VALEWINK DE LEYTAX TAXI-DIENST (1830 TEL. 1850 1093 4000 .Van de Sovjets en hun Stachanovieten voor groote afstanden Fa. DUIM BURGER DE EEMLANDEU t: DAG EN NACHT STAAN WIJ GEREED GARAGE Samentrekking van troepen Nic. Bovée LUYCX Kinder-, Jongedames- en Damesconfectie Zaterdag 3 October 1936 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 35e Jaargang No. 82 Rusland technisch bekeken GENERAALS IN HINDERLAAG Denkt om den wintertijd Muurhuizen 40 - Tel. 454 Medische Hulp Tel. 1788 Tel. 1788 Tel. 1788 Tel. 1788 Betrouwbaarste- en Goed koopste adres Hoofdkantoor: Coornhertlaan 3 7uur 3 min. STOFFEN- en MODEHUIS PASKLAAR MAKEN Sinds 11 jaar het aangewezen adres voor prima Moderne AMER SFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersioort 1.95; per maand 0.65; per week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenrand i ran co per post per 3 maanden 2.85» Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC. 513 Pfll K nPR AIH/FRTFNTIFN van 1—4 regels 11-"5 met inbegrip van een ueiv snummer """-"'E""" eIkc regel mcer 0.25 Liefdadigheids-advertentién voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën ..KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen I 1.—. Bewijsnummer extra f C.05 In den Rooden October door Jan Spaander x UIT de nieuwe Model Regels voor den Landbouw blijkt, dat men in Rusland het communisme, dat voor opheffing der particulieren eigen dom en regeling der productie door de gemeenschap staat, zoover dit de boe ren betreft, begint los te laten. Men doet dit nieuwe experiment op even kinderlijke wijze als 't voorgaande, een experiment met ruim honderd mil- lloen menschen, een experiment op zoo groote schaal en zoo volkomen ondoor-, dacht, dat men nergens in de geschiede nis van de gcheele mcnschheid een enkel voorbeeld kan vinden dat deze onverantwoordelijke fantastèrij bena dert. Men erkent volmondig de volko men mislukking van de maatregelen van 1930, waarmede men honderd en twin tig milliocn menschen volkomen desor ganiseerde en Yakovlcv, „minister" van landbouw, in den grootsten landbouw- staat, ter wereld duidt dit aan, praat dit goed, met één énkel zinnetje: „The re was n o experience. X o one yet knew how Work in a col lective farm should be ar ranged so as to avoid d o- personalizatio n". („Daar was geen ervaring. Niemand wist nog hoe Ihet werk op een collectief boerderij ge regeld moest worden om „deperso nalisatie" lo vermijden). Leest dit goed. Nooit laast u iels fantastischer. Hier wordt erkend, dat men zonder ervaring ingreep in het lot van hon derd en twintig milliocn menschen. Hier staat, dat men in het land, waar ieder opgelost moet worden als hoogcr collectief wezen in de onpersoonlijke massa, dat men nog niet wist h e t o n p e rs o o n 1 ij k make n" te vermij den. Met dit eene zinnetje wordt alles erkend wat de Hagedoorns beweerden. (Herleest dit). Het verschil tusschcn de methodiek van deze genetici en de Rus sische machthebbers ligt allocn daarin, dat de Hagedoorns een klein aantal bees ten kweekten en hun levensgewoonten jarenlang bestudeerden, om tot een weinig inzicht te kunnen komen en de Russen experimenteerden zonder voor studio met 120 millioen menschen en trokken na jaren mislukking dezelfde conclusies uit de desastreuze resulta ten. Zij waagden, zonder eenig ver stand van zaken, een experiment,, wat tientallen millioenen tot den bedelstaf bracht, en praatten dit goed met vier woorden: „Er was geen erva- r i n g." (Weergaloos). Met dezelfde vrijmoedigheid, geboren uit onkunde, met hetzelfde gebrek aan ervaring stortte men zich ook op de Industrie en het fabriekswezen. Men be- kijkc slechts de winkels in Moskou en Leningrad en men wordt oogcnblikke- lijk overtuigd van de volkomen misluk king van de lichtere industrie. De