FELLE STRIJD TOLEDO TE DE LEYTAX DE eemlandeu EEN GROOTSCH FEEST TE APELDOORN 4000 DEFILE VAN PERSONEEL VAN 'T LOO Orkaan loeit over I Amerika Doodelijk jacht- ongeluk OM TE TOEREN LUYCX Maandag 21 September 1936 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwai 2a De gevechten om het bezit van het Alcazar duren nog steeds voort DE ZIEKENHUIZEN OVERVOL IS TITOELESCOE VERGIFTIGD? 35e Jaargang No. 71 Dit nummer bestaat uit 2 bladen EXEMPLAREN TELEFOON 1788 CAMPBELL-BLACK OMGEKOMEN 7 uur 29 min. STOFFEN- en MODEHUIS ONZE MANTELSTOFFEN AMERSfOORTSCH (lMIJCUCIJTCDDI 10 -« ARdNNFMENTSPRIJS P° 3 maanden voor Amerstoort 1.95; per maand 0.65; per week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland iranco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 'POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 DAGBLAD PRIJS DER ADVERTEHTIEN van 14 regels f 1.05 met inbegrip van een bewi,snummer 1 1 elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentien „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke rege' meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 Duizenden gewonden in de Madrileensche hospi# talen Rebellen teruggedreven T3 EUTER seint uit Toledo, dat de belegerden gisteren een öantal stellingen hebben verlos ren, van waaruit zij de strijds krachten der regeering beheerschs ten en die hun den aftocht kons 'den vergemakkelijken. De strijd was gisteren buitengewoon fel, meer nog dan de twee voorgaans tie dagen. De strijd om het Alcazar duurt ïiog voort. Gisteravond was de ■toestand voor de regeeringaans hangers aanzienlijk gunstiger tian Zaterdag, aangezien zij er in 'geslaagd zijn de stellingen, van Waaruit de opstandelingen hen met spervuur bestookten, te doen instorten en zich meester te ma ken van de vooruitgeschoven pos ten, die de opstandelingen buiten het Alcazar hadden opgesteld. Ministerspresident Largo Caba Iero heeft gisteren een bezoek gebracht aan het front van Tole# tio. Naar Radio#Coruna meldt, heb ben twee vliegtuigen der opstAi* 'delingen boven het Alcazar te [Toledo gevlogen, om levensmid tielen voor de verdedigers het fort uit te werpen. Een uit Spanje uitgeweken arts heeft verklaard, dat in de zieken huizen van Madrid 8000 gewon; tien zijn opgenomen. De zieken huizen zijn overvol, zoodat de Volgende transporten in particiL liere huizen zullen moeten wors tien ondergebracht In een mededeeling der Spaansche regcering wordt o.m. gezegd: Aan het N. en N.W. front zijn de regceringstroepen opgerukt tot het dorp Villa Odrid en hebben zij de op standelingen gedwongen zich terug te trekken. Aan het front van Aragon hebben <le militietroepen een aanval gedaan in den sector Siguenza en de opstande lingen genoodzaakt zich tot voorbij Medinacelli terug te trekken. De op standelingcn leden zware verliezen. Aan het Zuidelijk front hebben de re- gecringstroepen de stellingen der op standelingen nabij Granada aangeval len; zij naderen thans de stad. Aan het centrale front hebben de op standelingen in den sector Talavera een aanval ondernomen, gesteund door vliegtuigen. De luchtmacht der regee ring greep krachtig in. terwijl de re- geeringsmilities een tegenaanval deden en den ouden toestand herstelden. De opstandelingen moesten zich tenslotte terugtrekken, achtervolgd door de lucht macht. Hevige strijd in den sector van Huesca Kolonel Sandino heeft medegedeeld, <3at de opstandelingen Vrijdagmiddag en Zaterdagochtend in