IRUN VANMORGEN VROEG GEVALLEN Onverhoedsche aanval Weg naar Madrid vrij DE EEMLANDEQ Paniek in de 4000 De ochtendnevel kwam de rebellen goed te stade Verwoede strijd kustplaatsen Koning Edward in zee gevallen Vrijdag 4 September 1936 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 35e Jaargang No. 57 aan beide kanten ZOEKT GIJ G. BROUWER OCEAANVLIEGERS IN WALES Dit nummer bestaat uit 2 bladen EXEMPLAREN 8 uur 10 min. AMEPSFOORT5CH DAGBLAD 'IRQNNFMFNTSPRIJS maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week 'met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. [Binnenland iranco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 'POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 A PRIJS DER ADVERTENTIEN "gxls f 1.05 met tnbegnp van een bewiisnumma t, el'e rege' mcer°-25 Liefdadigheids-advertentièo voor d» sÓ LT lW Pn",' Advertentièn „KEITJES" bij voomitbetal.ng 1-5 regels cent, elke regel meer lOcent, driemaal plaatsen f l._. Bewi,snummer extra f 0.05 DE correspondent van het Duitsche Nieuwsbureau meldt, dat dc troepen van generaal Mola er vanmor gen om 7 uur in zijn geslaagd, de stad Irun, om het bezit waarvan zoo verbitterd gestreden is, te veroveren. Gebruik makend van het nevelachtige weer konden de rechtsche troepen door een verrassende manoeuvre tot de op onge veer 800 meter voor de stad gelegen voorloopige stellingen doordringen. Na een kort geweer- en mitrailleurvuur ge lukte het den opstandelingen de regeeringsaanhangers terug te dringen, die zich daarop in wilde vlucht over de internationale brug bij Hendaye op Fransch gebied in veiligheid trachtten te brengen. Naar men weet werd enkele dagen geleden door de nationalisten een hevig bombardement van de stad aan gekondigd, waarop het grootste gedeelte der bevolking met pak en zak gevlucht is naar de Fransche grensplaat sen. Sprekende successen bleven voor de opstandelingen echter nog uit, dank zij den hardnekkigen tegenstand van de regeeringstroepen en de uiterst bezwaarlijke terrein gesteldheid. Thans is dan toch de veelbegeerde stelling ge zwicht en hebben de insurgenten een uiterst gewichtig strategisch punt in hun macht gekregen. Volksfronters die zich op* offerden en met dynamiet de vijandelijke gelede* ren binnendrongen Regeering optimistisch HENDAYE, 4 Sept. Een speciale correspondent van Havas meldt: t De aclie der opstandelingen werd gis te ren op koelbloedige en methodische wijze gevoerd, zonder ook maar iets aan hei toeval oa er te laten. De aanval werd ontketend, toen uit Pampeluna versterkingen waren aangekomen. Car- listen, Legionnairs en Marokkanen, die te Laguncha verzameld waren, wacht ten de orders af. De artillerie was ver plaatst en auto's met mitrailleurs kruis ten op den weg van Irun naar Burgos De vliegtuigen stonden gereed uit Pam peluna te vertrekken. Toen het signaal werd gegeven trokken de mannen op langs de Bidassoa of langs den berg weg onder bescherming van gepantser de auto's. De Marokkanen, kenbaar aan hun blauwe tulbanden, schenen niet te letten op het mitrailleurvuur en velen vielen. Des avonds was Behobia nog niet geheel bezet. De volksfront-militie boodt met de laatste energie weerstand Enkelen offerden zich op en trokken met dynamiet naar de vijandelijke ge lederen, waar zij een zekere verwarring veroorzaakten. Op 100 meter afstand van de internationale brug gekomen moes ten de aanvallers halt houden wegens het geweervuur uit de huizen en tus erhen hun gelederen