DEN HAAG ONTVANGT HET VORSTELIJK PAAR (Twee gelukkige menschen Herdenking in de Eerste Kamer Woensdag 9 September 1936 Uitgave: VALKHOFF Go. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 35e Jaargang No. 61 De Prins aan het stuurrad DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS P" 3 maanden voor Amerstoort 1.95; per maand 0.65; per PRIJS OER ADVERTENTIEN van 14 regels 11.05 met inbegrip van een bewijsnummer week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. TYF5* T? TTT^fT A cIke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertcntiën voor dei jBinneniand iranco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 f I jt I. yl 1 I I I helft van den prijs. - Kleine Advertentièn „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 'POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05) - Toen werd alles weer stiller bij het paleis. De wacht liep heen en weer, de Koninklijke standaard hoog in de lucht wapperde fier in een zonnig contrast tegen de inmiddels geheel blauw ge worden lucht, achter de glazen deuren van den paleis-ingang zag men de uniformen van het hofpersoneel in bezige bedrijvigheid. Het publiek ver spreidde zich voor een deel, vooral toen het bericht de ronde deed. dat de Prinses met 1-Iaar verloofde pas veel later zou komen, doch velen bleven wachten, bevreesd hun goede plaatsic te zullen verliezen. En inmiddels wer den de fclicitatie-registers reeds druk geteekend. Daar zijn zei Zoo werd het langzamerhand zes uur. De schare der wachtenden was weer aangegroeid en grooter nog ge worden dan tevoren. Bloemen werden het paleis binnen gebracht, fraaie bloemstukken, die den vervaardigers eer aandeden en in de gangen en za len van het paleis de feestelijke stem ming op waardige wijze kwamen ver- lioogen. Maar ook kleine bouquetten, getuigend van e\en goed gemeende trouw en belangstelling. Velen kochten een bloemetje op straat en gingen er mee het paleis binnen, om aldus op bescheiden maar juist daarom wel licht treffende wijze uiting te geven aan hun warme gevoelens van gene genheid. Een auto inet een diplomatiek ónderscheidingsteoken en voorzien van de Japansche vlag reed voor het paleis, voor, maar moest onmiddellijk weer doorrijden, zonder te stoppen. De lang verwachte vorstelijke personen konden immers ieder oogenblik komen! Prins Bernhard zur Lippe Biesterfeld is reeds een der onzen geworden. Gistermiddag heeft Prinses Juliana zich met Haar verloofde voor het eerst officieel tezamen laten zien en dadelijk heeft de jonge Prins door zijn innemende verschijn ning aller harten veroverd. Twee gelukkige jonge menschen namen het gejuich van een gelukkige bevolking in ontvangst. Het moet beiden diep geroerd hebben, dat hun geluk bij allen, die zich zoozeer aan het Huis van Oranje verknocht voelen, onmiddellijk grooten weerklank heeft gevonden. Duizenden en nog eens dui» zenden namen deel aan een enthousiaste begroeting (Van onzen A redacteur). VREUGDE heerschte over het heele land bij het vernemen van het blijde bericht, dat zoo onverwacht was gekomen. Spontaan werden de vlaggen uitgestoken, hier eerder dan daar, doch 'des middags zal wel van alle torens de driekleur feestelijk hebben gewapperd, toen ook het weer wat opklaarde en zelfs de zon op sommige oogcnblikken doorkwam. Het verrassende berioht be reikte ons ver van de residentie en op onze treinreis door het land naar de stad, waar aller gedachten deze dagen verwijlen, zagen wij reeds een enkele vlag wapperen. Hoe later het werd, hoe meer vlaggen lieten zich zien, en Den Haag was al in de stemming va*i feestelijkheid, die spoedig tot een {Vreugderoes zou aanzwellen. Oranje boven1 Het was al blijheid, wat men zag. De trams waren rijkelijk gepavoiseerd, tal rijke huizen vlagden en vele voorbij gangers droegen oranje in het knoops gat. Kinderen met oranjesjerpen liepeTi na het middaguur' over 6traat en dat werd alles nog feestelijker, naarmate de middag verstreek. Kooplieden met oranje deden goede zaken en iedereen tooide zich gaarne met de teekenen die van den onvorbrekelijken band tus schen ons volk en ons vorstenhuis ge tuigen. Natuurlijk ging in de voornaam ste plaats de belangstelling uit naar het paleis aan het Xoordéin- de, waar de Koninklijke Familie in den loop van den middag werd ver wacht. De duizenden wachtenden zijn daar niet teleurgesteld. Om streeks half drie kwam de Konin gin daar aan, per auto van den Ruigenhoek, en om zes uur ver scheen er het jonge vorstelijke paar, dat voor het eerst zijn blijden intocht deed in de straten der re sidentie. De Koningin werd overal langs den weg hartelijk toegejuicht en bij Haar aankomst ten paleize zwol het gejuich aan tot een ovatie. De gelukkige Moe der beantwoordde vriendelijk wuivend de enthousiaste blijken van aanhanke lijkheid der bevolking, kennelijk zeer verheugd over zooveel medeleven met deze belangrijke gebeurtenis in Haar 1-Iuis. Op het bordes voor den ingang bleef de Koningin ocnige oogenblikken *taan, om al dat enthousiasme in ont vangst te nemen. Zij dankte met een handgebaar, doch hot gejuich nam maar geen einde. Het Wilhelmus weer klonk en het werd uit talrijke kelen meegezongen. Nog eenmaal vertoonde de Vorstin Zich voor een der vensters van de eerste verdieping en weer steeg het gejuich op uit de menigte. En