dui zenden artikelen die de lichtere indus trie moet leveren en waarom het naast <le landbouwproducten te doen is, zijn er niet. Er is geen kwantiteit, geen kwaliteit en geen verscheidenheid Juist in een grooten landbouwstaat, waarin de verhouding boer tot werk man als 3 tot 1 is, moest do licht-indus- trie in een zoo volkomen beschermde positie als in Rusland, bloeien, nu reeds. Ze bloeit niet, omdat men het per soonlijke, wat in de lichte industrie zoo'n groote rol speelt, niet heeft wil len erkennen. Dat moest kapot. Ter vol doening van den eisch van het starre dogma, heeft men ook hier ineens een klasse nlooze maatschappij willen stichten. De gegroeide oude fabrieksin- telligentia heeft men ter zijde gescho ven, afgèwurgd en had Stalin niet inge grepen, dan had men allen zonder par don afgèwurgd. Deze ingegroeide oude intelligcntia, die in symbiose leefde met de arbeiders, hun machines en ma terialen, wilde men vervangen door een haastig gebrouwen schoolproduct, een product, gewapend met een onrijpe ken nis, die arrogant maakt. Zulk soort jonge menschen vertrouwde men, in navolging van Amerika, (men wil Amerika altijd overtreffen) groote technische belangen toe. Men vergat, dat de doorsnee jonge Amerikaansche executief meestal een geweldige geperfectionnecrde technische scholing achter den rug heeft, en een wel korte ervaring wat jaren practijk betreft, doch een zeer intensieve erva ring en in meerdere fabrieken met een inrichting zonder weerga. Men vergat, dat men in Amerika met een jong be windvoerder veel korter metten maakt dan met den doorsnee arheider. Een jong Amérikaansch bedrijfsleider is om geven door een staf getrainde mannen. Waarvan hij verantwoording eischt, zoo als zij dit eischen van hun mannen en zooals hij weer zieh heeft te veranb woorden aan zijn directie, en de direc lie heeft weer haar verantwoordelijk heid aan de gcheele fabriek. In Rusland kent men dezen gesloten kringloop niet. Hier wordt de bedrijfsleider verant woordelijk gesteld, zonder verantwoor delijk te kunnen stellen. Hier is de baas de knecht en zoo hij er bij tijd en wijle niet wordt uitgetrapt, of erger, omdat hij aan dc gestelde normen heeft vol daan, welnu, dan mocht hij zich wat gaan verbeelden en men onziet zich niet hem op een congres even aan den kaak te stellen en zijn naam en objec- tionabele eigenschappen smalend vast te leggen in rapporten voor versprei ding en zijn prestige naar de maan te helpen, met alle gevolgen voor de fa briek daarvan. Deze congresrapporten zijn niet droge staten van beririjfsuit- komsten. Ze zijn vol romantiek, 't zijn liederen van loven en laken; men wordt gedragen op hoogc golven van succes en duikelt er in diepe dalen van mis lukking, ootmoedig erkend, geulen en golven van fcl-bonte kleurcontrastee- ring, echt Russisch. De voorlezingen er van worden geaccompagneerd door ap plaus, luid applaus, stormachtig ap plaus en zelfs geprolongeerd stormach tig applaus en het enthousiasme op do congressen kent geen grenzen. Hier heerscht een joviale cameraderie, die door de afgevaardigden meegedragen wordt naar de werkplaatsen. Den dag na het bezoek aan den kol choz bezochten wij zoo'n werkplaats en hierover laat ik volgen de kenschetsen de notities van mijn vrouw, die als ge zegd, artse is: „Dien morgen bezochten wc een bank- werkersfabriek, waar <1000 arbeiders werken. We gingen met onzen gewonen gids. Ook hier een soldaat aan den in gang. Daarop staat op een groot rood doek ongeveer het volgende: „Arbei ders, zorgt dat jullie fabriek dc beste van de wereld wordt". Toen kwamen wc in de fabriek. Overal hangen groote doeken met, opschriften en reuze groote portretten van Lenin, Stalin en andere voormannen. Over de efficiency kan ik niet oordec- len, maar wel kreeg ik den indruk, dat