NIEUWE VERKEERSREGELEN BOMBARDEMENT VAN HAVENS DE LEYTAX Ingrijpende wijzigingen V oorrangswegen ingesteld NOORD-JAPAN GETEISTERD 4000 EXEMPLAREN e voor groote afstanden KRITIEK OP HITLER LUYCX Maandag 5 October 1936 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 35e Jaargang No. 83 Oorlogsschepen der Spaansche nationalisten zullen in den komenden nacht het vuur openen aan de Middellandsch e Zee BEDREIGING VAN MADRID üit nummer bestaat uit 3 bladen 5 uur 58 min. STOFFEN- en MODEHUIS PASKLAAR MAKEN Tel. 1788 Tel. 1788 AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersioort 1.95; per maanj 0.65; per PRIJS DER ADVERTENTIEN an regels 11.05 met inbegrip van een Lew snummer week met gratis verzekering tegen ongelukken) 1 0.15. T\Tj^ lVf"T A elke regel meer I 0.25 Liefdadigheids-advertentiën voor de Binnemana rancc pei pos per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers I 0.05 I #1 j Ty I J. I y/A 1 1 J T helft van J01 prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES' bij vooruitbetaling 1 5 regels POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC. 513 50 cent. elke rege meer 10 cent. driemaal plaatsen 1.—. rewijsnumme' extra f 0.05 Er mag niet hinderlijk worden stilgestaan. Stilstaande auto's moeten worden verlicht 's Nachts geen geluid signalen 's»GRAVENHAGE, 5 Oct. Heden wordt afgekondigd Staatsblad no. 578. houdende het Koninklijk Besluit van 18 September 1936 tot nadere wijziging van het motor, en rijwielreglement. Wij laten den hoofdinhoud der nieuwe verkeersbepalin» gen hier volgen: Er komen z.g. voorrangswegen, wie daarop rijdt, heeft bij krui» singen ook voorrang boven het van rechts komende verkeer. Bor» den zullen aangeven, wat een voorrangsweg is en dat men zoo'n weg nadert. Tusschen 22 uur en uur voor zonsopgang zijn geluidssignalen verboden. (Men moet dan knip» peren met de koplampen). De plaats van de verschillende lantaarns wordt nauwkeurig om» schreven. Dimmen zal reeds moe» ten geschieden als de tegenligger zich in de gerichte lichtbundels bevindt. Voor wielrijders is ver» blindend licht steeds verboden. Een rood rijwielachterlicht met reflector is van 1 Januari 1938 af verplicht. Het witte achterspat» bord, waarvoor ecnige voorschrif» ten worden gegeven, wordt ge» handhaafd. Stilstaan wordt verboden, in» dien de verkeersveiligheid daar» door in gevaar wordt gebracht, alsmede in tal van nauwkeurig omschreven gevallen. Alleen als auto's binnen 30 M. van een lantaarn (of op een par» keerterrein) staan, behoeven zij geen licht te voeren. Toelichtend overzicht Uit de vele bepalingen en voorschrif ten, welke in liet nieuwe reglement zijn opgenomen, heeft het A.N.P., met welwil. ïendc medewerking van den Kon. Ned. Toeristenbond A.N.W.B., liet volgende overzicht samengesteld: De allerbelangrijkste bepaling is onge twijfeld de instelling van z.g. voorrangs wegen, liet erkeer dat daarop rijdt, heeft bii kruisingen, splitsingen, enz. voorrang zoowel boven iiet voor hem van links als van rechls naderende verkeer. Hoe de voorrangswegen aangeduid zullen worden zal op in motor-rijwielbe schikking te bepalen wijze aan de weg gebruikers worden kenbaar gemaakt. Niet alleen op als zoodanig aangeduide voorrangswegen heeft zoowel bet van links als van rechts komende verkeer voorrang, doch bij kruising van een ver harden weg niet een onverharden weg of een rijwielpad wordt de verharde weg als hoofdweg beschouwd. In liet nieuwe motor, en rijwielregle ment is riu ook dc verplichting vastgc legd. in elk geval voorrang te verleenen aan begrafenisstoeten, tot