DE LEYTAX EEN VERBETEN STRIJD IN SPANJE Warschau is voldaan 4000 DÊ EEMLANDEQ Mevr. Markham in veiligheid De uitgewezen Nederlanders AVENOLNAAR ROME OM TE TOEREN ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland iranco per posr per 3 maanden 2.85, Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 14 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertenticn „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels' 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—Bewijsnummer extra f 0.05 Maandag 7 September 1936 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 35e Jaargang No. 59 De Spaansche loyalisten melden successen aan het front van Talavera EVACUATIE VAN I MAJORCA Omsingeling van Huesca FRANSCH FRONT" Bewapëhingsleening punt van bespreking ACHT DOODEN BIJ VLIEGONGEVAL GOUDSCHAT TE Port Arthur? Onze regeering beraadt zich nader Dit nummer bestaat uit 2 bladen EXEMPLAREN TELEFOON 1788 W eerverwachting 8 uur 3 min. STAKING GAAT NIET DOOR AMER SFOOKTSCfi DAGBLAD Den opstandelingen zou veel oorlogsmateriaal in han» den zijn gevallen Generaal Franco heeft het vol» gcnde telegram gepubliceerd: De nieuwe door de regeering naar het front van Talavera ga» zonden troepen hebben getracht zich meester te maken van de waterkeering van Alberche, ten Noorden van Talavera. Zij wer» iden met groote verliezen terug» geslagen. Twee regeeringsvlieg» tuigen feijn neergeschoten. Een deel van onze troepen is door verscheidene dorpen van de Sier» ra getrokken en heeft e»»n groep Marxisten verrast, die vluchtten met achterlating van 40 dooden. De Spaansche regeering meldt Harerzijds, dat aan het front van Talavera de dag gisteren gunstig Is geweest voor de regeerings» troepen, die over 25 K.M. zijn öpgerukt en die hun nieuwe stel» lingen hebben kunnen versterken. Eenige patrouilles der voorhoede zijn doorgedrongen in een buiten, wijk van Talavera. De opstande» lingen waren gedwongen terug te 'trekken en de in den loop der laatste dagen ingenomen stellin» gen weer te verlaten. Het opper» bevel heeft verklaard, dat het of» fensief hervat zal worden, zoodra de artillerievoorbereiding aan het front haar beslag zal hebben ge» kregen. Een vliegtuig dor opstandelingen heeft pakken levensmiddelen neerge worpen hoven het Alcazar in Toledo. Volgens Reuter kwam slechts één en kel pak binnen de muren van fiet Moorenpaleis neer. Opstandelingen, die trachtten' zich meester tc maken van de overige pakken, werden door mi- trailleurvuur gedwongen te vluchten. Zij verloren daarbij verscheidene man nen. Een communiqué van de opstande- llngentrocpen in het Zuiden, dat ver spreid is door den zender van de Por- tugeeschc radioclub, maakt bekend, dat generaal Yarola een colonne re geeringstroepen ten Noorden van Ma laga Uiteengejaagd heelt. De regee- ringstroepen verloren daarbij 120 doo den, 8 mitrailleurs, een vrachtwagen, een wiunitietrcin cn ren belangrijke hoeveel verder materiaal. De radiopost van Jerez dc la Fron tera heeft het volgende hekend ge maakt: Bij het evacueeren van Majorca heeft kapitein Bayo een belangrijke .hoeveel heid materiaal achtergelaten, o.m. vier vrachtauto's, 2500 geweren, eenige mi trailleurs.' talrijke paarden en muil ezels, benevens 600 uitgehongerde ge vangenen. Bij San Sebastian ia-tt^-berg I-Iucldo 'door de nationalisten *«nomen. De spoorwegverbinding 'tusseften San Se bastian cn Bilbao is afgë^Gden. In As- turië heeft de colonne-Arenda een af- deeling militietroepen op de vlucht ge dreven