Een „monetaire vrede ingeluid ifALEWINK DE LEYTAX TAXI-DIENST FRANSCHE BEURS TOT DINSDAG GESLOTEN PLOTSELING1) OP REIS 4000 1830 TEL. 11850 1093 DE EEMLANDED Fa. DUIM BURGER Nederlandsche politiek onveranderd Devaluatie van den franc Overeenkomst tusschen drie democratische regeeringen Verklaring van Mr. Trip GARAGE OM TE TOEREN LUYCX Nic. Bovée Zaterdag 26 September 1936 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 35e Jaargang No. 76 DE DEVALUATIE VAN DEN FRANC Medische Hulp BEL Muurhuizen 40 - Tel. 454 DE PRINS VING ZIJN ARBEID AAN TELEFOON 1788 7 uur 21 min. STOFFEN- en MODEHUIS PELTERIJEN, KRAGEN, VELLEN, VOSSEN. BONTMANTELS Betrouwbaarste- en Goed koopste adres Hoofdkantoor: Coornhertiaan 3 AMERSFOOMSQf DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amerstoort 1.95; per maana 0.65; per week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. .Binnenland .rancc per pos» per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 IPOSTREKLNING 47910 TELEFOON INTERC. 513 i PRIJS DER ADVERTENTIEN van 4 rcSels 1 **05 met begrip van een uew. snummer elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertentièn voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, e'ke rege' meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Eewijsnuminer extra f C.05 PARIJS, 25 September (Reuter-A.N.P) Het Fransche parlement is voor 28 September a.s. bijeengeroepen. De Beurs zal tot Dinsdag a.s. gesloten zijn. Vannacht zal te Londen, New-York en Parijs tegelijk een nota worden gepubliceerd inzake een monetaire entente. 's-GRAVENHAGE, 25 Se^ember In ver band met de zich opnieuw openbarende beweging op de wisselmarkt deelt de regeering mede, dat zij hare monetaire politiek onvera-Jerd hand haaft. De koers zou worden vast» gesteld op 100 per pond sterling New-York en Londen sluiten ook Naar verluidt zullen franc, dols lar en pond sterling binnen een zekere limiet worden gestabili* seerd. De koers van de franc zal dan worden vastgesteld op 100 franc per pond sterling. (Tot nu toe bedroeg de koers Van de franc in Londen omstreeks zevcn;enszeventig). PARIJS, 25 Sept. Hedenmiddag zijn de leden van de commissie van finan ciën in de wandelgangen van de Kamer bijeengekomen. Zij achtten het waar schijnlijk dat de commissie binnenkort bijeen wordt geroepen om de maatrege len van den ministerraad tot verdedi ging van de franc te bespreken. In verhand met de besprekingen in den ministerraad is het niet mogelijk dat Blum nog hedenavond naar Genève kan vertrekken, zooals eerst was besloten. Drie maanden onders handeld Reeds drie maanden is tusschen Frankrijk, Engeland en de Ver. Staten onderhandeld over een wereld-prijsni veau. Thans rest nog te weten, in welke mate de regeeringen van Engeland en Amerika de Fransche regeering de ver zekering hebben gegeven, dat nieuwe depreciatie van hun deviezen niet zal volgen. Londen en NewsYork sluiten ook PARIJS, 25 Sept. (Reuter-A.N.P.) De financieele commissie uit de Kamer zal Zondagmiddag bijeen komen. De Kamer zal Maandagmor gen om negen uur bijeenkomen. De wisselmarkten van Parijs, Londen en New York zullen Zater dag en Maandag gesloten zijn. Het Engelsche stand punt Een tc Londen gepubliceerd offi cieus communiqué doet mededee- ling van de besprekingen, die de laatste dagen hebben plaats gevon den tussdhen de Britsche. de Ame- rikaansche en de Fransche regee ring, nadat deze laatste op de moge lijkheid had geduid, dat zij tot een herziening van de waarde van de franc zou besluiten. In liet communiqué wordt o'.a. gezegd dai de Brjtsche regëèring in geen en kei opzicht verantwoordelijk is voor de monetaire maatregelen, die de Fran sche regeering besloten heeft voor t stellen. De besprekingen hadden be trekking op de houding, die de Britsche regeering zou aannemen ingeval eener herziening van de waarde van den franc. Noodzakelijkerwijze zijn deze he sprekingen beperkt tot de drie landen die op het oogenblik de internationale centra van financieele transacties zijn. Geen enkele wijziging van de Britsche monetaire politiek vloeit eruit voort. Het pond sterling zal een vrij devies blijven, dat niet aan het goud of aan eenig ander devies is gebonden. Wij willen, aldus gaat het communi qué voort, duidelijk doen uitkomen, dat de Britsche