AMERSFGGRTSCH DAGBLAD monden Vreugde juicht uit duizend Geestdriftig Amersfoort verwelkomt het Prinsenpaar „Leve de Prinses, leve de Prins" Het „nationaal'' huwelijks geschenk Zaterdag 19 September 1936 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 35e Jaargang No. 70 Een uur van emotievol verwachten eindelijk beloond ABONNEMENTSPRIJS p" 3 voor Amersloort 1.95; per maand 0.65; per pD|JC nep AOVERTENTIEN van 1—4 "B*15 11-05 met inbegrip van een tew. snumnn week met gratis verzekering tegen ongelukken) t 0.15. T~\ 1 T? ¥T lVfT A VTrAT^ T~*\ elke regel meer f 0^5 Liefdadigheids-advertentiën voorde 'TÏÏSï. P.C1,^S' per 3 rr3anden 2'85- Afzonderlijke nummers I 0.05 I li T,P ,1 1L/Y1 I I )V ,L/. helft van den prijs. - Kleine Advertentien „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513-WW -v 50 cent, éfke regel meer 10 cent. driemaal plaatsen f 1.-. Bewijsnummer extra f C.05 istermiddag te 5 uur 15 arriveerde in onze oude stad het V or s te lij k Paar. Stralend van geluk, met een blijen lach op het gezicht, zaten daar H. K. H. Prinses Juliana en Prins Benno. H'j; jong, sportief en innemend; Zij: vroolijk en al even jong en innemend. Beiden getroffen door het hartelijke en spontane wel kom, dat hen ook hier uit duizenden kelen wordt toege roepen. J~\ uizenden en nog eens duizenden waren op de been en ■*-* stonden in dichte drommen langs den weg geschaard, in emotievol afwachten. Toen eindelijk het lang vernachte geschiedde en de lage, grijze two-seater verscheen, barstte het opgekropte enthou siasme los en was het één jubel, één juichkreet. T) RINS Benno zat aan het stuur, eenvoudig en onge» dwongen, als steeds, met weer diezelfde spontane en vlotte natuurlijkheid, waars mee hij stormenderhand alle harten in Nederland vers overde. Met een opvallend groot gemak stuurt hij zijn wagen door de nauwe verkeers wegen, steeds even stoppend, wanneer hem bloemen worden aangeboden of wanneer de drukte dit noodzaakt, di rect acceïércerend, wanneer daartoe ge legenheid is. Iïaast voortdurend hanteert hij het stuurwiel met één hand. terwijl zijn an dere arm dan weer groet, met dien hreeden zwaai, die nu reeds zoo popu lair in Nederland is. Naast hem wuift ook de Prinses. Soms buigt zij zich even tot hom over. fluistert hem iets in 't oor en dan lacht hij, open en jongensachtig. Van tijd tot tijd stopt de auto even. Dén treedt er weer iemand naar voren en dan worden bloemen aangeboden. Steeds weer worden de gevers persoon lijk bedankt en ontvangen zij een hand druk. En dan rolt de two-seater weer lang zaam voort tueschen de dichte hagen van menschen. die jubelend en zingend langs den weg geschaard staan, haar doorreis vervolgend, een doorreis die door al dit huldebetoon werd tot een waren zegetocht. Emotievolle uren HET Waren emotievolle uren, die wij gisteren doorbrachten. Uren van nerveuse spanning en blij ver wachten. Of liet jongö Paar onze gast vrije stad zou passeeren of niet stond als een duister vraagteeken aan den klaren, doorzichtige!! herfsthemel. Tot het laatste moment toe was daar nog die tergende onzekerheid, dat weifelend zich bewegen tusschen „ja" en „neen". Officieel was er inderdaad bericht ontvangen, dat Hare Majesteit Ko ningin Wilhelmina op haar tocht Amersfoort zou passeeren. In plaats daarvan hebben de inwoners van onze stad echter het jong verloofde paar kunnen bejubelen en begroe ten. Naar wij later vernamen is Hare Majesteit dan ook werkelijk gister middag, tegelijk met de beide an dere vorstelijke Personen, van Den Haag naar het Loo vertrokken. Om onbekende redenen, vermoede lijk met het oog op de gróote ver moeidheid der laatste dagen, heeft H. M. echter vóór Soest dijk een an dere reut ingeslagen en heeft langs het bosch van Birkhoven, te- gen