DE EEMLANDER Prinses en Prins danken DEBAT IN FRANSCHE KAMER INCIDENTEN IN CHINA TAXIDIENST (1830 TEL. 1850 1093 Blum's beleid gelaakt Auriol heftig aangevallen Nic. Bovée :e Licht op LUYCX Dinsdag 29 September 1936 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 35e Jaargang No. 78 ENTENTES ZIJN ONMISBAAR" JAPANNERS HET SLACHTOFFER Geen prijsstijging der eerste levensmiddelen Betrouwbaarste- en Goed koopste adres Hoofdkantoor: Coornhertlaan 3 7 uur 12 min. STOFFEN- en MODEHUIS AMER SFQGKT3 tfi DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per o maanden voor Amerstoort 1.95; per maand 0.65; per week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland trance per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 4 r«g*ls 1«05 met inbegrip van een i>ewi,snummer elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertentièn voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, eJke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 Ingezetenen in alle deelen des rijks, Gij allen, die op deze wijze met onze verloving hebt medegeleefd, als gij hebt gedaan. Ik heb mij nooit nog zoo verrassend dicht bij een ieder, die ik nu aanspreek, gevoeld, als in dezen tijd van vreugde, die gij met ons ge deeld hebt, en dat in 't bijzonder door op zulk een menschelijke, broederlijke en zusterlijke wijze mee te leven in ons geluk. Er zijn hier door banden gelegd, die van onvergankelijke hoedanigheid zijn. Wij hebben verbijsterd van ontroering gestaan en dat talrijke malen opnieuw over de afmetingen, die de algemeene vreugde, juist over ons persoonlijk geluk, heeft aangenomen. Een schooner welkom hadt gij waarlijk nooit mijn aanstaanden man kunnen bereiden. Mag ik langs dezen weg tevens mijn dank betuigen voor de ontel bare schriftelijke en telegrafische gelukwenschcn, die wij samen, of ik alleen, ontvingen. Gaarne zouden zij ook schriftelijk beantwoord zijn, indien het mogelijk was geweest, doch dit geeft mij het voordeel, u persoonlijk te kunen toespreken en mijn dank te uiten voor de be woordingen waarin uwe wenschen waren vervat en waarin wij de hartelijkheid, die ze had ingegeven, zoozeer hebben gewaardeerd. Wanneer ik thans een woord van dank tot u moet richten, kan ik alleen zeggen: ik dank u, dat gij ons zoo gelukkig hebt gemaakt. De gloedrijke glans, waarmee gij onzen verlovingstijd hebt beschenen, zal onze herinneringen steeds blijven overstralen. Prins Bernhard sprak hierna als volgt Ook mij is het een behoefte persoonlijk uiting te geven aan de dankbaarheid van het Nederlandsche Volk voor de overstelpende be wijzen van deelneming waarvan ik vervuld ben, in ons groote geluk. Talloos zijn de gelukwenschen die wij mochten ontvangen, van open bare lichamen, corporatiën, vereenigingen en particulieren, zoodat het ondoenlijk is om ieder afzonderlijk onze diepgevoelde erken telijkheid uit te spreken. Het moge minder formeel zijn, maar het gesproken woord gaat meer rechtstreeks van hart tot hart. Mag ik mij dus van schriftelijke dankbetuigingen ontslagen rekenen en nu weer aan den arbeid gaan, aan mijn economische studiën van Nederland en speciaal van zijn overzeesche gewesten. Moge ik ook een beroep doen op de ingezetenen van Amsterdam om bij de uitvoering van dezen arbeid geen notitie van mij te nemen en mij als ieder ander rustig en ongestoord mijn werk te laten ver richten. Als gij mij daarin ter wille zijt heb ik een reden tot dankbaarheid meer jegens u. Kritiek op het monetaire wets* ontwerp der Fransche regeering Overeenstemming met de linkergroepen