TAXI-DIENST HET ALCAZAR BEZET 4000 1830 TEL. 11850 1093 ABESSYNIE IS TOEGELATEN Van de Sovjets en hun Stachanovieten Nic. Bovée LUYCX Donderdag 24 September 1936 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 35e Jaargang No. 74 Rusland technisch bekeken &a, t? ki0mrn °P- 'i Was warm OOK IN RUSLAND MANOEUVRES De negus niet aanwezig SCHIP VERMIST Dit nummer bestaat uit 2 bladen Betrouwbaarste- en Goed koopste adres Hoofdkantoor: Coornhertlaan 3 si 7 uur 23 min. STOFFEN- en MODEHUIS BUIKBANDEN. WOLDE MARIAM onderwerpt zich aan Italië DE MOEILIJKHEDEN IN DANZIG AMERSFOORtSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS p« 3 maandm smoort iss-, pa m^d 0.65; p« PRIJS DER ADVERTENTIEN van 14 regds 11.05 met inbegrip van een Lew. snummer week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. T^Th* F N'tf T A elke regel meer f OJ25 Liefdadigheids-advenenticn voor de jBinneniand ïranco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 Illy 1 ^1 I I f{\ 1 l I /F helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—Eewijsnummer extra f 0.05 Van Mensch en Magiër door Jan Spaander VII Nu zult U wel het vele tegenstrijdige wat ik had waargenomen opgemerkt hebben; aan den eenen kant een levens peil ver beneden het onze en daartegen over een opvallende tevredenheid der bevolking. Wat den arbeid betreft, te genover gebrek aan haast en gemis aan methodiek, kwam er toch een knap stuk werk uit handen. Ik zou niet wil len zeggen dat het werk quantitaticf onvoldoende was en qualitatief goed. Zoo eenvoudig Westersch ligt de zaak niet. De Rus werkt meer dan de kunst- nijveraar, als de tempclbouwer uit de Middeleeuwen. Hij houdt van het groot- sche, 't enkele stuk. Zijn „marmeren" j beschieting in de Metro-paleizen be staat. niet juist uit gelijk en gelijkvor mige platen, uitgezocht naar één kleur. De Rus schiet er wel eens een mal drie hoekje tusschen en zijn clectrtsche lam pen hangen nu niet zoo erg precies in lijn. Dat juist geeft er het mooie aan, het warme, het betooveronde, datzelfde betooverende wat ook het Kremlin ken merkt in 't felle zonnelicht, bij mane schijn, vroeger, nu, eeuwig. De Rus is vroom gebleven in zijn werk en bijge- loovig. Hij gebruikt bij 't werk nog al tijd tooverformules. De nieuwe Rus deed mij nu juist niet denken aan den kollectief-mcnsch, zake lijk ingesteld op massaproductie. Dien indruk kan men ook niet krijgen ach ter den ouden kloostermuur, waar Sta lin s jonge vrouw begraven ligt onder het exquisite marmeren zuiltje, waarin een ragfijn kopje gehouwen, waar hel den bijgezet worden in nissen in de Omwalling van het historische klooster. Ik verwachtte dat zoo niet in den kla ren staat van den massamensch. In t anti-religieus museum weegt men f>0(isdicnst tegen de wetenschap. Heiligenvereering stelt men er aan de kaak van 95, terwijl van 57, eiken dag, duizenden pelgrims de schrijn be zoeken op 't Roode Plein, waarin het gebalsemde lichaam van Lenin te zien is. Het ligt buiten mijn kennen en bui ten dit technisch bestek al deze tegen strijdigheden te behandelen, behalve dan de opvallende tevredenheid van den arbeider, 't Schoonste is dit toe to schrijven aan bezielenden hoop. Ik schrijf dit meer toe aan een semi-Oos- tersche mentaliteit en aan de oude- manncn-gestichtjes-toestand waarin do Rus verkeert. Hij kan niet hooger, hij kan niet lager, hij heeft 't niet rijk, maar zijn kostje is gekocht en in mid zomer is het niet koud. Er zit zeker heid in dit bestaan. Anderen weer ver onderstellen dat de tevredenheid voort vloeit uit gemis aan „kanker"-lectuur. Mocht hierin