dusverre gold deze verplichting voor trams en militaire colonnes. Inhalen van trams Als grondregel geldt, dat men trams rechts moet voorbijrijden, indien ter rech terzijde evenwel niet voldoende weg breedte is, mag men de tram ook links inhalen. Een tram, die ten behoeve van de passagiers stilstaat, mag men slechts dan voorbijrijden aan de zijde waar moet worden in- oï uitgestapt, indien daar een vluchthemel ligt of door het tramperso necl toestemming tot doorrijden wordt gegeven. Vluchtheuvels Het langzame verkeer (fietsers, paar denkarren, enz.) moet vluchtheuvels (daaronder begrepen tramuitstapheu veis) altijd rechts voorbijrijden, voor auto's en motorrijwielen geldt deze ver lichting eveneens, tenzij op den vlucht heuvel is aangegeven, dat ter weerszij den mag worden voorbijgereden. Niei hinderlijk stilstaan Tot dusverre was alleen het rijden verboden op zoodanige wijze, dat men de veiligheid in gevaar brengt of de vrijheid van het verkeer belemmert. Dit voor schrift is nu ook uitgebreid tot het stil staan (zoowel met auto's, motorrijwie len en rijwielen als handkarren, enz.) Het is verboden, op bruggen slil le staan. Voor uitritten en binnen 8 meter van autobushaltebordjes mag men alleen stilstaan voor onmiddellijk in en uitstap pen. In bochten binnen bebouwde kom men en onoverzichtelijke bochten daar buiten, binnen 8 meter van vluchtheu vels of binnen 8 meter van straathoeken is het daarenboven ook nog toegestaan, onmiddellijk te laden of te lossen. s'Nachts geen geluidssignalen Tusschen een half uur na zonsonder gang en 10 uur des avonds mag men, in dien een geluidssignaal noodig is, in plaats van zoo'n sein ook knipperen met de koplichtcn. Van 10 uur 's avonds tot een half uur voor zonsopgang zijn ge luidssignalcn verboden (tenzij na tuurlijk in een noodgeval, dan moet men echter tevens zichtbaar vaart verminde ren). Voorts zijn nu ook bepalingen vastgc steld inzake de maximum geluidssterkte van den hoorn en in het algemeen ook van liet geluid, dat het motorrijtuig voor brengt). Voor ziekenauto's is een speciaal drietonig signaal voorgeschreven. Lantaarns van motorrijtuigen Automobielen, motorische bakfietsen, motorrijwielen met zijspan, kortom alle motorrijtuigen op meer dan twee wielen, moeten aan de voorzijde voorzien zijn van twee ongeveer even heldere gele of witte lichten, aangebracht op nadere te bepalen wijze (overgangstermijn tot 1 Ja nuari 1938) Auto's, langer dan 9 meter, moeten bo ven hun roode achterlicht een tweede rood achterlicht voeren (lengtelicht), zoo dat men direct ziet, dat men een zeer lange auto moet inhalen. Dc bcrmlampen (mistlampen) moeten links zitten, bun stralen moeten bij na dering van andere weggebruikers, rechts gericht zijn. Stilstaande auto's Alleen als 'n auto staat op een als zoodanig aangeduid parkeerterrein of niet verder dan 30 m. van een brandende straatlantaarn behoeven de lichten bij avond niet te bran den. Een rechts langs den weg stil staande auto behoeft slechts een lichtbron te voeren (links aange bracht, naar achteren rood en naar voren wit licht gevend). Een links van den weg stilstaande auto mag van 1 Januari 1938 af slechts een lichtbron voeren (rechts aange bracht, naar voren rood en naar achteren wit licht gevend). Verblindend licht Verblindend licht is verboden: 1. Voor wielrijders onder alle om standigheden. 2. Voor motorrijtuigen tijdens het stilstaan. 