VAL VAN OVIEDO AANSTAANDE? TAXI DIENST (1830 TEL. 1850 1093 4000 GESTORVEN WAARDEVERMINDERING VAN DE LIRE Nic. Bovée LUYCX DE EEMLANDEU Dinsdag 6 October 1936 Uitgave; VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 35e Jaargang No. 84 Queipo de Llano verklaart, dat de natio nalisten zich in de stad handhaven HEVIGE AANVAL ONTKETEND GOEMBOES Het strijdtooneel In Spanje DOUANERECHTEN OPGEHEVEN Betrouwbaarste- en Goed koopste adres Hoofdkantoor: Coornhertlaan 3 Verlaging der invoer heffing op koffie flit nummer bestaat uit 2 bladen Licht op 5 uur 55 min. STOFFEN- en MODEHUIS PASKLAAR MAKEN Hooge belangstelling voor vorstelijk huwelijk monetaire politiek van zweden en polen onveranderd AMERSFOGMStTi DAGB1AD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amerstoort 1.95; per maand 0.65; per week met grat.is ^rzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland iranco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers 1 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC. 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 14 regels 11.05 met inbegrip van een Lew snummer elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertentién voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentièn „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 Omsingeling van Bilbao en Eibar voortgezet Spoedig operaties tegen Madrid MADRID, 6 Oct. (Reuter). Volgens officieuze berichten is de opmarsch der Asturische mijn werkers naar Oviedo, gisteren 'den geheelen dag voortgezet. Reeds zouden de mijnwerkers op drie verschillende punten de stad zijn binnengedrongen en in ver. schillende wijken meester zijn. Een communiqué van het mili. •faire bevel te Oviedo deelt mede, dat volgens een gisteravond om 10 uur ontvangen radiotelegram een gemotoriseerde colonne regu. lares en soldaten van het vreem. delingenlegioen naar Oviedo wordt gedirigeerd ter versterking Van de Galicische colonnes, die in 'dezen sector opereeren. Radio Corunha meldt, dat de aanval len on Oviedo in den Iood van Haan- da.? ziin voortgezet. De stad is hefti? met bommen bestookt, doch de verde digers ondernamen een tegenaanval en maakten zich meester van helanprijke stellineen. die door de rejreerincstroe- fen bezet werden gehouden. Aan het front van Talavera hebben He rcgeeringsaanhangers in de omge ving van Manueda een aanval ondemo- tnen. doch zij werden teruggeslagen Waarbij de nationalisten verscheidene krijgsgevangenen maakten. Een vlieg tuig der regeering werd neergehaald. In zijn radiorede van gisteren 1 heeft Queipo de Llano o.a. het vol- r pende verklaard: 1 Ter gelegenheid van den verj'aar- f dag van dep opstand van October 1934 heeft Pricto instructie gegeven f de stad Oviedo krachtig aan te val- len. teneinde haar spoedig te doen vallen. Er werd een hevige aanval f ontketend en meer dan 1000 grana- f ten en 400 vliegtuigbommen zijn op f de stad neergekomen. Onze striid- f krachten zijn niet slechts geen duimbreed geweken, doch hebben onmiddellijk een tegenaanval inae- f zet. waarbij zij een hoeveelheid oor- r logsmatcriaal buitmaakten. In den sector van Huèsca hebben de nationalisten een aanval afges'agen van een rcgeeringscolonne. die 40 rioo- den en talryke krijgsgevangenen moest achterlaten. Aan het front van Biscave zetten de nationalistische troepen de omsinge ling van Bilbao en vooral van Eiuar voort. In de provincie Guadalajara is Si guenza volkomen omsingeld. De natio nalistische luchtmacht heeft de muni tiefabrieken en kazernes te Madrid krachtig