TAXI-DIENST FEL DEBAT IN SENAAT 4000 EXEMPLAREN 1830 1850 1093 Monetair wetsontwerp in zijn geheel aanvaard VERKLARING VAN SCHACHT Duitschland wil meewerken Nic. Bovée Belangrijkste Licht LUYCX Donderdag 1 October 1936 Uitgave; VALKHOFF Co. Bureau; Arnhemschepoortwal 2a 35e Jaargang No. 80 „EEN POLITIEK FAILLISSEMENT" HET ZEEGEVECHT BIJ TARIFA „Op den goeden weg" PRINSES EN PRINS OP SPERWERSHOF VAN LANDLOOPER TOT PRESIDENT? Dit nummer bestaat uit 2 bladen Betrouwbaarste- en Goed koopste adres Hoofdkantoor: Coornhertlaan 3 TEL. 7 uur 7 min. STOFFEN- en MODEHUIS POLEN WACHT AF AMERSFÖORTSOi DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS t*1 J maanden voor Amersioort 1.95; per maand 0.65; per PRUS DER ADVERTENTIEN van l~~' rc8els 1 mct inb«gr»P cc» «.ew.,snummer --week met gratie verzekering tegen ongelukken) t 0.15. TYf? T? A T^T"YT?TY elke regel meer f 0®5 Liefdadigheids-advertentiën voor de Binnenland prance per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 I #1 y I y i ^1 I /(r\ I I J§ /I-W helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Eewijsnummer extra f C.05 Caillaux spreekt van deflatie onder het mom van devaluatie Auriol verdedigt zijn beleid PARIJS, 30 Sept. (Reuter). In de zitting van den Senaat heeft de rapporteur van dc senaatscommis sie voor financiën, Gardey. het woord gevoerd over de devaluatie- maatregelen der regeering Hij merkte daarbij op, dat dc voorge stelde maatregelen geenszins een „monetaire aligneering" vormen, zooals die werd bepleit door Cail laux in 1925, waarbij de belangheb bende landen nauwkeurige verbin tenissen aan zouden gaan tot hand having van stabiele betrekkingen tusschen hun valuta's. De regeering heeft de devaluatie onontkoombaar gemaakt. In Belgie en Engeland zijn ter ver Snelling der saneering krachtige in krimpingen uitgevoerd, in het regee- ringsontwerp echter vindt men belang rijke uitgaven vermeerderingen. Boven dien bevat het ontwerp geen enkelen maatregel ter voorkoming van snelle stijging der kleinhandelprijzen. Deze overwegingen hebben dc senaats commissie bij haar onderzoek geleid. Zij kan met eenige onderdeelen vrijwel accoord gaan, maar vraagt den senaat andere artikelen van het ontwerp, be trekking hebbende op de z.g. sociale maatregelen, daarvan los te maken. „Een faillissement" De onafhankelijke afgevaardigde der Techterzijde Lemery verweet de regee ring, dat zij beeft gezegd niet tot de valuatie te zullen overgaan. Men heeft gesproken over een algemeene staking voor het geval, dat de regeering van het Volksfront zou worden omverge worpen. Gelooft de regeering. aldus Le mery, die eenige malen door de afge vaardigden der rechterzijde wordt toe gejuicht, dat wij voor bedreigingen zul len wijken? „Indien de C.G.T. zou trachten haar bedreigingen ten uitvoer te leggen, zou den wij voldoende kracht vinden om de legale machtsmiddelen te verwezenlij ken en dc samenzwering te breken De devaluatie zou 22 milliard opleveren, maar er blijft slechts negen milliard beschikbaar en gij zijt 19 milliard aan de bank schuldig. Men zou op dien ma nier iedere drie maanden moeten deva- luceren". In dit verband verweet Lemery de regeering. dat zij geduld heeft dat de werkplaatsen werden bezet „Dat vervreemdt degenen van u, wier hulp en medewerking gij het meest noodig hebt. Uw politiek is gefailleerd en men vertrouwt de li quidatie van een faillissement niet toe aan den failliet." Lemery ver zoekt ten slotte de Senaat tegen het ontwerp der regeering Blum zijn stem te willen uitbrengen. De spr. werd luide toegejuicht door de rech terzijde, het centrum en verscheide ne banken van links. 