en een commandant en twee officieren, henevens vier mannen der guardia civil, gevangen genomen. De radiopost van de streek Malaga meldt, dat de stad volkomen omsingeld is. Geen enkel Spaansch oorlogsschip ligt in de haven. De Spaansche minister van oorlog heeft per radio medegedeeld, dat de regeeringsstnjdkrachten, welke aan het Zuidelijk front opereeren, de door het hoofdkwartier aangegeven stellin gen hebben bereikt. Bij Montoro werd een colonne op standelingen verslagen. Meer dan 100 dooden hebben zij op het slagveld ach tergelaten. Voorts is bij Cordo"\a een sterke afdeeling opstandelingen, be staande uit geregelde Marokkaansche troepen en „tercios", verslagen met achterlating van meer dan 200 dooden. De regeeringstroepen zijn thans zeer dicht tot Huesca genaderd. Ook is de toestand der opstande* lingen bij Oviedo volgens de me* dedeeling van den minister zeer hachelijk, daar zij aan het voort* durend artillerievuur der regee* ringstroepen blootgesteld staan. Nader seint Reuter uit Barce* lona, dat volgens een mededee* ling van het hoofdkwartier van het Aragoneesche front de om* singeling van Huesca dagelijks nauwer wordt aangehaald. De be* legerden hebben gebrek aan le* vensmiddelen en munitie, terwijl zij voorts gedemoraliseerd zijn. Velen deserteeren uit hun gele* deren. De toestand bij Cordoba Uit Madrid wordt door Reuter ge seind, dat de opstandelingen van Cor doba \erscheidcne malen hebben ge tracht uitvallen te doen tegen de stel lingen der regeeringstroepen in de om geving: Coito Muriano, Torres Cablera en Villa Franca. Zij werden met zware verliezen afgeslagen na een opmerke- 1 ij ken aanval der artillerie en der lucht strijdkrachten van de regeering. Madrid optimistisch Per radio is bekend gemaakt al dus meldt Reuter uit Barcelona dat de opmarsch der opstandige troepen in de provincie Toledo volkomen tot staan is gebracht. De regeeringstroepen om singelen Cordoba en Granada, welker toestand steeds moeilijker wordt. De correspondent van Havas meldt, dat de verbetering van den toestand aan het front van Estremadura het op timisme in de regeeringsgelederen heeft doen herleven. Executies De correspondent van Havas meldt, dat Zaterdagavond de kanonnen bij de poorten van San Sebastian bulderden. Een kanon, dat in het midden van de stad stond opgesteld, heeft I-Iernani on der vuur genomen, aangezien dit plaatsje, dat op 7 K.M. afstand ligt, in handen der opstandelingen is. Dc stad lijkt uitgestorven. De straten zijn ver laten en de winkels zijn gesloten. Er zouden 300 gijzelaars zijn geëxe cuteerd in den loop van de laatste twee weken. De gouverneur, Ortega, heeft verklaard stand te zullen houden. Dit lijkt echter niet de opvatting te zijn van de meerderheid der bevolking. Verwoede strijd in het Noorden Hot Spaansche ministerie van oorlog deelt mede, dat de regeeringstroepen aan het front in Guipuzcoa hardnekki- gen tegenstand hebben geboden aan dc wanhopige aanvallen der opstandelin gen. In de buurt van Cordoba hebben de regeeringstroepen belangrijke strategi sche posities bezet. In Éstremadura is een colonne bij Talavera zes K.M. op gerukt. De opstandelingen moesten zich terugtrekken in dezen sector. Generaal Queipo de Llano heeft. Zon dag verklaard, dat de strijdkrachten der opstandelingen een overwinning hebben behaald. De regeering te Ma drid heeft een sterke colonne gezon den om den opmarsch der opstandelin gen bij Talavera de la Reina tot staan te brengen. Ook dc afdeeling van kolo nel Yague