vallende granaten Toch werd de omsingeling nauwer en nauwer. De atmosfeer in Behobia en Irun was niet om in te ademen. De luchtraids volgden elkander op en de granaten veroorzaakten een groot aan taal branden. Toch hielden de mannen vol. Ook in Frankrijk is een zekere op winding ontstaan. De grenslijn is on toegankelijk. Om elf uur in den avond duurde te Behobia het geweer- en ka nonvuur nog voort. Radio-Sevilla meldt: De nationalisten hebben een auto van het ministerie van oorlog aangehouden. waarin een Fransch journalist zat, vergezeld van verscheidene personen, van wie een ge wond was. Allen werden naar Burgos gebracht. Nieuwe afdeelingen van de Spaansche phalanx zijn te Burgos aangekomen, rijkelijk voorzien van materieel. De Nationalisten hebben Abonal en Car rera bezet; 200 marxisten werden ge dood, 7 mitrailleurs, 200 geweren en 16 auto's vielen in hun handen. Lit Oviedo wordt vernomen, dat de colonne Aranda Trubia en Cueva de Mora heeft bezet. t In zijn dagelijksche toespraak ver klaarde generaal Queipo de Llano nog •teeds optimistisch te zijn. Hij zeide dat de opstandelingen-troe pen een groot succes hebben behaald te Tala Vera de la Reina. Er hadden he- vige gevechten plaats en te vier uur in den namiddag trok de uiteengeslagen vijand terug. Een uur daarna trokken de colonnes der opstandelingen de stad binnen, waarbij zij tien kanonnen en een groot aantal mitrailleurs en gewe ren buit maakten. De troepen der opstandelin- en staan thans op ongeveei honderd kilometer afstand van M a d r i d. Het radio-station van Cadix deelt mede. dat dc colonne Yague oprukt naar Toledo, zonder veel tegenstand te ontmoeten. De kruiser „Espana" heeft de kazernes van San Sebastian weer ge bombardeerd. Verklaring van Giral Uit Valencia wordt gemeld, dat. men daar den val van Teruel aanstaande acht. Gisteren is onder voorzitterschap \an Azana een ministerraad gehouden, na afloop waarvan minister-president Giral verklaarde, van alle fronten uitstekende berichten Ie hebben ontvangen. Het ministerie van oorlog deelt offi cieel mede, dat de regeeringstroepen thans voor de poorten van Huesca staan. In Asturië hebben de regeerings- strijdkrachten volgens dit communiqué een colonne opstandelingen tcruggcdrc- van. Na gevechten in de provincie Ba- da joz werden de opstandelingen tot den aftocht gedwongen. Rondom Madrid blijft dc toestand onveranderd. Aan het Estremadura-front heeft dc luchtmacht der regeering drie vliegtuigen der op standelingen neergehaald. Het „Frente Popular" bericht, dat een vliegtuig van de regeeringstroepen over Oviedo is ge\ logen en een laatste waar schuwing omlaag heeft geworpen. De soidaten \an de opstandelingen worden uitgenoodigd zich tegen hun leiders te verzetten, die hen verrieden. De waarschuwing eindigt met de woorden: „Soldaten van de republiek staat op. Leve Spanje". Het „Frente Popular" bericht uit Sarinena, dat de opstandelingen ge bruik maakten van strijdgas bij den aanval van de regeeringstroepen op Huesca. De volksfronters zijn in de straten van de stad doorgedrongen, waar hevig wordt gevochten. Drie officieren ter dood veroordeeld Op het Spaansche schip „Uruguay", dat voor Barcelona ligt en door de re geeringstroepen is ingericht tot gevan- Protesteerende rif*inboorlin* geri bij het recruteeren van nieuwe gekleurde troepen Italië Coördineert Volgens het officieele com munique van generaal Franco is Talavera de Reina thans geheel in handen der opstan delingen, en is de