waarheid schuilen, dan kan men de goede stemming ook wer pen op de opwekkende Russische lec tuur, waarin steeds de Russisch-techni- sche overwinningen vroolijk worden ge verfd. Dit soort literatuur gaat in allo talen over de wereld, meestal in roman en novelle-vorm en den niet-technicus ontgaat^ de vermakelijke technischo „Kitsch", die hierin verkocht wordt. Dit soort „literatuur" doet mij denken aan de gezellige opwekkende paarden ren verhalen van Nat Gould, waarin manke paard met do zweer op den rug altijd belaagd wordt door slechtaards, t Beestje wordt bereden door een zwartgczielde jockey, een schoone vrouw komt in 't spel, en de „rank outsider" wint, boosaardigen ten spijt en tot verregaande verbazing van „ken- ners". In dit soort Russische verhalen, waarin de techniek verheerlijkt wordt, is do Rus, de kind van zijn tijd, het manke schurftige paard. De boosdoeners schuilen onder de oude intelligentsia en daaiirr zit er dan ook wel eens een die van vel verandert (Man changes his skJn). t „Paardje" gooit zich in den strijd, t hanteert meesterlijk verslons de locomotieven en verwaarloosde hoog ovens, ontmaskert de saboteurs en de ointenlandsche technische experts en specialisten staan te gapen over het onverwachte succes en het technische meesterschap van den Rus. Met dit soort literatuur wordt Rusland over- (total to educate tlie public" en die meestal vlotte leuke boeken gaan in al c talen over de wereld. Zekerlijk schetsen deze boekjes veel wetenswaar digs, ze geven een inzicht in de Russi scbe mentaliteit en toestanden, maar tevens vestigen zij een m. i. geheel ver keerd beeld over de vorderingen der Russische techniek. Deze indruk wordt .ve' sterkt door het lanceeren van otliciecle cijfers, meestal over gunstige uitkomsten in procenten, die, be en ïjfstcchnisch bezien, weinigzeggend zijn. Ik zal dit straks aantoonen met wat frappant vergelijkend cijfermate naai. U kent dit soort literatuur wel Boeken als Cement, Man changes his SKin en I Jove circuleeren ook hier. uit soort literatuur is niet specifiek PpiorUI/0nrair" 1 Is sPecifiek Russisch, ^eter de Groote richtte reeds zijn druk persen in om de stichting van Peters- burg m den geest een geweldig histo risch technisch feit te doen worden en te doen blijven, veel geweldiger dan bij voorbeeld de groei van New York. En dat is 't niet. Een honderd vijftig jaar effectieve pogingen „to educate the people" (zoo staat het er woordelijk) door middel van populaire literatuur. Merkwaardig is wat Fülóp-Miller, ken ner van het revolutionnaire Rusland, reeds 10 jaren geleden schreef over die losgebarsten stroom van „technisch" geschrijf: „Leest men dergelijke bezielende be schrijvingen van Lcnins werken, zooals die in Rusland onophoudelijk in het licht worden gezonden, zoo zou men meenen dat het zich hier waarlijk han delt om het aanbreken van een para- dijsachtigen toekomst, om het prac- tisch, reëel en oogenblikkelijk te voor schijn tooveren van den Gouden eeuw. Toch evenwel heeft misschien in de geschiedenis der menschheid de Utopie nooit vrijer haar kunsten van mislei ding, verblinding en verleiding laten spelen als juist in de werken van Lenin, waarin zij zich zelve overtreffen en een beroep doen op het vertrouwen van de goedgcloovige menschheid, in de gestalte van windmotoren, dynamo's en automaten. Zeker is de wetenschappelijke organi satie van de productie en den mensche- lijken arbeid, is de invoering van elec- trische belichting in de dorpen, de plan matige energiehuishouding, de hoogste uitdrukking van een rationalistische en materialistische