is in een gevecht gewikkeld geweest. Zij heeft eenig automateriaal, een hoeveelheid munitie en twee vlieg tuigen buit gemaakt, terwijl 100 man werden gevangen genomen. In liet ge heel hebben de regeeringstroepen meer dan 350 man verloren. Bij het gehavende Alcazar De correspondent van Havas is in Toledo geweest, waar hij zich heeft be geven onder de volksfrontmilitie, die het Alcazar belegert. Des nachts was het palcis van den militairen gouver neur. dat door de opstandelingen be zet was, afgebroken en waren de op standelingen langs ondergrondsche gaanderijen naar het Alcazar gevlucht. De vernieling van dit palcis zal de na dering van het Alcazar gemakkelijker maken. De artillerie gaat voort, het Moorcnpaleis stukje voor stukje af te breken. De linkertoren is reeds verdwe nen, terwijl een deel van den rechter- toren afgebrokkeld is. De toestand der belegerden is wanhopig en telkens, wanneer dc artillerie vuurt, hoort men het gejammer van vrouwen en kinde ren. Stormafdcelingen, die gespeciali seerd zijn in het werpen van granaten, hebben in het Alcazar een kleinen brand weten te doen ontstaan, waar door de opstandelingen verstikt wor den. De belegerden hebben gebrek aan munitie voor hun mortieren, die reeds vier dagen niet meer vuren. Ook hun geweren cn mitrailleurs zwijgen. Men verwacht, dat het Alcazar binnen zeer korten tijd zal zijn veroverd. Hulp uit Mexico? De federatie van Mexicaansche ar beiders heeft verscheidene commissies gevormd met het doel de Spaansche regeering te hulp te komen. Pas later zal een 'beslissing worden genomen over de vraag in welken vorm. contan ten of wapenen en munitie, deze hulp naar Madrid zal worden gezonden. 5* Groote bedrijvigheid der communisten in anti* fascistischen geest PARIJS, 7 September (D.N.B.) Het Duitsche Nieuwsbureau bericht, dat de ondergrondsche communistische actie in Frankrijk sedert het uitbreken van den burgeroorlog in Frankrijk een bui tengewoon gevaarlijk karakter heeft aangenomen, welke dreigt te leiden tot een scheuring in het Fransche volksfront. De communisten willen een „Fransch front" vormen, waarin alle Franschcn ongeacht politieke of rcligieuso ver schillen, een anti-fascistisch- front vor men. dat, naar het Duitsche bureau meldt, vooral tegen Duitschland ge richt zou zijn. Dc socialistische partij zou zich te gen de vorming van een dergelijk front verzetten. Zij wil een klassepartij zijn en blijven. De bladen Oeuvre, Quoti- dicn en Populaire verzetten zich evpn- eens tegen de vorming van een derge lijk front. Tusschen Frankrijk en Polen zijn belangrijke schikkin» gen getroffen De Poolsche generaal Rydz Smigly heeft Zondagavond voor zijn vertrek uit Parijs tal van Fransche autoriteiten deden den Poolschcn veldheer uitgeleide tegenover een vertegenwoordiger van Havas verklaard, dat hij dankbaar is voor de vriendelijke en hartelijke ontvangst, hem be» reid. Het meest hebben hem ge troffen de bewijzen van genegen heid ten opzichte van het Pool» sche leger. Hij was generaal Ga» melin zeer erkentelijk voor de hem geboden gelegenheid de ma» noeuvres bij te wonen en een be zoek te brengen aan eenige be langrijke militaire centra. In het bijzonder met generaal Gamelin heeft generaal Rydz Smigly zich Na noodlanding op Nieuw* Schotland wegens benzine* gebrek, doorgevlogen naar New*York op vertrouwelijke en nuttige wij* ze onderhouden. De Poolsche bladen wijden groote aandacht aan het bezoek van Rydz Smigly aan Parijs en constateeren met voldoening het herstel