weg naar Madrid volkomen vrij. Slechts de vliegtuigen der regeering kunnen nog den opmarsch der colonne-Yague bemoeilijken. De regeeringstroepen zouden in den strijd meer dan 400 man hebben verloren. De toestand te Malaga Omtrent den toestand in Malaga meldt de „Daily Telegraph" uit Gibral tar, dat de aanhoudende bomaanval len der opstandelingen op Malaga en de overige nog in banden der regeering zijnde kustplaatsen een zoodanige paniek hebben gewekt, dat dc vrijwil lige strijdkrachten der regeering niets lie\er zouden willen dan zich zoo spoe dig mogelijk uit de voeten te maken. De autoriteiten van Malaga hebben te Gibraltar geinformeerd, of de Britschc autoriteiten een aantal vluchtelingen zouden kunnen opnemen, ingeval de stad zou worden ontruimd. Er bestaat echter niet de minste kans, dat op dit voorstel zal worden ingegaan, daar het in Gibraltar reeds stampvol vluchtelin gen is. Nieuwe troepen ge organiseerd in Ma rokko De speciale correspondent van Havas meldt uit Tanger: In de Spaansche zone van Marokko organiseeien de opstandelingen thans „Mehallas", bestaande uit 5000 inland- sclie soldaten, die voor het grootste ge deelte gerecruteerd werden na den op stand Verschillende caids der rif-in boorlingen die allen min of meer ver want zijn aan Abdel Krim, voeren bet bevel over deze nieuwe troepen, die waarschijnlijk den een ofJ anderen dag geroepen zullen worden ter vervanging van de op het oogenblik in Spanje vertoevende „regulares". 2000 van do 12000 Regulares, die naar Spanje wer den overgebracht, zouden thans buiten gevecht zijn gesteld. liet gerucht gaat, dat zekere stammen der rif-inboorlin gen, zouden hebben gedemonstreerd tegen het aanvaarden van het bevel over een nieuwe Mehalla door den caid van den inboorlingcnslam Bcni-Ouriag- hael. Deze caid zou overigens onlangs zijn gearresteerd, doch de autoriteiten waren waarschijnlijk van meening, dat zijn diensten op het oogenblik van nut zouden kunnen zijn. De vrouwen van l genisschip, zijn drie artillerie-officieren, een kolonel en twee kapiteins, ter dood veroordeeld. Zij worden beschuldigd in de kazerne van San Andre in Barcelona den opstand te hebben geleid. Kapitein Bayo, d^e leider der regee ringstroepen op Majorca, heeft mede gedeeld, dat dc vliegtuigen der opstan delingen de stellingen der regeerings troepen hebben gebombardeerd, zonder belangrijke schade aan te richten. Een aan de regeering trouw gebleven oor logsschip heeft hedenmiddag Soller, Porto Christo en enkele dorpen aan de kust gebombardeerd. Soldaten en bur gers blijven dienst nemen in de gelede ren der regeeringstroepen. DE HONGAARSCHE regeerder Ilorthy heeft de feestelijkhe den bijgewoond bij de herdenking van het feit, dat 250 jaren geleden Buda uit de Turksche macht werd bevrijd de inboorlingen, die op het oogenblik op het Iberische Schiereiland strijden, hebben zich om steun gewend tot de autoriteiten te Tctoean, die hun elk 25 peseta's zouden hebben ter hand ge steld. In tegenstelling met zekere ge ruchten die onlangs gingen, als zou Abde Khalac Torres, de eigenlijke lei der der Natinoaal-Arabische partij in de Spaansche zone. zijn gearresteerd, is dit nooit het geval geweest. Hij heeft zelfs vergunning gekregen voor de uit gifte in de Spaansche zone van een Ara bisch dagblad „El Riff", waarvan het eerste nummer een dezer dagen is uitgekomen, terwijl hij tevens finan cieel door de autoriteiten wordt ge steund. Italië bij de coördi natie-commissie Van