HET ALCAZAR Ernstig ongeluk bij de manoeuvres DE LEYTAX OORLOG IN BRABANT BEGONNEN WORSTELING OM 4000 EXEMPLAREN DË EEMLANDEU OM TE TOEREN LUYCX Woensdag 23 September 1936 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 35e Jaargang No. 73 OVERAL CONCENTRATIE VAN TROEPEN Tentenkampen op tal van plaatsen Militair getroffen en gedood, door dat een met losse munitie geladen kanon onverwacht afging Nog meer ongevallen De positie der regeeringstroepen zou aanmerkelijk zijn verbeterd FEL VERZET DER BELEGERDEN Dit nummer bestaat uit 2 bladen TELEFOON 1788 7 uur 25 min. STOFFEN- en MODEHUIS URUGUAY CONTRA MADRID ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. BmnenJand .rancc per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 'POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC. 513 PRUS OER AOVERTENTIEN van 14 regels f1.05 met inbegrip van een bew.,snummer -ejke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertentièn voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 Groote drukte van militaire troepen op verschillende spoorweg=emplace» menten in West Noord»Brabant (Van onzen A redacteur) T USSCHEN Breda en Roosen- A daal wemelt het dezer dagen Van militairen. Officieren en min, deren van allo wapenen, die daar deelnemen aan de groote legeroefe- ningen onder leiding van den com mandant van het veldleger. In den nacht van Dinsdag op Woensdag, precies om twaalf uur, zou het aan- valserein worden gegeven; wanneer deze courant dus onder de oogen van de lezers komt, is de strijd al begonnen. Voordat het zoover was, zijn er na tuurlijk heel wat voorbereidende maat regelen genomen, ten einde alles zoo goed mogelijk te doen verloopen. Want het is geen kleinigheid om zooveel mi litairen daar voor eenige dagen te con- centreeren. Aan den vooravond van deze legeroefeningen, die aansluiten op de zoo juist beëindigde oefeningen van de lichte brigade, ben ik eens het ge bied rond gegaan, om een kijkje te ne men bij al die werkzaamheden, die voor den goeden gang van zaken noo- dig zijn. Terwijl ik dit zit te schrijven, gaat onder mijn raam een detachement hu zaren voorbij, klikklakkend in matigen draf over het asphalt en nagestaard door belangstellende voorbijgangers. Zoo is het in deze streek al den gehee- len dag geweest: telkens trekken er troepen beredenen öf onberedenen voorbij, motoren grommen langs de we gen, stukken geschut en wagens bolde ren over de keien, het is een gedraaf en geloop, die een groote gebeurtenis aan kondigen. Op drie plaatsen zijn Maandag do troepen van deze legeroefeningen ge concentreerd. In Breda liggen artille rie uit Utrecht, Leiden en Den Haag, infanterie uit Arnhem en Nijmegen en de ponton- en pioniersafdeeling van de lichte brigade uit Utrecht. Bergen op Zoom verleent gastvrijheid aan een vcrbindingsafdeeling en een afdeeling infanferiegeschut uit Utrecht, aan de grenadiers en jagers uit Den Haag en aan infanterie uit Maastricht. En ten slotte zijn in Roosendaal gelegerd in fanterie uit. Venlo en afdeelingen in fanteriegeschut uit Amersfoort. Boven dien lig! in Breda en omgeving de gan- sche lichte brigade, die zoo juist met de eigen oefeningen gereed is gekomen en nu, met eenige versterking, de roode partij zal vormen. Den geheelen morgen hebben lange treinen de manschappen en het mate riaal aangebracht. Op de stationsem placementen van Breda, Bergen op Zoom en Roosendaal is het een drukte geweest, als de spoorwegen in dagen van hoogconjunctuur zich nauwelijks hebben durven