gebombardeerd. Een nationa listisch eskader heeft Valencia An Bar celona gebombardeerd. De generaal deelde tenslotte mede. dat de operaties tegen Madrid spoedig zullen bginnen. Per radio is medegedeeld, dat. wan neer de troepen van Franco en van Mola zich aaneengesloten zullen heb ben, de aanval onder persoonlijk he vel van Franco zal beginnen. Aan het front van Toledo ziin vier regcerings- vliegtuigen neergeschoten. De ir.zitten den kwamen om het leven. Per radio is een officieele nota he kend gemaakt, waarin o.m. wordt me degedeeld: Aan het Zuidelijk front hebben de opstandelingen Pozas I.imos in de pro vincie Granada bezet. De regoerings troepen verloren 31 dooden. Tijdens schermutselingen te Campo F.lon ver loren de lovalen 15 dooden Dp aanval der reeecrinestroepen on B'argns hii Toledo is afgeslagen. De rereeringstroe pen verloren ruim 100 dooden. W anhopige toestand te Bilbao? Voorts deelt de zender te La Corunha mede. dat hij een bericht heeft opge vangen van het regeeringsstation te Bilbao, waarin Prieto te Madrid er van in kennis werd gesteld, dat het geen zin heeft thans dij station op te roepen, aangezien de operateur de stad heeft verlaten en de uitzendingen voor onbe paalden tijd opgeschort zijn. De zender van La Coruna wijt dit feit aan den wanhopigen toestand van Bilbao. Verdediging der hoofdstad Het D.N.B. meldt uit Burgos, dat ter verdediging der hoofdstad drie rijen loopgraven en versterkingen zijn aan gelegd. Te Madrid zijn pamfletten ver spreid. waarin de bevolking wordt uit- genoodigd aan de verdediging van Ma drid deel te nemen. Wie hieraan geen gevolg geelt, wordt tot staatsvijand verklaard en gefusilleerd. Radio-Burgos meldt, dat de rechtsche troepen de spoorlijn Madrid-Valencia naderen en deze tot op 10 K.M. gena derd zijn. Groote aanval op Ma» laga overwogen Uit Sevilla wordt vernomen, dat de rechtschen Donderdag of Vrijdag op de marinebasis Malaga een breed opgezet ten aanval zullen inzetten, waaraan zal worden deelgenomen door een landleger, de luchtmacht en de vloot. Een geloofwaardige waarnemer van Britsche nationaliteit maakt melding van buitengewone drukte op de ma rinewerven te Cadix. De voornaamste eenheden der vloot van de nationalis ten zouden sedert Donderdag te Cadix samengotrokken zijn. Regeering meldt successen In een communiqué der Spaansche regee^ing wordt gezegd: Aan het front van Aragon in den sector van Barbastor hebben de regee- ringsaanhangers een colonne opstan delingen uiteengejaagd, die 100 dooden moesten achterlaten. Aan het Zuidelijk front in don sector Acudetc (prov. Jaen) hebben de regee- ringstroepen de dorpen Rabite en Fuente Alamo bezet. Aan het centrale front, te Navalperal i de provincie Avila. hebben de re eecrinestroepen met kracht een aan val. dien dc rechtschen bij het aanbre ken van den dag hadden ineezet. afge slagen. De nationalisten hebben zich naar hun uitgangsstellingen moeten terugtrekken. Russische steun In geheel Sovjet Rusland wordt de inzameling van geld voor levensmid delen voor vrouwen en kinderen in Spanje voortgezet. De arbeiders van de Duitsche Wolga-rcpubliek hebben meer dan 200 000 roebel in bet fonds gestort. In vele steden ziin bijeenkomsten ge houden, waarin de solidariteit met Spanje werd betuigd. Overal werd met geestdrift de uitnoodiging ontvangen om de gezinnen van de strijders te steunen. Op verscheidene plaatsen wor den liefdadigheiósconrerten gegeven, waarvan de opbrengst in het hulpfonds wordt gestort. Vooraanstaande figuur in de Hongaarsche politiek BOEDAPEST, 