Sneltrein rijdt door een vuurzee FRANSCHE REGEERING HEEFT SUCCES 4000 Mijnwerkers DE EtMLANDEU Vrachtauto met gascylinders gegrepen Vele dooden in Palestina Monetaire wet in Kamer en Senaat Nederl. Indisch sportvlieger vermist Belangrijkste Nieuws Licht LUYCX opgesloten Vrijdag 2 October 1936 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 35e Jaargang No. 81 Een moedig machinist Dit nummer bestaat uit 2 bladen EXEMPLAREN op andere pagina's 7 uur 5 min. STOFFEN- en MODEHUfS AMERSföORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersioort 1.95; per maand 0.65; per 1 week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland ran cc per pos» per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers 1 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS DER AOVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een uew. snummef elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advcrtentiën voor d« helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f C.05 Ontzettend ongeluk op onbewaakten overweg te Berkum Een doode, twee gewonden ZWOLLE, 1 October. - Hedenavond is op den onbe» waakten overweg te Berkum, gemeente Zwollerkerspel, een zeer ernstig ongeluk gebeurd, dat groote afmetingen heeft aangenomen. Omstreeks zeven uur is daar namelijk een vrachtauto uit Zwolle, die beladen was met cylinders, gevuld met bu> ta=gas en op weg was naar Dalfsen. gegrepen door den sneltrein AmsterdamGro» ningen, welke om 17.08 uur uit de hoofdstad was vertrokken en om zeven uur Zwolle had verlaten. De gevolgen waren ontzet» Tend. Terstond na de botsing vlogen na melijk zoowel de locomotief als de auto in brand. De machinist stond temidden der vlammen, toen hij den trein tot stilstand moest brengen. Dank zij. een groote mate van te genwoordigheid van geest, slaag de hij daar evenwel in, doch toen waren zijn kloercn en die van den stoker reeds in brand geraakt, zoo dat beide mannen in een langs de spoorlijn iooponde sloot moesten springen om hun kleeren te doo- ven. Door reizigers zijn zij weer op het droge gebracht. Met brandwon den aan hoofd en handen zijn bei de mannen naar het Sophiazieken- huis te Zwolle vervoerd. De bestuurder van de vracht* auto, die, terwijl zijn kleeren brandden, uit de cabine werd ge* slingerd, was op slag dood. De auto is geheel vernield. Onder de reizigers brak na de botsing, die zeer hevig was, een paniek uit. Deze werd nog ver* ergerd, doordat door de ontplof* fende gascylinders ook de voorste wagons van den trein in brand Waren geraakt. Dank zij het krachtig optreden Van het treinpersoneel en de rei* zigers, die hun tegenwoordigheid van geest hadden behouden, kon# 'den allen echter in veiligheid worden gebracht. Mot geweldige knallen ontploften nog geruimen tijd de gascylinders. hetgeen tot ver in den omtrek hoorbaar was. Het treinverkeer was in beide rich tingen gestagneerd. De laatste wagons van den trein zijn door een locomotief naar Zwolle teruggebracht, waarheen ook de reizigers zijn vervoerd. Met man en macht wordt er thans aan gewerkt om het verkeer in één richting over één lijn gaande te kun nen houden. Op den overweg, waar het ongeval gebeurde, zijn reeds verscheidene onge lukken gebeurd, o.a. het vorige jaar toen er een auto met 18 kinderen door een passeerenden trein werd gegrepen en versplinterd. Persoonlijke ongelukken hadden toen echter niet plaats. Nader vernemen wij. dat de auto toe behoorde aan de firma Büttinger tc Groningen, die een filiaal heeft te Zwolle. Deze firma handelt in sanitaire artikelen en bouwmaterialen. De chauf feur van de auto is toen hij den over weg naderde nog gewaarschuwd door een wachtenden landbouwer uit Dalf sen, doch waarschijnlijk heeft hij deze waarschuwing niet opgemerkt. De auto reeds