenslaan. (Tweede Blad pag. 1). VV eerverwachting Medegedeeld door het K. N M. I. te De Bilt. Weersverwachting: Zwakke tot matige Zuidelijke tot Zuid' westelijke wind, zwaar bewolkt tot betrokken, waarschijnlijk eenige regen mot kans cp on weer, later iets koeler. Hoogste barometerstand 763.6 te Zürich. Laagste barometerstand: 747.9 te Helsingfors. AMERSFQGR15CH DAGBLAD inillirftirUTCnni l O m nnrian AA,a#rtAAW 1 OC. M J A d C ABONNEMENTSPRIJS P" 3 maanden Amerstoort 1.95; per maand 0.65; per nni 10 „rn inuroTruTirn i week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. TVE* TJlTMT A XTT\t?T"\ PRIJS DER AOVERTENTIEN 4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewi,snumj=| Binnenland .ranco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 I ITi LLjI ILAJl l/f ,IJ helft van den oriis. Klrinr n f-,5 L'efdad'8hr'ds-3dvenemiën vo^s POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 50 Ad~'« "I5EITreS" bi, vooruitbetaling 1-5 50 Centf 10 cent, driem^l plaatsei 1 1Bewijsnummer En ook aan elecfricifeit nieuwe grondwet voor malta LA VALETTE, 3 Sept. (Reuter). De nieuwe grondwet voor Malta is afge kondigd. Bij deze gelegenheid heeft de gouverneur het tijdelijk karakter van het nieuwe regime onderstreept. Het voornaamste onderdeel der nieuwe grondwet is de uitvoerende raad, bc-. staande uit door de Kroon benoemde leden. Het recht van wetten uitvaar digen dat de Kroon in 1921 ten deelc had verloren, is weder aan haar terug gekomen. De Uitvoerende Raad zal voortaan uitsluitend raadgevend li chaam zijn. Het gebruik van de Italiaansche taal wordt in officieele stukken van Malta verboden. dood organisme ROME. 3 Sept. (Reuter). In bevoeg de kringen verklaart men, dat Italië geen enkel voorstel tot hervorming, van den Volkenbond voorbereidt. Indien Italië zich dan al, bij het totstandkomen van het Verdrag van Vier, ten gunste eener dergelijke hervorming heeft uit gesproken, zoo schijnt het. than* van meening te zijn, dat deze onmogelijk is. De Tribuna schrijft in dit verband „de waarheid is, dat men kan trachten een levend organisme te hervormen. Met een dood gaat dit niet.' TROTSKY klaagt aan OSLO3 Sept. (Reuter/A.N.P.). De advocaat van Trotsky deelt mede, dat Trotsky voornemens zou zijn' een aan klacht in te dienen tegen de Noorsche Communisten en de Nationale Unie (een fascistische partij), teneinde eer herstel te krijgen inzake de aanklach ten, welke tegen hem zijn ingebracht. afschaffing van het bagno? PARIJS, 3 Sept. (A.N.P.). Het agentschap Stefani verneemt, dat de ministers van Koloniën en Justitie een wetsontwerp hebben aangekondigd tot afschaffing van het Bagno. Het trans port. van dwangarbeiders naar Guyana is inmiddels reeds opgeschort. apostolisch visitator van het abessijnsche rijk VATICAANSTAD, 3 Sept. (Stefani— A.N.P.). De aartsbisschop van Rho des, mgr. Castellani, is benoemd tot apostolisch visitator van het Ethiopi- sche rijk, waarheen hij zich nog deze maand zal begeven. dit blad heeft een sche cecontroleert oplaag van EXEMMjAREN aangesloten bij het bureao voor publiciteitswaarde tournooiveld 4 den haag Een duizendtal Catalanen gevangen door de rebellen Madrid meldt succes r HENDAYE, 3 Sept. (Reuter, A.N.P.). De strijd om Irun is hedenmorgen opnieuw begonnen. De volksfrontmilitie heeft de op* standelingen verrast toen dezen hun stellingen aanvielen, doch tenslotte werden zij door een he* vig mitrailleur* en geweervuur op een afstand gehouden. De artille* rie der regeeringstroepen bom* bardeert het fort San Marcial (in ide onmiddellijke nabijheid van Irun) dat thans in handen dei opstandelingen is. De opstande lingen maken een omtrekkende beweging, teneinde Irun van twee kanten te kunnen aanvallen. Ver.