alle mannen cn vrouwen met vreugde en ijver aan 't werk warén en ook door werkten. Ze zagen niet opgejaagd en afgejakkerd cn overal ontmoette je een joviale cameraderie, zoowel onder man nen als vrouwen en ook onderling. Dc fabrieksruimtcn waren frisch en luch tig. Daarna zagen wc de polikliniek. De „hoofddokter" leidde mij zelf rond en sprak uitstekend Fransch. Alle zaken en ongevallen kunnen, zoolang ze poli klinisch zijn, daar worden behandeld. Er was hulp hij ongelukken, verder speciale kamertjes voor interne, chirur gische, neus-, keel-, oogbehandeling, tandbchandeling en voor alles een spe cialist. Voor dc vrouwen waren twee vertrekken voor gynaecologische behan deling. Er was hoogtezon en een Rönt gentoestel. 't Geheel maakte een zeer voldoenden indruk. Verder bezochten wij het restaurant en het restaurant voor diëet-keuken. Dit laatste staat onder toezicht van een dok ter. Deze arts vertelde mij. dat het art senberocp in dc sowjet een specifiek vrouwelijk beroep geworden is. Hij had meest vrouw-artsen onder zich". Deze indruk lijkt mij juist. De fabriek was ruim en luchtig cn zeer zindelijk. Er vlogen geen krullen af, zooals in West-Europa, 't ging alles heel gemoe delijk en er liep nogal wat personeel rond met stoffer cn blik om 't beetje afval weg te werken. De werktuigma chines liepen in een kalm gemoedelijk tempo cn overal had men zeepwater- pompen op, die maar op de beitels spo ten, dikke stralen. Dat was de ecnige „high-speed" die er inzat. Op een draai bank, waaraan een meisje werkte, was zoo'n pomp gebroken en daar goot een man dc beitel nat met een emmer zeep water. Hier in West Europa gebruikt de draaier zelf in z.oo'n geval een blikje met een kwastje. Ilij doet immers toch niets, zoolang de bank loopt. Niettegenstaande het hier seriewerk betrof, gebruikte men hier zoo goed als geen hulpstukken, „jigs and fixtures", zegt de Amerikaan, om steeds ieder stuk weer steeds gelijk aan zijn voorganger te produceercn en het vlug te repro- ducecren. Hier zag men geen blauw drukken, hier had men geen kalibers, geen vast mcetgerij, hier werd men niet opgeschrokken door haastige vervooi- middelen, hier had men een overdaad van dokters, een overdaad van men schen met stoffer en blik, een overdaad van juffrouwen in hokjes, die gereed schap en materiaal uitgaven, hier stonden bij lioopen machines stil, bier werkte men in 3 a 354 ploeg per dag op dezelfde machines, op dezelfde werk stukken met verschillende ne.isrhcn met alle gevolgen daarvan. Hier heerschte een joviale cameraderie, men werd niet opgejaagd en men werd niet afgejakkerd- Hier zag men niets nieuws noch wat 't product, noch wat het pro- duceeren aangaat. Hier werd niet ge dacht. Hier zag men banken loopen op een stuk werk met één beitel waar een Amerikaansche baas er misschien wel een half dozijn beitels op had laten zetten. Ik merkte dat daar op cn kreeg nog een venijnig s>tandje, dat ik dan toch maar toonde een geweldig vijand van den werkman te zijn. Dat venijnige standje werd mij toegediend door een tot Engelsch- man genaturaliseerd Zwitser, die vroeger in een horlogefabriek had gewerkt. Ik maakte mij door zijn onhebbelijk optreden boos, cn booze menschen zeggen wel eens de waar heid als ze uit hun slof schieten. Ik zei woordelijk in 't Amérikaansch „Dry up, fellow, droog op vent. Bij ons in Holland heeft, de doorsnee werkelooze 't een gezicht (a sight) beter dan hier een stootarbeider. Bij ons hebben ze nog goede wonin gen, warmte, en vet bij hun aardap pels en bij ons hebben ze nog klcc- ren." Hierbij waren tegenwoordig een Australiër en een Scot, bei de labourmen, die een studiereis piaakten. Ze hadden juist Holland bezocht cn zeiden hem beiden dat ik dc waarheid sprak en dat het cr in Holland nog best uitzag, vergele ken met