'Auriol verdedigt zijn beleid Nadat Faurcadc (Republ. Unie) ver klaard had, dat zijn fractie niet voor het regeeringsontwerp zal stemmen, be trad de minister van financiën Auriol het spreekgestoelte. Auriol zeide o m.. dat. hij noch het gevoel had ccn fout te hebben begaan, noch een gevoel van zwakte ondervond. Ilij nam ten volle de verantwoordelijkheid voor de met moed genomen maatregelen en verklaar de zich boven de politieke hartstochten te stellen. De oorzaken der devaluatie gaan volgens spr. tot verscheiden jaren geleden terug. Men zegt ons. dat wij den buitenland- schen handel hebben kapot gemaakt Deze is evenwel geleidelijk sinds 1932 gedaald en het is niet onze politiek, al dus Auriol, die er de oorzaak van is. Er zou een autarkisch regiem noo.lig zijn geweest, dat evenwel moeilijk uit voerbaar zou zijn geweest voor Frank rijk. dat gewend is aan vrij betalings verkeer met het buitenland. Het economische welzijn, aldus b°* sloot Auriol, schijnt ons meer te ziLr» gelegen in een terugkeer tot de stabili teit en de nivelleering der wereldpnj zen, dan in een isolement. Het verwijt is, dat de door Engeland en de Vereenig de Staten aangegane verplichtingen on voldoende zijn geweest, doch dit is een miskenning der lovalileit van de Angel Saksische volken en van de wijze, waar op deze hun verplichtingen nakomen. Critiek van Ctlllaux Vervolgens nam Caillaux (Dem. lin kerzijde) het woord, die betreurde, dat Caillaux de norm der devaluatie in 1928 te laag is geweest. Door het verzet van het land en de onvoldoende maatregelen is de devaluatie fataal. De tot nu toe gevoer de politiek kan een politiek van rcflatie worden genoemd. Er zijn dertigduizend wcrkloozen bijgekomen. In feite keert men terug tot deflatie onder het mom van devaluatie, welke haar voor de be volking minder gevoelig maakt. Men moet het land de waarheid zeggen, an ders kunnen zeer ernstige gevolgen niet worden voorkomen. De Senaat heeft tenslotte met 141 tegen 125 stemmen het monetaire wetsontwerp in zijn geheel aangenomen, in den door de senaatscommis* sie van financiën opgestelden tekst. De algemeene besprekingen wor den hiermede gesloten, en overge gaan tot artikelsgewijze bespreking. Het eerste artikel is door den Se naat met 137 tegen 127 stemmen aangenomen. Ondanks het verzet der regeering heeft de Senaat met handopsteken ar tikel 13bis aangenomen, dat in de plaats is gekomen van art. 14 e.v. van den door de Kamer aangenomen tekst, en waarbij dc regeering wapens in han den worden gegeven om ongerechtvaar digde prijsstijgingen, waarvoor deva luatie als voorwendsel is aangenomen, tegen te gaan. Rede van Blum Toen het betreffende artikel in be handeling zou komen, nam Léon Blum het woord om eenige uiteenzet tingen van politicken aard to geven. Blum roerde daarbij de kwestie van de bezetting der fabrieken aan. „Wij zijn, zeide hij, geen regeering van onteiere ning. Moet echter het eigendomsrecht in de oogen van den wetgever zwaarder wegen dan alle gemeenschapsbelangen? Ik meen, dat het de plicht van een re geerder was, de stemmingen tot elkaar te brongen, en dat wij daarin .geslaagd zijn met vermijding van onder-Jruk kingsmaatregelcn. die tot een waren socialen oorlog zouden hebben geleid De premier besloot met de woorden: „Ik weet wel. dat gij de sociale wetten niet ten volle hebt goedgekeurd, en dat gij er slechts voor hebt gestemd óm niet in conflict te geraken met den volkswil, zooals deze bij de algemeene verkiezin gen tot uiting is gekomen. Zonder twij fel wenscht gij andere combinaties aan dc macht Dat is uw goed recht. Mijn plicht is het. u precies te zeggen, waar wij aan toe zijn. Het mislukken van de experimenten der regeering zou voor het land gevolgen hebben, waarvan de ernst u niet kan ontgaan." Aan het slot zijner rede zeide Blum: „De regeer)ng kan niet de verantwoor delijkheid aanvaarden voor dc dooi de senaatscommissie opgestelde tekst, en zij kan den Senaat niet verhelen, dat dez.e tekst niet door dc meerderheid der Kamer zal worden aangenomen. Niemand zal onder de huidige binncn- cn buitenlandsche omstandigheden eer der dan ik een conflict vreezen tusschen de beide Kamers of. indien geen com promis tot stand gebracht kan worden tusschen oen dezer Kamers en de re geering". Ondanks deze woorden van Blum heeft de Senaat echter het door de Senaatscommissie opgestel/le arti kel 13bis, dat in de plaats van dc ar tikels 1424 is gesteld, die van het monetaire ontwerp zijn