droomen. Infanterie-re- gimenten stegen uit en formeerden zich langs de wegen, geschut en wagens werden uitgeladen, paarden werden voorzichtig uit de wagens geholpen en zoo heeft overal groote drukte ge- heerscht. Al die militairen kunnen onmogelijk in de beschikbare kazerneruimten wor den ondergebracht. Daarom zijn op ver schillende plaatsen tentenkampen inge richt, waarin zoowel manschappen als paarden een legerplaats vinden. Zoo is bijvoorbeeld het geheele terrein van de Chassé-kazerne in Breda door een ag glomeratie van tenten gevuld. Daaren boven zijn in plaatsen in de omgeving talrijke onderdeelen ingekwartierd, die er goed onderdak vinden. Want eens te meer blijkt ook nu. hoe uitstekend d* militairen zich hier met de burgers verstaan. De Brabander is gastvrij en de bewoners trachten het hun gasten naar den zin te maken. Aan den ande ren kant toonen de soldaten het goed gunstig onthaal to waardeuren, zoodat hier aan beide zijden tevredenheid heerscht en overal opgewekte gezichten zijn to zien. Maar hoe moet het nu. wanneer deze troepen zich gedurende de manoeuvres verplaatsen? Daarvoor is in verschei dene dorpen de legeringsgelegenheid opgenomen, zoodat men is voorbereid op een komende invasie. Een goede oefening voor een eventueele mobilisa tie, waarbij ook plotseling groote groe pen militairen onderdak moeten vin den in plaatsen, die er niet voor zijn ingericht. Dat is echter niet genoeg. In de omgeving van de dorpen Hoeven, Rucphen en Schijf zijn in totaal zes ten tenkampen opgebouwd door de genie uit Utrecht, die hier in korten tijd heele dorpen van linnen onderkomens voor soldaten en paarden als het ware uit den grond heeft gestampt. Deze tenten zijn alle afkomstig uit het centraal magazijn te Woerden. Er is voor het Noordelijkste kamp een spe ciale waterleiding aangelegd door de Brabantsche waterleiding-maatschappij, een leiding, die in de toekomst zal moe ten dienen voor de watervoorziening an Rucphen en later dan ook zal wor- Boven links: Troepenconcentratie in de omgeving van Leur. Rechts: Een ongewone klant voor een ijsco. Onder: Een oogenblikje rust voor man en paard in een eenzame uit spanning. den doorgetrokken. Daarom i6 nu reeds de aanleg op solieder basis geschied, dan anders voor een tijdelijk doel als dit noodig was geweest. Ons leger heeft nog altijd witte tenten, dio uit de lucht een prachtig doelwit vormen. Groene tenten zouden zonder twijfel beter in overeenstemming zijn met do moderne krijgsopvattingen, maar de vernieuwing ervan is wel wat duur, omdat de tenten van het Nederland- 6che leger van zulk een uitnemende kwaliteit zijn. In een oorlog worden zulke onderkomens evenwel nooit meer gebruikt, dus is de opzichtige kleur ge lukkig niet zoo erg. ROOSENDAAL. 23 Sept. Vanmorgen om kwart over zeven heeft bij de legeroefeningen in Noord-Brabant een droevig onge luk plaats gehad. Op een afstand van ongeveer twee kilometer ten Oosten van Nispen had een stuk 6 c.M. veldgeschut stelling geno men. Men had het geladen met losse munitie. Toen een patrouille infanterie naderde vroeg deze verlof om het stuk te mogen pas steren, en nadat dit was toegestaan, trok de patrouille voorbij. Door tot dusverre niet opgehelderde oorzaak ging plotseling een schot af, dat een van de laatste mannen, behoorend tot de mor tieren compagnie van het 14e regiment infanterie te Bergen op Zoom, in den rug trof. Korten tijd later is de militair aan de be komen verwondingen bezweken. Het gebeurde heeft grooten indruk bij de troepen