der vriendschap pclijke betrekkingen tusschen beide landen, waarbij in het bijzonder wordt gewezen op de groote beteekenis van een hechte samenwerking tusschen Frankrijk cn Polen. Voor Rydz Smigly's vertrek bood Lebrun, de president der Fransche re publiek, ter eere van den Poolschen generaal een noenmaal aan, waarbij o.a. ook de Fransche minister-nresir dent en de ministers van buitenland- sche zaken en oorlog aanzaten. Met groote voldoening heeft men te Warschau vernomen, dat het bezoek van Rydz Smigly aan Parijs, bekroond werd door de onderteckening van ver scheidene protocollen, welke bcoogen het Franscii-Poolsclie bondgenootschap op ieder gebied te versterken. Dc snel heid. waarmede de resultaten werden verkregen, doet aldus verklaart men het beste verwachten van de toe komstige ontwikkeling der Fransch- Poolsche betrekkingen. Volgens dc Poolsche pers heeft een bewapeningslcening ten bedrage van 500 millioen franken een der punten van de jongste Poolsch-Fransche be sprekingen uitgemaakt. Het beeft in dit verband de aandacht getrokken, dat Rydz Smigli met Vicerit Auriol. den Franschen minister van financiën, een onderhoud heeft gehad, dat langer dan een uur duurde. De diplomatieke besprekingen, die de Fransche minister van buitenlandsche zaken, Yvon Delbos, Zondagochtend heeft gevoerd met de diplomatieke ver tegenwoordigers van Engeland en de landen der Kleine Entente hebben vol gens Havas vermoedelijk ten doel gc had deze landen op de hoogte te bren gen van de Fransch-Poolsche onder handelingen, welke tot een financieel en militair accoord hebben geleid. LOUISBURG (Cape Bre* ton*eiland, Nieuw*Schot* land), 6 September. (R.O.) Mevrouw Beryl Markham heeft een noodlanding ge* maakt op een veld bij de St. Lawrence*baai, in het uiter* ste Noorden van Cape Bre* ton*eiland (Nieuw*Schots land). Haar toestel werd bii de landing beschadigd, doch de stoutmoedige aviatrice zelf liep slechts enkele schrammen op aan neus en wan gen. Nadat zij zich uit het vliegtuig had weten te bevrijden, begaf mevrouw Markham zich naar e. naburige boer derij, vanwaar zij de luchtvaartclub van Cape Breton opbelde en mededeel de, dat zij gezond en wel was en dat men haar per auto kon komen afhalen. Het bestuur van de club zond in- plaats van een auto een vliegtuig, om de aviatrice zoo mogelijk naar Sydney de hoofdstad van het eiland te bren- Scn- „Ik ben zeer teleurgesteld, dat ik New York niet heb kunnen bereiken," verklaarde mevrouw Markham later in een interview. „Het weer was zeer slecht en bij gebrek aan zicht moest ik uitsluitend met behulp van mijn in strumenten vliegen. Daar mijn benzine voorraad tenslotte sterk verminderde, besloot ik te Harbour Grace (New foundland) te landen, doch de mist verhinderde dat. ïk zette daarom mijn vlucht voort, doch de benzine raakte volkomen op. Toen ik boven Cape Bri ton kwam, moest ik wel landen". Zondag is mevr. Markham weer op gestegen en verder gevlogen naar New- York. Om 6 uur -12 maakte zij een tus- schenlanding te Poitland. Daarna be ëindigde zij haar tocht op het Floyd Bennet-vliegveld bij New-York, waar zij met het gebruikelijke eerbetoon werd ontvangen. Mezrill en Richman LE BOURGET, 6 Sept. (Reuter). De Amerikaansche Oceaanvliegers Merrill en Richman zijn vanmiddag om zeven minuten voor twee uit Londen op het Parijsche vliegveld aangekomen met hun vliegtuig „Lady of Peace." 