- bitterde gevechten vinden plaats fcan den rand van Behobia, dat Om 9 uur hedenmorgen nog in handen der regeeringsmilitie was. Het aantal slachtoffers, dat giste* ten gevallen is, wordt op 2.000 geschat. Meer dan 2.000 vluchte* Jingen zijn in den afgeloopen Bacht de grens gepasseerd. Catalanen verslagen Medegedeeld wordt, dat een Catalaansche colonne in de omgeving van Huesca door de opstandelingen is versta* gen. Een duizendtal Catalan nen werd gevangen genomen en naar Saragossa overge* bracht. Radio-Oviedo meldt, dat het dorp Granida door de opstandelingen is bezet. Radio Sevilla meldt, dat het vliegveld Van Malaga en verscheidene schepen der regeering in de Middellandsche Zee zijn gebombardeerd. Op verschillen de dezer schepen is brand uitgebroken. Uit Burgos wordt gemeld, dat de frechtsche troepen Woensdagavond de op 35 K.M. ten westen van Oviedo ge legen stad Salas hebben ingenomen. Het bericht wordt tegengesproken, dat de regeeringstroepen Huesca zouden fcebben ingenomen. De opmarsch \an de rechlschen in ÜAsturie heeft geleid tot een bijna on onderbroken front. Trubia nabij Oviedo werd hevig gebombardeerd. Hier bevin den zich belangrijke geschutgieterijen. [Vervolgens vlogen de \liegtuigcn van de opstandelingen geruimen tijd over Oviedo. In het gebied van Terruel heb ben beide tegenstanders een gevecht ge leverd, dat niet beslist werd. Vliegtuigfabriek vernield sector*Irun weerstaan de re* geeringstroepen het offensief der opstandelingen en kun* nen zij hun stellingen bezet houden. De Marokkaansche regulares misleid Het blad „Politica" deelt mede, dat de regeeringstroepen de electrische cen trale van Huejar Sierra hebben bezet. Huejar Sierra ligt op 12 km. afst. v. Gra nada en levert die stad den electrischen stroom. Verder bevat het blad mede- deelingen van een korporaal der regu lares, van Arabischen afkomst die met drie soldaten van het vreemdelingen-le gioen naar de regeeringstroepen isover- geloopen. Volgens deze verklaringen hebben de leiders der opstandelingen de Marok kaansche Regulares misleid, door hui te zeggen, dat zij naar Sevilla gingen ter gelegenheid der nationale feesten. Verder werden hun stukken grond be loofd. evenals herstel van den eere- dienst in de moskees van Sevilla. Wordt staat van beleg afgekondigd? „V redesvoorstellen" afgewezen LONDEN, 3 Sept. (A.N.P.) Het kabi- net heeft zich gisteren vooral bezig ge houden met den toestand in Palestina. Naar de ochtendbladen melden, heeft het kabinet besloten, de „vredesvoor stellen" van den minister van buiten- landsche zaken van Iral. die bepaalde concessies aan de Arabieren behelsden, niet aan te nemen. Dc „Daily Telegraph" wijst er op, dat het kabinet niet besloten heeft, de Joodsche immigratie te beperken. Het blad meent bovendien te weten, dat de regeering wellicht den staat, van beleg in geheel Palestina zal afkondigen. luchtdienst rusland— tsjecho-slowakije geopend MOSKOU, 3 Sept. (A.N.P.) De ge regelde luchtdienst tusschen de Sovjet- Unie en Tsjecho-Slowakije is geopend. Zooals men weet, werd verleden jaar de overeenkomst inzake dezen dienst onderteekend. De lijn heeft een lengte van 2100 K.M. en gaat over Russisch, Roemeensch en Tsjechisch gebied. het tsjengtoe incident TOKIO, 3 Sept. (A.N.P.). Op bevel van Nanking heeft de Chinecsche am bassadeur te Tokio. Hsu Sji Hying, minister van Buitéiilandsche Zaken Arita het leedwezen van zijn regeering betuigd over het incident van Tsjeng- toe. De Chineesche regeering verwacht binnenkort rapport van de ambtenaren, die belast zijn met het onderzoek. China is voornemens de zaak ernstig te behandelen. SCHERPSCHUTTERS der Spaansche nationalisten in hinderlaag tegen de regeeringstroepen bij de Guadarrama-bergen Buitenlanders spreken voor Radio=Madrid Totaal aantal slachtoffers PARIJS, 3 September. (D.N.B.