HET HULDEBETOON DUURT VOORT 4000 DE EEMLANDEU Aanbieding gelukwenschen sjt LUYCX Uitzending naar Indië Vorst Leopold spreekt Vrijdag 11 September 1936 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 35e Jaargang No. 63 Het gelukkigste volk ter wereld Dit nummer bestaat uit 2 bladen ZATERDAG ALLE SCHOLEN VRIJ Nieuws 7 uur 56 min. STOFFEN- en MODEHUIS ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersloort 1.95; per maand 0.65; per week 'met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland iranco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 DAGBLAD PRIJS DER ADVERTENTIEN van 14 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 ta 1+1* 11 1 Ook des avonds zijn tienduizen- gestroomd oni de vorstelijke perso nen toe te juichen. Tot half negen Gisteravond verdrongen zich opnieuw duizenden voor het paleis Noordeinde, waar zij de Kon. Famis lie hartelijk toe* juichten 's-GRAVENHAGE, 10 Sept H.M. fa Koningin heeft hedenavond 6 uur ten paleize Noordeinde ontvangen de .voorzitters van de Eerste Kamer en CVan de Tweede Kamer cler Staten-Gc- meraal, den voorzitter van den Minis terraad en de ministers, den vice-pre sident van den Raad van State, den commissaris der Koningin in Zuid- Holland, den gouverner cler residentie, iden directeur van het Kabinet der Ko ningin en den burgemeester van 's-Gra- [venhage teneinde hen in de gelegenheid te stellen hun gelukwenschen aan te bieden aan de Koningin en aan Prinses Juliana en aan Prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld. IHet was 'den geheelen middag in de Omgeving van het paleis zeer druk. •jDuizenden en duizenden stonden in de Omgeving van het paleis te wachten, in de hoop de Prinses en den Prins te zien. Men kortte zich den tijd door het Zingen van liederen, afgewisseld door het geroep: Leve de Prinses en de jpriïis. Van half zes af was het een aan- fen afrijden van auto's, welke de auto riteiten,-die oin zes uur ter audiëntie genoodigd waren, naar het paleis grachten. De audiëntie duurde tot ruim half Zeven. Toen zag men de ministers en 'de overige genoodigden vertrekken. Eenigen uit het publiek zagen een glirrtp van Prinses Juliana voor een der jamen van de bovencorridor. Joen barstte een gejuich los dat over ging in luid gejubel en gezang, dat mi nuten lang aanhield. Men riep om de Prinses en den Prins. Zij lieten zich echter niet zien en menigeen, die uren had staan te wachten meende reeds, dat hij weg moest gaan zonder Prinses Juliana of Prins Bernhard gezien tc hebben, toen een lakei voor een der vensters verscheen en dit hoog open schoof. Toen was het publiek niet meer te houden. Men begreep, dat het verloofde paar zich wederom zou vertoonen om de menigte te danken voor alle hulde en bewijzen van aanhankelijkheid. En inderdaad enkele seconden later verschenen Prinses Juliana en Prins Bernhard, lachend en wui vend voor het venster en dankten vriendelijk voor de hartelijke ova tie, welke het publiek hen bracht. De menschenmenigtc drong op, men kon slechts met moeite door de politie op een afstand gehouden worden. Honderden en honderden kleine vlaggetjes verschenen eensklaps niemand wist waar deze zoo plotse ling vandaan kwamen zakdoe ken en hoeden gingen in de lucht, kortom het was weder een van die spontane en grootsche betoogingen van aanhankelijkheid en trouw zooals ons Vorstelijk Huis deze in den loop der laatste dagen reeds tallooze malen heeft ontvangen. Het jonge paar trok zich terug, on tot verrassing van het publiek kwam de Koningin met do Prinses van Lippe- Biesterfeld even voor het open raam en ook Zij hadden een hartelijke hulde in ontvangst te nemen. Nog eenmaal verscheen Prinses Ju liana met Prins Bernhard .voor het venster, wederom barstte een ge juich los. Toen deed Prins Benno niet een kwiek gebaar het raam dicht, wuif de nog eenmaal mei. beide handen en verdween met de Prinses. Het publiek begreep, dat het toen afgeloopen was en langzaam begon hot zich te ver spreiden. had de politie de toegangswegen in de onmiddellijke nabijheid afgezet gehouden. Toen werd de druk te groot en stormde men van de trot toirs naar voren, tot dicht voor het paleis. De doorbraak vertoonde een dergelijk beeld als gisteravond. Vele vrouwen en ook kinderen wer den onder den voet geloopen en uit de massa naar buiten gedragen. Tusschen de collonnacle waren leden van het Roode Kruis aanwezig om hulp te ver kenen. Tegen negen uur vertoonde Prinses Juliana met Prins Bernhard Zich voor een der verlichte ramen aan de voor zijde. Een oorverdoovcncl gejuich barst te los. Ook vertoonde het verloofde vorste lijke paar zich