den sector van Huesca verwoede aanvallen hebben on dernomen op de vooruitgeschoven stel lingen der regeeringstroepen, doch tel kenmale werden teruggeslagen. Generaal Mola waars schuwt Generaal Mola heeft door vliegtuigen boven Bilbao en Santander een procla matie doen uitwerpen, waarin hij de bevolking dezer steden waarschuwt. Om bloedvergieten te voorkomen, wil hij tijd geven, opdat vrouwen en kinderen in veiligheid kunnen worden gebracht. Van 25 September af zouden de troepen overgaan tot een militaire actie. Verliezen der regee ringstroepen Dc militaire radiopost te Jaca deelde mede, dat de opstandelingen aan het front in Aragon een belangrijke over winning hebben behaald. Zij hebben na een stormaanval het tehuis voor zwakzinnigen te Tiers bezet en zij be reiden zich thans voor op den aanval op Quinto. De regeeringstroepen zouden 200 dooden hebben achtergelaten. Hun totale verliezen zouden meer dan 500 man bedragen. Uit Burgos wordt geseind, dat Vit- toria Vrijdag door drie vliegtuigen is gebombardeerd. Het ziekenhuis werd getroffen. Er zijn tien slachtoffers. Dc kannoneerboot Velasco en twee ge-1 wapende visschcrsschepen hebben een duikboot der regeering tot zinken ge bracht. Rado-Sevilla deelt mede, dat de ci viele gouverneur van Malaga zou zijn gedood bij een schermutseling, toen hij trachtte te ontvluchten. Naar verluidt, heeft het consulaire corps te Oviedo getracht van kolonel Aranda de evacuatie der burgerbevol king te verkrijgen. Aranda zou gewei gerd hebben. Te Cartagena heeft het volksgericht elf artillerie-officieren ter dood veroor deeld wegens deelneming aan de mili taire beweging. In de hoofdstad is de vroegere hertog van Hornachuelos, die aide de camp van Primo de Rivera is geweest, gear resteerd. Proviand voor Spaan sche vrouwen en kinderen Het telcgraafagontschap der Sovjet- Unio meldt, dat het eerste schip met levensmiddelen, door de vrouwen der Sovjetunie gezonden aan de Spaan sche vrouwen en kinderen, op IS dezer uit Odessa is vertrokken. Aan boord van dit schip zijn ongeveer 2000 ton levensmiddelen, waarvan 500 ton boter en 300 ton suiker. uit het bloedonderzoek een progressieve verminderng der intoxicatie. Nochtans heeft de verbetering in den gezondheidstoestand niet aangehouden. Zaterdag zouden de geneesheeren een derde bloedtransfusie toepassen, zoodat men in de omgeving van den zieke be zorgd was, doch men heeft hiervan af gezien, daar men het op het laatste oogenblik niet strikt noodzakelijk acht te. Wel heeft men hem een injectie ge geven, die een zekere verbetering in den toestand van den zieke deed intre den. Titoelescoe liet zich zelfs op de hoogte stellen van den stand van de besprekingen te Genève, Het Zwitsersche telegraaf-agentschap meldt, dat de geneesheeren een diep gaand onderzoek hebben ingesteld naar dc oorzaak van de ziekte van Titoelescoe en dat naar het schijnt, ecnigen hunner. geneigd zijn te concludceren, dat de Roe- RljtOCr V3XI 20 K»M. ICIlgtC I Duizend dames en heeren namen er aan deel meenscho staatsman het slachtoffer is I geworden van een poging tot vergifti ging. Deze poging zou moeten hebben plaatsgehad voor het tijdstip, waarop Ti- toelecoe van zijn functie werd ontheven. Spaansch minister beklaagt zich Tijdens een lunch, die de internatio- nale vereeniging van bij den Volken bond geaccrediteerde journalisten te zij ner eere had aangeboden, verklaarde de Spaansche minister van buitenland- sche zaken, Del