AMER SFOORTSCH DAGBLAD Zitting der Staten-Generaal geopend TROONREDE Residentie opnieuw in feeststemming 4000 TAXI-DIENST i 1830 TEL. 1850 1093 OVER DEN OCEAAN DE EEMIANDEü Licht op LUYCX Nic. Bovée Dinsdag 15 September 1936 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 35e Jaargang No. 66 Duizenden toeschouwers slaan het voorbijtrekken van koninklijken stoet gade Vertrek van den stoet Op het Binnenhof In de Ridderzaal Terug naar het paleis EXEMPLAREN 7 uur 44 min. STOFFEN- en MODEHUIS Betrouwbaarste- en Goed koopste adres Hoofdkantoor: Coornhertlaan 3 ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersloort 1.95; per maand 0.65; per 1week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland iranco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers I 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 'i PRIJS OER ADVERTENTIEN van 14 regels 11.05 met inbegrip van een cew. snummer elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f C.05 HM. de Koningin heeft heden bij de opening der Staten-Generaal de volgende rede gehouden .1 LEDEN DER STATEN-GENERAAL, MIJ wederom in Uw midden bevindend, gevoel Ik aller eerst behoefte uiting te geven aan Mijn innige vreugde over het voorgenomen huwelijk Mijner Dochter. De in verband daarmee noodzakelijke ontwerpen van wet zullen U binnenkort worden voorgelegd. De overstelpende bewijzen van belangstelling bij deze ver loving door het ganschc volk aan den dag gelegd, hebben Mij met warme erkentelijkheid vervuld. Nog altijd levend in een zorgelijken tijd erken ik met dank baarheid, dat Mijn Volk gedurende het afgeloopen jaar zijn geestkracht heeft weten te behouden en is blijven worstelen om de moeilijkheden, waaronder wij gebukt gaan, te over winnen. Gelukkig kan worden getuigd, dat dc betoonde inspanning niet zonder vrucht is gebleven. In sommige takken van nijverheid beeft het streven naar aanpassing bij de sterk gewijzigde omstandigheden tot resul taten geleid, die de hoop wettigen, dat, bij verdere door werking, de ondervonden druk allengs zal afnemen. Zoolang de economische omstandigheden, ook in het bui tenland, daartoe noodzaken, zal intusschen de bemoeienis der Overheid met het economisch leven, in haar tegenwoordigen vorm en het verleenen van steun op menig gebied nog niet kunnen worden gemist. Wel zal worden zorg gedragen, dat in het bedrijfsleven onnoodig knellende banden zullen worden verwijderd. De toestand der openbare geldmiddelen is nog altijd zor gelijk. Zoowel voor het Rijk als voor de gemeenten moet daarom de grootste voorzichtigheid het financieele beleid blij ven beheerschen. Aan dc verdere doorwerking van de aanpas sing en een daaruit voortvloeiende opleving van het bedrijfs leven mag de hoop verbonden worden, dat zij ook een gun- stigen invloed op den stand der openbare geldmiddelen zal gaan oefenen, zoodat de financieele vooruitzichten langzamer hand minder donker zullen worden. Ook in het komende zittingjaar zal de bestrijding van Se werkloosheid cn van haar gevolgen de volle aandacht vragen. Op een zoo rechtvaardig en doelmatig mogelijke aanwending van de daarvoor bestemde geldmiddelen zal het streven der Regcering gericht blijven. De bestrijding van de werkloosheid onder de jeugd zal met onverminderde kracht worden voort gezet. De betrekkingen met andere Mogendheden zijn vriend schappelijk. Waar nu hier, dan daar de internationale verhou dingen onder zoo zwaren druk zijn gesteld, stemt zulks tot bij zondere voldoening. Aan de gedragslijn, die de Regeering bij het bestuur der buitcnlandsche betrekkingen pleegt te volgen, zal onveranderd worden vastgehouden. Naast de behandeling van de reeds aanhangige ontwerpen van wet zal Uwe medewerking worden gevraagd