namelijk met volle vaart door en vervolgons tegen den met groote snel heid naderenden trein op Een hevige slag volgde. Het was het explodeeren de gas uit de cylinders Verschillende ruiten van woningen in den omtrek zijn door den luchtdruk gesprongen De chauffeur van de auto, de 44-jarige A. de Koning uit Nieuwerhoorn (Z H.) moet op slag dood zijn geweest. Zijn ver koold lijk is naast de spoorlijn gevon den. Moedig optreden De machinist en de stoker van den trein hebben zich zeer moedig gedragen. De eerste wist den trein namelijk niettegenstaande het feit. dat de locomotief een vuurzee was, binnen vijftig Meter tot stilstand te brengen. Beiden zijn daarop, zooals gezegd in een sloot gesprongen, waaruit zij even later door reizigers zijn gered. Bij een nabij wo* nenden landbouwer zijn de mannen van droge kleeren voorzien, terwijl hun daar on* middellijk de eerste medische hulp is verleend. Onder de passagiers brak onmiddelijk na de botsing een paniek uit, doordat de trein door een vuurzee reed, doch tot ernstige incidenten kwam het, door het koelbloe* dig optreden van degenen, die hun kalmte wisten te be* waren, niet. Door een locomotief van een hulp- trein, die terstond uit Zwolle naar de plaats van het ongeluk was gediri geerd, zijn de achterste wagons van den trein met de reizigers naar Zwolle gebracht. Hoewel het ongeluk wat do daarbij be trokken personen betreft, betrekkelijk gunstig is afgeloopen, is het wat aard en omvang aangaat, toch wel een der ernstigste geweest, die de laatste jaren bij Zwolle zijn voorgekomen. De locomotief van den trein is ern stig vernield, terwijl de goederenwagen en een personenrijtuig zijn uitgebrand, al deze treindeelen zijn uit de rails ge- loopen, waardoor ook het nevenspoor is versperd. De overige wagons zijn in allerijl van het brandende gedeelto af gekoppeld. Eenige treeplanken hadden reeds vlam gevat, maar men slaagde er in het vuur te dooven. De brandweer van Zwollerkerspel was spoedig mot do motorspuit ter plaatse en heeft het vuur in de laatste resten der vernielde wagons gedoofd. Om half elf was het treinverkeer in beide richtingen nog ge stremd. Het opruimingswerk stond onder lei ding van den stationschef te Zwolle, den heer P. Dekker. GRONINGEN, 2 Oct. Na de ernstige botsing, welke gisteravond op den on bewaakten overweg te Berkum, nabij Dalfsen, tusschen een vrachtauto, gela den met cylinders buta-gas en den snel trein AmsterdamGroningen heeft plaats gehad, tengevolge waarvan do vrachtautobestuurdcr werd gedood en de machinist en stoker van den trein ernstige brandwonden opliepen, heb ben wij hedennacht, nadat de trein om 1.05 uur het station Groningen was bin nengereden, een onderhoud gehad met den postconducteur. De man, die nog sterk onder den indruk was van het geen hij had meegemaakt, vertelde: „Als gewoonlijk was ik bezig met het sorteeren der poststukken, toen ik, het liep ongeveer tegen kwart over zeven, een hevige schok voel de. Ik greep mij vast aan de post zakken en zag dat vlammen sloe gen langs en tegen de ruiten, ge volgd door het geluid van hevige explosies. Toen ik in allerijl de deur opende, teneindo uit den wagen te springen, vlogen groote stukken hout en ijzer mij rakelings voorbij. Geen wonder dat ik dacht: jongens daar gaan we!" De trein stopte vrij wel onmiddellijk en door den schok viel ik en kwam aan den kant van den weg te liggen. Ik had mij niet bezeerd en keek om mij heen om te zien wat er gebeurd was. Onder de postzakken zag ik een groot brandend voorwerp lig* gen. Met nog iemand snelde ik er naar toe en zoo goed en kwaad als het ging kregen wij het bran* dende voorwerp onder de post* wagen vandaan en brachten het naar den kant van den weg, toen er op een s geroepen werd: „pas op, dat ding