VELE DUIZENDEN DOPPEN TAXI-DIENST DE EEMLANDEQ Vliegtuigen Volkeiiboiidsraadl bijeen HAIFA EEN legerkamp 4000 [1830 TEL. 1850 1093 boven Madrid Pakhoi thans ontruimd Nic. Bovée LUYCX PRIJS DER ADVERTENTIEN van 14 regels f 1.05 met inbegrip van een tew^snummcf Dinsdag 22 September 1936 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 35e Jaargang No. 72 De Spaansche regeeringstroepen zouden een groote overwinning hebben behaald TWEE MAANDEN STRIJD Oud-minister ter dood veroordeeld Bevolking geadviseerd zich over te geven Japansche militairen naar China Onwettige wapening Geheime wapenfabriek ABESSYNIE EN DE VOLKENBOND Geheimzinnig eskader De stakingsbeweging in Frankrijk WARSCHAU CONTRA PRAAG Dit nummer bestaat uit 2 bladen EXEMPLAREN Betrouwbaarste- en Goed koopste adres Hoofdkantoor: Coornbertlaan 3 7 uur 27 min. STOFFEN- en MODEHUIS BEZETTING VAN FABRIEKEN ANEKSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS P" 3 maandeo voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland iranco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 u- elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertentiën voor de helft van dea prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Eewijsnummer extra f 0.05 Actie aan het front weldra bemoeilijkt door in» tredende koude MADRID, 22 Sept. (Reuter). In een communiqué van het ministerie van oorlog, dat even voor middernacht over de radio is voorgelezen, be» weert de regeering, dat in een gevecht aan het Zuide» lijk front 3036 soldaten der opstandelingen zijn gedood. Het gevecht, aldus wordt me» degedeeld, ontstond na een aanval, ontketend door Ma» rokkaansche troepen en sol» daten van het vreemdelingen» legioen. Na twee maanden van verbitterden strijd, aldus seint Reuter uit Madrid, is het centrale front het meest be langrijke in verband met de nabijheid van Madrid en de middelen, die aan beide zijden worden gebruikt. Het is 'duidelijk, dat de inneming der hoofd stad den opstandelingen een aanzien lijk voordcel zou opleveren. Het centrale front omvat twee secto ren. Ten Noorden cn Noord-Westen van Madrid, in het Guadarrama-ge- bergte. heeft dc frontlinie sedert den eersten dag geen noemenswaardige ver andering ondergaan; zij dient uitslui tend als beschermingslinie voor de op standelingen, wier eenige actie van be lang gericht schijnt te zijn op het dorp Lozoyuela, dat de groote drinkwater reservoirs voor de voorziening van een gedeelte van Madrid bcheerscht. De strijd aan het front in de bergen zal van dag tot dag een langzamer en moeilijker verloop hebben als gevolg van de koude, die reeds haar intrede begint te doen en die den thermometer in het midden van den minter tot 15 tot 20 graden onder nul zal doen da len. Bii Arenas de San Pedro begint de sector van Tavalera in het dal van de Taag, dat een idealen invalsweg vormt, waarlangs de opstandelingen Madrid moeten aanvallen. De opstandelingen trachten den halven cirkel, die Madrid omsluit, te vernauwen. Het gevaarlijke punt in de spoorwegverbindingen tus- schen Madrid en Catalonië en de ove rige Oostelijke provincies is Aranjuez, dat gelegen is op een vijftigtal kilome ters ten Noord-Oosten van Toledo, waar van de opstandelingen dus nog vrij ver verwijderd ziin. In een te Madrid gepubliceerd com muniqué wordt medegedeeld: Officieele berichten omtrent den strijd in het Westelijke deel van Asturië be vestigen. dat dc opstandelingen op de vlucht werden gejaagd. Na een strijd van 12 uren moesten zij 30 dooden ach terlaten. alsmede drie mortieren, vier kanonnen en 70 geweren. De kruiser Mendez Nunez, die de zijde der regeering heeft gekozen, meerde te Malaga. In den sector van Talavera werden de opstandelingen, die een hef- tigen aanval deden, teruggeslagen. Rebellen gewagen van