Rusland. „They don't need a revolution there, boy", „dékr heb ben ze geen revolutie noodig, jon gen," zei dc drooge Schot. Dc sufferds hebben nog niet eens be grepen dat het hen zoo slecht gaat om dat ze niet voldoende fabriceercn. Hun hoofdgedachten zijn gericht op de ee zaal cn de club cn de dokterderij, maar op het product wordt geen aasje ver stand verspild. Men heeft in Rusland gQbrek aan machines en men laat cr niet alleen bij hoopen ijdel staan, men haalt er zelfs nog niet voor één derde uit wat er in zit. In deze fabriek werk ten 4000 man en hier werden gemaakt per maand 343 scriemachines in 19 soorten. De getallen zijn mij herhaalde lijk genoemd door den fahrieksgelcidcr. In deze machines zou in Holland op 't oogenblik niet meer vcrloond mogen worden om maar even rendabel te zijn dan naar mijn schatting ƒ300 loon per stuk gemiddeld. Stellen we 't loon van mannen, leerlingen en meisjes op ge middeld ƒ90 per maand, d.an moet ieder eenling produceer en 90/300 is 0,3 machi ne, dus -1000 man 1*200 machines en niet 343. Als de mij gegeven getallen juist zijn dan ben ik overtuigd dat de efficiency coefficient van iodcrcn rooden worker in dien Rooden October Fabriek hoog stens 345/1200 30% is. Dit klopt met wat Slalin zegt. Stalin zelve schat dc efficiency cocf- ficent op 25% fot hoogstens 33% „in first-class mills and factories" (in eer ste klasse bedrijven en fabrieken). Rentabiliteit doet dan ook geen opgeld. Men heeft zijn opgedragen aantal af te leveren, en men gebruikt hiervoor zoo veel menschen als men wil. Men lost er dan tevens de werkloosheid mee op. Daar zit er wat in. 't Communisme streeft naar een lclas- celooze maatschappij, maar voor de fa brieken wil Stalin dit ook loslaten. Ilii wil de leiding weer le.ggen in handen van Captains of industrie, in handen van menschen rlic 't vak verstaan en voor hen eischt hij 't commando, 't volle commando. Stalin zei 4 Mei 1935: In order to set technique going and to utilize it to the full, we need people who have mastered techni que, we need cadres capable of mas- Colonne bij Acre tweemaal onverwachts door rebellen onder vuur genomen JERUZALEM. 2 Oct. (Reuter). - Gcneraal-majoor Howard, die het bevel voert ovér dc vijfde divisie cn generaal Beauman, die het bevel voert over de vijftiende infanterie brigade. zijn op den weg van Acre naar Safad in een hinderlaag ge vallen en onder vuur genomen. Twee afdeelingen mariniers waren met pantserauto's en een stuk geschut des morgens vroeg uit Acre vertrokken voor een verkenning van den weg Dc beide generaals begeleidden de colonne Plotseling werd van twee zijden van den weg het vuur geopend, hetgeen zich een elndweegs verder herhaalde. In beide gevallen werd de hulp van luchtstrijdkrachten ingeroepen, maar tengevolge van het dichte gebladerte fier langs den weg Maande hoornen was het niet mogelijk de rebellen op het spoor te komen. De marinc-geschutsccnhcdcn. die he kend staan onder den naam Pin. Squeak en Wilfred worden steeds meer gebruikt in samenwerking met het le ger tegen de opstandelingen De Pip is een tweeponder, de Squeak een jrie- ponder, terwijl de Filfred een zoeklicht i6. De drie eenheden zijn op open vrachtwagens gemonteerd. tering and utilizing this technique according to all the rules of the art. Without people who have mas tered technique, technique is dead. Technique in the charge of people who have mastered technique can and should perform miracles. If in our first-class mills and factories, in our Soviet farms and collective farms and in our Red Army we had sufficient cadres capable of har nessing this technique, our country would secure results three times and four times greater than at pre sent. That is why emphasis must now be laid on people, on cadres, on workers who have mastered