Na de hervatting van de Fransche Kamerzitting om half tien werd giste ren het woord gevoerd door den on- alhankelijk-repubiikeinscheii afgevaar- digde Ferdinant .Laurent, die de mone taire operaties der regeering critiseer- de. Niet de techniscne positie van Frankrijk, aldus spr., heeft de regeer- ring er toe gebracht de munt de deva- lueeren, doch do onmogelijkheid om een in evenwicht zijnde begrooting in te dienen. Na Laurent spraken de tot de oppo sitie behoorende oud-minister Thellier en de radicaal-socialist Rethore. Do kamerleden worden rumoerig en daar het tumult voortduurde, schorste .voorzitter Herriot de zitting om 11.05. Thellier (links-republ.) verklaarde gsieren in dc Kamer, dat het land een nieuwe inflatie vreest. De methodes der regecring zijn slecht en haar poil- tiek heeft gefaald. Toch heeft de oppo sitie de proefneming der regeering niet tegengewerkt. De radicaal-socialist Rethore, die daarna sprak, stelde voor, „de ware heeren van dit land te laten betalen; de 200 families" hetgeen den spreker een ironisch applaus der rechterzijde bezorgde. Toen het tumult aanhield, verklaar de Herriot niet te kunnen toelaten, dat écn debat van zoo grooten ernst werd gevoerd in een sfeer van wanorde. Der halve schorste hij de zitting. Kort na de schorsing vervolgde Re thore zijn rede. Hij verklaarde slechts voor het regeeringsontwerp te zullen stemmen, indien het een heffing op groote vermogens zal omvatten. Vervolgens beklom de communist. Ducles het spreekgestoelte. Deze ver klaarde, dat z.l. de devaluatie niet on vermijdelijk was. Naar zijn meening heeft de deflatie tot devaluatie geleid. Duclos betreurde het, dat de regeering geen heffing op de groote vermogens heeft ingesteld. Spr. deelde mede, dat de communisten voor de devaluatie zullen stemmen, doch somde daarbij een aantal wenschen der communisten op, o.a. dat de looncn der arbeiders worden verhoogd, indien de kosten van levensonderhoud toenemen, welke op somming de rechterzijde een ironisch applaus ontlokte. Duclos besloot met maatregelen tegen de „oproermakers" te eischcn. alsmede krachtige beslis singen om de sociale wetten te doen eerbiedigen. Nadat talrijke afgevaardigden op be ëindiging der discussies hadden aange drongen, stemde de Kamer te 1 uur algemeene behandeling van het mone taire ontwerp. Daarop ontspon zich een debat over een ingediend verzoek inzake artikels- gewiize stemming over het ontwerp, waartoe tenslotte met 344 tegen 246 stemmen besloten werd. Daar gisteravond overeenstem ming werd bereikt tusschen de lin kergroepen en Blum over een nieuwen tekst ter vervanging van de artikelen betreffende de glijden de loonschaal, waarbij de regeering volmachten worden verleend, ten einde de koopkracht van den franc te handhaven, zijn de voornaam ste bezwaren tegen het monetair wetsontwerp uit den weg geruimd. AANVULLINGSBEGROOTING BATAVIA, 29 Sept. (Aneta). Bij den Volksraad is ingediend de derde aan- vullingsbegrooting van het departe ment van oorlog, waarbij voor 1936 ten behoeve der versterking van het artil- leriematericel, met name voor de uit breiding van de luchtafweerrniddelen, dc automatische wapens, de mechani seering van legeronderdeelen, vermeer dering van oorlogsvoorraden (n.l. munL tie etc.), een nieuw crediet van 3.895.900 wordt aangevraagd en 'voor de genie, zulks in verband met de aan schaffing van luchtrloelzoeklichten etc., een bedrag .van 766.500. Verschillende valuta's wor* den voortaan op het pond sterling gebaseerd Fransche communisten tegen devaluatie PARIJS, 2S