wereldbeschouwing; ze ker hooren al die machines, motoren en apparaten tot de werktuigen, waarvan het rationalisme zich in zijn practisehe demonstratie bedient. En toch: zij allen, deze windmotoren en dynamo's, als ook de planmatige en de psychotechnische organisatie van den arbeid, worden oogenblikkelijk fan tastisehe beelden der utopie, lossen zich dadelijk op in symbolische schema's van waanzinnige irrealiteit, zoodra zij met den typischcn Russischen mensch in contact gebracht worden." Op naicvo kinderlijke wijze goochelt de Rus met cijfers en geeft van ieder getal, als een magiër, die de volksgunst wil houden, een hoopgevenden uitleg. Hij blaast de tooverfluit. Met ieder ge reed gekomen bouwstuk verblijdt hij zich als een arm man met een nieuw meubeltje. Hij vergelijkt zijn technische uitkomsten, kan het naicvcr, met die van Amerika en slaat zich zelve verge1 noegd op den schouder. Hij morst met cijfers als met menschen, machines cn electriciteit. Van efficiency begrijpt do Russische leider niet veel. Hij is meer thuis in 't samenzweren, Veroorloof mij als bewijs in ronde ge tallen eens een paar cijfers. In 4 jaren tijds verdubbelde Rusland zijn elec- trisch vermogen van rond 3 inillioen kilowatt tot (5 millioen. Enorm niet waar? Dit is 't totale electrisch vermo gen, rond 2 millioen in fabrieken en 4 millioen in centrales. Voorwaar een ge weldig communistisch succes in 't tijd vak 1930—1935. In ons kapitalistische Nederlandje was 't evenwel ook niet mis: Van 1924 tot 1930 verdubbelden ook wij ons vermogen in de centrales van een half millioen tot één millioen kilo watt en ons totaal vermogen van cen trales cn g r o o t e r e fabrieken is op het oogenblik rond anderhalf millioen kilowatt, volgens het statistisch zak boek 1935. En nu de vergelijking: Rusland met 20 X zooveel menschen heeft slechts X zooveel electrisch vermogen als Nederland, per kop dat is slechts 20 pet. 't Snoevende Russische rapport wordt voor een technicus grappig, wanneer Orjonikidje zegt dat die Russische kilo- watjes heel wat actiever moeten zijn dan die luie West-Europeesche. Zijn kilowatjes zijn per jaar 4000 uur in 't touw en die sloome Wcst-Europeescho maar 15002500 uur. Dat er wel eens verband kon bestaan hiertusschen en de vele stagnaties be grijpt hij niet. Hij zegt alleen: „Break downs at our powerplants are still fre quent occurences,"1) en van 't ongehoor de „morsen" met electriciteit zooals men dat heden nog in Moskou kan zien, en wat nog veel erger geweest moet zijn, praatte hij ook niet. Daar gaat men nü dreigend tegen te keer. Nog één enkel cijfer: in 1934 brachten de Russen een 90 millioen ton kolen naar boven. Wij 12.500.000 ton, als ik de statistiek goed las; dus bij een 20 maal grootere bevolking delft de Rus slechts 7 maal zooveel kolen, cn dat in 't land met zijn Napoleontische winters. Turf is er nog zeer in trek. 't Zijn wel droge cijfers, maar U voelt wel hoe desperaat 't er des winters in dit koude Rusland voor velen uit moet zien cn hoe dit de fabricage moet tegen werken, het transport, de voedselvoor ziening. Orjonikidje. de volkscommissaris voor de zware industrie, merkt verder op dat 't waar is dat wat kolen betreft men niet meer op „sterf "rantsoen staat (stanation rations), maar 31 Jan. 1935 klaagt hij nog steen cn been over de menschen en hun onkunde om met de fijne en dure machines te kunnen werken. Hij geeft de bureaucratische draai-stoelmenschen een lik en de op lossing is volgens hem dan heel simpel „Only one thing is required to work better than wc are working to-day". Ontstellend zijn de voorbeelden die hij aanhaalt van wat er over het alge meen gedaan wordt en wat er gedaan kan worden. De doorsnee productie in 1934 in de Donbasmijnen was per schaft 6,5 ton kool per „pneumatic pick" en dan haalt hij de namen aan van drie kame raden in diezelfde mijnen, die verschei dene keeren per schaft 40. 