Vayo, o.a. niet te kun nen begrijpen, waarom geen democra tie ter wereld de wettige Spaansche re- gcering steunt, terwijl de goederen, die haar warden geweigerd, vrijelijk ter beschikking van de opstandelingen staan. Titoelescoe, de vroegere Roemeensche minister van buitenlandsche zaken, had, van Vrijdag op Zaterdag, weer een onrustige nacht. Zaterdagmiddag viel een kleine verbetering in den toestand van den patient vast. te stellen en kon hij voedsel tot zich nemen. Ook bleek Tientallen vermisten zijn weer teruggevonden De storm, die langs de Atlantische kust raast, bereikte Zaterdag New York. De wind loeide met een snelheid van circa honderd kilometer per uur door de straten. Doordat bijna a_Lle verbin dingen verbroken zijn, weet men niets omtrent het lot van de bewoners van sommige eilanden, welke door stort vloeden werden geteisterd. Men vreest ook voor de bewoners van Long Beach en andere plaatsen. Vier-en-dertig der 42 vermisten van het visschersvaartuig, dat bij Kaap May vergaan is, zijn levend in een sloep ge vonden op twee mijl uit de kust. Het aantal slachtoffers van den orkaan is dus belangrijk geringer dan aanvanke lijk werd gemeld. Daar bovendien een visschersvaartuig dat men verloren waande, in de haven is teruggekeerd, schat men het aantal personen, dat tijdens den storm om het leven is gekomen, op zeven. Vijftien personen worden nog vermist. De orkaan, welke een tropisch karak ter heeft, was Vrijdagmiddag de kust van Virginia gepasseerd. De beide Carolina's, Virgina, Mavland, Delaware, New Jersey en New York werden cr door getroffen. De geheele kustwacht was gewaar schuwd tot Princetown (Mass.) aan toe. Het meteorologisch instituut te Was hington meldt, dat de storm met on verminderde hevigheid woedt. Uit Norfolk (Virgina) wordt gemeld, dat schepen van de kustwacht zich met volle vaart in Oostelijke richting bege ven ondanks de zware zee. Zij zijn uitgevaren om hulp te bieden aan vier schepen, welke tengevolge van de orkaan in moeilijkheden zijn ge raakt. Uit Coleman in Texas wordt gemeld, dat de Colorado-rivier tengevolge van zware regens buiten haar oevers is ge treden. Zaterdag was het de groote dag voor Apeldoorn, om de Vorstelijke Verloofden te begroeten. 's Morgens heerschtc er al vroeg een groote drukte. Niet alleen de ingezetenen verlustigden zich in den feesttooi die hierbij overal was aangebracht, ook van heinde cn verre uit de omgeving waren de men6chen toegestroomd. Autobus sen en andere vervoermiddelen voerden vele duizenden aan. Aan het paleis werden vele bloem stukken bezorgd en de bloemen, die het Vorstelijk Paar te Amsterdam had ontvangen, waren met vracht auto's naar Het Loo overgebracht. Zaterdagmiddag om drie uur heeft het personeel van het Koninklijk pa leis Het Loo en de omliggende domei nen, alsmede de gepensionneerden, voor Prinses Juliana en Prins Bern- hard gedefileerd. Het Vorstelijk Paar had op het bor des plaats genomen. Terzijde van het bordes waren de bloemstukken ge plaatst, die zij ten geschenke hadden ontvangen. De zon die zich in de morgen-uren had schuil gehouden, was tegen den middag doorgebroken en verleende een feestelijken glans aan dezen dag. Ook H.M. de Koningin bevond zich op het hordes van het paleis. De Prinses droeg een cerise-kleurig costuum met een hoedje in dezelfde kleur en een witte bont. De Prins was in jacquet gekleed met een witte bloem in zijn knoopsgat. Vóór het paleis was door het