'SCHOUWBURG AMICITIA' Abonnementsvoorstellingen Seizoen 1936 1937 Zie voor programma en bijzonderheden de U toe gezonden circulaire. Meldt U nog heden voor deelname aan. Ook tele fonisch No. 7. PITTSBURG, 6 Sept. (Reuter) Een driemotorig vliegtuig met ne gen inzittenden, dat zich naar Al leghany begaf, is nabij Buttermilk Hollow, eenige minuten na de start, neergestort en in brand ge vlogen. Acht passagiers verkoolden in de vlammen. Slechts een vrouw is aan den dood ontsnapt, doordat zij nog voor de ontploffing uit het toestel had weten te springen. Dateert van den Russisch* Japanschen oorlog. TOKIO, 7 Sept. (A.N.P.) Het blad Asahi Sjimboen heeft het sensationeele bericht verspreid, dat in Port Arthur een goudschat ter waarde van een mil lioen yen begraven ligt. Volgens het blad dringt Morindo Morisjima, vroe ger consul-generaal te Charhin, later eerste legatie-secretaris in Berlijn en thans eerste legatie-secretaris in Mos kou, cr bij het Japansche ministerie van financiën en het ministerie van oorlog op aan, dat vergunning wordt verleend om met de opgraving van het goud te beginnen. Morisjima ontving de mededeeling van een Wit-Rus in 1933, toen hij con sul-generaal in Charbin was. Naar ge meld wordt zou het goud in Port Ar thur hegraven zijn door Russische mili taire autoriteiten toen de stad in 1905 moest capituleeren. Asahi Sjimboen zegt, dat het goud klaarblijkelijk in de versterkte zóne van Port Arthur ligt. Wat de uitgewezen Duit» schers op hun kerfstok hadden 's-GRAVENHAGE, 7 September. De stappen, die de Nederlandsche re geering bij de Duitsche regoering naar aanleiding van het aan de vier Neder landers uitgevaardigde uitwijzingsbe vel heek gedaan, hebben er niet toe geleid, dat aan dezen maatregel geen gevolg wordt gegeven. Zooals bekend, heeft de uitwijzing plaats gevonden als uitvoering van de bedreiging, dat vier willekeurige Ne derlanders uit Duitschland zouden wor den gezet, indien de Nederlandsche re geering naliet tc voldoen aan het ver zoek om het besluit tot uitwijzing van vier Duitschcrs uit Nederland op grond van daartegen ingebrachte bedenkin gen op te schorten. Ten aanzien van laatstgenoemde uit wijzing, welke, naar reeds werd mee gedeeld, geschied is wegens ontoelaat bare politieke actie en organisatie hier te lande, kan thans nader het volgen de worden medegedeeld. Bedoelde personen hadden zich, in strijd met de bestaande regeling bezig gehouden met verrichtingen in opdracht van een centrale auto riteit in Rotterdam, aan welke zij, zooals zijzelf verklaarden, onderge schikt waren. Als zoodanig moesten zij geacht worden organen tc vor men van een. in strijd met die re geling bestaande centrale overkap ping van de betrokken Duitsche organisaties. Bovendien hadden zij bemoeiingen met de administratie van het lidmaatschap van de N.S. D.A.P. Voor het overige kan verwezen wor den naar het antwoord, in Maart j.l. door de ministers van buitenlandsche zaken en van Justitie op de schrifte lijke vragen van het Tweede Kamer lid Mr. Goseling gegeven met betrek king tot de voorwaarden, waaronder organisaties van Duitsche onderdanen hier te lande zijn toegelaten. De Nederlandsche regeering beraadt zich thans nader ten aanzien van de verder door haar te volgen gedragslijn met betrekking tot de uitzetting der Nederlanders uit Duitschland. COUGHLIN EN HET VATICAAN VATICAANSTAD, 7 Sept. (A.N.P). De bisschop van Detroit, mgr. Galla gher. heeft instructie gekregen van het Vaticaan de politieke activiteit van den „radiopriester" Coughlin te mati gen, aldus wist „La Corrispondenza", het Katholieke nieuwsbureau, te