regeering niet opzettelijk als tegenmaatregel tegen de door Frankrijk voorgestelde monetaire maat regelen het pond sterling zal deprecice- ren. Hel communiqué besluit met er op te wijzen, dat geen volledig herstel van den internationalen handel mogelijk is zonder geleidelijk loslating van het tegenwoordige contingenteeringsstelsel en van de controle op de wisselkoersen, en de Britscho rcgcering acht het van het grootste belang, dat alle landen zoo poedig mogelijk iets tot dit doel doen. Het officieèle bericht PARIJS, 25 Sept. Bij decreet van den Minister van Financiën zullen de effec ten- en goederenbeurzen vanaf heden tot een nader vast te stellen datum ge sloten zijn. Waarom de Fransche valuta aan pond en dollar werd gekoppeld Geen reden tot ongerustheid over.de devaluatie van den Franschen franc AMSTERDAM 26 Sept. In erband met de devaluatie van den Franschen franc heeft het A.N.P. hedenmorgen in verband met de mogelijke gevolgen van dit besluit voor de monetaire po» litiek van Nederland, geïnfor» meerd naar de mcening ten deze ran den president van de Neder» landsche Bank, Mr. L. J. A. Trip. Mr. Trip verwees- ten deze naar de verklaring, welke door de Ne» deriandsche regecring is afeelegd en welke inhoudt, dat de Neder» landsche monetaire politiek o n» veranderd blijft. Mr. Trip voegde hieraan toe dat er, gezien zijn overtuiging op kan worden gerekend dat het Nederlandsche publiek ook dit» maal zal blijk geven van een ver» standig reagecen on de "ebeurte» nis ten aanzien van de Fransche valuta cn dat er geen redenen ziin om zich ongerust te maken, mede ook vooral omdat de gevolgen van een devaluatie van het Fran» sche bet-mlmiddel er reeds waren voo-dat de wiiz'Cin" in de mone» taire politiek zelf voltrokken werd. Toelichting van minister Vincent Auriol PARIJS, 26 Scpl. (Reuter). Te 1.15 uur hedenmorgen heeft de minister van financiën, Vincent Auriol, de journalis ten ontvangen en daarbij de volgende toelichtingen gegeven op de monetaire maatregelen der regecring: Na zijn dank te hebben uitgesproken aan de regeeringen te Londen cn Washington en meer in het hijzonder aan Morgenlhau en Neville Chamber lain, zeide de minister: De tot stand gekomen overeenstem ming is het gevolg van besprekingen, die onze regeering sedert Juni j.l. heeft gevoerd. Zij bevestigt do denkbeelden, die wij reeds voor dc beide kamers heb ben uiteengezet: geen eenzijdige deva luatie, welke slechts eeri vorm is van monetairen oorlog, en geen regeling zonder veiligheid, daar deze slechts een andere vorm van eenzijdige devaluatie is. De overeenkomst, die wij hebben gesloten, vormt den aanvang van een monetairen vrede, welke de voorwaarde is voor den economischcn en den menschelijken vrede. De overeenkomst tusschen de drie democratische regeerins gen waarbij zich weldra an* dere landen, met name BeL gië, naar bij mij vast staat, zullen aansluipen, zal door maatregelen onzer drie groo* te centrale banken worden voltooid en zal leiden tot een evenwicht van den e^onomU schen toestand. Hiertoe moesten wij echter onze munt aanpassen aan het peil van an deren. De internationale gevolgen heb ik u reeds uiteengezet. Het binncnlandschc gevolg zal zijn een herleving van ons bedrijfsleven en wij zullen dc inconve- nienten ervan trachten tot een mini mum te beperken. De regeering wenseht sociale onrechtvaardigheden Ie vermij den en socialen vrede te consolideeren. Om aan deze zorg van moieelcn aard het hoofd t° bieden, zal de regeering aan hel parlement voorstellen het goud tegen den dagkoers op tc ejSchcn, als mede maal regelen ten behoeve \an de kleine renteniers, oud-strijders en klei ne pensioentrekkers te nemen, alsook de loonen aan de kosten van levenson derhoud aan te passen. Zij zal alles doen om een ongerecht vaardigde prijsstijging te voorkomen en daarbij vooral gebruik maken van haar bevoegdheden op bet gebied der douanerechten. Ik ben er van overtuigd, dat deze op roep tot economischen vrede een die pen terugslag in de werld zal hebben. De regeering is ervan overtuigd, dat parlement en openbare meening met terzijdestelling van zorgen van binnen- landsch-politieken aard baar zullen hel pen in baar taak van economisch her stel en bij baar vredeswerk, om zoo doende de hoop der volken te bevredi