perso neel een fraaie versiering aangebracht. De toeschouwers stonden in een hal ven cirkel opgesteld. Het aantal was niet groot, het waren grootcndeels ge- noodigden, die zoo dicht het paleis mochten uaderen, zoodat het défilé een intiem karakter droeg. Het aantal aan het défilé deelnemen de bet personeel van het departement van den Hofmaarschalk, persoonlijk be dankt voor dc bloemenhulde, aan het verloofde paar gebracht. Zoowel de Prinses als de Prins drukten allen har telijk de hand. De rijtoer De rijtoer heeft iederen ingezetene van Apeldoorn en den velen belang stellenden uit den omtrek gelegen heid gegeven den nieuwen Prins too te juichen. Voor hem was natuurlijk de grootste belangstelling. De rijtoer omvatte een traject van 20 K.M. en heeft een half uur ge duurd. Om vier uur vertrok het Vorstelijk Paar van het Paleis, gezeten in een open calèche. Bij de gedenknaald hield de stoet stil Daar sprak mr. J. A. M. van Oorschot namens het Centrale comité van de Oranjeverenigingen het jonge paar toe. De tien-jarige Loesje van Oorschot bood I de Prinses een bouquet anjers aan. Aan het Prinselijk rijtuig gingen rij tuigen vooraf, waarin o.a. gezeten waren dc burgemeester in ambtsge- waad, de commissaris van politie cn leden van de hofhouding. Auto's met leden van het Oranje-Comité sloten don stoet. Rijen dik stonden langs den geheclcn weg de menschen geschaard. Op som mige plaatsen was de belangstelling zoo enorm, als men het in Apeldoorn nog nooit heeft gezien Treffende toespraak van den burgemeester De tocht ging over de Loolaan naar het Raadhuisplein, waar vele genoodig- den bijeen waren. Namens het gemeen tebestuur werden Prinses en Prins hier toegesproken door den Burgemeester, jhr. mr. C. G. C. Quarles van Ufford. De burgemeester sprak het volgende. „Het is mij een bijzonder voorrecht U namens het gemeentebestuur van Apeldoorn mijn diepgevoel de geluk wenschen aan te bieden met Uw ver loving. Ik mag tevens spreken namens onze gansche burgerij, ja ik mag wel zeggen, dat ik op dit oogenblik vertolk de ge voolens van tienduizenden landgenoo- ten uit de gansche Ooste' jkc helft van Nederland, die van Groningen en van Maastricht en schier allo tusschenlig- gende plaatsen op dezen dag hierheen zijn gekomen, eenvoudig omdat zij het niet konden laten. Want ons hart dwingt ons. Wij kunnen het niet nala ten tc jubelen en te juichen en dat komt hieruit voort, dat Prinses Juliana DIT BLAD HEEFT EEN DAGE LIJK SCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBLICITEITSWAARDE TOURNOOIVELD 4 - DEN HAAG STADSNIEUWS Dc Erdalfabrieken naar onze stad. (Tweede Blad, pag. 1). Verkeersongeval nabij Oud-Leusden. (Tweede Blad, pag. 1). SPÜH1 De voetbal-, korfbal- en hockey-wed- strijden van Zondag. (Tweede Blad, pag. 2 en 3). dames en heeren bedroeg ongeveer een groote plaats in ons alier harten De bekende vliegenier Campbell Black, die tezamen met Scott de groote LondenMelbourne#race won, is Zaterdag omgekomen bij een vliegtuigongeval op het vliegveld bij Lis vei pool. Black wilde deelnemen aan een race EngelandJohannes# burg. Doch bij het starten kwam zijn toestel in botsing met een ander vliegtuig. Hij werd niet op slag gedood, doch over# leed kort na aankomst in het ziekenhuis. Een ooggetuige deelt mede, dat het kleine vliegtuig van den bekenden aviateur na een demonstratie daalde, op het oogenblik, dat een groot militair liegtuig, dat ook in de lucht was ge- eest, naar