ontploft." Wij had# den het juist losgelaten, toen de groote cylinder, die naar later bleek met buta*gas gevuld was, onder een hevige knal uit elkaar vloog. Ik heb nog den machinist en den sto ker gezien, die met brandwonden over dekt waren. De stukken vel hingen aan hun handen en armen. Beide mannen leden veel pijn. Uit den aard der zaak heerschté er een groote verwarring, welke nog verergerd werd door do steeds weer voorkomende ontploffin gen. Overal lagen en stonden de reizi gers. Na een ingesteld onderzoek bleek wonder boven wonder niemand hunner gewond te zijn. De auto met de buta-gas cylinder? kwam uit Schiedam. Hij vervoerde on geveer een vijftigtal van deze cylinders. De wagen is geheel in vlammen opge gaan. De chauffeur is op slag gedood Toen ik de vlammen langs de ramen van mijn wagon zag lekken, kon ik niet denken er zoo goed tc zullen afkomen." De opruimingswerk* zaamheden Omtrent het ongeval op den onbe waakten overweg te Berkum bij Zwol le, vernemen wij nog het volgende: Doordat, zooals gemeld, de oprui mingswerkzaamheden gisteravond ter stond met kracht zijn ter hand geno men, slaagde men er in, omstreeks half twaalf, één lijn weer vrij te maken, zoodat, kort na dat tijdstip, het trein verkeer1 weer voortgang kon vinden. Sinds vanmorgen acht uur is ook de andere lijn weer vrij. Daar deze echter ernstig beschadigd werd over een afstand van ongeveer 300 Meter waren vrijwel alle bouten er af gewrongen, heeft het verkeer hierover thans met zeer beperkte snelheid plaats. Ons relaas van gisteravond behoeft in zooverre nog een verbetering, dat de auto, waarmede de aanrijding ge schiedde, niet toebehoort aan de firma Büttinger te Zwolle, doch aan de N V. Buta-gas te 's Grnvenhage, van welke zaak do firma Büttinger depAtihoud- ster is. Het slagtoffer, de 44-jarige A. de Koning uit Nieuwenhoorn in Zuid-Holland, was gehuwd en vader van één kind. De machinist, de heer Huisman, en de stoker, de heer Van Dijken, beiden uit Groningen, die thans nog in het Sophia-ziekenhuis te Zwolle worden verpleegd, maakten het hedenmorgen, naar omstandigheden, goed. Nieuwe onderhandelingen van Arabische zijde ingeleid JERUZALEM, 2 Oct, (Reuter). Tij- dens de gevechten, die Woensdag in Paltstina hebben plaats gevonden, zijn een oficier en twee soldaten van de Britsche luchtmacht gedood, terwijl twee soldaten en drie officieren van hetzelfde wapen gewond werden. De totale verliezen der Britsche strijd krachten in Palestina hebben van 19 April tot einde September 35 dooden en 162 gewonden bedragen. De totale ver liezen van Arabieren en Joden worden geschat op 315 dooden en 1314 gewon den. Deze cijfers zijn ontleend aan een officieel communiqué. Uit Jeruzalem wordt gemeld, dat Sjeik Kamal Kassab, een afgezant van koning Ibn Saoed, naar Egypte is ver trokken met den tekst van een docu ment, dat opgesteld is in overeenstem ming met het Arabische hooge comité. Het zou een tot de Britsche regeering gerichten oproep betreffen, waarbij zich volgens wel zeer optimistische ver wachtingen van het Arabische hooge comité in Palestina behalve koning Ibn Saoed wellicht ook de koning van Irak, de iman van Yemen en de emir van Transjordani zouden aansluiten. GENERAAL VON ARNIM f MAAGDENBURG, 2 Oct. (D.N.B.). - In den ouderdom van bijna 85 jaar is gisteren generaal Sixt von Arnim te Maagdenburg overleden. Generaal Von Arnim was in 1911 benoemd tot opvol ger van generaal Von Hindenburg als commandant van het vierde legercorps te Maangdcnburg. Tn den slag aan de Somme commandefde Von Arnim het tweede leger. ONGELUK EISCHT VIJF LEVENS OLORON, 2 Oct. (Reuter). Gisteren werd een wagen, waarop arbeiders za ten, die zich naar hun werk begaven, door een rotsblok getroffen. De wagen stortte in een ravijn. Vij personen kwa men om het leven. MILLIOENEN VOOR VLIEGVELDEN ROME, 2 Oct. (Reuter). Voor het jaar 1937 is een programma opgesteld vöor het aanleggen van nieuwe vlieg velden en het verbeteren van de be staande velden. De kosten hiervan worden op 60 milliocn lire geraamd en gedurende een jaar zullen hieraan 20 tot 22 duizend arbeiders werk vinden. WERKHERVATTING NEW ORK. YORK. 2 Oct. (Reuter).