bevoegde zijde verluidt uit Rome, dat Italië heeft toegezegd te zul len deelnemen aan de te Londen te houden conferentie der coördinatie commissie inzake de niet-inmenging in de Spaansche aangelegenheden. Unamuno en de op' standelingen De Junta heeft te Burgos in een decreet Miguel dc Unamuno bevestigd in zijn titel van rector voor het leven van de universiteit van Salamanca en titulair van den leerstoel, die zijn naam draagt, welke onderscheidingen hem in September 1934 werden verleend. Lissabon wijst Spaan sche legalieraad uit De Legatieraad van de Spaansche ambassade, alsmede de Spaansche militaire attaché hebben volgens mede- dceling van de Portugeesche radioclub het verzoek ontvangen, om onverwijld Portugal te verlaten. De voorzitter en andere vooraanstaan de leden van de Spaansche kamer van koophandel te Lissabon hebben een manifest tegen de regeering te Madrid gepubliceerd, waarin liet opstandelin gen leger een lang leven wordt toege- wenscht. Het Koninklijk jacht in Turksche wateren aangekomen LONDEN, 3 Sept. Naar de News Chronicle van zijn correspondent te Athene verneemt, is koning Edward Dinsdagavond ternauwernood aan een zeer ernstig ongeluk ontsnapt. De koning was aan het roeien te Aedipso, dc Grieksche badplaats, toen de motorboot van zijn eigen jacht, de Nahlin hem full speed passeerde. De hoog opslaande golven deden het roei bootje kantelen, met het gevolg, dat de koning in het water viel. Op de motorboot had men het onge val gezien. Onmiddellijk werd bijge draaid, waarna men den vorst aan boord hielp komen. Behalve het natte pak had het ongeval voor den koning geen onaangename gevolgen. Het jacht Nahlin, geëscorteerd door Britsche torpedojagers, is inmiddels in de Turksche wateren aangekomen en ter hoogte van Tenedos begroet door een Turkschen torpedojager. Uit naam van president. Ata Turk heeft, zich een Turksche delegatie onder leiding van generaal Fahrcddine aan boord van het jacht begeven, om den koning té verwelkomen. De Nahlin en haar escorte voeren vervolgens naar Sed- doel, waar de koning aan land ging. De monarch is daarop met de Turksche delegatie per auto vertrokken voor een bedevaart naar de oorlogskerkhoven van Gallipoli, waarna zij het slagveld van het schiereiland zullen bezoeken. De koning zal begin der volgende week met de Orient Express van Istan- boel vertrekken, en op de terugreis 2 3 dagen te Weenen doorbrengen, zoodat hij half September te Londen terug zal zijn. Na eerst eenige dagen in Londen te hebben doorgebracht, zal de koning dan voor liet eerst sedert zijn troonbe stijging zijn intrek nemen in Balmoral Castle. Het jacht Nahlin werd door twee Turksche torpedojagers eerebetoon be wezen. Het begaf zich vervolgens be geleid door twee Engelsche torpedoja gers naar Seddulb'aha, waar. de Brit sche kruiser Triumph gezonken is. De Turksche en Engelsche oorlogsbodems heschen de vlag halfstok en de Turk sche zeelieden wierpen een groote. bloe menkrans in zee. HET ONGEVAL MET HET SPORT- VLIEGTUIG „DE KRIEL" TJ1MAHI. 3 Sept. (Aneta.) De krijgsraad zal 16 September de behan deling aanvangen van de zaak tegen den sergeant-v lieger Keim. die het sport- vliegtuig „De Kriel" op 26 April be stuurde. Dit vliegtuigje kwam daarbij tegen een hoogspanningskabel, waar door de passagiere, mevrouw van Lierop, tengevolge van den val van de machine, werd gedood. VOORJAARSBLOEMPLANTEN Ook in deze maand is er heel wat te .zorgen voor onze planten cn bloe men. De in Juli