de Daam Fockemalaan op. het kruispunt van den Utrechtsehewcg voorbij, via Laan 1914. Doodenweg, Heiligenberger weg en Randenbroe- kerweg, haar weg builen onze stad om vervolgd. Een misverstand OP dit kruispunt bij den LTrecht- scheweg-Laan 1914 stond een agent van politie geposteerd. Deze meen de, zooals alle plaatselijke autoriteiten, dat alleen H. M. de Koningin zou pas seeren. Toen hij nu een drietal hof- auto's in één waarvan Hare Ma jesteit was gezeten zag passeeren. bracht hij vanzelfsprekend rapport uit ven dit feit. Weldra was deze mededeeling, zooals steeds bij zulke gelegenheden, als een loopend vuurtje verspreid. Het onvermijdelijk gevolg hier van was, dat vele wachtenden te leurgesteld en onverrichter zake huiswaarts togen, waaronder ver schillende leden van de „Oranjc- vereeniging" en van de oranjevcr- eeniging „Het Soèsterkwartier", die zich bij het Autopark hadden op gesteld. Wij mecnen zelfs, dat de burgemeester J. C. Graaf van Rand- wijck, die zich op de Utrechtsche straat bij hel politic-bureau tus schen de schare wachtenden be vond, eveneens onder de huiswaarts keerenden behoorde, hetgeen wèl bewijst hoe weinig men den door tocht van het Paar verwacht had. Commissaris G. Goorhuis. die op voor- tolijke wijze de verkeersorganisatie geleid had, trof inmiddels maatregelen in verband met de plotseling afgelasch- Ic feestelijke ontvangst. Wij achten het dan ook een dubbel succes, dat onze politie onder zijn leiding er nochtans in geslaagd is bij de onverwachte ge beurtenis de orde te handhaven. Enorme drukte INTUSSCHEN waren wij ons van al deze verwikkelingen nog niels bewust en toerden wij in de auto, waarmee wij straks den Koninklij ken wagen zouden volgen, wat over do door menschen omzoomde stra ten. Het was een geweldige drukte. Heel Amersfoort scheen op de been. Vlaggen, bloemen, serpentine's, alles was gereed om H. M. te ontvangen. Dicht op el kaar gepakt stonden daar de menschen. Hel groote, dat gebeuren ging, liitig als een onzichtbaar verlangen in de almos- fccr. Langzamerhand kwam ook de echte fceststcniming, het gebruikelijke ver schijnsel bij dergelijke gebeurtenissen, onmiskenbaar er „in". enters brach ten hun oranjestrikjes met een zoel winstje aan den man. Kwajongens ver nnrzaakten een genoegclijke hilariteit, door van tijd lot tijd, wanneer er een veelbelovende auto passeerde, te roe pen „daar zijn ze, daar zijn ze" Dan was bet even een gevvuif en een geroep, alsof men het nog werkelijk geloofde ook Spoedig kreeg men bier den smaak van te pakken en toen kon er geen auto meer passeeren. o( de van den Prins geen kwaad wetende (in den dubbelen zin des woords). inzittenden kregen een onverwachte, doch sympa lliieke ovatie in ontvangst te nemen. Een aardig intermezzo deed zicli ook voor in de Snouckaortlaan, toen een Een beeld van de belangstelling in onze stad, locn de auto van den Prins de Langeslraat passeerde paar jochies uit een woonwagen, die juist passeerde, de omstanders op waarlijk vorstelijke wijze met buigin gen en gevvuif begroetten. Een komisch toonceltje, waardoor nogal wat gelach ontstond Feestelijke tafreelen TERWIJL wij ovc^denUtreqhtschen weg toerden, troffen wij overal die haag van menschen aan, die daar vol verwachting hun plaats getrouw bleven. Velen waren er ook met vlaggen, met bloemen, soms zelfs met vaandels. Het personeel van „De Lichtenberg" en van „Zon en Schild", benevens cenige patiënten, stonden met een groote ruiker bloemen gereed; liot per soneel van de laatste inrichting was ook voorzien van een massaal Oranje dundoek. Op dienzelfden weg waren ook pupillen van het R.K. Opvoedings gesticht „St. Louis", van het katholiek pensionaat „O.L. Vrouw Ter Eom" en van „Kinabu" verzameld. Elders troffen wij