voor de tot standkoming van wetten, strekkende tot het openen van de mogelijkheid tot het verbindend en onverbindend verklaren van bepalingen uit collectieve arbeidsovereenkomsten, tot her ziening van het burgerlijk kinderrecht en tot het geven van eenige voorschriften omtrent stichtingen. Voorts zullen U worden voorgelegd ontwerpen tot wijziging van eenige bepa lingen van de Lager Onderwijswet 1920 en van de Dienst plichtwet, tot bestrijding van de lintbebouwing, tot verbete ring der tertiaire wegen, tot overneming van een bedrag van 25 millioen aan Nederlandsch-Indische schuld, zoomede een ontwerp inzake de electriciteitsvoorziening. Met uitzondering van Curasao, waar de toestand bevredi gend is te achten, vordert de economische en financieele toe stand in de overzeeschc gewesten nog de voortdurende zorg der Regeering. Bij sommige Europeesche bedrijven in Neder- landsch-Indië valt eenige verbetering in den toestand waar te nemen, doch onder de inheemsche bevolking van Java zijn, ondanks alle inspanning der Indische regeering, de omstan digheden nog onbevredigend. Onafgebroken wordt gezocht naar bruikbare middelen om de economische samenwerking tusschen de verschillende dee- len van het Koninkrijk te bevorderen. De begrootingstoestand in Nederlandsch-Indië geeft hoop, dat ook voor het jaar 1937 vermeerdering van schuld zal kunnen worden voorkomen. Met erkentelijkheid maak Ik gewag van de toewijding waarmede Leger en Vloot zoomede de ambtenaren in bur gerlijken dienst van elke geleding in het gcheelc Koninkrijk hun taak blijven vervullen. Het komende zittingjaar zal ook thans weer veel van de krachten van Kamers en Regecring vergen. Al is er veel, dat ernstige zorg blijft baren, een hartelijke samenwerking tusschen Volksvertegenwoordiging en Regee ring, steunend op een eensgezinden volksgeest, zal ons, onder de hulpe van den Almachtigen God, Die ons sterkte en wijs heid moge schenken, het volbrengen der taak, die voor ons ligt, mogelijk maken. En hiermede verklaar Ik de gewone zitting der Staten- Generaal geopend. 's-GRAVENHAGE, 15 September. Is de dag, waarop de Koningin met den traditioneelen luister de nieuwe zitting van de Staten-Generaal komt openen in de aloude ridderzaal, steeds een echt nationale feestdag, ditmaal stond deze feestdag niet op zichzelf, maar vormde een nieuwen schakel in het blijde gebeuren van de laatste dagen. De verloving van Prinses Juliana, die weder met de Koningin zich heden naar het Binnenhof begaf, verleende een nieuwen, ongekenden glans aan de op zichzelf toch steeds aantrekkelijke plechtigheid en heeft de altijd sterke be langstelling van Hagen|ars en niet-Hagenaars in het aan schouwen van den kleurrijken stoet en hun begeerte om de geliefde vorstinnen, al is het ook maar een oogenblik, te aanschouwen en haar toe te jubelen, ditmaal zoo mogelijk vertienvoudigd. \T ANDAAR, dat het heden in de residentie, waar sinds de vorige week zulk een vroo» lijke drukte heerscht, drukker was dan ooit tevoren. Uit alle oorden des lands stroomden reeds in den vroegen ochtend de feestgangers binnen, zoo* dat lang vóór het oogenblik van het vertrek van den ko» ninklijken stoet van het pa» leis aan het Noordeinde, de straten van de binnenstad een buitengewoon levendigen aanblik boden. Dat schier huis aan huis gevlagd werd. dat het geliefde oranje op ieders borst prijkte, behoeft niet gezegd. In dat opzicht onderscheidde de dag van heden zich niet van de dagen die vooraf gingen. Ook do dichte menigte die in het Noordeinde, vooral in de onmiddel lijke omgeving van het paleis, sa mendromde, en daar reeds uren voor het wegrijden van den stoet geduldig stond te wachten, was niets ongewoons meer. Zij was daar reeds een week lang