6 Oct. (Reu. ter). De Hongaarsche mis nister*president, Goemboes, is hedenmorgen om negen uur veertig overleden. Reeds gisteren werd bevestigd, dat de gezondheidstoestand van Goemboes, die te Nymphenburg bij München werd verpleegd, snel achteruitging. Goem hoes leed dermate aan kanker in de ingewanden dat zijn toestand reeds eenigen tijd hopeloos werd geacht. Gisteren waren de kinderen van den zieke na een alarmeerend tetefoonge sprek met de geneesheeren onmiddel lijk naar München vertrokken. Ook de Honeaarsche regeering hod den minis ter van onderwijs. Homan. opgedragen zich onverwijld naar Goemboes te be geven. (In de rubriek Wereldgebeuren wordt uitvoeriger over den heengega- nen Hongaarschen staatsman geschre Van betrouwbare zijde verluidt, dat een nieuw kabinet zal worden ge vormd onder leiding van Dr. Daranyi die thans minister van landbouw is. Verschillende ministers zouden ver vangen worden. Boven: Een pantserwagen der Spaansche nationalisten aan het front van Bilbao, gereed voor het vertrek naar het terrein van den strijd. Onder: Voor het vertrek naar het front ontvangen Spaansche nationalistische soldaten te Deva, op eenige kilometers afstand van Bilbao, voedsel en verdere verzorging. Een waarde van 4.677 gram goud per honderd lire nominaal Zeer strenge prijscontrole Nadat de Italiaansche ministerraad zijn goedkeuring had gehecht aan het terugbrengen in waarde van do Lire. tot 90 Lire per pond sterling en 19 Lire per dollar, verklaarde Mussolini nog. dat deze maatregel den toestand ophel dert ten aanzien van den uitvoer en het toerisme, die beide de voordeden hier van zullen ondervinden. Alleen een s j- ging van de binnenlandsche prijzen zou deze voordeelen in gevaar kunnen bren gen. Mussolini stelde echter voor en de ministerraad hechtte zijn goedkeu ring daaraan zekere prijzen te blok- keeren en uiterst strenge controle uit tc oefenen over de schommelingen der an dere prijzen, welke in verband staan met de prijzen op de wereldmarkt. Mussolini De ministerraad machtigde ver volgens den onderstaatssecretaris voor wisselkoersen en valuta-aan gelegenheden het volume en de contingenten van de op groote schaal verbruikte artikelen te va- rieeren en het systeem van com pensaties voor particulieren op te heffen. De koopkracht van de lire. d. w. z. de feitelijke en werkelijke waarde van het geld zal met syste matische energie op elk terrein worden verdedigd. Mussolini besprak voorts nog de En- gelsch-Fransch-Amerikaansche verkla ring, welke voorafgegaan was aan de alligneering van den frank, en ver klaarde eveneens van meening te zijn, dat een economisch herstel der wereld een der noodzakelijke voorwaarden is voor de samenwerking der volken in het belang van den vrede. Men moet echter uit den voorloopigcn toestand te voorschijn komen om in de stabiliteit binnen te treden. De ministerraad bevestigde ten slot te wederom op de meest categorische wijze de Italiaansche politiek, die er naar streeft een max i'm u m van economische autonomie te be reiken. Deze politiek zal worden voort gezet, aangezien zij van essentieel be lang is voor do nationale militaire ver dediging. Voorts werd goedkeuring gehecht aan een decreet, waarin besloten wordt tot egalisatie van de lire in goud, waarbij rekening gehouden wordt met de waardevermindering der voornaamste buiicnlandsche va luta's. De lire zal ingevolge dit decreet een waarde hebben van 4.677 gram goud per honderd lire nominaal, terwijl volgens de pari teit van 1927 dc lire 7919 gram oer 100 waard was. Aangezien