gescheiden, met handopsteken aangenomen, en heeft daarop het ontwerp in zijn geheel aangenomen. Dc financieele Kamercommissie heeft den tekst van het door den Senaat aangeno men art. 13bis verworpen en art. 14 hiervoor weder in de plaats gesteld, onder handhaving van de artikelen die door den Senaat waren afge scheiden. Om kwart voor twaalf begon de Ka mer met de behandeling in tweede le zing van het monetaire wetsontwerp Er ontspon zich een korte discussie, in geleid door minister Auriol. die de Ka- pner om snelle behandeling van het ont werp verzocht. Bij het begin der arti kelsgewijze behandeling werd het eerste artikel met 343 tegen 218 stemmen aan genomen. De artikels 2 tot 13 werden aartgenomen in den door den Senaat goedgekeurden tekst. De artikels 14 en 15. die door den Se naat waren afgescheiden, zijn in over eenstemming met den wensch der re geering in den tekst van de Kamer ge handhaafd. De Spaansche regeering zal te Madrid een systeem van kaarten voor levensmid. delen invoeren Uit Gibraltar wordt vernomen, dat het allen schijnt heeft, dat tengevolge van het zeegevecht van Dinsdag j.l. tie straat van Gibraltar wordt beheerscht door de rechtschen. Woensdag patrouil leerde dc kruiser Bal ca res, welke de zijde der nationalisten heeft gekozen, tusschen Tanger en Tarifa, terwijl de Almirante Cervera tusschen Ceuta en Gibraltar hoen en weer voer. Radio Sevilla deelde mede. dat sedert het innemen van Toledo dc regecrings- troepen geen centrum voor munitie aan maak meer hebben. Het zeegevecht in de straat van Gi braltar zou het gevolg zijn van een po ging van de rcgcenngsschepcn, die iaar dc Cantabrische kust wilden doorbre ken om de blokkade van Santander en Bilbao te breken. Aan de fronten was Woensdag weinig activiteit merkbaar. De posities werden versterkt voor de komende actie. Bilbao is opnieuw gebombardeerd. Radio-Sovil- la besloot met den oproep aan alle „rc- quetes". die in reserve zijn gehouden te Sevilla. zich in den middag met hun bewapening te melden bij dc autoritei ten. Levensmiddelenkaarten De regeering te Madrid heeft beslo ten een systeem van kaarten voor de levensmiddelen in te voeren met ingang van half October. Van de acht piloten, die men ver leden week nog te Madrid zag, is thans geen een meer over. Drie zijn omgekomen, drie zijn ernstig ge wond, een is herstellend te Valen cia en de laatste is naar Parijs ver trokken. Volgens moeilijk te controleeren ge ruchten zouden de regceringstroepen den aanval op Ovicdo zijn begonnen. Voorts wordt gemeld, dat de regeerings- troepen Monte Aragon hebben bezet, evenals Estrc Chotjuinto. Than6 zijn zij op weg naar Huesca. KAASPRODUCENTEN VRAGEN HOOGERE PRIJZEN GOUDA, 30 Sept, De bond van kaasproducenten heeft heden aan den minister van landbouw en visscherij het volgende telegram verzonden: „Vernemen van comité van graan handel, dat de regeering monopoliehef fing niet verlaagt, varkens-, kippen- en veehouders krijgen dus volle valutada ling te dragen, bovendien wordt bij varkens cn kaas prijsstijging door valu tadaling eveneens door de maatregelen der regeering tegengehouden. Dit schept een onrecht tegenover deze groepen, dringen met klem op directe wijziging aan." Bereid tot samenwerking met handhaving in volle waarde van eigen koopkracht BERLIJN, 30 Sept. (DiN.B.) lil dc zitting van de centrale commis- sie van de Reichsbank heeft de pre sident van de bank, dr. Schacht, een verklaring afgelegd over de Fransche nota, welke tegelijktijdig in Parijs, Londen en Washington, werd gepubliceerd inzake de deva luatie van den Franschcn franc. In het bijzonder is de aandacht ge wijd aan artikel 5 var) deze verklaring, waarin de medewerking van de overige mogendheden gewenscht- wordt geacht. In verband hiermede moet ook de Duit- sehe meening kenbaar worden gemaakt. De bedoeling van de drie mogendheden, welke in de. Verklaring kenbaar wordt gemaakt, n.l. bet behoud van den vrede, het in het leven roepen van maalre gelen, welke liet best kunnen leiden tot herstel van orde in de internationale