overwinningen In een officieel communiqué der Zui delijke legers wordt medegedeeld, dat de opmarsch der opstandelingen aan het front van Toledo voortduurt. De op standelingen maakten zich meester van het dorp Maqucda na verbitterden te genstand van de regeeringstroepen, die zeer aanzienlijke verliezen leden. In de provincie Bajadoz maakten de ojistan delingen zich meester van Jerez de los Caballeros, het laatste, steunpunt der regeeringstroepen, die zestig dooden verloren. Radio-Jerez heeft medegedeeld, dat een onderzeeër der regeering door de rechtsche marine is genomen. Reuter meldt uit Madrid, dat het volksgercqht Salazar Alonso, lid der radicale partij en oud-minister, ter dood heeft veroordeeld. De niet zinmenging De coördinatie-commissie tot niet-in- menging in Spanje is Maandagmiddag op het Engelsche ministerie van bui- tenlandsche zaken bijeengeKomen on der voorzitterschap van lord Plymouth. Alle Europeesche staten, behalve Span je, Portugal en Zwitserland, waren ver tegenwoordigd. De commissie nam kennis van de antwoorden van de mogendheden inza ke het vallen van gasmaskers onder het embargo. De subcommissie diende een rapport in over de procedure, welke gevolgd moet worden ingeval van overtreding van de overeenkomst. In politieke kringen te Londen geeft men te kennen, dat Engeland zal blij ven pogen de regeering te Lissabon er toe te bewegen deel te nemen aan het streven der coördinatiecommissie. Men gelooft, dat deze mogelijkheid verwezen lijkt zal kunnen worden want volgens te Londen ontvangen berichten zijn de leveringen, die nog via Portugal kun nen geschieden, afkomstig van oude bestellingen, die hoe langer hoe on belangrijker zouden worden. Portugal toeschietelijker? De Portugeesche Volkenbondsgedele geerde Monteiro, die gisterochtend reeds een onderhoud met Delbos had gehad, heeft des middags een langdurige be spreking gevoerd met Eden. waarvan het laatste gedeelte werd bijgewoond door Lord Halifax en Morrisson, den voorzitter van dc coördinatiecommissie Tijdens dit onderhoud, dat plaats vond in een buitengewoon hartelijke atmos feer, hebben de beide staatslieden breed voerig de voorwaarden besproken, die Portugal gesteld heeft voor deelneming aan de werkzaamheden van deze com missie. Portugeesche kringen te Genève zijn van meening. dat een formule zou zijn overwogen, die Portugal zou kunnen geruststellen en dat onder deze omstan digheden de deelneming van Portugal aan de werkzaamheden der commissie binnenkort venvacht zou kunnen wor den. Rebellen werpen proclama» ties uit boven de Spaan» sche hoofdstad TENER1FFE, 22 Sept. (neuter). De radioclub heeft medegedeeld, dat 25 vliegtuigen boven Madrid hebben gevlo gen en proclamaties hebben uitgewor pen. waarin de bevolking wordt uitge nood igd zich over te geven cn waarin wordt aangekondigd, dat binnenkort tot den aanval zal worden overgegaan. De radioclub deelde nader mede, dat de rechtsche troepen na de bezetting van Marsueda binnen enkele dagen de voorsteden van Madrid zullen hebben bereikt. Het bestuur der Spaansche anarchis tenorganisatie zou Largo Caballero heb ben verzocht af te treden en een com missie hebben willen samenstellen tot nationalisatie van alle industrieën. Alle mannen van 17 tot 45 jaar zouden moe ten worden gemobiliseerd. Naar Reuter uit Barcelona seint, heeft kolonel Sandino medegedeeld, dat zijn troepen in den middensector van het front in Aragon een krachtigen aanval heben afgeslagen. In den Noordelijken sector heeft het garnizoen van Huesca een wanhopige uitvolpoging ondernomen, welke werd verijdeld. Bij Huesca hebben de regeeringstroe pen voordeeliger stellingen betrokken, waarvoor zij eenige meters hebben moe ten terugtrekken. De vliegtuigen der regeering hebben de opstandelingen op verscheiden plaat sen gebombardeerd. Herdenking „der heb den van het Alcazar Uit Rio de Janeiro seint Reuter, dat het huis van afgevaardigden een mi nuut stilte in acht heeft genomen ter eere van „de helden van het Alcazar" te Toledo. Het huis besloot de junta van Burgos de gevoelens van bewondering over te brengen, welke de tegenstand der ca detten heeft gewekt. DRIE ARBEIDERS OMGEKOMEN BRESLAU, 21 Sept. (D.N.B.