gewekt. Verder zijn in den loop van den nacht eenige ongevallen van minder ernstigen aard voorgevallen, waarvan twee huzaren het slachtoffer werden. Twee paarden die schrokken, wierpen hun be rijder af. Een huzaar bekwam verwondingen in het gelaat, de andere liep een trap van een paard op, waardoor hij een been brak. Voorts is een eskadron huzaren in het duister terecht gekomen in een aantal rijwielen langs den weg. Zeven rijwielen werden onder de hoeven der paarden vernield. RICKETT BEZOEKT DEN NEGUS De bekende Amerikaansche financier en petroleum-magnaat Rickett is per vliegtuig via Parijs van Londen naar Genève gereisd. Het schijnt, dat hij van de gelegenheid, dat de Negus te Genève is gebruik wil maken, om zijn persoon lijke belangen te bepleiten. Oviedo door de artillerie en luchtvaart gebombar* deerd RUSSISCHE IJSBREKER VAST GEVROREN RIGA, 23 Sept. (A.N.P.) De Sovjet-Rus sische ijsbreker Sadko is nabij Franz Josephland in het pakijs vastgevroren De thermometer is gedaald tol li gra den onder het vriespunt. Draadlooze berichten uit Siberië mel den, dat de schepen in de Barentz- Karazee worden bedreigd door lelie sneeuwstormen. Moorsch eskadron in de pan gehakt MADRID, 23 Sept. (Reuter). De toestand te Toledo heeft zich voor de regeeringstroe» pen aanzienlijk verbeterd. De belegerden in het Alcazar moesten gisterochtend de stellingen, die zij nog buiten het Alcazar bezetten, opge» ven en in de kelders vluchten. Daarbij moesten zij de stab len, de graanzolders en een groote galerij, waar zij hun dooden begroeven, in den steek laten. De belegerden verdedigden zich hardnekkig. Zij maakten daarbij vooral gebruik van granaten en bom» men van loopgraafkanonnen. De regeeringstroepen omrin» gen thans het centrale ge» bouw en den tuin en kunnen alle uitgangen onder vuur nemen. Naar het schijnt, zijn de verliezen der opstandelin» gen aanzienlijk grooter ge» weest dan die van de regee» ringstroepen. Het Spaansche ministerie van oorlog heeft een communiqué uitgegeven, waarin wordt medegedeeld, dat aan het Noordelijk en N.W. front Oviedo door de artillerie en de luchtvaart gebombar deerd werd. Aan het front van Aragon hebben de regeeringstroepen in de om geving van Caste verscheidene vooruit geschoven posten der opstandelingen aangevallen; 36 soldaten der tegenstan ders liepen naar de gelederen der re geeringstroepen over tijdens deze actie. In den sector van Barbastro en Huesca werd een stelling door de opstandelin gen aangevallen, die met groote verlie zen werden afgeslagen. Aan het Zuide lijk front, hebben de troepen een sana torium veroverd, dat in den sector van Guadix in een versterking was veran derd. Tenslotte hebben de opstandelin gen aan het centrale front Guadarrama aangevallen, doch zij werden terugge slagen. Het ministerie van oorlog heeft voorts per radio medegedeeld, dat in den sec tor van Talavera een sterke aanval der opstandelingen met groote verliezen voor den vijand werd afgeslagen. Een Moorsch eskadron werd geheel vernie tigd. Het ministerie van binnenlandsche zaken deelt mede, dat aan het Noorde lijk en N.W. front de voorposten der opstandelingen ten Zuiden van Oviedo zijn aangevallen. De vijand moest zich terugtrekken, Aan het front van Aragon zijn de regeeringstroepen in den sector van Huesca 4 K.M. opgerukt, nadat den op standelingen zware verliezen waren toe gebracht en een belangrijke hoeveelheid oorlogsmateriaal in beslag was geno men. Te Talavera en Santa Olalla hebben rechtsche colonnes, gesteund door