50 en 85 ton I gaven. Dat zijn stachanowieten. De electrische locomotieven daar in. i®34'er werkers waren die er K.000—20.000 oil 30.000 uithaalden otachanowieten! Deze volkscommissaris beziet de za ken dan wel heel eenvoudig; je praai maar eens, de menschen moeten beter werken en hun machines beter leeren gebruiken. Van leiding spreekt hij niet en vooral niet van technische 1 e i- amg die wat te zeggen heeft, n Amerika wordt ook go werkt met Russen, Polen, Italianen. Grieken, men schen die men niet verstaat, maar die heel goed werk doen onder onbe- s?hoold.ICiding' SUPerb ge' Daar is nu een der haakjes waar de kan aanhangt en Stalin heeft dit hoere- Su. °S, g,ïze*d- zach,)03 noR. maar be slist. -Stalin advoceert daarbij voor de boeren zoon beetje privaatbezit, echt cn bijna-net-als-ccht en uit de kolen mijnen spruit 't Stachanowiet-stelsel, wat weer erg aan Taylor doet denken, met veistand werken, samenwerken, loon naar werken, onder leiding werken en als t moet, onder dwang werken. rwL i°0r? achanowict komt in vele Russische boeken, ook officieelc, voor, maar scherp ombind is 't begrip van dit soort werken niet. Men dnrlt 't niet scherp omlijnen, 't Ruikt kapitalistisch, l Is eigenlijk zoon soort stukwerken pp progressief stukloon, dus bijvoor- nctin V°0li dnc maal 2°oveei werk zooveel geld. en soms een in S» eC" aU'° toe als PriJsje. je naam in de courant en op hot zwarle bord n2nr Vf' fleel geweldig is. een vrije rit j k.0" °P een congres en terug dIn r> °- Van Lcni". van ..den Roo tten Banier'. En 't is nog geheel Nu kan dit wel mi?n i 'emand als Stachanov. do Of vnn .op ZIJn cen'je kolen delft ,V>or een hengelatir. maar in .t nor. male fabrteksverband, waar men Rusinnrt afn,. dc liin" staat 00l« in HorJ JU nu eenmaal niet an ders schijnt mij de zuiver kapitalis- tische methode toch meer doenlijk en zelfs communistisch gezien ook eerli" ker. Mtj zijn gevallen geciteerd waar rtng "I""" met 350 Rocbcl naar hm* na» hJ! I"13". na"St hem met 2000 eeniea 1"« i° niaand- zonder J, s 1 a 10 u z i e, werd er bij ver- Vnn ,13. dc RusI" zei men. derhen f. kolchozen, de collectief-boer derijen, is ook zoon soort stelsel in de maak, ofschoon ik vermoed dal mensch grond cn naluur hier ook wel weer een 'a .f woordje zullen medespreken, als verklaard door de Hagedoorns. vn kolchoz hebben wij bezocht Verlangend zat ik in de eetzaal op he "f" d? kolchoz te wachten, verlangend or kennis van to nomen hangt vin I'"86." Van de tcch"iak ah hangt van den boer, van zijn surplus, zien InT y°m 200Proot-Dedrijf tc zien en te kunnen vergelijken met een ranch 6 whea, fa™- a" American ionilnsbnned?".-me- sPcc,den onderwijl jongens op vlotjes in de Moskwa 7c Ze gebruikten er het hout van Jiet ka nal.satiekarwei voor. t Scheen nie mand te hinderen. Ze waren deel van manie? 7e ,Spe' dCr ïroolcn- z" op hun Dikheid dl Kewoon aan vriende- overel VerL Cdn' dat merkle Ree j e' hfugend verschijnsel. «tnrl? ..11 J de bus werden we be- stormd door een troepje jongens die om luciferd b,ijmocdiK aankiam'plen om luciferdoosjes Ie ruilen. De domi neesvrouw had er é^n met haar vet'- llmè"ShlQ[k, na" g°kcven on dat ders eroMn d V'e,' als ie,s bijzo»- uers erg m den smaak. Vreemd, de lust om te bezitten dc kinda?anVhedde' 'S -°0k b<,t "ossische belast St.u ."