-A.N.P.) Bij het inzuren van haksel zijn een ar beidster en twee arbeiders in een silo voor veevoer gevallen. De drie ongeluk- kigen zijn door de dampen, welke hier in" hingen gestikt Boven: Yvon Delbos verlaat een der geheime zittingen van den Vol- bondsraad. Onder: Beck in gesprek in de wandelgangen van het Volken bondspaleis te Genève. Talrijke Britsche troepen naar Palestina LONDEN, 22 Sept. (D.N.B.) In Palestina zijn thans alle voor* bereidingen getroffen voor de detacheering der nieuwe troepen* versterkingen, welke uit Engeland worden verwacht. De eerste sup* pletietroepen worden vandaag te Haifa verwacht. Deze stad ziet er thans uit als een legerkamp in oorlogstijd. De opperbevelhebber der troepen in Palestina, luitenant-generaal Dill, zal uit Jeruzalem overkomen om dc troepen toe te spreken. De spoorwegen in Palestina staan on der controle der militaire autoriteiten. Zij zullen de volgende dagen voor een belangrijk deel voor troepentransporten worden gebezigd. Overal zijn militaire maatregelen genomen om treinaansla gen van Arabieren te verhinderen. In de buurt van Jeruzalem zullen twee infanteriebrigades worden gestati- onneerd. Vier andere brigades zullen onderscheidenlijk to Jaffa, Nazareth, Haifa en Nabloes worden gelegerd. Twee bataljons infanterie zullen de contróle op de spoorwegen op zich nemen. Hel Britsche hoofdkwartier zal voor- loopig te Jeruzalem blijven. Kantonneesche troepen heb» ben het negentiende leger vervangen De Japansche ministerraad heeft be sloten troepenversterkingen te zenden voor het derde Japansche smaldeel, dat zich in de wateren van Sjanghai be vindt. De taak van dit detachement zal zijn de Japansche troepen in Ilankau te ver sterken en zoo noodig ook andere „be dreigde plaatsen" te beschermen. De bladen deelen in extra-edities mede, dat de Japansche regeering er van over tuigd is, dat de regeering te Nanking niet in staat is de bescherming der Ja pansche onderdanen in China voldoen de te waarborgen. Het Japansche garnizoen te Tientsin heeft Zondag een parade gehouden met pantserwagens, tanks en een vijftal vliegtuigen. Deze demonstratie heeft eenige ongerustheid gewekt in de Chi neescho kringen. In een bespreking over het zenden van Japansche landingsdivisies naar China zeide de woordvoerder van de Japansche regeering, dat dit niet alleen verband houdt met de incidenten van Hankau, doch ook noemde hij het inci- den van Pakhoi, waar het 19e Chinee- sche leger weigerde de plaats te ontrui men, zooals de regeering van Kanton heeft gelast. De Kantonregeering heeft thans troepen gezonden onder com mando van generaal Yoe Han Mo en men verwacht binnenkort een botsing lusschen deze troepen en het 19e leger. Door de vijandelijke houding van het 19e leger kon ook de Chineesche enquêtecommissie niet te Pakhoi aan land gaan. Ten aanzien van de incidenten te Fengtai wordt vernomen, dat de Chinee- sche troepen deze plaats 20 dezer te middernacht verlaten zouden hebben, doch de troepen weigerden te vertrek ken. Tusschen dc Chineesche en Japan sche militaire leiders worden de bespre kingen voortgezet. Inmiddels meldt het Japansche tele- graafagent.schap Domei, dat Pakhoi door het 19e leger is ontruimd en door Kantonneesche troepen bezet. Ontdekkingen van de Belgische politfe BRUSSEL, 21 Sept. (Reuter/A.N.P.). Het onderzoek inzake de verboden wa pening in België duurt voort. Bij een der