vliegtuigen, een hevigen aanval onder nomen. Ondanks al hun pogingen heb ben zij geen vorderingen kunnen ma ke. De troepen hebben zich met groote geestdrift verdedigd en den druk van den vijand weerstaan. Het Spaansche telegraafagentschap Fabra meldt, dat lord Churchill, chef van de Britschc sanitaire missie, af scheid heeft genomen van verschillende officicele personen. Hij nam toen ken nis van een door de opstandelingen verspreid bericht, volgens hetwelk Azana door de communisten gevangen was genomen. Churchill, die juist door Azana ontvangen was, verklaarde aldus het Spaansche agentschap dat dit genoeg was om de onjuistheid van een dergelijke nieuwsverspreiding te be wijzen, In een interview heeft Companvs, president van Catalonië, verklaard, dat de militaire opstand is op touw gezet door drie reactionnaire factoren: feoda lisme, militarisme en de kerk. Deze drie de overigens, dat de regeering de over winning zal behalen. Successen der opstan delingen Het hoofdkwartier der rechtsche troe pen te Pamplona meldt, dat de troepen van generaal Mola, die naar Bilbao op rukken, een reeks belangrijke stellingen hebben bezet. Het te Sevilla verschijnende blad Cor- reo de Andalucia meldt, dat vliegtuigen der opstandelingen den regeeringskrui- ser Libcrtad en den onderzeeër D 6 tot zinken hebben gebracht. Talrijke troepen te T alavera De bijzondere berichtgever van Havas meldt, dat in Talavera slechts 5000 van de 13.000 burgers zijn gebleven, doch de troepen der opstandelingen omvatten 20.000 man. De aanvallen der regee- ringsvliegtuigen zijn zeldzaam en op den weg ziet men de overblijfselen van drie vliegtuigen der regeering, die Maandag omlaag zijn gescholen. Van Maqueda uit worden de operaties voortgezet in de richting van San Mar tin do Val de Iglesias naar Naval, Car nera cn Toledo. Strijders, die van de gevcchtslinie terugkeerden, verzekerden, dat de vijand op de vlucht is gedreven. Generaal P'ranco is te Talavera aange komen. Ettelijke volksfronters gesneuveld De speciale verslaggever van Havas meldt: De inneming van Maqueda is in ver sneld tempo geschied. Na een bliksem snelle manoeuvre der colonne onder Caslejon drongen de nationale troepen de stad bij het aanbreken van den dag binnen vanuit het Noorden om direct een spervuur te openen. De bestorming van de stad vond te half tien plaats, liet zwakke verzet der verdedigers ging onmiddellijk over in een overhaaste vlucht. De legionnaires en rcgulares richtten hun mitrailleurs op de groe pen vluchtelingen, die een gemakkelijk doelwit vormden cn waarvan de lijken den grond over een afstand van 2 K.M. bedekten. De regeeringstroepen zouden, naar men zegt, 900 dooden verloren hebben. De nationale voorhoeden zetten hun actie voort en naar het Noorden zijn zij reeds naar Quismondo en in Zuidelijke richting naar Torrijos onder weg. Terechtstellingen Uit Lerida wordt gemeld, dat een commandant en een kapitein der guar- dia civil onder beschuldiging van deel neming aan den militairen opstand te rechtgesteld werden. Tien burgers zou een zelfde lot hebben getroffen. Met betrekking tot de terechtstelling der drie gezusters Aguiar, zusters van den vice-consul van Uruguay te Madrid, wordt nog vernomen, dat deze op het oogenblik hunner verdwijning een hand om den arm droegen met de kleuren van haar land en voorzien waren van ren behoorlijk door de autoriteiten ge waarmerkt vrijgeleide. Een onderdaan van Uruguay, die zich naar het lijken huis begaf, kon de lijken der vermisten nog herkennen, juist