gen. Amerikaansche inzichten In bevoegde kringen in Wallstreet be schouwt men het Fransche besluit tot liet instellen van een controle op goudbelalingen als een gedeeltelijke, restrictie op de goudbeweging, waardoor Frankrijk vernwijnt uit de ril van sla ten met een vrijen internationalen goudstandaai d Men neemt aan, dat de Fransche maal regel voorafgaat aan een formeel voorstel om de goudwaardc van den franc te herzien, welk voorsiel Maandag aan het parlement zal wor den voorgelegd Beslissend oogenblik voor den vrede Ik ben van meening, dat dit liet beslissende oogenblik zal zijn voor den wereldvrede, verklaarde Mor- genthau met een toespeling op dc devaluatie van den franc. De inter nationale monetaire stabilisatie is het fundament, dat gelegd moet worden, alvorens wij een duurza men vrede en een werkelijk her stel kunnen verwachten. Ik voorzie geen enkele wezenlijke wijziging in verband mei den dollar en het pond sterling en men spreke niet van een nco-devaluatie van den dollar. Morgentliau antwoordde bevesti gend op dc vraag, of de Vereenig- de Staten gebruik zouden maken van het stabilisaiiefonds. Belangrijke invloed op de evolutie der wereldeconomie De Duitsche ochtendbladen, die mel ding maken van dc maatregelen der Fransche regecring ten aanzien van den franc, hechten zeer grootc betceke- nis aan dc internationale monetaire overeenkomst, gesloten tusschen Frank rijk, Groot-Brittanniê en dc Verecnigdo Staten. Zij schrijven, dat dc Fransche regeering tot energieke maatregelen is overgegaan ter controlccring van dc do- viezenpositie cn tegen de ongeoorloofde kapitaalsvïucht Do Deutsche Allge- meine Zeitung schrijft: Het feit alleen, dat een verbond tot stand is gekomen tusschen do verdedi gers van twee monetaire systemen, zal een bcslisscndcn invloed hebben op de komende evolutie der wereldeconomie. Tot nu toe heeft de Bank van Enge land het beginsel van „de vrijheid van het pond" gehandhaafd togen elke offi- cieele stabilisatie. De nieuwe houding van de Bank van Engeland houdt reke ning met den binnonlandschcn politic ken toestand van Frankrijk. In den loop van het laatste onderhoud van Eden met Blum heeft Eden verklaard, dat Engeland ten zeerste geïnteres seerd is bij stabiliteit in de binnenland, sche politiek van Frankrijk. Het Duitsche blad herinnert cr aan, hoe omgekeerd in 19.11 de Rank van Frankrijk Engeland beeft geholpen. TITULESCU BUITEN GEVAAR ST. MORITZ. 26 Sept (Reuter). Vol gens het bulletin, dat de genecshceren gisle.cn hebben uitgegeven omtrent den gczondheidsloesiand van Titulescu zou deze aanzienlijk verbeterd zijn. Behou dens onvoorziene complicaties kan men den zieke buiten gevaar beschouwen Hij mag evenwel nog geen bezoek ont vangen. Amersfoortsche Huisartsen- Vereeniginq Zondag hebben dienst de volgende burgergeneesheeren: Kolk, Utrechischcweg 9 Tel. 579. Mcrtens zur Borg, Laantje 5 Tel. 1225 Schmelling, Fr. v. Blankcnheymstr. 6 Tel. 99S. Van de overige qeneesheeren heeft dienst dr. A. J. Schoo, Zwaanstraat 24 Tel. 773. Zondag en de geheele week 's nachts heeft dienst de anolheek Ittmann, Lan- pestraat 9 Tel. 164. Zondag hebben dienst de vroedvrou wen: Mevr. Daam, Puntenb.laan 21 Tel. 1852. Mej. v. d. Grient, Brecstraat 8b Tel. 189. ZINGENDE HERFSTTREK Wanneer de mahoniehout gekleur de beukenoten glinsterend door de bladeren naar beneden vallen cn de ruischende val der eikels de stilte verbreekt van de somtijds roerloos zijnde eikeboomen, die evenals de beukeboomen dit jaar zoo opmerke lijk veel vruchten dragen, dan is de zingende herfsttrek in vollen gang Na eenige weken van leegheid cn stilte in de natuur breekt plotseling het vogelkoor weer los. Zeker, de zang is niet zoo uitbundig en harts tochtelijk als in het voorjaar, maar desniettemin liefelijk cn gracieus. Het meest op den voorgrond treden de Roodborstjes, de sierlijk roodgebcf- te vogeltjes, die zulke prachtige groo- te oogen hebben. Reeds eenige weken orgelen zij hun liedje in de tuinen bi de van Persijnstraat en op hel Kerk hof achter Davidshof Maar waar la ten zij hun trillers niet hooren, hetzij bij boerderijen op den Heiligenberger- weg, den Hooglandsche-, Liendertsche- en Hoogeweg, hetzij in tuin cn bosch op onzen Berg en in Nimmerdor, waar zij hun nieuwe bivak hebben opge slagen, want