mel den. Zal Italië weer deelnemen aan het werk van den Volkenbond? GENEVE, 7 Sept. (Reuter). De secretaris-generaal van den Volken bond» Avenol, zal heden naar Rome vertrekken, waar hij o.a. met den Ita- liaanschen minister van buitenland sche zaken, graaf Ciano, zal conferee- ren. Daar het bezoek van Avenol zal plaats hebben eenige dagen voor de bijeenkomst van den Volkenbondsraad en van de Assemblée to Genève. twij felt men niet, of zijn besprekingen met de autoriteiten te Rome zullen betrek king hebben op de hervatting van Ita- Iië's deelneming aan de werk/aamhe den van den Volkenbond, welke werd afgebroken tijdens de toepassing der sancties in verband met 't Italiaansch- Ethiopische geschil. DIT BLAD HEEFT EEN DADELIJK' SCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBLICITEITSWAARDE TOURNOOIVELD 4 - DEN HAAG SPORT Het Quick-tournooi door A.PAV.C. ga- wonnen. (Tweede Blad, pag. 2). De hockey-landeriwedsftrijd Neder landBritsch-Indië. (Tweede Blad, pag. 3). De wereldkampioenschappen ^iet- rennen op den weg. (Tweede Blad, pag. 3). Medegedeeld door het K.N.M.I, te De Bilt. Krachtige, tijdelijk stormachti ge, later waarschijnlijk afne mende Z. tot W. wind, betrok ken tot zwaar bewolkt met re genbuien. later opklarend, wei nig verandering in tempera tuur. Hoogste barometerstand 762.S te Jan Mayen. Laagste 736.0 te Stornoway. Storm waarschuwingsdienst Geseind van de Bilt hedenmorgen ffl 10.25 uur aan de posten van IJmuiden tot de Belgische grens: wordt venvacht storm uit het Z.-W. Buitenlandsch Weeroverzicht (Medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt). De depressie blijft den weerstoestand in West-Europa geheel beheerschen. Er ligt weer een kern van lagedruk ten westen van Schotland, terwijl zich een secundaire naar het Z.-O. tot on/.o om geving uitstrekt. Aan den voorkant van deze secundaire treden zware baronicterdalingen op, aan den achter kant stijgingen. Over de Zuidelijke Noordzee en het Kanaal waait het krachtig tot stormachtig uit Z. tot W. De depressie brengt betrokken en re genachtig weer over de Brilschc eilan den. Frankrijk, ons land. Duitschland en Midden-Scandinavië. De temperatu ren zijn over Frankrijk en Mitlden- Scandinaviè wat gestegen, zij daalden over ont> land, Ierland en Noord-Scan- dinavië. Er is in het sombere en regenachtige weer ten onzent nog geen verandering van beteekenis te wachten. AD EN UD CÉCILE SOREL NAAR WARSCHAU De beroemde Fransche actrice Céci le Sorel is op uitnoodiging van de Poolsche regeering naar Warschau ver trokken, waar zij zal optreden in „Le Misanthroph", L'Aventurière", „Demi- Monde" en „La Dame aux Camélias". Order tot werkneerlegging in ZuidsWales voorloopig ingetrokken LONDEN, 7 September. (Reuter). De mijnwerkersbond van Zuid-W'ales heeft een brief ontvangen van de mijn- directie te Bedwas, waarin deze ver klaart bereid 1e zijn de vertegenwoor digers van den bond te ontmoeten, ten einde de kwestie van het referendum te bespreken. De bond heeft daarop de order voor een op 7 Sptember uit te breken algemeenc werkstaking inge trokken. Intusschen hadden reeds in verschei dene mijnbekkens in de omgeving van Rnonda (Wales) talrijke mijnwerkers besloten het werk neer te leggen uit solidariteit met hun kameraden, die in de mijnen in staking zijn. Verscheide ne schachten werden gesloten. Van de zevenduizend mijnwerkers in dit gc- bied werkten Zaterdag nog geen dui zend.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1936 | | pagina 1