waarlijk, even later verschijnt om den hoek een motor met zij span van de politie, daarachter een open auto met gevolg van de Prinses en danAller halzen rek ken zich, er wordt gejuicht, ge wuifd, met hoeden en zakdoeken gezwaaid. Achter deze eerste auto rijdt een tweede, een grijze open two-seater met een Duitsch num merbord en een voor velen vreemd vlaggetje. Daarin zit Prinses Ju liana en naast Haar zit een jonge man blootshoofds aan het stuur: Haar toekomstige gemaal. Met een vlotte zwenking draait de Prins zijn auto tot voor den ingang van het paleis. Een vlotte jonge man zit aan het stuur van zijn auto en het schijnt de gewoonste zaak van de we reld. Achter groote dikomrande brille- glazen toont hij een vriendelijk gezicht, dat lacht en dankbaar is voor zulk een hartelijke ontvangst. De Prinses heeft een tuil prachtige rozen in den arm; zij vooral is verheugd en zij dankt met lachend hoofdknikken voor de enthou- siasrc begroeting, waarvan de warmte haar toestraalt. De auto draagt een driehoekig vaan tje met do horizontaal gescheiden geel- roode kleuren van Lippe, waarop in het. midden de roode vijfbladerige roos uit het wapen der Lippes. Vlak voor den ingang houdt de wagen stil. De begroeting Met een vluggen zwaai is prins Bern hard al uit de auto gewipt, een jeug dige sportieve figuur, die wars schijnt van ieder stijf vertoon. De Koningin is inmiddels op het bordes verschenen en is de treden afgedaald om het jonge paar tc begroeten. De begroeting is har telijk. Een omhelzing tusschen een Moe der en haar aanstaanden schoonzoon geeft blijk van innige verstandhouding. De Prinses is inmiddels eveneens uit gestegen. Ook Zij omhelst haar Moecler allerhartelijkst. Dan staan er drie gelukkige men schen op de trappen van het bordes van het paleis. De Koningin staat glimlachend naast Haar beide kin deren en neemt mede de toejuichin gen van de enthousiaste menigte in ontvangst. De politie-afzetting wordt verbroken en met moeite weten de dienaren der wet de bevolking en de talrijke fotografen nog op een eerbiedigen afstand te houden. De Prinses en Prins Bernhard danken blijde voor de Hun gebrachte hulde. Wannper het vorstelijke gezelschap het paleis is binnengetreden, blijft de laaiende geestdrift der aanwezigen over het voorplein klinken. Even later ver schijnt het jonge paar op het mot ta pijten versierde balcon en opnieuw groeit het enthousiasme aan. „Lang zul len ze leven" wordt gezongen en het Wilhelmus wordt aangeheven. Steeds maar blijven de Prinses en de Prins glimlachend op het balcon staan, buigend en wuivend, zicht baar getroffen door de betuigingen van zooveel aanhankelijkheid. De lange gestalte van Prins Bernhard naast de kleinere figuur van onze Prinses teekent zich scherp en dui delijk af tegen den achtergrond van de paléisdeuren. Daar verschijnt ook weer de Koningin en het ge juich klinkt weer luider op. Tenslotte verlaten de vorstelijke per sonen het balcon, doch aan het enthou siasme der bevolking komt zoo spoedig geen einde. Weer wordt het Wilhelmus aangeheven; thans wordt het door allen (Foto ZiegleiV meegezongen. Nog even verschijnen de Koningin en het jonge paar voor een der ramen van het paleis en dan is het feest van deze eerste begroeting afge- loopen. De menigte voor het paleis gaat langzaam uiteen en het wordt weer rustiger op het Noordeinde. Een tweetal foto,s genomen tijdens de begroeting voor het Paleis Noordemde Vergadering van 8 September 1930. Geopend 8.30 uur. Voorzitter: mr. W. L. baron, de IVofl van Steenwijk. De Voorzitter houdt de volgende rede: Met levendige en hartelijke belang stelling heeft de Eerste Kamer van de Staten-Generaal de heuglijke tijding vernomen, dat de Kroonprinses ten huwelijk gaat. Harer Koninklijke Hoogheid bidden wij toe, dat eerlang een groot en lang durig geluk in Haar paleis zich moge ontspinnen. Een zegen, waaraan Zij. die de drukkende zorgen van zoo ver heven stelling draagt, dubbele behoefte heeft. Zij de hooge echtverbintenis, welke gesloten staat te worden, een bron van vreugde voor onze gebiedster, Hare Majesteit de Koningin, beziele, sterke Zij ons gevoel van saamhoorigheid in den kamp om hot behoud en de beves tiging van onze kostelijke nationale instellingen en goederen, en strekke zij aldus mede tot heil van Harer Majes- teits onderdanen en van het ons zoo innig dierbaar vaderland. Gode moge het gehengen. De voorzitter van den raad van mi nisters, de heer C o 1 ij n, houdt de vol gende rede: „Ook het kabinet wenscht deze ge legenheid te benutten om zijnerzijds in het openbaar uitdrukking te geven aan zijn vreugde, over het voorgenomen huwelijk van H. K. H. Prinses Juliana. Van ganscher harte sluit het zich aan bij de warme gelukwenschen. tot onze troonopvolgster gericht, cn niet minder stemt het in met de bede, dat God deze verbintenis met rijken zegen moge bekronen. Dat de aloude band tusschen Nederland en Oranje, waarin de een heid van ons volk telkens weer tot uiting komt, tot in verre toekomst moge worden bestendigd". Achter de regeeringstafel stonden met minister Colijn de ministers Slin- gènberg, Slotemaker de Bruine, Gelis- sen, Van Schaik, Oud, De Wilde en Van Lidth de Jeude. De Kamerleden hebben beide red* voeringen staande aangehoord.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1936 | | pagina 1