Sept. (Reuter-A.N.P.) De Fransche Kamer is heden in buiten gewone vergadering bijeen gekomen. De regeering cn de commissie van fi nanciën vroegen de directe beraadsla ging over het wetsontwerp inzake aan passing op monetair gebied. Jammy Schmidt, algemeen rapporteur, gaf een uiteenzetting van het ontwerp cn her innerde er aan, dat Poincaré niet al leen den frank op goudwaarde, maar ook in sterling-waarde vaststelde. Colomb (onafhankelijk radicaal der democratische linkerzijde) betreedt ver volgens het spreekgestoelte om de prealabele kwestie te stellen (motie om over te gaan tot de orde van den dag, zonder de aangelegenheid te behande len). Hij beschuldigt Blum er van den frank voor 50 pet. te hebben gesociali seerd. „De frank, aldus Colomb, kan geen weerstand bieden aan de socialis tische geste de uitgaven systematisch te vermeerderen en aan de kapitaalvlucht, welke het gevolg is der maatschappe lijke onrust." De rechterzijde applaudisseert, wan neer Colomb herinnert aan de beloften der regeering inzake een niet overgaan lot devaluatie. Colomb is van meening, dat de deva luatie een sluitende begrooting ver- eischt. Hij beschuldigt de regecring er van dit evenwicht te hebben geminacht (de rechterzijde applaudisseert). Op \erzoek van Vincent Auriol neemt Colomb de prealabele kwestie terug. Louis Marin (republ. federatie) betreedt dan het spreekgestoelte. Hij vraagt de terugwijzing van het wetsontwerp naar de financieele commissie. Hij is van meening, dat de Kamer onvoldoende tijd heeft om het ontwerp te bestudceren. Er wordt overgegaan tot stemming over het verzoek van Marin het ont werp naar de commissie terug te venvijzen. Dit verzoek wordt met 365 tegen 248 stemmen verworpen. In de namiddagzitting van de Kamer werd allereerst het woord gevoerd door den radicaal-socialist Bonnet. Hij zeide, dat zijn partij voor het regeeringsont werp zal stemmen, hoewel zij verschil lende reserves maakt. Vervolgens sprak oud-minister Ray naud, afgevaardigde der onafhankelijke radicale links-republikeinen. Hij be treurde, dat men zoo laat tot devaluatie heeft besloten. De deflatie is veroor deeld, aldus Reynaud, wij gaan thans onze laatste kaart uitspelen. Reynaud maakte de regeenng er op opmerkzaam, dat zij in haar ontwerp de prijsstijging aankondigt. Indien de regeering haar tegenwoordige politiek blijft volgen, zal zij het volgend jaar leeningen moeten sluiten. Na een pauze van een half uur nam de minister van financiën, Vincent Auriol, het woord. Hij verklaarde cr van overtuigd te zijn, dat hij zijn plicht heeft gedaan. Hij herinnerde er aan, dat een ernstige crisis indertijd dc de valuatie van lire, pond sterling en dol lar heeft veroorzaakt. Frankrijk paste te goeder trouw de politiek van deflatie toe; niettemin breidde de crisis zich uit tot het geheele economische leven. De regeering zoekt naar een middel om de goudafvloeiing te doen ophouden en streeft op economisch terrein naar in ternationale ententes, die onmisbaar zijn voor de waarborging van vrijheid en veiligheid van het land. Men kan ons aanvallen zeide de minister doch laat men geen aanslag op het openbare crediet plegen. Naar aanleiding van de persberich ten, volgens welke de bepalingen van een driemogendhedenaccoord Frankrijk zouden zijn opgelegd, verklaarde Auriol „De overeenkomst, gesloten door de drie groote bevriende mogendheden, werd geïnspireerd door groote bezorgd, heid voor de economische orde en den internationale vrede. Wij zijn er trotseh op, dat net geheim der onder handelingen zoo goed bewaard is ge bleven." De