leiders der socialistische rcvolu- tionnairen heeft men een corresponden tie met Trotzky aangetroffen, waaruit blijkt, dat men onder leiding van Trotz ky een vierde internationale wilde in het leven roepen. Trotzky gaf in de correspondentie aanwijzing hoe een algemeene staking moest worden ontketend en muiterijen moesten worden op touw gezet, welke tot een opstand zouden moeten leiden. Tijdens het onderzoek is een ge heime wapenfabriek ontdekt. Na dere bijzonderheden worden niet meegedeeld. Door de douanc-autoritèiten te Osten- de is een vrachtschip met een lading wapens in beslag genomen. Het schijnt, dat de omvangrijke lading, bestaande uit geweren cn bajonetten, met ver scheidene vrachtauto's uit Antwerpen is aangebracht. De scheepspapieren ga ven aan, dat het schip op weg was naar Hamburg. Delegatie in de Volkenbonds» vergadering? GENEVE. 21 Sept. (Reuler-A.N.P.) De commissie van verificatie der volmach ten is samengesteld uit Eden. Litwinof, die beiden 47 stemmen kregen, Delbos (46), Osusky en Politis (43), Roestoe Aras en Tudela (41), Jordan (40) en Limburg (39). Mr. Limburg zal het standpunt der Oslo-staten en Nederland bepleiten. Dc commissie voor de verificatie der volmachten is dadelijk bijeengekomen onder voorzitterschap van Tudela. Om den arbeid van de volkenbondsvergade ring niot te vertragen, besloot zij on- middelijk een rapport voor te leggen be treffende de niet-bestreden volmachten. Zij gaf verder als haar meening te ken nen, dat er geen juridisch middel be staat om te verhinderon, dat dc Abes- sijnsche delegatie in do vergadering blijft tot deze zich over de Abessijnsche volmachten zal hebben uitgesproken. De commissie bestudeert deze kwestie grondig. Namens de commissie heeft Politis rapport uitgebracht over de eerste werk zaamheden. De volmachten van 44 de legaties zijn onbetwistbaar, die van 8 delegaties behoeven aanvulling. De commissie wil een nader onderzoek in stellen naar de Abessijnsche volmach ten. Een tweede rapport zal daarover worden uitgebracht. De onbetwistbare volmachten werden door de vergadering goedgekeurd. De Negus te Genève De negus is te 17.35 met zijn gevolg op het vliegveld Cointrin bij Genève aangekomen. Er was een uitgebreide ordedienst georganiseerd. De negus werd verwelkomd door dr. Martin, den leider der Abessijnsche delegatie. Onbekende oorlogsschepen bij Zuid*Australië LONDEN, 21 Sept. (Reuter). Naar ge meld wordt is vanmorgen een geheim zinnig eskader Kaap Wilson in Victo ria gepasseerd. De schepen gaven op signalen geen antwoord en het was on mogelijk de nationaliteit te onderschei den. De wachter van een vuurtoren ver klaarde echter, dat het oorlogsschepen waren, hoewel er op dat oogenblik geen Australische eenheden in do nabijheid waren. MüNCHEN DOOR HAGEL GETROFFEN MÜNCHEN, 21 Sept. (D.N.B./A.N.P.). Hedenavond omstreeks 6 uur brak bo ven München een zwaar onweer los. Groote hagelsteenen kletterden omlaag en binnen vier minuten waren de stra ten met een dikke laag hagelsteenen bedekt. Vervolgens ging de hagel over in een slagregen. Ook het Octoberfccst op de There- sionwiese werd getroffen. In een oogen blik waren de straten van de tenten- en kramenstad verlaten en hadden al len een toevlucht gezocht in de tenten. De electrische verlichting van de ten- tenslad werd beschadigd. DUITSCHLAND EN MIDDEN EUROPA WEENEN, 21 Sept. (Reuter). In ge zaghebbende kringen beschouwt men de besprekingen van von Neurath te Boe dapest als een poging van Duitschland om zich te mengen in de besprekingen, die binnenkort te Weenen zullen wor den gehouden door Oostenrijk. Honga rije en Italië. Von Neurath zou het ter rein verkennen te Boedapest, omdat Hongarije voor Duitsche deelneming meer zou voelen dan Oostenrijk. Men gelooft, dat het Duitsche vraagstuk grooten