AMER SFOORTSCH DAGBLAD ULTIMATUM AAN SAN SEBASTIAN Blijde dagen TAXI-DIENST DE LEYTAX Ill UooA de JieJifil llll AUTOBUS-ONGELUK BIJ MEERKERK TERECHT! Fa. DUIM BURGER DË EEMLANDEQ Einde zomertij t 4 October VALEWINK Groot aantal gewonden Nic. Bovée 1 1830 TEL. 1850 1093 OM TE TOEREN LUYCX Zaterdag 12 September 1936 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 35e Jaargang No. 64 De stad krijgt acht en veertig uur om zich over te geven EXODUS VAN DE BEVOLKING Dreigement der anarchisten Medische Hulp Bestelt Uw auto bij GARAGE Muurhuizen 40 S Tel. 454 UIT MOOI?. AULRSFQORT Betrouwbaarste- en Goed koopste adres Hoofdkantoor: Coornhertlaan 3 RADIOREDE VAN DEN PAUS TELEFOON 1788 Weerverwachting 7 uur 54 min. STOFFEN- en MODEHUIS RUITEN ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersloort 1.95; per maand 0.65; per week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. iBinnenland irancc per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers 1 0.05 (POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC. 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 14 regels f 1.05 met inbegrip van een Dewi.snummer elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advprtentiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 Talrijke personen zijn reeds naar Bilbao vertrok, ken SAN SEBASTIAN, 12 Sept. (Havas) Een der bijzonde. re berichtgevers van Havas meldt: Vrijdagochtend hebben een drietal vliegtuigen der op. standelingen over San Sebas» tian gevlogen en strooibiljet, ten omlaag geworpen, waarin de stad 48 uur wordt gegeven om zich over te geven. Deze termijn loopt dus Zondag, ochtend af. In de strooibiljet, ten worden de vreemdelingen en de burgerlijke bevolking uitgenoodigd de stad te ver. laten. Op order van den Franschen ambas sadeur werden bet personeel van bet Fransche consulaat en de Franschc burgers uitgenoodigd Vrijdagmiddag San Sebastian tc verlaten en aan boord van den uit Saint Jean de Luz aangekomen torpedojager 1e gaan. Een honderdtal Franschen hebben echter geweigerd de stad te verlaten. Een groot gedeelte del* burgerbevolking treft voorbereidingen voor do vlucht. {Vrachtauto's trekken geregeld door dc straten van San Sebastian en brengen een groot aantal personen naar Bil bao. Ook de in de haven geankerde schepen nemen elk oogenblik passa giers op. De winkels worden telkens weer bezocht door extremistische le iden der Volksfront-militie. De hande laars zijn verplicht alle drie dagen het bedrag hunner verkoopen op de bank te storten, die de aldus afge dragen gelden naar Bilbao overbrengt. Naar wordt medegedeeld, zijn alle Voorraden munitie cn een hoeveelheid petroleum, die zich in dc haven van Pasajcs bevonden, naar Bilbao overge bracht. De anarchisten hervatten hun actie. Ontstemd over bet feit, dat gouverneur Ortega de gijzelaars naar Bilbao heeft laten vertrekken, hebben zij uit een aantal huizen nieuwe gijzelaars ge haald cn verklaard, dat, indien ook dezen zouden worden weggezonden, er ernstige incidenten zouden plaats vin- Gen. Het plaatsje Hernani is bijna geheel Ontruimd en de vrouwen en kinderen stroomen naar San Sebastian. Gisteren ,\verd Hernani opnieuw gebombardeerd, 'doch er is geen enkele granaat op San Sebastian gevallen. De troepen der opstandelingen omringen San Sebas tian geheel cn naar het schijnt, zal de stad hun niet meer kunnen ontgaan. De opstandelingen vertragen slechts hun actie tegen San Sebastian, tenein de de burgerbevolking in staat te stel len? naar Bilbao te vluchten, ofschoon de opstandelingen den weg van San Sebastian naar Bilbao onder vuur hou den. Geeft Bilbao zich over? De speciale vertegenwoordiger van Havas meldt: Dc toestand te Bilbao wijkt geheel af Van die te San Sebastian. Het leven schijnt normaal. De toestand is rustig en f er valt geen enkele opwinding te besmeuren. Op