gezaaide violen wor den nu verspeend. Dit kan in een léege bak geschieden, maar ever-goed kan hel op een goed toebereid bed in den vollen grond, wanneer we maar zorgen voor goeden, humusrijken en vochthoudenden grond. Wc verspe nen de plantjes op een afstand van ongeveer 3 c.M. Bij droog weer wordt naar behoefte gesproeid. Na 3 a 4 weken worden dc plantjes rui mer geplant, n" op 7 a 8 c.M afstand. Wanneer de winter niet te streng is, kunnen volen zeer goed buiten over winteren. Toch is het raadzaam ze, in dien hiertoe gelegenheid is, onder glas in een bak te overwinteren. Vooral op zwaren kleigrond is dit aan te raden. Wc houden ze dan dicht bij het glas en luchten zooveel als dit mei het oog op de weersgesteldheid mogelijk is. Een andere, zeer bekende voor- jaarsbloeier is het „Vergeet mij niet je" of Myosotis. Ook deze werd in de vorige maand gezaaid en kan nu wor den verspeend. Wie verzuimde ze bijtijds te .zaaien, kan gewoonlijk op de plaats, waar ze dit voorjaar bloei den nu wel jonge plantjes vinden, ge schikt om op te planten. Ze groeien sneller dan violen cn daarom worden ze direct op bedden uitgeplanl op een afstand van pl.m. 8 c.M. Ze kunnen zeer goed buiten overwinteren. Meestal planten we „Vergeet mij nietjes" in den herfst al op de per ken. Toch gebeurt hel op zwaren kleigrond dikwijls, dat een gedeelte der planten gedurende den winter verloren gaat. We zorgen dus, wat planten in voorraad te hebben, om open gaten aan te vullen. We zaaien nu Silene pendule, een bekende rose- bloeiende perkplanl, een echte voor- jaarsbloeier. Er zijn ook witbloeiende variëteiten. Vooral de compacta va riëteit, de laagblijvende, .zijn zeer aan le bevelen voor beplanting van bloemperken. Ze zijn niet winterhard cn moeten dus onder plat glas over winterd worden. Een zeer mooie voorjaarsbloeicr is de Oranjeblocicn- de muurbloem, Cheirantus Allioni. Deze wordt in Juli gezaaid en in den bak overwinterd. Nu worden de jon ge plantjes verpeend en daar ze als gtoote plant niet gemakkelijk kunnen worden verplant, plaatsen we ze na 3 4 4 weken in bloempotten ter groot te van 8 4 9 c.M., die we in den bak ingraven. Begin September zaaien we nog Papaver Umbrozum, P. nudicaule, P. somniferum e.a. Daar Papavers zeer moeilijk zijn te verplanten, wor den ze als jonge zaailingen direct in kleine bloempotten geplaatst. Ze wor den in een bak ingegraven cn over winterd. Wie zoo tijdig voor de toe komst zorgt, zal een volgend voor jaar al vroeg in het bezit zijn van een bloemrijken tuin. Vaste planten voor border ol snijbloe men, Rotsplanten voor rand of rots- tuin, Erica's (gekweekte heidesoorten) bloeiend van Jan. tot Dec. Heesters, Rozen- of Vruchtboomen. Klimplanten bloeiend van Jan. tot Nov. Klimplanten besdragend, groen blij vend of bladverliezend. Aanleg of verandering van Sier-, Rots- of Frulttuinen enz. enz. KWEEKERIJ HORSE WEIDE Krulskamp, TeL 1S9J Amersfoort. Defect aan het radio*toestel oorzaak van een nood* landing Toestel onbeschadigd LONDEN, 3 Sept. (Reuter). De Oceaanvliegers Merrill en Richmann hebben in Carma* thenshire in Wales een nood* landing gemaakt. De avia* teurs zijn ongedeerd, het toe* stel werd niet beschadigd. De Oceaanvliepere hebben verklaard, dat het mogelijk is, dat zij morgen «eer zullen starten. Wat de retourvlucht naar Amerika betreft, die zal afhangen van het «-eer. Vannacht zullen dc vlie gers te Manordila blijven. Twee vlie- tuigen zullen hen benzine brengen. EPIDEMIE VAN KINDERVER. LAMMING STOCKHOLM. 