!et vreemd Erfelijk iaar hif w'? Weet,f' hi) zek' aI vijf maarb vIé.d?rKrekeninR r,lcc houden, maakt dl hem noR moeiliJk maakt dc communistische liin zoo langzamerhand los te laten Hij is er dln° Si' m0t zijn S'oohonowieten, op den Ivolchoz en met een geheel eigen n emve tooverfonnnie. „DP O-thilg"! S- (llCadres decida ove- (Noot: „Techniek beslist allps" srhü 1?tal!v1 af^eschaft «n 1035. Magi sche kracht was uitgewerkt). (Wordt vervolgd Alle rechten voorbehouden). „Stagnaties in onze centrales ko men nog dikwijls voor („zachte" ver taling). „Enkel één ding is moodig beter werken dan we heden werken". geleden deed Novikov groote, doch in- haalden gemiddeld 8000 ton-kilomete? Wederom oefeningen met „luchtdnfanterie" MOSKOU, 23 Sept. (D.N.B.-A.N.P.). - Bij manoeuvres in de omgeving van Moskou werden in tegenwoordigheid van Molotow, na Stalin de hoogste autoriteit in Sovjet-Rusland, en volks commissaris voor defensie, Worosilof. wederom oefeningen gehouden met landen van troepen vanuit vliegtuigen in den rug van den vijand Tijdens de gevechtsoefeningen daal den 220 parachutespringers omlaag Later gevolgd door 3000 man „lucht-in fanterie". Molotow toonde zich zeer tevreden De eerste politieke commissaris van het roode leger, Gamarnik, is te Chabn rovsk aangekomen ora de manoeuvres van het roode leger in h<»t verre Oosten bij te wonen. Vermoedelijk moet hii ook een onderzoek instellen naar de politieke gezindheid van het leger van Bluecher. MADRID, 23 Sept. (ReutersA.N.P.) De regeeringstroepen heb» ben het Alcazar te Toledo bezet. Het Spaansche telegraafagents chap Fabra deelt mede, dat viers honderd man der regeeringstroepen een aanval op de resten van het Alcazar deden. Vroeg in den middag waren de opstandelin» gen, die zich verschanst hadden in de eetzaal cn de keukens, tot weerloosheid gebracht. De ministerpresident heeft zich naar Toledo begeven, om de regeeringstroepen geluk te wenschen. Er zal geen beroep worden gedaan op het Haagsche Hof GENÈVE, 23 Sept. (Reuter/A.N.P.). De verificatiecommissie heeft haar be raadslagingen vanmiddag gesloten. Daar zij het niet eens is geworden over het doen van oen beroep op het Haag sche Hof in de kwestie der Abessijn- sche volmachten laat zij in haar rap port aan de Volkenbondsvergadering dit plan varen. Zij is van meening, dat de Abessijnsche gedelegeerden het voor deel van den twijfel hebben en in de vergadering kunnen blijven. Hedenavond werd de Volkcnbonds- vergadering geopend. Do Abessijnsche delegatie was aanwezig doch de Negus zelf was er niet. Politis las het rapport voor van de verificatie-commissie, waar in wordt verklaard, dat overeenkom stig het huishoudelijk reglement ieder vertegenwoordiger zitting kan hebben in de vergadering, ook al bestaat twij fel omtrent de wettelijkheid. De dele gatie kan dan voorloopig zitting nemen met gelijke rechten als de anderen, ten zij de vergadering anders mocht beslui ten. Bij de stemming over het rapport van de commissie voor verificatie stemden Oostenrijk, Hongarije, Al banië en Equador tegen, Bulgarije, Venezuela, Zwitserland, Portugal onthielden zich van stemming, ter wijl Bolovie, Chili en Afghanistan afwezig waren. Met 39 stemmen werd het rapport aangenomen, waarmede de Abessijnsche delegatie werd toegelaten tot de zitting. Na het voorlezen van het rapport dankte de Abessijnsche vertegenwoor diger Taezas. Nadat de uitslag van de stemming bekend was gemaakt, werd de vergade ring tot Donderdagochtend 10 uur ver daagd. lialië en Nederland ROME, 23 Sept. (Havas/A.N.P.). Naar aanleiding van het standpunt der