3. N oor motorrijtuigen tijdens het rij den; a. binnen bebouwde kommen, waar straatverliclitig aanwezig is. b. tijdens het tegemoetkomen van de overige weggebruikers van liet moment, af, dat de tegenligger zich in de gerich te stralenbundels der koplampen be vindt tot het oogenblik, waarop men elkaar gepasseerd is. Snelheid en verlichting 1. Motorrijtuigen die niet sneller rijden dan 40 km. per uur behoeven den weg voor zich niet verder dan tot op 25 m. te verlichten. 2. Motorrijtuigen die sneller rij den dan 40 km. per uur moeten de weg tot op minstens 100 m. voor zich verlichten. De minister van waterstaat kan voorts bepalen, dat op sommige wegen ver blindend licht steeds verboden is (b.v. waar natriumverlichting aanwezig is). Hier moet men dus betzij niet stads licht rijden of met gedimde koplampen. Diversen Het is verboden, een voorrijdende auto in te halen, indien deze op zijn beurt al bezig is een voor hem uit rijdende auto voorbij te rijden. Bii het ingehaald worden moet men zooveel mogelijk rechts hou den en mag men zijn snelheid niet vermeerderen. Naast den autobestuurder mogen slechts dan twee personen zitten indien de totale breedte van de bank minstens 140 cm. bedraagt (120 cm., indien die personen nog geen 12 jaar oud zijn). Naast of voor den bestuurder mag men niet anders zitten dan op de daarvoor bestemde zitplaatsen (kinderen tot 5 jaar mogen op schoot zitten). Voor fietsers die op een rijwielpad rij den dat geen deel uitmaakt van een verharden weg, is een verharde weg welke hun pad kruist in alle gevallen een hoofdweg, wordt hun pad gekruist door een niet-verliarden weg of door een ander soortgelijk rijwielpad, dan geldt de bestaande regel: „rechts gaat voor.'' Er zijn nieuwe voorschriften opgeno men, waarin aangegeven wordt, hoe tij delijke wegafsluitingen en omleggingen moeten worden aangegeven. Het zware verkeer Massieve banden worden verboden, behalve voor aanhangwagens. Dc wc- genindeeliög wordt grondig herzien. Mo menteel zijn dc wagen in vier groepen verdeeld le. 2e en 3e klas-wegen, als mede, wegen, die niet ingedeeld zijn). Dc voornaamste restricties zullen in het vervolg slechts gelden voor de z.g. b-we- wen, waarop men rijden mag mits de feiteliike wiel druk 2i0ü kg. niet over schrijdt (max. breedte 2.10 m.). Indien een weg niet als b-weg is aan gegeven wordt hij als a-weg beschouwd (ongeveer gelijk te stellen met de hui dige eerste-klas-wegen). In het inschrijvingsbewijs wordt in het vervolg vermeld, dat. indien aan be paalde eischen is voldaan, de wagen voor vcevervoer mag worden gebezigd. Op a-wegen gelden de volgende snelheidsbeperkingen: 1. geen limiet voor autobussen en andere zware motorrijtuigen op luchtbanden, mits hun wieldruk de 2400 kg. niet overschrijdt. 2. 60 km. per uur voor autobus sen boven 2400 kg. wieldruk. 3. 45 km. per uur voor andere zware motorrijtuigen bo\en 2400 kg. wieldruk, alsmede voor aanhang wagens boven 350 kg. wieldruk. In alle bovenstaande gevallen moeten de voertuigen voorzien zijn van lucht banden. Hebben zij cushionbanden, dan is dc maximumsnelheid 20 km. per uur en voor aanhangwagens met massieve banden slechts 12 km. per uur. Op b-wegen gelden de volgende snel heidsbeperkingen voor zware motorrij tuigen: 1. 40 km. per uur voor autobussen t/m 2-400 kg. wieldruk. 2. 30 km per uur voor andere zware motorrijtuigen t/m 2400 kg. wieldruk. 3. 