tot. laat in den avond te aanschouwen. Ditmaal was de stemming onder het overtalrijk publick. dat ook langs den weg dien stoet zou volgen, lang te voren in dichte rijen stond te wachten en onder de talrijke toeschouwers ach ter de ruiten van de gehouwen langs dien weg, opgewekter dan ooit. Het. wachten viel zoodoende veel korter dan anders. Voor hen die hij het paleis een plaatsje hadden ingenomen werd dit wachten bovendien vergoed door den aanblik van de toebereidselen voor dc samenstelling en het vertrek van don stoet. Men zag daar in de eerste plaats de eerewacht aanrukken, die voor het pa leis werd opgesteld en die dit jaar be stond uit een compagnie van het regi ment grenadiers, sterk honderd man, onder bevel van een kapitein met het regimentsvaandel. De Koninklijke mili taire kappl met dc beschikbare tam boers van het regiment grenadiers, maakte deel uit van deze eerewacht, welke zich opstelde ter weerszijden van het voorplein, tegen de beide zuilen gangen van het paleis, om vandaar de Koningin de militaire eerbewijzen te brengen bij Haar vertrek. Bij deze eere wacht bevond zich dp commandant van het regiment grenadiers, luit.-kolonel J. A. G. van Andcl. met zijn adjudant. Voorts zag men. ongeveer een half uur vóór het vertrek van den stoet, de detachementen cavalerie naderen, die als eere-escorte den «toet zonden openen en sluiten en vervolgens de officieren der landmacht van het militaire 1-Iuis der Koningin, allen te paard, wien on middellijk achter het Koninklijk staat- sieriituig een plaats in den stoet was aangewezen. Ter opening van den stoet, die onder dé algemeene leiding stond van dan eersten-stalmeester van de Koningin, ritmeester Jhr. C. E. J. M. Verheyen was een detachement aangewezen van het 2e regiment huzaren, sterk 90 ruiters, onder bevel van een ritmeester, met den regimentsstandaard en het muziek korps der huzaren, dat gedurende den tocht marschmuziek speelde. Met dit detachement reden dc regimentscom mandant, kolonel Diemont, en diens ad judant mede. Onmiddellijk daarop volgden in gala livrei een rijknecht-majoor en twee rij knechts te paard. Daarachter kwam de eerste der met twee paarden bespannen gala-koetsen, waarin de eerste-Uamer- hcer-ceremoniemeester der Koningin, generaal-majoor b.d. Jhr. A. G. Sickin- ghe, gezeten, was. Naast elk portier ging een lakei. Hierop volgden twee galakoetsen, wederom met een lakei, naast elk portier, waarin 8 kamerhee- ren volgens den rang gezeten waren. In de eerste dezer koetsen, de tweede in len stoet, waren gezeten de kamerhee- ren in buitengewonen dienst, Mr. J. F. Baron van Haersolte en J. M. H. F. J. Baron Weiclis de Wenne, de kamerheer in gewonen dienst Jhr. Mr. C. Dedel en de kamerheer in buitengewonen dienst, Jhr. Mr. L. H. van Lennep. In de volgende, derde, galakoets, had den plaats genomen de kamerheer in buitengewonen dienst F. M. L. Baron van Geen, Jhr. H. J. Repclaer van Driel, thesaurier van de Koningin en inten dant van de Koninklijke paleizen, C. S. Sixma Baron van Heemstra, particulie secretaris van de Koningin en Mr. J. C. Baron Baud, ter beschikking van II. K. H. Prinses Juliana. In 2 gala-koetsen volgden de groot-of ficieren volgens rang van benoeming. Het eerste daarvan, het vierde gala rijtuig in den stoet, bood plaats aan de groot-officieren R. F. C. Baron Bcn- tinck, opperstalmeester van de Koningin Mr. W. J. Baron v. Lvnden, opperkamer heer v. d. Koningin en aan den dienst doend grootmeester van Prinses Julia na, E. H. Juckema van Burmania Ba ron Rcngers van Warmenhuizen. In de volgende, vijfde, gala-koets, wa ren gezeten de groot-officieren G. Ch. Baron Snouckaert van Schauburg, Jhr. C. L. van Suchtelen van de Haere, lui tenant-generaal tit. b. d., en Jhr. V. E. A. Boreel van Oldenaller, opperhof maarschalk. De zesde gala-koets verleende plaats aan de grootmeesteres mevrouw de douariere G. C. Gravin van Lynden van ■Sandenburg, geb. Baronesse van Nagell van Ampsen, en de dienstdoende dame du palais, mevrouw H. Snouck Hur- gronje, geb. Jkvr. van Tets. In de zevende gala-koets volgde de opperccrernoniemeester, luit.