voor de ramen van den linker zijvleugel. Met ongekende geest drift en enthousiasme jubelde de me nigte. Innig garmd, stralend van geluk, namen de Prinses en Haar verloofde deze huldebetuiging in ontvangst, ter wijl Zij vriendelijk terugwuifden. Enkele oogenblikken later vertoon den zich ook H.M. de Koningin en de moeder en broeder van Prins Bernhard voor een der ramen. Gejubel en gejuich steeg opnieuw uit de menigte op. Daarna trachtte de politie de bctoo- gers te bewegen, naar huis te gaan. De reactie was echter het zingen van het lied: „We gaan nog niet naar huis." Nog eenmaal verscheen het jonge paar voor het venster. Toen trokken de vor stelijke personen zich terug. Er waren twee konings~ kinderen Donderdagmiddag heeft de Phohi een speciale uitzending naar Indië verzorgd in verband met de verloving van Prin ses Juliana en Prins Bernhard van Lippe. Een programma van nationale mu ziek en reportage der verlovingsgebeur- tcnissen was samengesteld. De heer D. Hans sprak lot de Indi sche luisteraars over het onderwerp: „Er waren twee koningskinderen". Hij verklaarde dankbaar te zijn, een Prinses Juliana en Prins Bernhard maken een wandeling door de Residentie Het Vorstelijk paar omstuwd door een groote menigte van enthousiaste Hagenaars. herdenkingswoord te mogen spreken temidden van het feestgewoel, dat •bruist en davert door de straten. Zoo had hij in zijn lange journalistieke loopbaan het volk van Den Haag nog nooit gezien, behalve misschien bij de geboorte der Prinses. Er waren twee koningskinderen, die kregen elkander zoo lief en een jubelstorm is over Holland geslagen. Een buitcnlandsch journalist sein de dezer dagen naar zijn blad: „Het Nederlandsche volk is thans het gelukkigste ter wereld". Inderdaad. Wij vergeten eenige da gen den nood der tijden cn zien alleen de nationale bruid cn haar bruidegom en hun familie. Nederlanders in Indië zei spr. denkt niet, dat gij thans ver af zijt van ons. Neen, wij voelen als het ware uw harte-klop, wij hooren uw stern, wij vernemen uw geestdrift en uw vreugde uit do vele telegrammen, die ons berei ken, en zoo zijt gij bij ons cn leeft cn staat gij in ons miden. Het is één volk, één stam, één dynastie. Spr. schetste daarop nader de betee- kenis der verloving en de persoonlijk heid van Prinses Juliana en Haar Prins, hij vertelde hoe en waar deze beide koningskinderen elkander von den, wijdde woorden van eerbiedige ge negenheid aan de Koningin en verze kerde don nieuwen Prins, dat ons volk bereid is ook Hem zijn vastbesloten trouw te schenken, wanneer hij Julia na gelukkig maakt, hij, die weer 'een jonge en sterke man zal zijn in de eenzaamheid der beide Vrouwen op en bij den troon. De jubel gaat over de lage landen, en het is zei spr. tenslotte of de geest van den grooten Zwijger zweeft over ons juichend volk en met liefde en welgevallen neerziet op zijn jongste nazaat. Het is, of uit den schemer der historie de lichtende figuur nader komt van de stammoeder der dynastie, Ju liana van Stolberg, cn zich met een edelen glimlach zegenend heenhuigt over haar naamgenoot, over het jonge paar. Het Nederlandsche volk hier en in de tropen viert thans feest in gees telijke verbondenheid met alle vroe gere generatics, die ons land lvchbcn groot gemaakt en zich in lief cn leed schaarden om den troon van Oranje. Een feestgroet uit een jubelend moe derland bracht spr. aan de Nederlan ders in de Indien. A.V.R.O.sreportage in het stamslot van Prins Bernhard DIT BLAD HEEFT EEN DAGEL1JK- SCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN EXEMPLAREN AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBLICITEITS WAA RDE TOURNOOIVELD 4 - DEN HAAG 's-GRAVENHAGE, 10 Sept. In verband met het feit, dat Zaterdag a.s. als nationale feestdag zal wor den beschouwd, is het de wensch der regeering, dat dien dag alle scholen in ons land gesloten zullen zijn. FELLE BRAND TE ROTTERDAM ROTTERDAM, 11 Sept. Gistermid dag te omstreeks kwart over twaalf is een felle brand uitgebroken in pand 52 aan de Baan te Rotterdam, waarin ge vestigd is de rubber- en lompenopslag plaats van Gompel's goederenhandel. Dc brand werd ontdekt op het oogen- blik dat het personeel schafte. De felle rookontwikkeling groote zware rook wolken dreven over de stad maakte het aanvankelijk voor de brandweer, die onmiddellijk met veel materiaal uit rukte, uiterst moeilijk, de vuurhaard te ontdekken. Spoedig bleek echter, dat de brand het felst woedde in het achterste gedeelte van het gebouw, dat onmid dellijk grenst aan den achterkant van tie huizen van den Schiedamschedijk. Ook de chocoladefabriek van de firma