30 km. per uur voor aanhangwa gens boven 350 kg. wieldruk. N.b. wicldrukken boven 2400 kg. zijn op b-wegen niet toegelaten. Voor cushion- cn massieve banden geldt het zelfde als voor a-wegen. In het bovenstaande wordt verstaan onder: a. Autobussen: motorrijtuigen, waar van alle wielen voorzien zijn van lucht banden en die zijn ingericht voor het vervoer van ten minste acht personen buiten den bestuurder. b. zware motorrijtuigen: motorrijtui gen, niet vallen onder a, waarvan alle wielen voorzien zijn van luchtbanden en waarvan de belasting van eenig wiel meer dan 1800 kg. bedraagt. c. motorrijtuigen of aanhangwagens, voorzien van cushionbanden: motorrij tuigen of aanhangwagens, waarvan de wielen voorzien van cushion banden of waarvan sommige wielen van luchtban den en dc andere van cushionbanden voorzien zijn. d. Aanhangwagens, voorzien van massieve banden: aanhangwagens, waarvan alle of sommige wielen voor zien zijn van massieve banden. TOKIO. 4 Oct. (A.N.P.). De staart van den taifoen, die 30 Sept. j.l. bet eiland Hokkaido getroffen beeft, heeft gisteren bet Noorden van Japan geteisterd. Op Hokkaido, waar onder toezicht van den keizer grootc militaire manoeuvres aan den gang zijn, was de verwoesting, die door den taifoen is aangericht, zoo groot, dat de manoeuvres onderbroken moesten worden. Twee soldaten worden tengevolge van den taifoen vermist. In de stad Koesjiro zijn acht burgers gedood. Het spoorweg verkeer, de telegraaf- en telefoondien sten evenals de scheepvaart zijn tengc volge van den stormwind stopgezet. Volgens een officieel bericht van het ministerie van binnenlandsche zaken uit Hokkaido zijn door den typhoon 10 personen gedood en 25 gewond, terwijl 10 worden vermist. 148 huizen zijn vernield, 46 bescha digd en 583 huizen overstroomd. Verder werden 61 schepen bescha digd. Dc typhoon teisterde vooral het district Hokkaido. Voorts zijn twee Japansche schepen in nood geraakt, n.l. de Unkai Mari 3 metende 3015 ton, nabij Hakotate en de Sakae Muru metende 2877 ton nabij Kawassnkikisen. Beide plaatsen liggci in de nabijheid van de Inwanai baai. Aan beide zijden wordt met groote verbittering gestreden Talrijke terechtstellingen LISSABON, 5 Oct. (D.N.B.) De commandant van den na» tionalistischcn kruiser Almi» rante Cervera deelt via den zender van Cadiz mede, dat het bombardement van de havens 'aan de Middelland» sche Zee, van Malaga tot Barcelona, in den nacht van Maandag op Dinsdag zal be» ginncn. Deze mededeeling is tevens bestemd als waar» schuwing voor alle zeesche» pen. Dezelfde zender deelt ver» der mede. dat aan het front van Toledo vier vliegtuigen der regeering zijn neerge» haald. Een officieel communiqué van liet Spaansche ministerie van oorlog, uit- gegeven gisteravond om 10 uur, ver klaart o.m.: In den sector Barbastro hebben dc re- geeringstroepen bet dorp La Hermita, vanwaar de rechtschcn Jaca bombar deerden, veroverd. De nationalisten, die de stelling Perdiguera aanvielen, wer den teruggeslagen, waarbij zij 30 doo- den verloren. In den sector van de Taag is een kleine colonne der loyale troepen er bij een aanval in geslaagd door te dringen lot nabij bet dorp Santa Olalla, waar drie vrachtwagens, welke de rechtschcn transporteerden, vernield werden. In den sector Toledo-Maqueda wor den dc voorbereidingen voor het offen sief op Madrid getroffen. De voorste linies zijn sedert den val van Toledo reeds een eindweegs in Noordelijke richting opgeschoven, zonder dat geor ganiseerde tegenstand ontmoet werd. De luchtstrijdkrachten der regeering hebben de laatste dagen niets van zich doen hooren, aldus seint Sevilla. Een colonne van generaal Mola in de Sierra Grados bevindt zich, na verscheidene dorpen te hebben genomen, voor San Martin de Val dc Iglesia. In de provincie Malaga is dc spoor wegverbinding tusschen Algeoiras en Ronda hersteld Reuter seint uit Madrid, dat de recht- sohen op alle fronten bij Madrid met grootc felheid