— De stakers onder de zeelieden van het mailschip president Roosevelt hebben zich bereid verklaard het werk te her vatten. Het schip zal thans zoo spoedig mogelijk vertrekken. VINCENT AURIOL. de Fransche minister van Financiën, bij aankomst aan het Senaatsgebouw to Parijs ter bijwoning der zitting voor de ratificatie van de wet betreffende de devaluatie van den franc. Buitengewone zitting van het Fransche parlement gesloten Langdurige besprekingen PARIJS, 1 Oct. (Reuter). Het geheele wetsontwerp in* zake monetaire aangelegen* heden werd door den Senaat in zij'n middagzitting bij hand* opsteken goedgekeurd waar* na de bijeenkomst te half twee des middags werd ge* schorst. De senaat heeft den compromis tekst van art. 13 met handopsteken goedgekeurd in zijn definitieve re dactie, waarbij de bepalingen van de wet van Augustus 1936 welke ten doel hebben een ongerechtvaardigde prijsstijging tegen te gaan zullen worden toegepast op alle prijsstij gingen, welke onder het voorwend sel van devaluatie mochten worden ingevoerd, tenzij onomstootelijk aan de bij de wet ingestelde com missies mocht blijken, dat zij het gevolg zijn van de waardevermeer dering van ingevoerde goederen. Kamer aanvaardt motie tair wetsontwerp De tweede bijeenkomst van de Ka mer werd geopend om tien minuten over half drie des middags. De Kamer heeft bij handopsteken met algemeene stemmen het wetsontwerp aangenomen, waarbij te rekenen van 1 October 1936 af de kortingen en ver minderingen op de pensioenen en uit- keeringen aan oud-strijders worden in getrokken. Auriol drong er bij de Ka mer op aan de beraadslagingen te be korten, waarna de vergadering om tien minuten over drie werd geschorst. Nadat ook Blum in de heropende vergadering van de Kamer verzocht had de beraadslagingen te bekorten, omdat hij spoedig naar Genève moest vertrekken, werden de alge meene beschouwingen over de mo netaire wetsontwerpen geëindigd. De president bracht de artikelen 13 en 13quater, waarover door de Ka mercommissie van financiën rap port was uitgebracht, in stemming, waarbij Blum de Kamer verzocht te willen stemmen over den voorgeleg- den tekst. De Kamer nam het mo netaire wetsontwerp aan met 354 te gen 217 stemmen, en werd daarna om half acht geschorst. Senaatszitling met onderbrekingen De vergadering van den Senaat werd om half vijf hervat. Er was een wets ontwerp ingediend, dat door de Kamer was goedgekeurd en dat het decreet, waarbij een korting van 10 procent wordt toegepast op de uitkecringcn aan oud-strijders, nietig verklaarde. Dit wetsontwerp werd naar de commissie voor de financiën terugverwezen. De vergadering werd vervolgens ge schorst en om kwart over zes heropend. De minister van financiën Auriol dien de drie wetsontwerpen in, welke zoo juist door de Kamer waren aangenomen De Senaat ging hierop voor een mi uiteen, waarna de zitting om tien ovei zeven des avonds werd hervat ondei voorzitterschap van Jeannenev. Auriol. Chautemps en Rivière hadden plaats genomen in de bank voor de regeering. Abel Gardcy rapporteerde, dat de fi- nancieele Senaatscommissie de nieuwe redactie voorstelde van artikel 13 ter. hét eenige artikel waarover tusschen de beide huizen der volksvertegenwoor diging nog geen overeenstemming was bereikt. De commissie stelde voor een belasting in te voeren van 50 procent op de winsten op termijnoperatics, wel ke tusschen 