technique. That is why the old slogan: "Technique decides every thing," which is a reflection of a period we havo already passed through, a period in which we suf fered from a famine in technical resources, must now be replaced" by a new slogan, the slogan "C a- drcs decide e v e r y t h i n g." Dit is de oflicicclc Russische verta ling in 'I Engelsch, hetwelk ik vrij ver taal aldus: Opdat de techniek in gang gebracht worde cn ten volle worde uitgebuit, heb ben we menschen noodig dio de tech niek ten volle machtig zijn, Staven in staat de techniek te bemachtigen en tc gebruiken overeenkomstig alle regels van de kunst. Zonder zulk soort men schen is de techniek een dood ding. Techniek onder commando van men6chcn die dc techniek meester zijn, kan en zal mirakelen baren. Indien wij, in onze eerste klasse bedrijven en fabrieken, op onze Soviet boerderijen en in ons Rood Leger, voldoende Staven hadden de techniek in 't haam te bren gen, dan zou ons land resultaten oog sten drie keer en vier keer grooter dan nu. Daarom moeten wij nu de nadruk eens leggen op menschen, op Staven, op werkers die meester zijn in de tech niek. Daarom moet de oude slagzin: „Techniek beslist alles", (welke een re flcclic is van een periode waar we al door heen zijn, van een periode waarin wij leden van een hongersnood aan technlscho bronnen), vervangen worden door een nieuwe slagzin: „STAVEN BESLISSEN ALLES'* En denkt U nu niet dat Stalin hier mede bedoelt een staf van parlijmcn- schen en van ellcbogers en schreeuwers, van menschen actief op congressen en piaatpartijen. Van zulke heeft hij ge noeg. In dezelfde redevoering doet hij uitkomen dat hij genoeg heeft van ai dat loven op de congressen. Botweg zegt hij: „There is too much talk about the merits of chiefs, about the merits of leaders". .Daar wordt te \eel gebrald over dc verdiensten van chefs cn leiders"). Stalin verwijt zijn hoorders dat ze menschen individueel te weinig hebben geacht en het is een zeer merkwaardig iets in 't rijk van den massamensch, dat de leider dit zegt. Hij doet dit op een kenschetsende ma nier. Hij kent zijn gehoor. Hij vertelt van menschen in Siberië die van een tocht terug kwamen met allo paarden, maar met één man missend. Ze gingen rustig eten. Stalin vroeg ze waarom ze niet spraken over hun verdronken ka meraad. 't Antwoord was: „Nou ja, \vo moesten hem redden of de merrie. Een mensch maken is geen kunst, maar maak nu eens een merrie." Of 't Stalin teekent of zijn gehoor, zijn medebe stuurders. of beiden, laat ik den lezer over. In ieder geval wil Stalin niet langer de miskenning van den eenling. De hoofdzaak is dat 't Russische Staatshoofd wil dat de leiding der fa brieken weer in handen komt van ont wikkelde personen. Hij verwijt zijn chefs hun „outrageous attitude", hun wreede houding ten opzichte van men schen, van stafmcnschen, van men schen die meer kennen, meer waard zijn dan zij Stalin eischt dat er staven van kondi gen gevormd worden die decidecren en met dien eisch toont hij niet meer zoo star vast te houden aan liet absoluut klassclooze, ook een der kenmerkende eigenschappen van den communisti- srhen leer. 't Land van uitersten, Rusland, heeft naaM zijn indolent zwervende massa altijd groote, ik mag wel zeggen, zeer groote mannen opgeleverd op 't gebied van wetenschap, kunst en techniek. 