aanvallen. De regeerings troepen houden echter stand. Het bom bardement der witten in dc sectoren Toledo en Navalperal heeft zonder op bonden voortgeduurd. Slechts enkele groepen kinderen zijn uit de hoofdstad verwijderd, omdat bet eenigszins moeilijk is om aan de voor zuigelingen vcreischte voedingsmidde len te komen. Te Barcelona is bericht ontvangen, dat de president van het hof van appë.l te Barcelona, Moreda, die door de na tionalisten te Logrono, waar bij met vacantie verbleef, gevangen was geno men, gefusilleerd is. Tc St. Jean de Luz is bericht ontvan gen, dat negentig militiemanschappen, die nog stand hielden in het semina rium te Toledo, zich Zaterdag hebben overgegeven, nadat dc rechtschcn bet seminarium in brand hadden gestoken De miliemansc,happen werden oogen- bl ikke lijk gefusilleerd. Een zeker aan tal mannen der regeeringstroepen, die door een omsingelingsmanoeuvre in banden der Witten waren gevallen, is eveneens over den kling gejaagd. De verovering van Toledo door de natio nalisten heeft den regeeringstroepen in het geheel thans 2300 dooden gekost. Troepen uit Marokko naar het vasteland Volgens te Gibraltar ontvan* gen berichten zouden Vrijdag en Zaterdag niet minder dan tien* duizend Mooren en manschappen van het vreemdelingeleeioen uit Marokko naar Spanje zijn overs gebracht en aan land eezet te Als geciras en Cadiz. Bovendien zous den ongeveer dertig vliegtuigen cn een aantal batterijen artillerie aan land zijn gezet. Do Spaansche minister van oorlog l>eeft per radio medegedeeld, dat dc regeeringstroepen bij Siguenza de rcchtschen tegenhouden. Dc regeerings artillerie heeft Barbastro, Zuera cn Perdiguera in dc provincie Saragossn gebombardeerd. Bij El Vaear in de provincie Cordova hebben dc rechtschcn weer aangeval len. De regeeringstroepen hebben bij Cerro Muriano nabij Cordova weer een overwinning behaald, waarbij de der de sectic regulares werd vernietigd Langs dc Taag bombardeert de luchtmacht de voornaamste stellingen van de regccringöteteénstanders. Munitiefabriek te Ma: drid vernield Radio-Rabat deelt mede. dat bij den laatsten bomaanval van de luchtmacht fier rcchtschen op Madrid een bommen fabriek te Madrid is vernield. Ongeveer 100 personen zonden hierbij zijn ge dood. De pas van Quinlo zou zich volgens Radio-Rabat nog steeds in handen der nationalisten bevinden, niettcgcnstaan de de berichten vfln Madrid, dat de re geeringst roepen dezen pas zouden heb ben bezet. Radio-Sevilla heeft o.a medegedeeld In Asturië is de ecnige fabriek van ontplofbare sloffen door de luchtmacht der nationalisten verwoest en do wa penfabrieken te Trubia zijn onbruik baar gemaakt. Aan hot front van Biseaye bevinden de nationalisten zich op 30 K.M. afstand van Bilbao. De vijand biedt krachtig tegenstand, o.a. te Eibar, doch hij kan niet verhinderen, dat stellingen worden bezet, die de stad, welke thans in onze handen zal vallen, geheel hohcerschon Bilbao opnieuw ge> bombardeerd Het hoofdkwartier te Valladolid heeft. Zondagavond bet volgende meegedeeld omtrent dc positie aan de verschillende fronten: Aan het front in Asturië heeft de acht ste divisie met behulp van artillerie cn vliegers het bergmassief van Quero en den kloof bij Penaflor veroverd. Bilbao is door de rechlsche strijd krachten opnieuw met succes gebom bardeerd. Het rectoraal van dc universiteit in Salamanca heeft onder voorzitterschap reld om te protestccrcn tecon ^ommu van Unamuno besloten een oproep te richten tot alle universiteiten ter we- nistischc gruwelen. Naar de zender van Tencriffe meedeelt, zijn in de haven