Nederlandsche regeering en de werkzaamheid van mr. Limburg in de verificatiecommissie, die een on derzoek heeft ingesteld naar de gel digheid der Abessijnsche volmach ten, schrijft Gayda: „Wij noemen Nederland onder de staten, ten op zichte waarvan Italië het zich tot taak zal stellen de traditioneele be trekkingen te herzien." De Nederlandsche gedelegeerde mr. W. M. van Lansehot, is benoemd tot rapporteur van de tweede commissie der Volkenbondsvergadering. Mevr. C. A. Kluyver is gekozen tot vice-presi- dente der vierde commissie. Italië's houding In politieke kringen te Rome blijft men onverschillig voor de beslissing van den Volkenbond te Genève en het besluit om Abessynië toe te laten zal de houding van Italië niet wijzigen. Het is duidelijk, dat Italië geen vertegen woordiging naar den Volkenbond zal zenden en hierin zal het volharden. Verder heeft men den indruk, dat Italië, dat zijn medewerking in de Europeesche kwesties afhankelijk heeft gesteld van de liquidatie van de Abes sijnsche kwestie, practisch geen belang zal stellen in de conferenties, welke op het oogenblik in voorbereiding zijn, zelfs als deze niet plaatsvinden binnen bet kader van den Volkenbond, zooals die van de Locarno-mogendheden. TREINBOTSING BIJ LOURDES TARBES, 23 Sept. (Reuter-A.N.P.) Bij een botsing in de nabijheid van Lour- des, waar cen boemeltrein op den snel trein Bordeaux—Lourdes is gereden, zijn twintig personen gewond. Zij zijn naar ziekenhuizen te Lourdes overgc bracht. Nader wordt gemeld, dat bij het on geluk een dertigtal menschen is ge wond. NAJAAR IN DEN GROENTENTUIN Nog steeds plukken we boonen voor inmaak en direct gebruik. Wie mooie boonen wil plukken moet vooral regelmatig oogsten, dus de boonen met te lang laten hangen, daar ze anders hard worden. Ook moet steeds met dc noodige voorzich tigheid worden geplukt, daar bloesem en jonge boontjes anders licht worden afgestooten. Bij droog weer binden we andijvie op en dit doen we in opvol ging, telkens een gedeelte opdat we ook in opvolging kunnen oogsten. We oogsten ook reeds sluitkool cn daar van nemen we eerst diegene, die gaan bersten daar de-ze anders spoedig waardeloos zijn. We kunnen dit bc. sten eenigszins tegengaan door o». exemplaren, die neiging tot berstc. vertoonen een slag te draaien wam door een groot gedeelte der wortei: wordt afgebroken cn vocht en voed sclopname dus belangrijk wordt be lemmerd. Van de vollegrondstomaten snijden we nu de bladeren half door en ook worden alle zijscheutjes nog steeds geregeld weggebroken. Het is de bedoeling om dc nu volgegroeide vruchten zooveel mogelijk van de zon te doen profiteeren, opdat ze nog rijp worden. Veel valt er nu niet meer te zaaien maar toch kunnen wij de vrij komende grond ook nu nog benutten. We kunnen nog winterspinazie zaaien, die dan in het late najaar, tot in den winter kan worden geoogst. Op het vrijkomend land kan men ook veldsla zaaien, die op denzelfdcn tijd kan wor den geoogst. Deze twee gewassen ge ven ons dan in den winter nog versche bladgroenten. Verder zaaien we thans bloemkoolweeuwen, dit is gewone bloemkool, die als jonge planten wor den overwinterd en in het vroege voorjaar dienen als plantmateriaal voor glas- en vollegrondsculturen. Ook sommige sluitkoolsoorten zouden we thans kunnen zaaien voor vroeg zomergebruik. Vooral een vroege wit- tekoolsoort, n.l. de suikerbroodskool komt hiervoor in aanmerking. De planten worden buiten gezaaid en on der plat glas, dicht bij het glas, over winterd. Ook gedurende den winter wordt zooveel mogelijk gelucht, op dat de planten gedrongen en krachtig