economische betrekkingen en het voe ren van een politiek, welke gericht is op de ontwikkeling van don welstand der wereld en de verbetering van den levensstandaard der volkeren, Js in overeenstemming met het verlangen van den FOhrer en Rijkskanselier, die dit herhaaldelijk heeft gpzegd in zijn verschillende redevoeringen Evenwel moet er op worden ge wezen, aldus dr. Schacht, dat het economisch evenwicht ernstig is verstoord door de devaluatie van Engeland en de Vereenigde Staten. Dit zal evenwel de Duitsche regeering Dr. Schacht niet er van weerhouden, harerzijds alle pogingen te ondersteunen, welke, overeenkomstig de verkla ring van de drie mogendheden, ten doel hebben, meer en meer het hui dige contingenteerings- en valuta- contróle-systecm te verminderen. Aan de onzekerheid van den internationalen valutas toestand is evenwel door de Fransche devaluatie nog geen einde gemaakt. Het goudblok dat nog stabiliteit bood is verdwenen en een vaste vers houding is niet vastgesteld, noch tusschen de drie mos gendheden, noch tusschen de oude leden van het goudblok. Behalve in Duitschland en nog drie of vier andere landen, die vasthouden aan een principe, bestaat geen vaste verhouding meer. Duitschland wil even wel niet de maatregelen, xvelke Frank rijk gemeend heeft te moeten nemen, critisceren of storen, integendeel is het verheugd over de verklaring dat ge poogd zal worden de internationale be- talings-veiligheid te herstellen. Wat Duitschland hiertoe bij kan dragen, zal worden gedaan. De Duitsche regeering wil even wel het element van onzekerheid niet vergrooten, door devaluatie- maatregelen. Niet alleen het buiten land, doch ook de Duitsche arbeider spaarder moet er zeker van zijn, dat dc nat ionaal-socialistische regeering de Duitsche koopkracht in volle waarde wil handhaven. Deviezemsysteem onontbeerlijk Indien bij gevolg ook door Duitsche geïnteresseerden de wensch wordt ken baar gemaakt dc Rijksmark te deva- lueeren, dan wil Schacht daarop ant woorden, dat het deviezen-systeem door geen devaluatie uit den weg kan wor den geruimd. De moeilijkheden, welke zijn ontstaan door het verdrag van Ver sailles en de moeilijkheden om grond stoffen te verkrijgen dwingen lot dit systeem. Duitschland is zich bewust, dat de huidige internationale valuta toestand zware offers eischt van bet land, doch geen druk zal de Rijksre- geering er toe brengen iets te doen, wat tegen het belang is van het eigen volk. Daarentegen is de Rijksregeering steeds bereid deel te nemen aan internationale besprekingen om te komen tot een vrij internationaal economisch, en betalings verkeer. Ondertusschen zal Duitschland rustig de ontwikkeling gadeslaan en uit vrijen wil beslissingen nemen. Dank zij de deviezenmaatregelen heeft Duitschland onder het nationaal-soeialistisch bewind steeds een stabile positie gehad en deze zal worden gehandhaafd. Sir Henry Dctcrding over de monetaire maats regelen 's-GRAVENHAGE, 30 September. Een redacteur van liet Algemeen Ne- derlandsch Persbureau kwam tengevol ge van bijzondere omstandigheden in contact met Sir Henry Dctcrding cn heeft van deze gelegenheid gebruik ge maakt diens oordeel te vragen over de monetaire maatregelen dor regeering. „U behoeft mij eigenlijk niets te vra- een". aldus Sir Henrv. ..De heer Colijn heeft duidelijk znn meening gezegd en u kunt er zelf logische gevolgtrekking uit maken. Volkomen terecht heeft Minister Co- lijn er den nadruk op gelegd «Int wij onmogelijk alleen den strijd konden volhouden, nadat Zwitserland de sterkste van dc twee overgeblevenen, die nog het goudblok vormden dit ook verlaten had. Sir Henry Deterding Ik juich dezen gang van zaken toe. Dat de gulden niet onmiddel lijk gedevalueerd is. begrijp ik vol komen. Men kan niet. verwachten, dat dergelijke belangrijke beslis singen in enkele uren of dagen ge nomen worden. Laat men rustig de ontwikkeling der dingen afwachten. Dit staat vast: Nederland is nu weer een land geworden, dat mid den in de werkelijkheid staat. Na tuurlijk zijn wij er nog niet, maar voor de toekomst van ons land zijn wij op den goeden weg. Prinses maakte een auto. tocht door versierd 's=Graveland 's-GRAVELAND. 