1 en 26 September waren tot stand gekomen, doch op dien datum nog niet waren geliquideerd. De Senaat vereenigde zich na diepgaande beraad slagingen met de nieuw voorgestelde redactie, waarna het wetsontwerp weer naar de Kamer terug ging. De Kamerzitting werd te half elf des avonds hervat. De regeering vroeg on middellijke behandeling van het mone taire wetsontwerp. Vincent Auriol verzocht de Kamer niets te doen, dat een normaal oploo- pen der fondsen aan de beurs van Pa rijs in gevaar kan brengen, noch iets. wat de speculatie op een te snel op- loopen der fondsen aan die beurs kan aanmoedigen. De Kamer nam het door de finan- cieele commissie voorgestelde arti kel 13 ter aan. Het geheele mone taire wetsontwerp, dat voor de vier de maal naar den Senaat terugging, werd met 355 tegen 219 stemmen aangenomen Eveneens nam de ka mer het wetsontwerp aan omtrent de overeenkomst met het Credit Foncier, zooals dit van den Senaat terug kwam. De Senaat aanvaardde ten* slotte eveneens deze tekst van de wet, waardoor het monetaire wetsontwerp defi* nitief was aangenomen. Vincent Auriol beklom daarna het spreekgestoelte en las het decreet tot sluiting der buitengewone zitting voor. waarna de zitting werd opgeheven. De Kamerzitting werd omstreeks middernacht hervat. Minister van Staat. Camille Chautemps las het decreet tot sluiting der buitengewone zitting voor en de zitting werd zonder incidenten opgeheven. PERTH, 2 Oct. (A.N.P.). - Twee vliegtuigen uit Perth in West Australië zoeken ten oosten van Kalgoorlie naar den Neder» landschen sportvlieger Rous van Beekman uit Bandoeng. De heer Rous vertrok Woensdag met zijn sportvliegtuig uit Perth voor een vacantievlucht rond Australië. Men vreest, dat hij uit de koers is geraakt en in een onherberg» zame streek is neergestort. Twee vliegtuigen van de Royal Airforce zullen zich morgen bij de zoeken» de vliegtuigen aansluiten. DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJK- SCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PU BLIC1TE1TSWAARDE TOURNOOIVELD 4 - DEN HAAG STADSNIEUWS Festiviteiten in het Soesterkwartier (Tweede blad, pag. 1) Een bezoek aan de pompstations (Tweede blad, pag. 1) De F.A.M. vergadert. (Tweede blad, pag. 1) W eerverwachting Zwakke tot matige noord westelijke tot noordoostelijke wind, gedeeltelijk bewolkt, wel licht enkele regenbuien, iets koeler. Verdere vooruitzichten: tijde lijk opklaring. LANGESTRAAT 49 TEL. 190 FLUWEEL vanaf f 145 por Meter. VELOURS CHIFFON moderne kleuren 1 2.40 per meter. Ernstige ontploffing nabij Bergen in Henegouwen In de kolenmijn La Bouve» rie nabij Bergen (Hencgou» wen) heeft gisteravond een ontploffing plaats gehad, ter» wijl dertig arbeiders zich ondergronds bevonden. Ter» stond snelden rcddingsploc» gen te hulp. Naar Reuter meldt, bevonden zich heden» ochtend nog een twintigtal mijnwerkers onder den grond. Het is niet bekend in welken toestand zij verkeeren. Van de geredden moesten vijf of zes naar een ziekenhuis wor» den overgebracht. De anderCn konden zich naar huis bege» ven na verzorgd te zijn. Er hebben verschillende instor» tingen plaats gehad, zoodat de reddingsarbeid met ern» stige moeilijkheden gepaard gaat. Nader seint Reuter, dat thans bekend is geworden, dat bij de ontploffing in de mijn te La Bouverie vier ar» beiders gedood zijn: 22 mijn» werkers zijn zwaar gewond. Tien arbeiders zijn nog niet bevrijd. TEGEN ONREDELIJKE WONINGUITZETTING 's»GRAVENHAGE, 2 Oct. Naar wij vernemen, is de indiening van een wetsonf» werp tegen onredeliike wo» ninguitzetting. hetwelk reeds vrijwel gereed gekomen was, als gevolg van de gewijzigde omstandigheden on monetair gebied opnieuw in overwe» ging genomen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1936 | | pagina 1