de Roodborstjes, die hier den herfst verlevendigen met kleur en zang, moeten meestal Noordelingen zijn. Karakteristiek is het gesnikker van deze vogeltjes, wanneer zij ver ontrust worden of wanneer zij gaan slapen. En dan het liefelijk en zacht gezang van de gcel-groenachtige Titis en Tjiftjaf. De roerende strofe van hel lilisje en het innige gestamel van hel Tjiftjafje passen zoo volkomen bij hel prachtige herfstweer. Het is net alsol zij vóór hun vertrek naar de landen om de Middellandsche zee nog willen eindigen, zooals zij in Maart en April begonnen zijn. Men kan ze nu overal aantreffen, want bij onze broedvogels hebben zich talrijke doortrekkers uit het Noorden gevoegd. Maar als de Zanglijster achter Ran denbroek ingetogen zijn prachtige strofe ten beste geeft, ja, dan zou men uit louter aandoening en roman tiek met hem willen meezingen cn trekken, want het grootste aantal zoekt bij het korten der dagen Frankrijk cn Spanje op. Met de Merels doen zij zich te goed aan de zwart-glanzende bramen en oranje kleurige lijsterbessen. Men kan geen boschje ingaan of men hoort het getiek van de opvliegende lijsters Geen wonder is dit, want het aantal doortrekkers is niet gering. Ook niet te vergelen de onbestemde geluidjes van dc rondzwervende mce- zen, den klankvollen finterroep van het J-leggemuschje, het prettige ge babbel van de Rietzangers aan den liniedijk, den pittigen zang van den Winterkoning en niet het minst het levendige gekwetter van de spreeu wen, die zich in groot aantal te goed doen aan de Vlierbessen aan den Randenbroek er weg. V1RIDIS Dit nummer bestaat uit 4 bladen DIT BLAD HEEFT EEN DAGE LIJK- SCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN EXEMPLAREN iANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBLICITEITSWAARDE TOURNOOIVELD 4 DEN HAAG SPORT Welke club wint morgen? (Derde blad, pag. 2). Kovacs Lajos wint den Amersf. Dag blad-beker. (Tweede Blad, pag. 2). vv terverwachrinü Meegedeeld door hot K.N.M.I. te De Bilt. Zwakke tot matige N. tol W. wind, gc-dccltclijk bewolkt, waarschijnlijk weinig of geen regen in hei Zuiden, in het N. wellicht eenige regen, kouder dos nachts, overdag iets kou der. Ten kantore van de Nederl. Handel maatschappij AMSTERDAM, 25 September. Zooals reeds gemeld is, heeft Z.H. Prins Bernhard zijn werkzaamhe den bij de Nederlandsche Haudel- Maatschappij te Amsterdam aange vangen. Vrijdagochtend te tien uur arriveerde de vorstelijke sast in ge zeischap van zijn secretaris llir. Röell op het kantoor der maat schappij. waar hij door den presi dent-directeur mr. D Crena de longh werd verwelkomd. Na in dc directiekamer ontvangen te zijn, heeft de heer Crena de longh met den Prins een rondgang gemaakt door de verschillende afdeelingen van de Handelmaatschappij, tijdens welke de chefs der afdeelingen aan Z.H, werden voorgesteld Vooral de archief afrleeling trok de aandacht van den Prins Donderdag was por rondschrijven van de directie aan allo leden van het personeel der Nederlandsche Handel maatschappij medcdecling gedaan van het feit, dat Prins Bernhard met het doel economische studies te maken cenigen tijd op de bank werkzaam zou zijn De Prins zal tijdens zijn verblijf bi» de hank van de .chef- der afdeelingen alle henoodigde inlichtingen ontvangen terwijl tevens in het rondschrijven me Hoogste barometerstand 769.5 te Stor- noway. Laagste 711.8 te Helsingfors. LANGESTRAAT <9 TEL. 190 Veranderen en Repareeren van dedceling wordi gedaan ook andere in lichtingen ie verstrekken. In de circu laire wordt tevens vermeld, dat wan neer dc Prins zijn werkzaamheden zal hebben aangevangen het werk normaal zal worden voortgezet. Voor Prins Bernhard is op de dircc- tie-afdeeling een speciale werkkamer ingericht Vrijdagmiddag om half vijf vertrok de Prins weer en werd afge haald door zijn secretaris. Toen hij in zijn auto stapte ging er uit het talrijke publiek, da' zich bij den hoofdingang had opgesteld een luid hoera op. VLIEGTUIG OMLAAGGESTORT IIYERES, 26 Sept. (Reuter). Een toestel van het vliegtuigmocdorschip Benin is gistermiddag hij het starten in zee gestort. Een luitenant-vlieger is hierbij verdronken. 1111 EXPOSITIE Damesen Kinderconfectie - Arnh. weg 26 I

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1936 | | pagina 1