monetaire samenwerking tus schen de drie staten zal doelmatig zijn. „De samenwerking aldus de minister vormt een der mach tigste factoren ten aanzien van het economisch wereldherstel en de con solidatie van den vrede." De minister van financiën is er van o\ertuigd, dat de handel, de landbouw en de producenten zullen winnen bij de nieuwe maatregelen. De toestand is ge heel anders dan in 1928, en de deviezen zijn herleid met betrekking tot de we- reldprijzen. De binnenlandsche prijs wordt niet beïnvloed als door een inflatie en daar om zullen ongemotiveerde prijsverhoo- gingen worden voorkomen. De minister deelde verder mee, dat reeds Maandagochtend een aanzienlijke hoeveelheid baren goud aan de grens werd aangehouden. De rede van minister Auriol werd luide door de afgevaadigden van de linkerzijde toegejuicht. Na de rede word de zitting geschorst. Communisten tegen devaluatie De communistische Kamerfractie heeft na afloop van haar vergadering een communiqué gepubliceerd waarin onder meer gezegd wordt, dat verschei dene leden het betreuren, dat het volksfront in plaats van te werken aan de verwezenlijking van zijn program, tot devaluatie is gekomen. De fractie heeft eenstemmig besloten actief tus- schenbeide te komen, opdat dc heil- looze gevolgen der devaluatie niet wor den afgewenteld op de arbeidende klasse en om het bedrijf der speculan ten to verhinderen. Aan verschillende leden werd opgedragen, amendementen in te dienen, ten voordeele van arbei ders, handwerkers, oudstrijders, werk- loozen, kleine renteniers enz. Do frac tie besloot het volksfront in stand te houden om de belangen van het volk te beschermen. In de wandelgangen van de Kamer werd opgemerkt, dat, naar het schijnt, de communisten het monetaire wets ontwerp slechts zouden aanvaarden, in dien aan verscheidene hunner eischcn werd tegemoet gekomen. Tijdens de pauze in de zitting van de Kamer zijn besprekin* gen gevoerd tusschen de vers tegenwoordigers der linkers groepen en Leon Blum die ges leid hebben tot de opstelling van een tekst, waarbij de res geering buitengewone vols machten worden verleend om te strijden tegen een stijging der prijzen en om alle andere maatregelen te nemen, die zij noodig acht voor het welslas gen der monetaire operatie. Na de vertegenwoordigers van de C.G.T. hebben ook de communisten zich in principe met dezen tekst ac- coord verklaard. Men achtte het waarschijnlijk, dat de besprekingen van het monetaire wetsontwerp thans een vlotter verloop zullen hebben. Centrale comité der rijks bank bijeen Het ccntralo comité der rijksbank is tegen Woensdag 30 September des mid dags om vier uur bijeengeroepen, om kennis te nemen van een verklaring van den president der rijksbank, Schacht. Er is geen sprake van wijziging in de Duitsche valutapolitiek. De Turksche regeering heeft het pond sterling tot basis gesteld van haar de viezen en de koopprijs van den piaster gesteld op 635 per pond cn de verkoop prijs op 638 per pond sterling. Grieksche valuta voor taan op pond gebaseerd Tengevolge van de devaluatie van den franc heeft de Nationale Bank van Griekenland in overeenstemming met dc regeering besloten voortaan niet meer den Zwitserschen frank, maar het pond sterling als basis voor de valuta te beschouwen. De drachme is dus gealignecrd aan het pond sterling. Dc inkoopsprijs van het pond zal steeds door den gouver neur van dc centraio bank worden vast gesteld naar de behoeften der natio nale economie. Er is een marge met een minimum van 510 drachme en een maximum van 550 drachme. Mot in gang van