den hangar werd gerold. De propeller van het militaire toestel sloeg tegen het vliegtuig van Campbell Black en bracht den aviateur een ern stige verwonding toe. Het slachtoffer raakte buiten bewustzijn, doch kwam weer bij, enkele oogenblikken voor hij naar het ziekenhuis werd vervoerd, waar hij overleed. duizend. Voorop gingen leden van de landelijke ruiterverceniging „De Oranje Ruiters", daarachter kwamen de heer Reinders en mej. Boom met bloemstuk ken van het personeel. Hierop volgde een tiental kinderen, zeven meisjes en drie jongens die de Prinses namens de kinderen van Het Loo een mand met roode rozen aanboden. Daarbij zeiden zij een toe passelijk vers op. Dit luidde aldus: Lieve Prinses en lieve Prins. Wij hebben een sprookje gedicht. Een schooner vertelsel ge nergens vindt, Het 6traalt enkel blijdschap en licht. Wij zagen laatst in onzen droom twee zwaluwen van verre Zij zaten onbeweeglijk stil op de punt van een gouden sterre. Toen raakte zoowaar een tooverstaf, zwevend langs zon en maan, Gedreven door een liefdewind die beide zwaluwen aan. Met vreugde verlieten de vogels terstond Hun plaats, in Lippe verkozen, En zwenkten neer in hun vlucht, bloeiende roode rozen. Dcez' voorboden van een oneindig geluk Dalen neer in een eeuwenoud slot. Waar een lief Koningskind ajles ontvangt Met ontroering en dank van haar God. Voorts bestond het défilé uit het per soneel van het domein Het Loo, h'et muziekcorps Prinses Juliana uit Uddel, de gepensionneerden, een muziekver- epniging uit Nunspeet, de pachters, de schoolkinderen van Het Loo, Wiessel en andere buurtschappen. De school kinderen die van verre kwamen, zaten od versierde met paarden bespannen wagens. Leerlingen van de huishoudcursus uit Uddel sloten den 6toet. De bond van oud-leerlingen te Uddel bood een eigengebakken taart aan. Na mens andere scholen werden eveneens eenvoudige geschenken aangeboden. De muziekverceniging Prins Hendrik liet tijdens het défilé het Wilhelmus en het Linpische volkslied hooren. De leiding van het défilé, dat onge veer een half uur duurde, berustte bij ihr. A. J. N. van Suchtelen v. d. Haare, intendant van het Koninklijk Paleis en domein' n Het Loo en opperhoutvester van H.M. de Koningin. Op bijzonder geestdriftige wijze begroetten de deel nemers Prinses Juliana en Prins Bern- hard. Prinses Juliana en Prins Bernhard hebben alle officianten en leden van inneemt." Zich tot den Prins wendend, zeide de burgemeester: „Doorluchtigheid. Heer lijk, dat Uw Nederlandsch radiowoord mij het mag doen wagen U thans zoo kort na Uw binnenkomst in ons vader land in onze moedertaal aan te spreken Wees ons hartelijk welkom! Wij heb ben ons aanstonds spontaan aan U ge wonnen gegeven. Alleen reeds daarom, omdat Gij de uitverkorene onzer beminde Prinse9 zijt. Maar in de tien dagen, gedurende welke Gij U sindsdien o.nder ons volk hebt bewogen, hebben onze gevoelens zich verdiept tot warme genegenheid en zijn wij om een woord der Prinses te gebruiken, het met U zeer eens gewor den. Onvoorwaardelijk kunt Gij op onze aanhankelijkheid rekenen. Of eigenlijk toch op één voorwaarde, die Gij bij voor baat vervuld hebt: Dat Gij onze Prinses recht gelukkig maakt. God zegene U beiden tot in lengte van jaren, voor elkander, voor onze Koningin en voor ons dierbaar vaderland. Leve de Prin ses, leve de Prins." Deze juichkreet wordt door duizenden overgenomen. Het Wilhelmus weer klonk ook het Lippische volkslied. Een