het oogenblik bevinden zich 3850 gevangenen te Bilbao, die men denkt uit te wisselen tegen door de opstandelingen gemaakte gevange nen. Op de caféterrassen bevindt zich veel publiek. De bevolking gevoelt zich in geen enkel opzicht bedreigd Alleen de voedselvoorziening is tame lijk moeilijk. Daarentegen meldt radio-Sevilla, dat de toestand te Bilbao wanhopig zou zijn. daar er gebrek aan levensmidde len heerscht. Dc Baskcn zouden beslo ten hebben de stad over te geven. Een kapitein-commandant der mili tie is van San Sebastian naar Frank rijk gevlucht. Radio Coruna deelt mede, dat de op standelingen oprukken in de richting van Madrid. Bedreiging van Madrid Radio Sevilla, in handen der opstan delingen, heeft de volgende mededee- lingen gedaan: De troepen van Franco hebben bet dal van de Tietard bezet en een nieu we verbinding met de aanvalslinie van Mola tot stand gbracht. De omsingeling van Madrid is volkomen geworden. Dc hoofdstad is beroofd van één barer be langrijkste toegangswegen. In het Noorden hebben de troepen van gene raal Mola tegenover de besluiteloosheid van de verdedigers van San Sebastian hun aanvallen hervat en den berg Tgucldo gebombardeerd. In liet Zuiden zetten onze troepen de zuivering van de Sierra Müriano voort. De berichten van Madrid over omsingeling van Ovio- do, Huesca en Teruel zijn onjuist. Niet alleen dreigen deze plaatsen niet in dc macht der rooden te vallen, maar zelfs voeren haar bezettingen menigvuldige tegenaanvallen uit. die den vijand de- mnralisceren en hem dwingen tot vluchten. Madrid meldt successen Het Spaansche ministerie van oorlog heeH het volgende medegedeeld: In het gebied van Ovicdo wordt de actie van onze artillerie en luchtmacht voortgezet. Te Oviedo is een typhus- epidemie uitgebroken, die het garni zoen in toenemende mate demorali seert. Donderdag hebben zich 70 sterf gevallen voorgedaan. Talrijke boeren en soldaten -trachten naar onze linies tc vluchten. Aan het front van Aragon zet een colonne, die uit Valencia is vertrokken en naar Te ruel oprukt, den opmarsch voort, zon der tegenstand te ontmoeten. In het Zuiden is dc colonne, die in het gebied von Montoro opereert, 3 KAI. opge rukt, na den vijand zware verliezen te hebben toegebracht. In de Sierra Ne vada zijn enkele belangrijke punten bezet. Dc aotie rond Talavera del Tajo duurt voort. Onze vliegtuigen hebben het ge bied heftig met bommen bestookt, als gevolg waarvan verscheidene branden zijn uitgebroken. Dc opstandelingen hebben zich uit Pcregrinos terug moe ten trekken en den Boqueron-pas is door hen ontruimd, waarbij zij een be langrijke hoeveelheid wapens en muni tie achterlieten. Voorts wordt medegedeeld, dat rc- geeringsvliegtuigen bet in handen der opstandelingen zijnde gebied van Antc- quera 1cn Noorden van Malaga hebben gebombardeerd. Bombardementen Het in handen der opstandelingen zijnde radiostation La Coruna beves tigt, dat dc luchtmacht der „nationalis ten" Santander, Malaga en Cartagena hoeft gebombardeerd en aanzienlijke schade heeft aangericht. Opnieuw zijn boven Madrid strooibiljetten uitgewor pen, waarin de bevolking wordt aange spoord de regeering to dwingen zich over te geven, daar de aanval op de stad niet lang meer op zich zal laten wachten. Sierra Gredos is geheel bezet en de rechtsche troepen zijn in het gebied van Talavera 15 K.M. opgerukt. De uit Gali- cié vertrokken colonnes zetten don op marsch voort. In het gebied van Jaca is een colonne Catalanen teruggedron gen. De republikeinen hebben in bet Zuiden, nabij Gampillo en Gerrimuria- co, zware verliezen geleden. Vluchtelingen op Britsch oorlogsschip Te Saint Jean dc Luz is de Britschc torpedojager Escort aangekomen met 100 vluchtelingen uit Guetaria aan de kust van Guipuzcoa aan boord. Deze vluchtelingen verklaarden, dat het ka nonvuur gistermiddag heftiger was