de Amerikaansche wet op de waardebepaling van den dollar de mogelijkheid voorziet van latere wijzi gingen tot een maximum van 10 pet. en aangezien andere belangrijke mogend heden, zooals Frankrijk en Zwitserland zich dezelfde mogelijkheid hebben voor behouden, treft de Italiaansche wet voorzieningen in de mogelijkheid van latere aanpassingen van de lire, steeds echter binnen een limiet van 10 pet. Niets wordt gewijzigd ten aanzien van den koers en van de functie als wettig betaalmiddel van het staatsgeld en van de in circulatie zijnde geldsoorten in Italic en de Italiaansche koloniën en bezittingen, waar zij zullen moeten wor den aanvaard als betaling door de open bare kassen en de particulieren volgens de waarde, die zij op het oogenblik hebben. De goudvoorraden van dc Italiaan sche hank zullen gerevaloriseerd wor den op basis van de nieuwe pariteit van de lire. Vervolgens hechtte de minis* terraad goedkeuring aan een de* creet betreffende de controle op de binnenlandsche prijzen met het doel een stijging van de kos* ten voor levensonderhoud te be* letten, benevens aan een ander decreet, waarin de douanerechten ad valorem, die bij decreet 24 Sep* tember 1931 zijn ingevoerd, wor» den opgeheven en waarin den lei* der der regeering de bevoegdheid gegeven wordt later het systeem van rechten op goederen te wijzi* gen, met inachtnemen van den nieuwen monctairen* en prijzen* toestand Afkoopbare leening Hierna besloot dc ministerraad tot uitschrijving van een afkoopbare lee ning, waarvan de opbrengst zal moetén dienen tot het exploiteeron van de ro- sultatcn der overwinning in Oost-Afri- ka en aan het land do middelen zal moeten verschaffen de nationale veilig heid te waarborgen. Eigenaars van onroerende goederen zullen gehouden zijn in te schrijven op deze nieuwe leening tot een bedrag van 5 pet. van de netto-waarde van hun onroerend bezil, dat getaxeerd zal wor den op de basis dor kapitalisatiecoeffi ciënten en van dc belastbare opbreng sten. Do leening, die voorzien iö van de uitgebreidste waarborgen en vrijgesteld is van alle tegenwoordige en nog te heffen belastingen, met inbegrip van successie- en schenkingsrechten, zal in 25 jaar worden afgelost, met amortisee- ringen, die in hot eerste jaar van den looptijd zullen beginnen. Ter verzeke-, ring van de betaling van rente en af lossing der leening zal men een zeer bovenmatige buitengewone belasting op onroerend bezit heffen. Tenslotte besloot de ministerraad het decreet in te trekken, dat in do periode van den Oost-Afrikaanshen oorlog de verdecling beperkte van de winsten van handelsondernemingen en het te ver vangen door een progressieve belasting op de dividenden der maatschappijen boven zes procent. Politiek aspect Zonder het financieel en economisch belang te miskennen, is de Engelsche meening toch vooral getroffen door het politieke aspect van de Ifaliaansche de valuatie. De gebeurtenis bewijst, zoo zegt men, dat in strijd met de door Duitschland volgehouden stelling, de dictaturen zelfs het voordeelig kunnen vinden zich aan te sluiten hij de mone taire aligneering. Nieuwsgierig wacht men dan ook de reactie tc Berlijn al, waarbij men er op wijst, dat de uit- eenloopendheid van opvatting en beslis sing ten aanzien van een zoo belang rijke zaak bewijst, dat de inzichten van nationaal socialisme en fascisme niet zoo converged end zijn als men zou hebben kunnen vreezen. Wat het economisch aspect betreft wijst men er op, dat de door Mussolini genomen beslissing niet kan nalaten een reactie uit te oefenen op het Engelsch-Italiaansche handelsverdrag, waarover thans te Rome wordt onder handeld. De importeurs van Italiaan sche goederen in Oroot-Rrittnnnië ver wachten een gevoelige daling in land bouwproducten, wijnen en kunstzijde uit Italië. Douanerechten op graan verlaagd Bij decreet van den duce zijn de douanerechten op graan van 75 tet 47 lire per quintaal verlaagd. 