-generaal b.rl. J. H. F. Graaf du Moncoau. Naast elk portier van deze vier gala koetsen gingen 2 lakeien. Nadat de zeven gala-koetsen waren weggereden reed de gouden koets, met 8 paarden bespannen, voor en verlieten de Koningin en de Prinses het paleis. Op datzelfde oogenblik werd, door het uitsteken van vaantjes, het sein doorgegeven voor het los sen van het eerste der minuutscho- ten, welke, van het verlaten van het paleis door de Koningin, tot haar terugkeer aldaar, werden af gegeven uit de op het Malieveld op gestelde batterij der eerste artille rie-brigade bestaande uit vier vuur monden. Onder het dreunen van het eerste schot presenteerde de eerewacht het geweer en zette de Koninklijke militaire kapel het Wilhelmus in. terwijl de Koningin en de Prinses, getooid met het breede lint van het grootkruis der orde van den Neder landschen Leeuw, in de gouden koets stapten, welke zich vervol gens, onder het gejubel van de menigte, in beweging zette. Naast elk van de acht paarden, waar mede deze staatsiekoets bespannen was, ging een koetsier. Aan elke zijde van de koets liepen vier lakeien. Ter rechterzijdo van de koets reed te paard de chef van het Militaire Huis van de Koningin, de vice-admiraal b. d. F. Bauduin, ter linkerzijde do gouverneur der residentie, luit.-generaal Jhr. W. Roëll, commandant van het veldleger. Achter de gouden koets reden te paard twee aan twee de officieren der landmacht van het Militaire Iïnis der Koningin, te weten de adjudanten in buitengewonen dienst luit.-generaal b. d. Jhr. E. J. M. Wittert, Luit.-generaal b. d. II. C. J. ter Beek, gcncrnal-majoor J. J. G. Baron van Voorst tot Voorst reserve-kolonel b. d. W. Frogor. reserve kolonel W. G. van Hoogenlmyze, kolo nel. tit. b. d. Jhr. W. Laman Trip, kolo nel A. R. van den Bent. mit.-kolonel b. d. Ned.-Ind. leger A. R. W. Geij van Pittius, de adjudanten genernal-nnjoor. tit. Ned. Ind. leger D. O. C. F de Jonge van der Halen, luit.-koloncl Jhr. W. C. M. do Jonge van F.llemoet, kapitein II. J. Phaff en de ordonnance-officieren eerste-luitcnant Jhr G II. A. van Kin schot, eerste-Iuit. Jhr. D. J. A. A. van Lawick van Pabst en eerstc-luitenant A. J. F. M. Egter van Wissekerko Dc stoet werd gesloten door een deta chement van het 2de regiment huzaren, Ier sterkte van 90 ruiters, onder hevel van een ritmeester Langs den dooi militairen nfgezetten en door de politie vrijgehouden weg reed de stoet, hartelijk door do dichte menigte toegejuicht, van het Noordein de door de Heulsiraat. over liet Schelp pad van het Lange Voorhout, langs hel Tournooivcld cn over den Korte Vijver berg naar het Binnenhof. Bij de Ridderzaal stond een eere wacht opgesteld, bestaande uit een af deeling van het corps mariniers, sterk <0 man. met vaandel cn het muziek korps van de Koninklijke Marine, on der bevel van een kapitein, bij welke cere-wacht de commandant van het corps mariniers, kolonel C. J. O. Dor ren, zich bevond. Onder de tonen van het Wilhelmus, gespeeld door het marine-muziekkorps, bestogen de Koningin cn de Prinses de treden, leidende naar den ingang van do Ridderzaal, waarvan de peristyle overhuifd was met een rood fluweelen baldakijn, terwijl de eere-wacht van de mariniers de militaire honneurs bracht en de vaandeldrager zijn vaandel deed buigen. Op het bordes werd de Koningin be groet door de officieren der zeemacht van Ilaar