't Vermoeden is gewettigd dat 't dit weer zal doen en met de zulken, gekop peld aan de goede resultaten van de revolutie, cn die zijn er ook. zal er uit de Russische chaos wel een wereldorde geboren worden die beter is dan de vroc gerc Russische en misschien heter dan de huidige onze. Wij marcheeren even wel ook vooruit, wij leeren ook dooi onzen nood De rcvolu'ionjiaire weg schijnt mij voor ons nog immer de ver kicsolijkstc, ook al missen we dan vele rongressen met applaus, luid applaus stormachtig applaus, geprolongeerd en laaiend enthousiasme. Dat laaiende past zoo onzen volksaard niet, vooral niet op een leege maag. Wordt vervolgd. Alle rechten voorbehouden. J N den nacht van Zaten dag op Zondag wordt de zomertijd weer beiiin* digd. cn treedt de wintert tijd weer in. Men denke er dus om. dat men heden. Zat terdaga\-ond voor het naar bed gaan, de klokken in huis een uur achteruit t. Amersfoortsche Huisartsen- Vereeniging Zondag hebben dienst de volgende burgergenecshecren: Kamerling, Utrechtscheweg 35, tel. 142. Lubsen, Snouckkaertlaan 12, tel. 290. Nicolaï, Lange Borgstraat 41, tel. 633. Van de ovorige genecsheeren beeft dienst dr. Niouwcnhuis, Huygenslaan 41, tel. 1373. Zondag en de geheele week 's nachts heelt dienst de apotheek Cramer, Pau- lus Buyslaan 93, tel. 902. Zondag hebben dienst de vroedvrou wen: Mcj. Vcrnhout, Socstcrweg 232. Mej. v. d. Grient, Breestraat 8b, tel. 189. PASSAGIERS VERZEKERD. De toestand te Sjanghai en elders in China blijft ernstig Wegens moord op Japanner ter dood veroordeeld HONGKONG, 3 Oct. (Reuter). De toestand te Sjanghai en omgeving is zeer verontrustend. Langs de spoorlij nen NankingSjanghai cn Hangtsjou Sjanghai wordt een aanzienlijke Chi- neeschc troepenmacht samengetrokken. Van Japanschc zijde wordt het aantal manschappen langs de Nankinglijn op 75.000 geschat. De diplomatieke corres pondent van Renter schrijft verder, wijzend op het onderhoud van den Britschcn ambassadeur te Tokio met den .Tanansehen minister van buiten landsche zaken, dat liet geenszins in overeenstemming is met dc feiten, dat Engeland geen belang zou hebben bij de tegenwoordige crisis in het Verre Oosten, zooals wel wordt beweerd. Anderzijds wordt vernomen, dat de Britsrhe marine-autoriteiten maatrege len treffen voor het evacueeren van Dit numxer bestaat uit 4 b aden DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJK- SCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN EXEMPLAREN AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBLIC1TEITSWAARDE TOURNOOIVELD 4 - DEN HAAG op andere pagina's STADSNIEUWS De C. D. U. vergadert. (Tweede Blad pag. 1). Vergadering van de Ver. voor Mili taire Tehuizen (Tweede Blad, pag. 1). SPORT Welke club zal er winnen? (Tweede Biad, pag. ,3). Weerverwachting Medegedeeld door het K.N.M.I. te Dc Bilt. Zwakke tot matige W. tot N. wind, nevelig tot zwaar be wolkt, wellicht eenige regen, aanvankelijk zachter. Hoogste barometerstand 771.2 te Maastricht. Laagste 756.7 te Ilcrnösand, LANGESTRAAT 49 TEL. 190 Laat bij ons uwe STOFFEN dan gaat U smaakvol gekleed en niet duur. Britsche onderdanen uit het Jangtse- dal. in verhand met dc spanning tus schcn China cn Japan. Twee kantoncczcn zijn ter dood ver oordeeld wegens moord op den Japan- schon verbindingsofficier Nakayama op 9 November van liet vorig jaar. Dit vonnis werd geveld door de bijzondere Chinecsche districtsrechtbank tc Sjang hai. LEDERPRIJZEN 's-GRAVENHAGE, 3 Oct. Woens dag 30 September j.l. vérgaderden te Tilburg onder leiding van het bestuur van de Federatie van Vereenigingen van Ncdcrlandsche Ledcrfabrikanlen, bijna alle fabrikanten van zoolledcr, ovcrleder en technisch leder, ter be spreking van den invloed, welken de lederindustrie door dc wijziging der monetaire verhoudingen ondergaat. In verband met verschillende lendcn- tieuse belichten, welke in sommige dag bladen werden verspreid ten aanzien van dc lcderprijzen, heeft de vergade ring besloten een commissie te benoe men, welke zich in verbinding zal stel le,n met de regeering, teneinde betref fende dc verschillende pnjsnotecringen van voorlichting te dienen. Ill Dames- en Kinderconfectie - Arnh. weg 26 III

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1936 | | pagina 1