ge worden. Zij meenden, dat vooral dc ha ven van Pasajes wordt beschoten. Valencia uit de lucht bestookt De Diario de Noticias deelt mede, dat vliegtuigen van de opstandelingen met succes Valencia hebben gebombardeerd. Te Tanger zijn gisteren booten aan gekomen met vluchtende communis ten uit Malaga. De vluchtelingen ver klaarden, dat de toestand daar hope loos is. Te Tanger zijn gistermiddag de Duit- sche kruiser Admiral Graf Spee en de onderzeeër Greif aangekomen. Catalanen maken gevangenen Dc Catalaansche minister van defen sie deelt mede, dat de colonne-Villalba 600 gevangenen heeft gemaakt. De zender La Coruna deelde gister- VGRAVENHAGE, 12 September. De Minister van Binticnlandsche Zaken heeft in een circulaire aan de gemeentebesturen de aandacht gevestigd op het Koninklijk Besluit van 2 Maart 1936, waarbij o.m. is bepaald, dat in 1936 de zo* mertijd zal eindigen den vierden October a.s., te drie uur in den voormiddag ochtend mede, dat tc Satander 280 leer lingen van een Katholiek seminarie door de- aanhangers van de regeering zijn vermoord. Vliegtuigen neergeschoten Luitenant-kolonel Sandino heeft me degedeeld, dat de regecringstroepen Quicena, ten Z.W. van Montc Aragon, hebben bezet. Op deze wijze onderschep pen zij het gehecle verkeer tusschen Monte Aragon en Huesca, dat meer en meer wordt ingesloten. De regecrings troepen hebben twintig gevangenen ge maakt. Het hoofdkwartier in Burgos heeft medegedeeld, dat bij Talavera zeven vliegtuigen der regeering zijn neerge schoten en aan het Noordelijk front drie vliegtuigen. TREIN GRIJPT AUTO: DRIE DOODEN HERNOESAND, 12 September (A. N. P.) Op een onbewaakten overweg is een auto door een sneltrein gegrepen en 150 meter meegesleurd. Dc chauf feur van de auto cn twee jongelieden van 20 jaar, die in dc auto zaten, zijn om het leven gekomen. BOEREN DOOR WOLVEN VERSCHEURD KAUNAS, 12 Sept. (Stefani). Bij Pa ne vcz zijn vier boeren door wolven verscheurd. In andere streken hebben de dieren veel vee geroofd. 'SCHOUWBURG AMICITIA' Abonnctnentsvoorstcllingcn Seizoen 1936 1937 Zie voor programma en bijzonderheden de U toe gezonden circulaire. Meldt U nog heden voor deelname aan. Ook tele fonisch No. 7. Inschrijving sluit op 15 Sept. a.s. Amersfoortschc Huisartsen- Vereeniging Zondag hebben dienst de volgende burgergoneesheeren: Duyvis, Utr.weg 145, tol. 396. Batenburg, Utr.weg 18, teL 448. Hendriks, Berkenweg 25, teL 1384. Van de overige geneesheeren heeft dienst dr. A. Stok, Vermeerstraat 118, tel. 1530. Zondag en de geheele week 's nachts heeft dienst de apotheek v. d. Boven- kamp, Utrechtschestraat 45a, tel. 63. Zondag hebben dienst do vroed vrouwen: Mej. Vernhout, Soestcrweg 232. Amsteridamsche bus reed met groote snelheid tegen een boom MEERKERK, 12 Sept. Hedenochtend omstreeks half tien heeft op den straatweg tusschen Lexmond en Meers kerk een ernstig autobussons geval plaats gehad, waarbij een groot aantal personen is gewond. Een autobus van de touringcar-onder neming J. B. Pool Jr. te Amsterdam, die hedenochtend te half 8 uit dc hoofd stad was vertrokken met beslemming naar Antwerpen, is ongeveer halverwe ge Lexmond en Meerkerk met groote snelheid aan de rechterzijde van den weg tegen een boom gereden. De chauf feur van de bus, de 39-jarige R. van Dijk uit Amsterdam, wilde een wagen passeeren. Daar van den anderen kant ook een viertuig naderde, zwenkte hij met groote moeite naar reechts, op zoo danige wijze, dat hij niet kon voorko men, dat de bus aan den rechterkant op een boom stootte. De gevolgen wa ren ernstig. Het rechtergedeelte van de bus werd geheel in elkaar gedrukt, de voorste wielen vlogen er af, de banken in de bus schoven in elkaar en alle ruiten braken stuk. In de bus zaten 29 passagiers, voor zoover bekend allen uit Amsterdam, die naar België moesten. Van ben zijn ongeveer twintig