Ringers, die zich er vlak naast bevindt liep groot gevaar. Met een twintigtal stralen, w.o. er tien waren van de mo torspuiten, welke werkten aan de zijde van de Baan zoowel als aan den Schie damschedijk, heeft de brandweer het yuur bedwongen. Mochten wij deze week reeds eerder het voorrecht genieten door de radio onze Koningin, Prinses Juliana en haar verloofde, Prins Bernhard, tot het Ne derlandsche volk te hooren spreken, aan do A.V.R.O. is het te danken dat wij gisteravond ook vorst Leopold van Lippe enkele woorden hoorden spre ken, die uit den mond van den chef van het Huis van Lippe van bijzondere beteekenis waren. „Het is mij een groote vreugde, al dus ongeveer sprak .Vorst Leopold tot het Nederlandsche volk, als chef van het Lippische Huis voor deze uitzending naar Nederland nog maals mijn gelukwenschen te kun nen uitspreken aan Hare Majesteit do Koningin en Haar volk. Wij zijn dankbaar voor het groote vertrou wen, dat in Nederland aan een dei- leden van ons Huis is bewezen. Wij nemen van harte gaarne deel aan de vreugde bij deze verloving. Het is onze vurige hoop dat deze band voor Nederland en zijn Vor stenhuis tot zegen moge zijn." Met zware, forsch klinkende stem, vanuit zijn werkkamer in het stamslot van het Lippische Huis, beluisterd in alle deelen van het land, dat plotseling op zoo nauwe wijze verbonden werd met Lippe-Detmold, sprak Z.D.H. Vorst Leopold deze boodschap uit aan het Ne derlandsche volk. Voordat deze woorden door den Vorst gesproken werden, had do A.V.R.O.-re- porter zijn luisteraars medegevoerd op een tocht door het oude stamslot in Lippe-Detmold, dat de teekenen draagt van een grootsch verleden. In zijn ver maarde historie werd het vernietigd en weer opgebouwd; nu rijst het plechtig op, grauw en met klimop begroeid, met een toren die een eleganten en toch statigen indruk maakt. Op een tocht door de vnle zalen van dit groote slot, dat zelfs een honderdtal logeerkamers telt, en een reeks zalen bezit, waar in de tijden dat de Lippi sche vorsten nog regeerden groote hof feesten werden gegeven, komt men in dc kapel, waar het vorig jaar het huwe lijk gesloten werd tusschen de dochter van Vorst Leopold, Prinses Leonore, en den Nederlandschen graaf van Rechtc- ren. De groote zalon, een Ahnenhalle, de Elisabeth-zaal, de Koningszalen, be zitten een schat van kostbaarheden, waarvan de voornaamste zijn de Gobe lins in een der Koningszalen. In deze zaal, zoo genoemd omdat hier Pruisi sche vorsten verblijf hielden, ook de beide Duitsche keizers. Wilhelm I en Wilhelm II. ziet men twee Gobelins, die wel de mooisten van geheel Duitschland genoemd worden. De een stelt voor Alexander de Groote tijdens een veldslag, de ander Alexander de Groote, staande voor zijn tent, de hulde ontvangend van overwonnen volkeren. Tenslotte werd deze reportage beslo ten met het spelen van een aantrekke lijke marsch: Lippe-Detmold. eine wun- derschone Stadt, een marsch. die men ongetwijfeld in de komende dagen nog wel meer zal hoorenl. SPORT A.A.V. wint de plantsoonestafette. (Tweede Blad, pag. 2.) STADSNIEUWS Eddy Walis in Grand-Théatre. (Tweede Blad, pag. 1.) Weerverwacliting Medegedeeld door het Kon. Ned. Met. Inst. te De Bilt. Weersverwachting: Zwakke tot matige Zuid-Oost. tot Zuid- West. wind, helder tot licht of half bewolkt, waarschijnlijk droog, vrij warm weer. Hoogste barometerstand 771.0 te Stet tin en Kopenhagen. Laagste barometerstand 747.8 te Aku- reyri. LANGE STRAAT 49. TeL 191 FLUWEEL 70 breed f 1.45, 90 breed I 2.40 per meter Groot kleurassortiment Buitenlandsch Weeroverzicht Medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt. De hooge drukking in het Oosten heeft zich verder ontwikkeld, en zij ver toont thans over Zuid-Westen, Dene marken en Midden-Duitsohland baro meterstanden boven 770 m.M. In en rond het hoogedrukgebied heerscht meest zwakke wind en zonnig weer. Slechts langs de Nóorsche kust waait het nog vrij krachtig uit Zuid tot Zuid-West. De ochtendtemperaturen, die in Duitschland sinds gisteren nog gedaald zjjn, zijn daar ver beneden nor maal. Over Scandinavië is het wat war mer geworden, evenals over de Britsche eilanden en IJsland. Over Frankrijk loopen de veranderingen uiteen. De depressie in het Westen drong wat ver der naar onze omgeving door, waarbij de bewolking over Schotland, Wales en Ierland nog zwaar bleef. Het weer ten onzent zal nog onder den invloed van de hoogedrukking blij ven, zoodat heldere of lichtbewolkte lucht zonder kans op regen met dezelfde temperaturen als heden te verwach ten is»

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1936 | | pagina 1