op het oogenblik, dat men zich gereedmaakte om deze op heimelijke wijze te begraven. DIT BLAD HEEFT EEN DAGEL1JK- SCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBLICITEITSWAARDE TOURNOOIVELD 4 DEN HAAG STADSNIEUWS Achtste Districtsdag van do Kamer van Koophandel. (Tweede blad, pag. 1). NON-INTERVENTIE IN SPANJE GENÈVE, 23 Sept. (Reuter). De Por- tugeesche minister van buitenlandsche zaken heeft gistermiddag een onderhoud gehad met Eden. Tijdens dit onderhoud werd voortgegaan met de bestudeering van de formule, die de medewerking van Portugal aan de coördinatie-com missie te Londen mogelijk zal maken en waarhij tegemoet gekomen wordt aan de door Lissabon gestelde voorwaarden In officieele Britsche kringen verklaart men, dat de besprekingen tusschen Eden en Monteiro van buitengewoon hartelij- ken aard waren. Eden zou bereikt heb ben. dat Portugal bereid is zich te doen vertegenwoordigen in de coördinatie commissie. Portugal stelt echter nog en kele voorwaarden; o.a. zou het elkecon- tróle weigeren, die op zijn grondgebied wordt uitgeoefend door een organisme, waarin de Sovjet-Unie is vertegenwoor digd. GEEN POGING TOT VERGIFTIGNG WEENEN, 23 Sept. (Reuter). - Haar uit Innsbruck wordt gemeld, heeft orof. Breitner, de rector van de medische fa culteit, die naar het ziekbed van Titoe- lescoe is ontboden en de eerste bloed transfusie heeft verricht, verklaard dM hij volkomen de meening deelde van den anderen behandelenden geneesheer, dat de Roemeensche staatsman niet het slachtoffer van een poging tot vergif tiging is geworden. Titoelescoe lijdt aan moeras-bloedarmoede, een ziekte, die zijn de vijanden van allen vooruitgang, uiterst gevaarlijk en zeer moeilijk ie Weerverwachting Medegedeeld door hetK.N.M.I. te de Bilt. Meest zwakke veranderlijko wind, nevelig tot licht of half bewolkt, waarschijnlijk droog weer, weinig verandering in temperatuur. Hoogste barometerstand 771.3 Maas tricht. Laagste 761.3 te Vardö. LANGESTRAAT 49 TEL. 190 100 dozijn STERKE KOUSEN en GOEDKOOP. Matzijde, Fil m. zijde. Diplomatieke betrekkingen verbroken BUENOS AIRES, 22 Sept. (Havas- A.N.P.) Uit Montevideo wordt ver nomen, dat Uruguay de diploma tieke betrekkingen met de regee ring te Madrid heeft verbroken in verband met de terechtstelling van drie zusters van den vice-consul te Madrid. Sedert tien dagen had men niets gehoord omtrent het lot van drie zusters. Heden werd het stoffelijk overschot van de drie vrouwen ge vonden tusschen de slachtoffers van een communistische moordpartij. De regeering van Uruguay heeft on middellijk geprotesteerd bij de re geering te Madrid en stelt een rap port op aan den Volkenbond over de bescherming van het leven van vreemdelingen in Spanje. SAMENZWEERDERS GE- ARRESTEERD TOKIO, 22 Sept. (A.N.P.) 26 leden van de ..godgezonden troepen" zijn door de politie gearresteerd, verdacht een sa menzwering op touw te hebben gezet voor een reactionnaire putsch. Luite nant-kolonel Tetsunosuke Yasuda en 53 andere leiders van deze beweging, die in 1933 werden gearresteerd in verband met een samenzwering, staan op het oogenhlik terecht. aldus Companys. De president vertrouw- genezen is. WEGENS OPRUIING VEROORDEELD ANTWERPEN, 23 Sept. (Reuter). De krijgsraad heeft vier personen, die eenl- gen tijd geleden in het kamp van Be- verloo tot ongehoorzaamheid hebben aangezet, tot straffen, wisselend van drie maanden tot veertien dagen gevan genisstraf, veroordeeld.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1936 | | pagina 1