ge wond. Het juiste aantal kon nog niet worden vastgesteld. Door hulp welke spoedig ter plaatse was, werden de slachtoffers binnengedragen in de boer derij van den heer De Heer. Spoedeig arriveerden dr. C. Spijkerboer uit Meer kerk en dr. W. J. Sidré uit Lexmond. Uit Gorinchem en Utrecht werden zie kenauto's besteld om dc passagiers, die het ernstigst gewond waren, naar dc Rijksklinieken te Utrecht over tc brengen. Bij het verzenden van dit be richt waren twee personen, die ernstig gewond waren, naar Utrecht vervoerd. Dc meeste passagiers kregen min of meer ernstige snijwonden, eenigen ge broken beenen, terwijl dc ernstigst ge wonden ook inwendige kneuzingen op liepen. Ook dc poljlie uit Lexmond en Meer kerk was spoedig ter plaatse en ver leende hulp bij-het bergen der slacht offers. Het ongeval veroorzaakte op dezen dag vooral groote consternatie in de anders zoo rustige omgeving. Het schijnt, dat de chauffeur van do bus niet gewond werd. De niet-gewonde passagiers en zij, die slechts licht ge wond werden en na de verleening van geneeskundige hulp konden vertrek ken, zijn per auto verder vervoerd. De oorzaak van hef ongeluk Bij het onderzoek is gebleken, dat bet ongeluk als volgt is ontstaan: de chauffeur van de bus bemerkte, dat hij op zeker oogenblik zou worden ge passeerd door een tractor mot aanhang wagen cn hield daarom zooveel mo gelijk rechts. Van den anderen kant kwam op hetzelfde oogenblik een auto, geladen met kaas. Dc bestuurder van den tractor heeft deze auto niet of te laa opgemerkt met het gevolg, dat de chauffeur van de bus op zeker moment voor de keuze stond met den tractor in botsing te komen of nog verder naar rechts uit te wijken. ITij deed dit laat ste, doch kwam dientengevolge tegen een boom terecht. Daar hij een groote snelheid had, waren dc gevolgen ern stig. Direct na de botsing met den boom vloog het voorste gedeelte van de autobus in brand. De chauffeur, die niet gewond was, had de tegen woordigheid van geest om het vuur onmiddellijk met. een brandblusch- apparaat en kleedingstukken te doo- Tot dusver zijn twee personen naar dc Rijksklinieken te Utrecht overge bracht. Van acht der inzittenden zijn de verwondingen van vrij ernstigen aard. De overige slachtoffers hebben slechts lichte kwetsuren opgeloopen. VAN TANDZAAD Het schijnt, dat het Tandzaad zich hier begint uit te breiden. Nu is dit geen bijzonderheid, want de plant is in den omtrek van Amersfoort niet zeldzaam. Vooral in de richting van Barneveld cn Woudenberg vindt men haar dikwijls langs slooten, in de wei den en aan den weg. Maar in Amers foort zag men ze niet veel. Het is dus aardig, dat het geslacht Bidcns in niet gering aantal langs de slooten op Metgensbleek en daar in de buurt langs de slooten van den Heiligenbergcrweg zich heeft geves tigd. En nog wel twee soorten, met name Driedeelig- en Knikkend Tand- zaadl Driedeelig Tandzaad is het best te herkennen aan de bladeren, die, be halve de bovenste, in drie deelen verdeeld zijn. Ook de kleur van den sterk vertakten stengel toont een dui delijk verschil. Deze is bij Bidcns trioartitus (driedeelig) donkergroen meest donkerrood. Trouwens, de bloemhoofdjes staan rechtop. Dit is niet het geval bij Knikkend Tandzaad. Hier buigen de bloemhoofd jes over, zoodat deze knikkend zijn; vandaar de naam Cernuiis, hetgeen knikkend beteekent. Dc geel-groene stengel is een weinig rechtopstaand vertakt. Dat de bloemen van de tot 1 M. hooge planten nu bepaald een ver siering van slooten en vochtige weide zijn, kan niet zoo stellig gezegd wor den. Wat de bekoring geeft aan Zonne- en Paardebloemen, dat zijn de gele straalblocmpjes, die zich aan den rand der bloemen bevinden. Maar bi, Tandzaad ontbreken deze meestal ge heel. Vooral bij het Driedeelig Tand zaad vindt men vaak geen stralen aan het bloemhoofdje, zoodat dit daardoor