zoontje van den burgemeester bood de Prinses bloemen aan. Vervolgens werden aan het Prinselijk Paar voorgesteld Jonkvrouwe Quarles van Ufford geboren Baronesse van Heemstra, echtgenoote van den burge meester en de gemeentesecretaris, de heer G. J. Hardick. Voorts de wethou ders D. Gosker, W. Volgers en C. H. Woverink. Alle raadsleden waren aan wezig, evenals leden van de rechtbank van het arrondissement Zutphen, bur gemeesters uit omliggende gemeenten en vele militaire autoriteiten. Rondom het Raadhuisplein was de belangstelling overweldigend. Steeds weer klonk luid gejuich van de geest driftige menigte. Vol bewondering keken de Prins en Prinses naar de fraaie versieringen en eerebogen, die overal langs den weg waren aangebracht. Gedurende den ge- heelen tocht hielden beiden niet op met hartelijk te wuiven naar de jubelende menigte. Langs den weg stonden vele muziek korpsen en diverse vereenigingen opge steld. In het centrum van de stad was dc ruimte langs den weg gereserveerd voor de schoolkinderen. Omstreeks kwart voor zes was de stoet ten paleize terug. Het Vorste lijk Paar ontbood toen den burge meester bij het rijtuig en Beiden spraken in hartelijke bewoordingen Hun dank uit voor de grootsche hulde van Apeldoorns inwoners. W eerverwachting Medegedeeld door het K.N.M.I. tc Dc Bilt. Matige tot zwakke Z.-W. tot W. wind, half tot zwaar bewolkt of betrokken, wellicht nog eenigc regen, weinig verandering in temperatuur. Hoogste barometerstand 771.8 te Riga. Laagste 754.0 te Jan Mayen. LANGESTRAAT 49 TEL. 190 vallen in den smaak. Laat U ook eens een mantel pasklaar maken. verloop. Nergens werd een wanklank gehoord. Feeststemming te Apeldoorn Na den rijtoer van het Vorstelijk Paar door Apeldoorn heerschte in het cen trum een voor deze gemeente ongeken de drukte. Het publick verkeerde in een uitgelaten feeststemming. Tegen den avond werd de drukte nog grooter. Do prachtige eerepoorten baadden in den luister van een feeërieke verlichting. De openbare gebouwen en vele parti culiere huizen waren voorzien van fraaie illuminaties of werden besche nen door schijnwerpers. De verlichting ai) het Oranjepark en het Wilhelmina- park, waar ook concerten werden gege- en, bracht veel publick bijeen. Do va- dorlondsche liederen die de muziekcorp sen speelden, werden spontaan meege zongen. In tal van lanen waren lampionver sieringen aangebracht. Tot laat in den nacht duurde de feestvreugde voort. Zaterdagmiddag was de 57-jarige H. J. Huissen, directeur van de verzekerings maatschappij Vesta te Arnhem, met een vriend in do nabijheid van Ede in de bosschen van Westerrode aan het jagen. Toen de twee jagers zich op eeni- gen afstand van elkaar bevonden, hoor de men plotseling een schot uit de rich ting van den heer H. De vriend sloeg er geen acht op, daar hij dacht, dat de heer H. het schot had gelost. Later hoorde hij echter gekreun. Hij begaf zich naar de plaats, uit de richting waarvan het gekreun kwam en zag den heer H. doodelijk gewond op den grond liggen. Waarschijnlijk is H. gestruikeld over een boomstronk, waarbij zijn ge- eer is afgegaan, zoodat het schot hem zelf heeft getroffen. Toen een ijlings ontboden geneesheer op de plaats des onheils was aangeko men, was de heer H. reeds overleden. Het stoffelijk overschot is naar het De politie zorgde voor een ordelijk Juliana-ziekenhuis te Ede overgebracht

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1936 | | pagina 1