* A.N.P.). De correspondent van de „Matin" meldt, dat de Fran* sche ambassadeur van de Fransch* Spaansche grens door de regee* ringsmilitie is bedreigd. De auto van den ambassadeur werd door de grenswacht aan de Spaansche zijde van de interna* tionale brug bij Hcndaye aange* houden. De grenswacht eischte, dat de Fransche onderdaan, wiens naam Caballero echter zijn Spaansche afkomst bewijst, zou uitstappen. Toen de ambassadeur dit weigerde, werd hij met den rc* volver bedreigd. De Fransche grenstroepen, die het voorval van de andere zijde van de brug hadden gadegesla* gen, hebben daarop met geweld vrij baan gemaakt voor de auto van den ambassadeur. Branting voor de radio Gisteren hebben Hen&ff van het Fransche Vakverbond C. G. T, Duclos, de vice-voorzitter van de Fransche Kamer en secretaris van de communis tische partij, en Branting, de Zweed- sche socialistische senator, voor radio- Madrid gesproken. Duclos prees den „onwrikbaren moed" der militietroepen. Branting gaf als zijn meening te kennen, dat een groot land niet de mogelijkheid mag worden ontnomen, om snel een onwet tigen opstand te onderdrukken. Opstandelingenvlag wappert te Tokio De vlag van de opstandelingen wap pert van de Spaansche Ambassade te Tokio. Naar vernomen wordt, heeft de Spaansche ambassadeur Devigo, van generaal Franco een telegram ontvan gen waarin deze zijn waardeering uit spreekt over het feit, dat de ambas sadeur de zijde van de opstandelingen heeft gekozen. De militaire regeering te Burgos heeft de inbeslagname afgekondigd van alle ertsvoorraden en reeds ver werkte erts der Rio Tinto mijnen, voor zoover deze noodig zijn voor de behoef te der rochtsche troepen. In deze verordening wordt verklaard dat de eigendomsrechten der mijneige naars zullen worden geëerbiedigd en dat van de in beslaggenomen goederen nauwkeurig boek zal worden gehouden heeft men niet voldoende MOSKOU, 3 September. (Reuter*A.N.P.). Het ge* meentebestuur van Moskou heeft allen verbruikers van electrischen stroom verzocht het verbruik met 15 te verminderen. Indien aan dit verzoek geen gevolg wordt gegeven zal de stroom wor« den afgesneden. Ofschoon geen reden voor dezen maat» regel wordt opgegeven, is dit waarschijnlijk een gevolg van onvoldoende productie. De stad zit verder reeds vier da* gen zonder gas! Generaal Queipo de Llano heeft voor $tadio Sevilla medegedeeld, dat vlieg tuigen der opstandelingen dc vliegtuig fabriek te Guadelajara gebombardeerd hebben, met het gevolg, clat deze in ylamjnen is opgegaan. Een Britsche torpedojager, welke te {Gibraltar is aangekomen, deelde mede, dat dc troepen van Franco tot 5 K.M. ivan Malaga waren genaderd. De open bare gebouwen en vliegvelden aldaar werden door de luchtmacht der opstan delingen gebombardeerd. Aan het front in Asturie hebben de fcpstandejingon Tineo, Salas, Trubia be zet en zij bevinden zich nog slechts 30 K.M. van Oviedo. Radio Se\illa deelde mede, dat de gouverneur van Granada zich naar Se villa had begeven, om zich