Maandag is de inkoopprijs van het pond vastgesteld op 546 drach me. De Hongaarsche nationale bank heeft de noteering van een koers voor Zwit- sersche franccn opgeschort. De Italiaansche beurzen zullen tot 1 October gesloten zijn. Slechts do liqui datie-operaties aan het einde der maand zijn geoorloofd. De Bulgaarsche minister van finan ciën heeft tegenover het blad Dness ver klaard, dat de devaluatie van den franc geen gevolgen voor de waarde van de Bulgaarsche munt zal hebben. WERELDGEBEUREN Tokio, door Washington en Londen gewaarschuwd, treedt zeer gematigd op UIT den aard der zaak zijn de be trekkingen tusschen Nanking en Tokio er niet beter op geworden, sinds te Sjanghai van Chineesche zijde een aanval is gedaan op Japansche ma trozen, van wie enkele werden gewond en één zelfs werd gedood. Overigens staat deze buitensporigheid niet op zich zelf: binnen betrekkelijk korten tijd hebben er tal van incidenten plaats ge had, waarvan Japanners het slachtoffer zijn geworden. Terwijl bij vroegere ge legenheden dergelijke gebeurtenissen voor Japan welkome aanleidingen wa ren om forsch tegen China op tc treden en b.v. Chineesch gebied te bezetten, legt Japan den laatsten tijd een gema tigdheid aan den dag, die alom de aan dacht trekt. Natuurlijk heeft Japan om prestigeredenen wel troepen versterkin gen gezonden naar zijn concessie te Sjanghai, maar overigens heeft het op treden der Japanners niet in het minst een excessief karakter gedragen. De onderhandelingen, die sinds eenigen tijd tusschen China en Japan worden ge voerd, teneinde tot een definitief verge lijk te komen en alles uit den weg te ruimen wat beide landen verdeelt, zijn na de jongste incidenten geenszins af gebroken: zij worden nog steeds voort gezet. Wel ligt het voor de hand, dat Japan genoegdoening zal eischen, nu op Chineesch gebied verschillende zijner staatsburgers zijn gedood of gedeerd en ook is reerls in een protestnota, gericht tot de Chineesche regeering, de laat ste verzocht zoodanige maatregelen te nemen, dat in den vervolge lijf en goed der Japanners in China niet meer ge vaar loopen. Tot een explosie is het in middels niet gekomen. Veler aandacht heeft het getrokken, dat van Japansche zijde in den laatsten tijd er vooral op wordt aangedrongen, dat bij de besprekingen, die Japan met China voert, Tsjang Kai Tsjek, die de feitelijke leider der centrale regeering te Nanking is, persoonlijk zal worden betrokken. Met zekere spanning zit men van Japansche zijde te wachten op den terugkeer van Tsjang Kai Tsjek, die op het oogenblik te Kanton vertoeft, waar hij dc positie zijner regeering tegenover de Zuid-Chineesche afscheidingsgezin- den heeft verstevigd en waar hij ook het incident van Pakhoi heeft bijgelegd en wel derwijze, dat dc Japanners geen gelegenheid kregen om gewapender hand in te grijpen. De Japanners gaan blijkbaar uit van de overweging, dat met Tsjang Kai Tsjek persoonlijk wel valt te praten, maar dat er bepaalde Chineesche regee- ringskringen zijn, die er voortdurend op uit zijn Japan den voet dwars te zetten en die kunstmatig een anti-Ja- pansche stemming in het leven roepen. Aan de actie dezer kringen schrijven dc Japanners dan ook de groote reeks in cidenten van den laatsten tijd toe. In China zelf huldigt men hier cn daar de opvatting, dat de buitensporigheden, waarvan Japanners den laatsten tijd herhaaldelijk het slachtoffer werden, moeten worden geweten aan een ge heime actie van malcontenten onder de Chineesche generaals, die twee vliegen in één klap pogen te slaan: zij probee- ren