30 Sept. - De Prinses en de Prins zijn gisteravond omstreeks half acht per auto naar 's-Graveland gekomen en namen hun intrek op het landgoed „Sper wershof" van jhr. mr. Roéll. Vanmorgen vroeg vertrok de Prins met zijn secretaris per auto naar Amsterdam. Dc Prinses maakte een autotocht door het versierde dorp; waar heden en morgen ter eere van haar verloving nationale (eesten worden gehouden. Luide toegejuicht door de burgerij, vertrok de prinses, die in gezelschap was van drie hofdames, omstreeks kwart voor twaalf naar den Haag. Waarschijnlijk zal het vorstenpaar morgenavond weer Ie 's-Graveland zijn en zijn inlrck nemen in „Boe- kesteyn", waar ter ecre van den ver jaardag van jhr.mr. J. Roell een diner wordt gegeven. NEW VORK. 30 Sept. De com- munisti6che candiilaat voor het pre sidentschap, Browdcr, die zich op verkiezingstournooi bevindt, is bij aankomst te Terre Haute (Indiana) gearresteerd onder beschuldiging van „landlooperij". Het hoofd van de politie der 6tad verklaarde, dat hij Browder in ar rest zal houden, om hem te beletten in Terre Haute te spreken en om een verkiezingsvergadering \an do communieten (e verhinderen. „Zoo lang ik hoofd van dc politie van Terre Haute ben. zal hier geen lid van de communistische partij spre ken," verzekerde deze politie-chcf. DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJK- SCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBLICITEITSWAARDE TOURNOOIVELD 4 - DEN HAAG op aodere pagina's STADSNIEUWS Kinderfeesten in het Soesterkwarticr. (Tweede Blad, pag. 1). Weerverwachting Medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt. - Matige N. tot N.-O. wind, ge deeltelijk bewolkt, weinig of geen regen, iets koeler. LANGESTRAAT 49 TEL. 190 GROOTE VOORRADEN BONTKRAGEN en VELLEN Voorloopig geen Prijsverhooging. Voor VOSSEN zelfs extra lage prijs. Dc Poolsche regeering heeft dc mo netaire mautrcgelen van de verschil lende landen besproken en liet schijnt, dat Polen een afwachtende houding zal aannemen, zoolang dc toestand niet is opgehelderd. i)c financieele besprekin gen tusschen Frankrijk cn Polen, welke gevoerd worden overeenkomstig de ver hagen van Rambouillet, zijn, naar of ficieus wordt vernomen, voorloopig ge staakt. „Goniec Warszawski" schat, dat Polen 350 milliocn zloty heeft gewonnen door de devaluatie van Frankrijk, Zwitser land en Nederland, door vermindering van de Poolsche staatsschuld. In Ankara wordt bevestigd, dat Tur kije niet bet pond sterling aanneemt als basis voor zijn valuta. lederen dag op nieuw zal de koers van de Turksche alula worden vastgesteld overeenkom stig den vrijen goudprijs. Toonaangevende instanties van de Oostenrijkschc Nationale Bank verkla ren, dat, althans voorloopig, niet aan een devaluatie van den schelling ge dacht wordt. De Duitsche regeering heeft Woens dag de Üuitsch-Zwitsersche transfer- en fundeerings-overeenkomst van 17 April 1935 opgezegd. Tegelijkertijd verklaarde de regeering zich bereid niemve onderhandelingen te openen inzake een nieuwe overeen komst tot regeling van den kapitaal- dienst rnet Zwitserland. Dit opzeggen was reeds ter sprake gekomen in de onderhandelingen te Bern in Juni en Juli van dit jaar. De nieuwe Anienkaansche ambassa deur te Parijs, Bullitt, die Woensdag ochtend te Parijs is aangekomen, ver klaarde aan de pers, dat hij niet naar Frankrijk is gekomen, zooals het ge rucht gaat, om een wereldconferentie voor den vrede of een economische w e reldconferentie voor te bereiden. Hij heeft opdracht de vriendschap, welke reeds langen tijd tusschen Frankrijk en le Vereenigde Staten bestaat, te ver broeden cn te verdiepen. Deze vriend schap berust op de gelijke gevoelens voor vrede, democratie en vrijheid. De Fransche minister van buitenland sche zaken Delhos heeft Woensdag te Genève een bespreking gevoerd met zijn Spaanschen collega del Vayo.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1936 | | pagina 1