Militaire Huis en wel door de adjudanten in buitengewonen dienst de vice-admiraals h. d. C. C. Zegers Rijser, jhr. C. L. Schorer en A. ton Broecke Hoekstra, den schout-bij-nacht K d. jhr. J. C. F. von Miihlen en den kapitein-luitenant ter zee J. W. Termij telen, alsmede door den adjudant, den luitenant ter zee der ie klasse jhr. E. J. van Hol the. Bij het binnentreden in de Ridder zaal werden de vorstelijke personen ontvangen door de commissie van in- en uitgeleide uit de beide Kamers der Slalen-Gencraal, welke, voorafgegaan door den eerste kamerheer-ceremonie meester, de Koningin en de Prinses naar de voor Haar bestemde zetels ge leidde, onmiddellijk gevolgd door de grootmeesteres en de dienstdoende da me du palais, den chef van bet Mili taire Huis, den gouverneur der resi dentie. den ecrste-stalmeesler en de of ficieren van het Militaire Huis der Ko ningin, die in den stoet waren meege komen, alsmede hen, die de Koningin onder de peristyle hadden begroet. De Koningin nam plaats op den troon, links van Haar nam Prinses Ju liana plaats, terwijl de leden van Haar gevolg de plaatsen achter en terzijde van den troon innamen, hun in het of- ficieele programma aangewezen. Onmiddellijk daarop ving de Ko ningin met het voorlezen van dc troon rede aan. Nadat de plechtigheid in de zaal was beëindigd, werd ruim half twee, met hetzelfde eerbetoon door de ecre-wacht, de terugtocht naar het paleis in het Noordcinde langs dcnzelfden weg on dernomen. Der traditie getrouw hadden zich bij het vertrek van den stoet van de Rid derzaal de leden van het corps diplo matique met hun dames, die de ope ningsplechtigheid in de zaal hadden bij gewoond, nabij de middelste poort van het Binnenhof opgesteld, om de vorste lijke personen bij het voorbijtrekken een /roet te brengen. Onnoodig te zeggen, dat ook op den 'crugweg de menigte opnieuw geest driftige ovaties bracht aan Koningin en Prinses. Bij Haar aankomst aan bet pa le's werden dezelfde eerbewijzen ge bracht als bij het vertrek. DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJK SCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBLICITEITSWAARDE TOURNOOIVELD 4 - DEN HAAG SPORT Dammen: Springer zegeviert in „Con cordia". (Tweede blad pag. 3) Voetbal: Het programma voor de plaatselijke clubs. (Tweede blad pag. 3) Wielrijden: De wielerwedstrijden in het Stadion te Utrecht. (Tweede blad pag. 3) V\ l erverwachtinu Medegedeeld door liet K.N.M.I, te De Bilt. Meest zwakke veranderlijke wind, gedeeltelijk bewolkt met kans op eenige regenbuitjes in het Westen, weinig of geen re gen in het Oosten, weinig ver andering in temperatuur. Hoogsle barometerstand 773.2 te Ona. Laagste 753.0 te Isafjord. LANGESTRAAT 49. Tel. 190 In vier étalages tonen wij deze week de nieuwste STOFFEN voor IT\MTELS, JAPONNEN en '\vondkleding. MOTORSCHIP VERBRAND SLEEUWIJK, 14 September. Zater dagavond geraakte het motorschip Wil- helmina, eigendom van A. van Dongen te Nieuwendijk, geladen met stroo, na bij Veen (N.B), op de Maas in brand. De opvarenden wisten zich te redden. Het schip en de lading werden een prooi der vlammen. De oorzaak van den brand is onbekend. Merrill en Richman in Newfoundland geland ST. JOHNS, (Newfound* land), 15 Sept. (Reuter). Merrill cn Richman zijn op een moerassig land, 4 K.M. van Port Musgrave in het district Fogo, geland. Naar vernomen wordt, zijn beide vliegers ongedeerd. De Oceaanvliegers landden gisteravond te 9.07 Amst. tijd, Blijkens een te New*York ontvangen ongeteekend tele» gram uit Musgrave zouden de beide vliegers hebben moe» ten landen wegens een defect aan den benzinetoevoer en zou de schroef van het vlieg» tuig beschadigd zijn.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1936 | | pagina 1