3 Sept. (A.N.P.) In Zuid-Zweden heerscht een epidemie van kinderverlamming. In het kleine stadje Udevalle alleen zijn 118 geval len. dit blad heeft een dagelijk sche gecontroleerde oplaag van aangesloten bi] het bureau voor pu elicit eits wa a rde tournooiveld 4 - den haag STADSNIEUWS Het dienstbodenvraagMuk. (Tweede blad, jiag. 1). Prijsuitreiking Oranjevereniging. (Tweede blad, pag. SPORT Raynaud i6 wereldkampioen. W eerverwachting Medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt. Matige, aanvankelijk tijdelijk toenemende Z. tot W. wind, zwaar bewolkt met opklarin gen, waarschijnlijk regenbuien, iets kouder. Hoogste barometerstand 764.1 te Sar- na en Stensele. Laagste 747.4 te Storno way. KOLONIALE KWESTIE BERLIJN. 4 SepL (Havas-A.N.P.). De rijksstadhouder voor Beieren, gene raal Von Epp, die leider is van de af- dceling koloniale politiek der nat.-soc. partij en van den Duitschen kolonialen bond verklaart in een artikel, dat ge publiceerd wordt in de „Europeeschc Revue", dal Duitschland slechts zijn oude koloniën opeischt. welke het bij het verdrag van Versailles werd ont nomen. Om zich economisch te herstellen, heeft Duitschland koloniale gebieden noodig welke het de grondstoffen moe ten verschaffen, die het noodig heeft. De generaal motiveert dit standpunt als volgt: 1. Het Duitsche volk heeft een voor deze bevolking te eng gebied. 2. Dit gebied verschaft niet eenige grondstoffen, welke van essentieel be lang zijn. 3. Duitschland ^rkeert zonder ko loniën in een positie van den tweeden rang. 4. De door sir Samuel Hoare voorge stelde grondstoffenconcurrentie houdt geen rekening met de Duitsche eischen inzake koloniale gebieden. Wanneer Duitschland koloniën op- eischt, denkt het slechts aan de kolo niën, welke bij het verdrag van Ver sailles onder Volkenbondsmandaat wer- den geplaatst. De Duitsche koloniale beweging, aldus von'Epp, wenscht slechts een teruggave der vroegere Duitsche koloniën en het recht vpo^" Duitsch land over zijn koloj}iale.'fi&ezittin- gen te beschikken. ."Déze legitime aspiratie, aldus vön.Epp, raak! dus geen enkelen anderen staat. Men moet de koloniale onrechtvaardig heid Duitschland aangedaan bij "art. 119 van het verdrag van Versailles ongedaan maken.' Duitschland beschouwt dus zijn öAn- vrage om terugverkrijging van zijü vroegere koloniën als volkomen gemo tiveerd. aldus besluit generaal von Erm zijn artikel, waaraan hij toevoegt, crat de geopperde bezwaren als zou Duitsch land als gevolg van zijn rassen wetge ving geschiktheid om te koloniseeren missen, niet opgaan. „De teruggave van de Duitsche kolo niën zou Duitschland in staat stellen zijn werkloosheid geheel te doen ver dwijnen, de bevroren credieten gemak kelijker liquide te maken, en op deze wijze bij te dragen tot den wereldvrede. De positie van het blanke ras in^de wereld zou er door worden gesterkt'. VOORZIENINGEN TEN BEHOEVE VAN WERKLOOZEN BATAVIA, 4 Sept. (Aneta). Bij den Volksraad is ingediend een aanvullende bégrooting voor het departement van justitie voor 1936, ter verhooging van de post „bijdragen in de kosten van voorzieningen ten behoeve van werkloo- zen", waarvoor reeds 1.000.000 werd uitgetrokken, met 700.000 In de memorie van toelichting wordt gewezen op het verder terugloopen van de bijdragen \an particulieren, de bij dragen der ondernemers cn de subsi dies van de locale overheden.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1936 | | pagina 1