ter beschik king van de opstandelingen te stellen. De colonne Yaque heeft wederom een aantal kleine plaatsen rondom Toledo bezet. Madrid meldt successen Het Ministerie van Oorlog heeft medegedeeld, dat de toestand op alle fronten gun* stig voor de regeering is. De luchtmacht heeft Sevilla, Cors doba, Granada en Cadix ge bombardeerd. In Estremadu* ra en Guadarrama hadden gevechten plaats, die steeds in het voordeel der regee* ringstroepen verliepen. In den VLUCHTELINGEN VERLATEN SPANJE. Een tweetal snapshots van den verbitterden burgerstrijd in Spanje Beladen met het weinige, dat zij mede konden nemen, passeeren dagelijks honderden Spaansche vluchtelingen bij Hendaye de Fransche grens en volgens de$ gemiddelen marktprijs zullen worden betaald. Uit Weenen: De Oostenrijksche politie heeft, stren ge instructies gekregen om te voorko men, dat iemand dienst zal nemen bij een der strijdende partijen in Spanje of derwaarts zal vertrekken. Sinds 15 Augustus zijn zes jonge mannen verdwenen, van wie men ver moedt dat zij naar Spanje zijn vertrok ken. De Britsche regeering heeft door tus- schenkomst van haar ambassadeur tc Lissabon van de Portugeesche regec- ring mededeeling ontvangen, dat deze in principe het voorstel aanvaardt in zake de instelling van een coördinatie commissie, met het oog op de niet-in- menging in den Spaanschen burger oorlog. De offers aen menschetr levens De „Figaro" publiceert een bericht uit Lissabon, volgens hetwelk op grond van berichten uit welingelichte bron het, aantal slachtoffers van den burger oorlog in Spanje aan de zijde der re geeringstroepen 34.000 dooden en 5.000 gewonden, en aan de zijde der opstan delingen 46.000 dooden en 8.000 gewon den bedraagt. Toevlucht in de metro Het Comité voor Luchtverdediging te Madrid is voor de eerste maal bijeen gekomen en heeft maatregelen getrof fen met het oog op luchtborbardemen- ten. De bewoners der stad zullen bin nen 30 minuten nadat, het alarmsein is gegeven een toevlucht moeten zoeken in de kelders en in de tunnels van de Metro. De Italiaansche ambassadeur is van Madrid naar Alicanti overgeplaatst. President A?ana heèft te Madrid een delegatie dér Internationale Roode Hulp ontvangen. Gebroeders Osborne naar Londen overgebracht en onder cautie vrij* gelaten LONDEN, 3 Sept. (Reuter) De schipper van de „Girl Pat", George Osborne en zijn broer Jim, zijn onder politiegeleide te Gravesend aan land gebracht. Zij werden onmiddellijk in een celwagen naar Londen gebracht, vaar zij voor den politierechter te Bowstreet zullen verschijnen. Nader wordt gemeld: De gebroeders Osborne, de schipper van de „Girl Pat" en zijn broer, zijn voorloopig vrijgelaten onder cautie. De zaak is een week uitgesteld. communistisch wapendepot bij sofia ontdekt SOFIA, 3 Sept. (D.N.B.—A.N.P.) De politieke politie heeft in een huis aan 'den rand van de hoofdstad een communistisch wapendepot ontdekt, waar drie machinegeweren, 23 automa tische geweren, 7 handgranaten, een bom, verscheidene revolvers en mau serpistolen met verscheidene duizenden patronen lagen opgeslagen. Het depot was ingemetseld in het dak van de zoldering. Verscheidene arrestaties zijn verricht. vooruitstrevende republi keinen kiezen de zijde van roosevelt WASHINGTON, 3 Sept. (A.N.P.) e vooruitstrevende republikeinen zijn thans definitief uit de republikeinsche partij getreden, waarvan zij den rech tervleugel vormden. Zij hebbèn zich aangesloten bij Roosevelt.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1936 | | pagina 1