invloed op de besprekingen zal hebben. Nieuwe conflicten dreigen RIJSSEL, 21 Sept. Reuter-A.N.P.) Na tien dagen gestaakt te hebben, hebben .30.000 textielarbeiders in Rijssel en om geving den arbeid in alle fabrieken her vat. Er heeft zich geen enkel incident voorgedaan. De machines, die door de stakers waren onderhouden, function- neerden onmiddellijk. Het departement Du Nord schijnt door een nieuwe stakingsgolf te worden bedreigd. De machinisten en stokers van het textielgcbied van Roubaix— Tourcoing eischen een loonsverhooging en dreigen 23 dezer in staking te gaan. als geen gevolg wordt gegeven aan hun eischen. Hierdoor zullen dan 60.000 textielarbeiders tot werkloosheid wor den gedwongen. VAN ZEELAND ONTVANGT MR PATIJN BRUSSEL, 21 Sept. (Reuter-A.N.P.) Minister-president van Zeeland heeft H. M.'s gezant te Brussel rar. J. A. -N. Patijn in audiëntie ontvangen. WARSCHAU. 21 Sept. (A.N.P.). - De Gazeta Polska bespreekt in een hoofd artikel de voorwaarden voor de verbe tering der Poolsch-Tsjecho-Slowaakscho betrekkingen, welke volgens het blad onmogelijk is, zoolang de Tsjecho-Slo- waaksche autoriteiten niet een wijzi ging brengen in de behandeling der Poolsche minderheid. De Polen in Tsjecho-Slowakije eischen dezelfde rechten op als de Duitèche en de Hongaarsche minderheden. Er is geen sprake van speciale voor keursrechten, maar eenvoudig van een kwestie van gelijkheid en de toepassing van de clausules der Tsjecho-Slowaak- sche grondwet. TITULESCOE VOORUITGAANDE? ST. MORITZ, 21 Sept. (A.N.P.). - Omtrent de gezondheidstoestand van Titulescoe wordt thans meegedeeld, dat hoop bestaat op een verbetering van den toestand, welke evenwel nog ern stig blijft. DIT BLAD HEEFT EEN DACELIJK- SCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN 4ANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBLICITEITSWAARDE TOURNOOIVELD 4 - DEN HAAG BINNENLAND De Pelikaan naar Frankrijk verkocht. (Tweede Blad, pag. 2). De manoeuvres in Brabant. (Tweede Blad, pag. 2). W eerverwachting Medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt. Zwakke tot matige W. tot N.-W. wind. half tot zwaar bewolkt of betrokken, nog kans op regen buien, later iets kouder. Hoogste barometerstand 773.9 te Rennes. Laagste 744.9 te Ingó. LANGESTRAAT 49 TEL. 190 100 dozijn STERKE KOUSEN en GOEDKOOP. Matzijde, Fil m. zijde. PARIJS, 22 Sept. (Reuter). In een rede heeft de minister van binnenland- sche zaken medegedeeld, dat het aantal stakende arbeiders, dat de fabrieken heeft bezet, in dc periode van 7 Juli tot 7 Augustus teruggebracht is van 125.000 tot 6000. Na de laatste conflicten, die te RijsseJ en in de Vogezen zijn gerezen, steeg het cijfer weer tot 76.000, terwijl het Maandag tot 17.000 was gedaald. De arbeiders van een fabriek te Rou baix hebben gisteren geprotesteerd te gen het ontslag van een vertrouwens man. Zij zijn terstond in staking gegaan en hebben de werkplaatsen bezet. COMMUNISTISCHE ORGANISATIE ONTDEKT WEENEN, 21 Sept. (Stefani-A.N.P.) De politie heeft te Salzburg een geheime communistische organisatie ontdekt; alle leiders hiervan zijn gearresteerd. Een aanzienlijke hoeveelheid docu menten werd in beslag genomen. Hier onder zijn uitgewerkte plannen en pam fletten, welke aansporen tot opstand. Het schijnt, dat de organisatie van uit Moskou gelden betrok. ZWEEDSCHE REGEERING TREEDT AF STOCKHOLM, 21 Sept. (D.N.B./A.N.P.) Minister-president Pehrsson verklaarde heden, dat hij Woensdag het ontslag van de boerenregeering zal indienen bij den Koning. VON PAPEN IN ROEMENIË BOEKAREST, 21 Sept. (Reuter). Do bladen melden, dat von Papen als gast van een Duitsch vriend in het noord westen van Roemenië zou vertoeven. Hij zou daar do jacht beoefenen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1936 | | pagina 1