èn Tsjang Kai Tsjek op deze wijze onaangenaam te zijn èn hun haat je gens de Japanners te uiten. Bij vorige gelegenheden hebben de Ja panners meer dan eens ervaren, dat het zeer moeilijk was met Chineesche on derhandelaars schikkingen te treffen, die op den duur houvast boden. Van daar het verlangen der Japanners thans met Tsjang Kai Tsjek zelf een accoord tot stand te brengen, daar zij feitelijk alleen in den werkelijken leider der Chineesche regeering vertrouwen schen ken. Overigens schijnt de bijna opzienba rende gematigdheid der Japanners te vens verband te houden met internatio nale stappen, die te Tokio zijn gedaan. Men heeft Japan zoowel van Ameri kaansche als Engelsche zijde te ver staan gegeven, dat niet gedoogd zo worden, dat Japan zich opnieuw ha- delingen veroorloofde, die de onaflv kelijkheid van China opnieuw zond aantasten, nadat China's integriteit het jongste verleden reeds zoo dikwi door Japan is geschonden. De taal v Washington en Londen heeft blij baar zooveel indruk gemaakt, dat Jape thans alle sensationeele stappen achter wege laat en langs den weg van vreed zame onderhandelingen poogt epn ac coord tot stand te brengen met Tsjang Kai Tsjek. DE PETITIE-SOETARDJO BATAVIA, 29 Sept. (Aneta). Nadat de heer Soetardjo in den Volksraad nogmaals de aanneming van zijn pe titie inzake de zelfstandigheid van Ncd.-Indië bepleitte, en nadat sommige leden hun stem hadden gemotiveerd, werd het voorstel met 26 stemmen voor en 20 stemmen tegen aangenomen. Voor het voorstel stemden een deel der leden van de nationale fractie, de leden van het Indo-Europeesch Ver bond, behalve mevrouw Razoux Schultz, de leden van de P.E.B., het Arabische lid, en de heer Kok Wat Tiong. 's*GRAVENHAGE, 29 Sep* (ember. Gelijk men weet, wor* den de prijzen van een aantal landbouwproducten, die tot de eerste levensbehoeften behooren, uit bet landbouwscrisisfonds ge* steund. Aan de landbouwers is voor deze producten door de re* gcering een richtprijs gegaran* deerd. Deze richtprijs bestaat uit den wereldprijs vermeerderd met een daarop uit het landbouw*cri» sisfonds gegeven toeslag. Nu dc wereldprijs in Nederland door het verbod van gouduitvoer is ge» stegen, bestaat bij verschillende artikc'en de mogelijkheid den toe* slag uit het landbouw»crisisfonds te veriaeen. zonder dat dc richt* prijs, welke dc boeren ontvangen, wordt aangetast. In verband hiermede kan wor» den medegedeeld, dat o.a belang* rijke eerste levensmiddelen als brood, aardappelen, boter, melk cn consumptie=zetmeelen, geen prijsverhooging zullen ondergaan. r EEN VECHTPARTIJ MET FASCISTEN LONDEN. 28 September. (D.N.B.) Tc Leeds hebben gisteren ernstige bot singen plaats gehad tusschen fascisten en andersdenkenden. Dc fascisten wer den met stccncn bekogeld en sir Os wald Mosley, dc leider der Britsche fascisten, werd door conige stcenen in het gelaat getroffen. Toen do politie ter plaatse aankwam, vluchtte do me nigte, waarbij eenigo vrouwen onder den voet werden geloopcn. op andere pagina's STADSNIEUWS Feest in het Soesterkwartier. (Tweede blad, pag. 1), Lezing over Astrologie. (Tweede blad pag. 1.) Weerverwachting Medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt. Zwakke W. tot N. wind, nevelig tot licht bewolkt, weinig of geen neerslag, weinig verandering in temperatuur. Hoogste barometerstand 771.9 te Ma- linhead. Laagste 753.8 te Ingö. LANGESTRAAT <9 TEL, 190 GROOTE VOORRADEN Wollen, Ziiden en MANTELSTOFFEN. Voorloopig geen prijsverhooging.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1936 | | pagina 1