van Santander ecnige visschersschc pen op mijnen geloopen en vergaan. Zaterdagavond zijn te Burgos 40 leden van de Spaansche phalanx uit Buenos Aires aangekomen. Zij zullen onmiddel lijk naar bet front vertrekken. REVOLVERGEVECHT TE HAVANNA HAVANNA, 5 October (A.N.P.) Tij- dens een revolvergevecht in Santo Sua- rez, een voorstad van Havanna, zijn vier mannen gedood, onder wie een politieagent. Het gevecht ontstond tij dens een overval, dien de politie ten uitvoer had gelegd op een gebouw, waar vermoed werd, dat leden van de jonge Cubaansche revolutionnaire orga nisatie. verborgen waren. GERUCHTEN RONDOM STALIN Volgens Estlandsche berichten zou Stalin Vrijdagavond in zijn villa bij Moskou tengevolge van kanker overle den zijn. De regeering zou dit bericht geheim houden, om wanorde te voorko men. Maarschalk Worosjolif zou de op volger van Stalin zijn. Deze berichten zouden bevestigd zijn door iemand, die uit Leningrad in Est land is aangekomen. CLOUSTON GEVALLEN JOHANNESBURG, 4 Oct. (Reuter-A.N. P.) Op 125 mijl ten Zuiden van Salis bury dus 550 mijl voor bet einde, is Clouston de laatste deelnemer aan de EngelandJohannesburg-race met zijn toestel omlaag gestort. Clouston zelf bleef ongedeerd, doch zijn toestel is ver nield. Scott is dus de ecnige deelnemer aan de race. die liet doel beeft bereikt. STRAUSS OVERLEDEN NEW YORK, 5 October (Reuter) Jesse Isidor Strauss, oud ambassadeur van de Vereonigde Staten te Parijs, is gisteren overleden. DIT BLAD HEEFT EEN DAGE LIJK- SCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBLICITEITSWAA RDE TOURNOOIVELD 4 - DEN HAAG op andere pagina's STADSNIEUWS Het slot van de feesten in het Lcusder- cn Soesterkwartier. (2e blad, pag. 1). Eerste lustrum van den B.B. Amersfoort 2c blad, pag. 1). SPORT Dc voetbal- hockey- en korfbalwcdstrij- dcn. (2e blad). eerverwachting Medegedeeld door liet Kon. Hl. Met lust. te Do Bilt: Vonva!chtingZwakke tot .iialigc wind uit Oostelijke ricli- ingen, helder lot licht of half icwolkt, waarschijnlijk droog, 'elite nachtvorst, weinig ver ndcring in temperatuur pvc Hoogste barometerstand774.3 te Abisko. Langste barometerstand 718.9 te Memel. LANGESTRAAT 49 TEL. 190 Laat bij ons uwe STOFFEN dan gaat U smaakvol gekleed en niet duur. PASSAGIERS VERZEKERD. Tel. 1788 Tel. 1788 De radicaabsocialistische leis der Archimbaud wantrouwt de politiek van den Führcr PARIJS. 5 October. (Reuter). De vice-president van de radicaal-socialis tische partij, Léon Archimbaud, heeft te Nimes een rede gehouden, waarin hij o.a. verklaarde, dat alles moet worden gedaan om het grondbeginsel der col lectieve veiligheid te doen zegevieren. Dit beginsel wordt thans in gevaar ge bracht door Hitier. Duitschland schond het verdrag van Versailles en zet 'zijn bewapening voort. ITitler wil dc we reld doen gclooven. dat hij zich tegen het bolsjewisme keert, doch men moet niet vergelen, dat hij zich pas tegen de Sovjet-Unie keerde op den dag, dat het Fransch-Russischö verdrag werd gesloten, waaruit blijkt, dat hij zich alleen tegen Frankrijk keert. Tenslotte verklaarde Archimbaud, dat de radicaal-socialisten loyaal zijn ten opzichte \an dc regeering. In de komende maanden zal veel van de rad.-soc. afhangen en daarom moeten zij zich op de hoogte houden van de gebeurtenissen. De bevolking van bet platteland weet /eer wel. dat de radicaal-socialisten trouw blijven aan bet beginsel van in- dividueeUn eigendom en zoo den geest van de Fransche revolutie bewaren, welke dit recht heilig achtte.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1936 | | pagina 1