verschillende schoolklassen aan, die zich met hun onderwijzer aan het hoofd voor de glo rierijke ontvangst hadden opgesteld. Uit deze bleide scharen klonken van tijd tot tijd vadcrlandsche liederen op en was het een vroolijk gewapper van rood-wit-hlauwe en oranje vlaggen. De spanning neemt toe INTUSSCHEN is het al laai ge worden en nog steeds hebben wij niets vernomen. Onze auto staat aan den kant van den weg geparkeerd op een plaats, waar wij een goed overzicht hebben en tevens in staat zijn om, wanneer de stoel passeert, zoo dicht mogeliik ach ter den Koninklijken wagen te kunnen schieten. Van tijd tot tijd ontstaat er een zenuw achtig bewegen in onze omgeving. Dan heeft weer een of andere grappenmaker geconstateerd, dat „zij daar toch werke lijk aankomen." Een korte periode van gespannen kijken volgt daaop, maar steeds blijkt het „mis" te zijn. Hoe een dergelijke mare zich zoo snel verspreidt is onbegrijpelijk, maar te ongeveer -4 uur 15 komt ons al via het publick ter oorc, dat IJ. M; reeds langs een anderen weg de stad voorbij is. Wanneer wij in een naburig huis per telefoon aan het politiebureau om inlichtingen verzoeken, blijkt men ons daar nog niets positiefs te kunnen mededee- len. Wachten en nog eens wachten h 1 ij f t het parool. Glorieuze ontvangst IXDELIJK te 5 uur 15 nadert \2j in de verte een stofwolk. De- contouren van een lage. grijze two- seater doemen in de verte op. Snel nadert de wagen en even snel groeien onze vermoedens aan tot zekerheid. Steeds dichter nadert de lage wagen Duidelijk zichtbaar wordt nu ook de knappe, sympathieke kop van den be stuurder. Een dame zit naast hem, dicht naast hem. Zij heeft haar linker hand op zijn arm gelegd en buigt zich tot hem over, om hem ie wijzen op die vele menschen, die saamgekomen zijn orn hen te zien. Dan komt er plotseling beweging in die groote schare. „Daar zijn zij, daar zijn zij", gaat van mond tot mond, wordt .steeds luider herhaald en zwelt dan aan tot een luid en daverend ge juich. Het Prinselijk Paar want zij zijn het ditmaal- werkelijk neigt en wuift naar alle kanten. Juich kreten klinken op uit duizend mon den. Eventjes is het toch wel te zien, dat de Prinses, die daar zoo gelukkig naast haar verloofde zit, wat ontroerd is bij al dit spontane huldebetoon. Even maar. dan lacht zij weer vroolijk en wuift. Wuift tegen die joelende en bewegende mcnschenmassa, hier gekomen om haar te zien. Haar en haar ver loofde Triomftocht door de stad DE sportieve wagen schiet behen dig door hét verkeer. Uit alles blijkt, dat een knap en gerouti neerd chauffeur aan 't stuur zit, die weet wat te doen. Een golvende, kolkende menschenzcc "juicht en zingt. Bloemen worden ge strooid, serpentines scheren en suizen door de lucht, vreugdekreten stijgen omhoog. Lr wordt gewuifd met hoeden, met zakdoeken, met handschoenen, zelf6 niet tennisrackets. De menschen zijn op de liekkén langs den weg geklommen, zij zit ten op de takken der boomén, ja, zelfs de daken zijn bc2?t,! Ondertusschen vervolgt de grijze wa gen met het vroolijkc, minzaihe twee tal zijn zegetocht. Het wordt voor de politie zwaar om de enthousiaste menschcnmenigte in loom te houden. Tot eiken prijs dient immers vermeden te worden, dat het in vervoering geraakte publick den vrijen doortocht voor bet Koninklijk Paar in beslag neemt. Het tijdverlies zal dan niet te overzien zijn. Gelukkig is zij daar grootendeels in geslaagd, hetgeen, gezien het betrekkelijk onver wachte van deze blijde gebeurtenis, zeer zeker een woord van hulde ver dient. Alleen in de Barchman Wuytiers- laan en dicht bij hotel „de Witte" wordt het enthousiasme, der jongere generatie het politiecordon even te machtig. Dan dringt de jeugd zoo ver naar voren, dat de stoet een kort oponthoud