'ssGRAVENHAGF, 6 Oct. De regeering heeft besloten de invoerheffing op onge. brande koffie, ingesteld hij het crisis=koffiebesluit.l9d6 met ingang van 7 October '.s. van 12 tot 6 cent per K.G. te verlagen. Ook de overige op aebran. de koffie, koffie.extracten, etc. ingestelde invoerheffin» gen, worden met ingang an dienzelfden datum met S'l pet. verlaagd. MILITAIR VLIEGTUIG VERONGE LUKT LONDEN, 6 October. (Reuter-A.N.P.) Tijdens oefeningen is een vlie?tui? van het militair vliegveld Novar boven de Firth of Moray omlaap gestort en in zee verdwenen Piloot noch toestel wer den teruggevonden. DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJK- SCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN EXEMPLAREN AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBL1C1TE1TSWAARDE TOURNOOIVELD 4 - DEN HAAG op aindere pagina's BINNENLAND De minister over de nieuwe verkeers regels. (Tweede Blad, pag. 1). De dichter J. Slauerhoff overleden. (Eerste Blad. pag. 3). VVeerverwachting Medegedeeld door hetK.N.M.l e de Bilt. 'wakke tot matige N.-O. tot N. wind. gedeeltelijk bewolkt, wei nig of geen neerslag, weinig tcrnnderlng in temperatuur. Hoogste barometerstand 771.5 te Ona aan de Noorsehe kust. Laagste 751.1 te Perpignan. LANGESTRAAT 49 TEL. 190 Laat bij ons uwe STOFFEN dan gaat U smaakvol gekleed en niet duur. SOLO, 6 Oct. (Aneta). De Mang- koenegoro en de Raloe Timoer zul len tegenwoordig zijn bij het huwe lijk van H. K. H. prinses Juliana en Z. D. Prins Bcrnhard. Zij zullen hierbij worden vergezeld door hun dochter. Gedurende de reis cn het verblijf in Nederland zal als adju dant en secretaris optreden de heer Noto Soeroto, do bekende dichter die vroeger jarenlang in Neder land verbleef. Voorts zullen ook enkele bedienden de reis medema ken. De datum waarop het gezelschap zal vertrekken, is nog niet vastge steld, daar ook de datum waarop het huwelijk zal plaatsvinden, nog niet is bepaald. WARSCHAU, 5 October (Reuter ANP De ministerraad was bet ei unaniem over eens, dat overeenkomstig oe opvattingen der ministers voor de oecnom. departementen, het met het oog op den toestand op de internationale geldmarkt noodig noch wenschelijk is, de tot nu toe door de Ponlsche regee ring gevolgde monetaire politiek tc wij zigen Te Genè\e heeft in de tweede vol ken bondscommissie dc Zweedsche ge delegeerde, von Stockcnstrom, ver klaard, dat de Zweedsche politiek on gewijzigd blijft Zweden, welks valuta aan het pond sterling gekoppeld is. is een der landen, die het meest geprofi feerd hebben van het gedeeltelijke economisch41 hprstel. CHERTOK HEEFT GENOEG VAN ABESSYNIË LONDEN, 6 October. (Reuter). De Amerikaansche financier Leo Chertok is te Londen aangekomen Verleden laar heeft Chertok, zooals men weet, voor een Engelsch Amerikaansche be langengemeenschap belangrijke mijn- concessies in Abossynie verworven, waarvoor hij aan de Abessijnsche re- geéring een millioen dollar moet heb ben betaald. In een interview heeft Chertok ver klaard met dat alles niets meer te ma ken te hebben en de geheele concessit te hebben laten schieten.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1936 | | pagina 1