blijven. Van het droge weer maken we een ijverig gebruik om de moes tuin nog eens terdege van onkruid te zuiveren. Greppels en kanten worden daarbij niet vergeten. Het tuinafval wordt daarbij niet vergeten. Het tuin afval wordt aan een hoop gezet en tot compost verwerkt. Zaaddragend on kruid, wortelonkruiden en door ziek ten aangetaste plantcndeelen komen daar echter niet op, deze worden wanneer ze voldoende droog zijn ver brand. A. G. DIT BLAD HEEFT EEN DAGEUJK- SCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN EXEMPLAREN AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBLIC1TE1TSWAARDE TOURNOOIVELD 4 DEN HAAG Met 400 personen aan boord LONDEN ,23 Sept. (Reuter-A.N.P.) Uit Gibraltar wordt gemeld, dat het Spaansche schip Genovevaz sedert 2 September wordt vermist. Het schip heeft 400 personen aan boord, waaronder, verscheidene vluchtelin gen. Het schip verliet 2 Sept. de haven van Santander op weg naar Valencia. Alle pogingen van de draadlooze stations en de kustwacht om het schip te vinden zijn ver geefs gebleven. TITOELESCOE GAAT VOORUIT ST. MORITZ, 23 Sept. (Reuter). De toestand van Titoelescoe blijft vooruit gaan. De geneesheeren hebben het vol gende bulletin uitgegeven: „Het proces der bloedvernieuwing maakt goeden voortgang. Do algemeene toestand is bevredigend." SCHEEPSBRAND LONDEN, 23 Sept. (D.N.B.-A.N.P.) Aan boord van het Britsche schip Or- mon, metende 5000 ton, is heden brand uitgebroken in een deel der lading. Hoe wel geen onmiddellijk gevaar bestaat, besloot de kapitein toch dc Twofold- baai binnen te loopen. HUISZOEKING BIJ LE POPULAIRE LUIK, 23 Sept. (A.N.P.) De politie heeft huiszoeking verricht in het bu- reau van het socialistische blad Le Po pulaire te Luik. Weerverwachting Medegedeeld door het K.N.M.I. te Dc Bilt. Zwakke tot matige wind uit O. tot Z. richting, half tot zwaar bewolkt, of betrokken, aanvan kelijk nog droog, later toene mende kans op regen of onweer, aanvankelijk zachter. Hoogste barometerstand 769.3 te Sey- disfjord. Laagste 744.7 to Vardö. LANGESTRAAT 49 TEL. 190 CORSETTEN voor ZWARE FIGUREN CORSELETTES Lastex In-Stap corseMen Bekwame Corsetiere PARIJS, 23 Sept. (Reuter.A. N. P.) De Abessijnsche gezant te Parijs, Wolde Mariam, heeft zich vanmiddag naar de Italiaansche ambassade begeven en zich aan Italië onderworpen. De onderwerping geschiedde in plech- tigen vorm. In tegenwoordigheid van den Italiaanschcn ambassadeur Cerruti, den Ilaliaanschen marine- cn militairen attaché en de pers legde Wolde Mariam den eed op Victor Emmanuel af. Cer ruti zeide vervolgens dat Wolde Ma riam toonde begrip te hebben voor de gebeurtenissen in Abessynië. De vroe gere Abessijnsche gezant brachj den Romeinschen groet met opgeheven rech terhand. Hij deelde de pers nog mede, dat hij op 19 September zijn functie als Abcssijnsch gezant had neergelegd. Ontbinding van de sodalis* tische vakvereeniging gehandhaafd DANZIG. 23 Sept. (D.N.B.-A.N.P.). Op 17 December j.l. is de Danziger All- gemeine Arbeiterverhand door den po litiepresident van Danzig verboden, aangezien deze socialistische vakver eeniging een vermomde strijdorganisa tie van de socialistische partij was. Tegen dit besluit Is dc bond in be roep gegaan bij hpt Landsgerecht van Danzig, doch dit wees dc aanklacht van de hand, waarna dc bond in hooger be roep ging bij het hoogste gerecht in Danzie het Danziger Ohergericht. Deze heeft het beroep niet ontvankelijk ver klaard, zo-.dat de vakvereeniging ont bonden blijft. Hooger beroep is niet meer mogelijk.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1936 | | pagina 1