heeft en velen van hen in de gelegenheid gesteld wor den zoowel Prins als Prinses de hand to drukken. Beiden schikken zich lachend in deze onverwachte hulde. Spoedig is dok dit vroolijke intermez zo voorhij en dan glijdt de snelle wa nen weer verder, op den voet gevolgd door onze auto, die op do voorruit voor zien is van het woordje „pers", een too- vcrformule schijnbaar, welke ons over al vrijen doorgang in doze rncnschenzee verleent. Wel een leu ke kn aap T ERWIJL ik half uit het portier hang om -beter van het onge wone schouwspel te kunnen genie ten, lióor" ik plotseling een jeugdige enthousiasteling tot zijn vrienden zeggen: „Wel een leuke knaap, vin den jullie niet?" Het is verre van eerbiedig, maar het leckent zoo zui ver de waardcering. die ook wij voor,hem gevoelen en die eigenlijk door geheel Nederland gedeeld wordt, dat wij niet kunnen nalaten dit „oneerbiedige" feit aan de ver getelheid te ontrukken. Langzaam ontworsteld zich de auto aan de kluwen, van belangstellenden, weldra zal zij haar route door onze stad beëindigd hebben. Op den Kamp moet zij echter weer even een koi t oogenhlik stoppen om een bloemenhul de van dc Vereeniging „de Princcvlag" in ontvang$t te nemen, welke aangebo den wordt door mej. van Ginkcl. Een sympathiek gebaar DAN zijn wij echter den Kamper- binnenpoort gepasseerd en wel dra zal de wagen het vrije veld voor zich hebben. Wij hebben daar straks, toen de auto op den Utrecht- schen weg aan kwam suizen, kunnen constalecren, dat dc vele geruchten over zijn chauffeer-capacitcitcn geens zins overdreven zijn en hebben daarom béslotcn het Ilooge Paar niet ver meer te volgen. Op den Hoogewcg stopt plotseling do Prins en wenkt de volg-auto, die gere geld juist voor ons heeft gereden. Wij zien dan hoe beiden. Prinses Juliana en Prins Benno, zich even lachend met dc inzittenden onderhouden en onder wijl zelf dc bloemen, die o.a. afkomstig zijn van „Zon en Schild", „de Lichten berg" en bet R.K. Pensionaat .,0 L. Vrouwe Ter Ecre", aan hen overhan digen. Klaarblijkelijk worrlt deze sym pathieke last hen tóch te zwaar! Hierna vervolgen Zij weer hun weg en juist, wanneer wij besluiten om terug te keeren, zijn wij nog ge tuige van een buitengewoon sym pathiek gebaar. Dc Koninklijke wagen stopt weer, doch ditmaal om de beide inzit tenden gelegenheid te geven com missaris G. Goorhuis, die op de motor gezeten zich er steeds per soonlijk van overtuigd heeft, dat bet publiek de noodige afstand be waart, hiervoor dank te zeggen en hem persoonlijk de hand tc kunnen drukken. Een waarlijk Koninklijk gebaar, dat niet nalaat op de getui gen hiervan een diepen indruk te maken. Wanneer ook dit oponthoud, dat hoog stens een minuut duurde, voor bij is, zot de snelle auto zich weer in bewe ging. Ilol vorstelijk Paar verdwijnt snel uit bet gezicht in de richting \pel- doorn zonder twijfel een blijde herinne ring aan een spontane en hartelijk ge meende huldiging rijker! TTOEWliL zulks reeds eerder in de pers werd verbreid, worden wij verzocht nog eens met nadruk mede te declcn, dat liet eerlang ontvangen van een algemeen geschenk van het ge» hecle Nederlandsche volk met den uitgesproken wcnsch van het Prinselijk Paar overeenstemt. Is zoodanige samenwerking op zichzelf de schoonste en meest waardevolle uiting van de natio» nale eenheid, bovendien moet in dezen moeilijken cconomischen tijd, waarin ook vele kleine hij» dragen kunnen worden verwacht, tegen verbrokkeling worden ge» waakt. Tenslotte kan op deze wijze worden bereikt, dat het weldra vast te stellen geschenk een ob» ject worde tot welks samenstel» ling meerdere takken van de Ne» derlandsche Industrie zullen kun» ncn samenwerken.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1936 | | pagina 1