bruinachtig of geelgroen lijkt. De bloemhoofdjes daarentegen van Knikkend Tandzaad lijken veel meer goudgeel. Hoewel bij de planten, die aan den Heiligenbergerweg staan, ook de stralenkrans ontbreekt, vindt U daarentegen aan de slooten langs het fietspad, dat loopt door een mooie omgeving achter het Treekermeertje, even voorbij Huize de Treek, naar den weg WoudenbergZeist, prachtig stralende bloemen, die zeer zeker een aardige versiering vormen. Nu heeft Tandzaad zijn bekendheid niet te danken aan zijn mooie bloemen, maar aan de talrijke zaadjes, die op den top scherpe stekels met wcer- haakjes hebben, zoodat deze vruchten zich gemakkelijk vasthaken aan pas- seerende dieren en in dc kleeren van menschcn. De planten worden daar door vaak klissen of klitten genoemd. V1R1DIS. VATICAANSTAD, 11 Sept. (Stefani). De redevoering, welke de Paus Maan dagochtend om elf uur Ital. tijd, d.i. 10 uur 40 Amsterd. zomertijd, zal houden tot dc te Rome verblijvende Spaansche vluchtelingen, zal door het radiostation van het Vaticaan, de Italiaansche en Amcrikaansche radiostations en eenige Europeesche zenders worden verspreid. OPNIEUW DOODEN IN PALESTINA Reuter seint uit Haifa, dat gister avond tijdens een gevecht met een grootet bende Arabieren nabij een aan den voet van den berg Karmel, ten Oosten van Haifa, gelegen dorp een ccrgeant van een Britsch regiment is gedood, terwijl vijf Arabieren sneuvel den. Aan het gevecht werd ook door vlieg tuigen deelgenomen. Het opperste Ara bische comité zal heden een bijeen komst hebben met den hoogen com missaris en zal als daar warschijnlijk een verklaring afleggen aangaande de opheffing van de staking of anderzins. In een sinaasappelenplantage ten Zuiden van Ramleh zijn gisteren de lij ken van twee Joodsche arbeiders ge vonden, die klaarblijkelijk waren dood geschoten. De daders zijn onbekend. Dit nummer bestaat uit 4 bladen STADSNIEUWS Belangen van huis- en grondeige naren. (Tweede Blad, pag. 1). De Oranjc-Verecniging „Het Soester- kwartier." (Tweede Blad, pag. 1), Prof. C. Wijker gehuldigd. (Tweede Blad, pag. 1). Demonstratie van gymnastiekclubs. (Tweede Blad, pag. 1). SPORT Gekrakeel rond de N.W. (Eerste Blad, pag. 3). Medegedeeld door hetK.N.M.I. te Dc Bilt. Zwakke tot matige Z.-O. tot Z. wind, licht tot half bewolkt, droog vrij warm weer behou dens kans op onweer. Hoogste barometerstand 772.7 te Karl- stadt. Laagste 750.3 tc Vestmanocr. LANGESTRAAT 49. Tel. 190 Prachtige wollen voor weinig duiten Laat uw kleding pasklaar maken De goedkoopste weg om keurig gekleed te gaan. Na twaalf dagen eindelijk bericht van den Pool* schcn ballon WARSCHAU, 11 Sept. (A.N. P.) De bestuurders van den Pool* schen ballon Lopp, welke heeft deelgenomen aan den wedstrijd om den Gordon BennctUbeker, kapitein Janusz en luitenant Brenk, van wie men twaalf dagen lang niets vernomen heeft, zijn terecht. De aeroclub der Sovjet-Unie te Mos kou heeft vanochtend om 5 uur van Janusz een telegram ontvangen van den volgenden inhoud: „Zijn op 1 September in het district Onega gedaald op 25 K.M. van het dorp Nosowchisna, 100 K.M. van de stad Onega. Wij gaan te voet naar Onega en verzoeken hulp". De aeroclub te Moskou heeft naar Archangelsk getelegrafeerd, dat hulp moet worden geboden aan de Poolschc luchtvaardcrs. Gisteren was een twintigtal militaire en sportvliegers opgestegen voor een onderzoek in hef gebied van Archan gelsk, Onega cn Ladoga, zoomede in het gebied van Wologda. Zij hebben toen evenwel geen enkel spoor gevonden van dc verdwaalde bal- lonvaarders. De bladen hebben in speciale edities dit bericht bekend gemaakt. De Pool schc ballon Lopp heeft 1650 K.M. afge legd en is daarmede tweede in den wed strijd geworden. Geëtaleerd - (Domsa- Damesen Kinderconfectie-Arnh. weg 26

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1936 | | pagina 1