DE LEYTAX Naar verlaging van de Tolmuren? 4000 voor groote afstanden De monetaire schikking Staatsmonopolie LUYCX Woensdag 7 October 1936 Uitgave: VALKHOFF Go. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 35e Jaargang No. 85 Zwitsersch vliegtuig verongelukt De verdediging der Zwitsersche grens STAATSBEGRAFENIS VOOR GOEMBOES beurs van rome weer open NIEUWE BANKBILJETTEN VAN 1000 MARK voor buitenlandschen handel Voor bepaalde levens middelen spoorwegongeluk door sabotage Honderd millioen voor het Egalisatiefonds UCCES1 Tuin DE WAPENSMOKKELARIJ IN BELGIE vlaamsche academie 50 jaar Dit nummer bestaat uit 2 bladen EXEMPLAREN Tel. 1788 Tel. 1788 Tel. 1788 Tel. 1788 5 uur 5b min. STOFFEN- en MODEHUIS AMERSFOORTSCfi DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per PRIJS DER AOVERTENTIEN van 14 regels 11.05 met inbegrip van een bew.,snumiper week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. t\t? tï* lvft a \i i elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertentiën voorde JBmnenland iranco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 TyT i I ^Al 1 I Ji helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f C.05 Redevoering van den Neder* landschen gedelegeerde Van Lanschot te Genève GENEVE, 6 Oct, (Reuter). Vanmor- gen zijn de debatten over de economi sche cn financieels problemen in de tweede commissie van de Assemblee yoortgezet. De Roemecnsehe gedelegeerde ver klaarde, dat zijn land bereid is mede te werken aan het bestudeeren van concrete maatregelen, die tot een daad werkelijke verwezenlijking zouden lei den van de Engelsch—FranschAmeri- kaansche verklaring, vooral ten aan zien van de opheffing van contingen- teeringen en van de maatregelen tot deviezencontróle. De Ncderlandsch gedelegeerde, van Lanschot, hield vervolgens een redevoering, waarin hij als het standpunt der Nederlandsche regce ring uiteenzette, dat de monetaire over eenkomst tusschen de drie landen een gunstige zaak is, voor zoover daardoor een afschaffing van de tariefmuren mogelijk zal worden. De Nederland sche regeering zou het levendig be treuren, wanneer deze overeenstem ming beperkt mocht blijven tot mone taire kwesties en niet gevolgd zou .worden door een commercieel accoord. Voortgaande verklaarde de Neder landsche afgevaardigde, dat het systeem van den gouden standaard het best beantwoordt aan de economische behoeften Nederland is bereid me de te werken aan het herstel van dit systeem. Zoolang echter de betrekkin gen tusschen de internationale valuta's instabiel zullen blijven, zal de Neder- ïandsche regcering haar volledige vrijheid van .handelen behouden. Spr. besloot met zijn goedkeuring uit te spreken ten aanzien van het Fransche plan, om over te gaan tot bestudcering van de kwestie van den toegang tot de grondstoffen. Hij herinnerde er in dit verband aan, dat de preferentieele ta rieven door Nederland geenszins gaarne gezien worden. Tekst der Frartsclu Engelsche resolutie De delegaties van Frankrijk en En geland hebben bij het einde der debat ten in de commissie voor oeconomische aangelegenheid den volgenden ont- werp-tekst bij het bureau der commis sie ingediend: „De assemblee met voldoening kennis nemende van de gemeenschappelijke verklaring der regcering van Frankrijk, de Ver. Staten en Engeland van 26 Sep tember cn de directe adhaesiebetuigin- gen daarop van verscheiden staten, erkennende, dat deze verklaring in overeenstemming is met de aanbevelin gen, welke geformuleerd zijn door de oeconomische commissie van den Vol kenhond in haar recente verslag over den togen woord igen stand der interna tionale oeconomische betrekkingen. overwegende dat een overeenstem mende finanrieele politiek welke be oogt een duurzaam evenwicht te her stellen tysschen de oeconomien der ver schillende landen, hechter grondslagen te vormen voor de stabiliteit der oeco nomische betrekkingen en den interna tionalen handel te begunstigen, op doel treffende wijze zou bijdragen tot de consolideering van den vrede, het her stel der internationale orde, de ontwik keling der wereldwelvaart en de verbe tering van het levenspeil der volken, bevestigt den algemeencn wcnsch HALLE, 6 Oct. (D.N B.-A.N.P.). De zes Zwitsersche vliegers die Maandag ochtend uit Bern zijn gestart, zijn van middag op het vliegveld Halle aange komen. Na een oponthoud van een uur zetten zij hun vlucht voort naar Berlijn. Omstreeks 15 uur is een van de deel nemers nabij Schleiz omlaag gestort. Onder het wrak van het vliegtuig werd een doode gevonden. De tweede inzit tende werd nos niet gevonden en men neemt aan, dat hij uit het toestel werd geslingerd. De vijf overigen zijn intusschen te Berlijn aangekomen. van andere leden van dén Volkenbond voort te gaan met de verwezenlijking dezer doelstellingen en noodigt alle sta ten leden of niet-leden van den Volken bond uit te dien einde hun volledige samenwerking te verleenen en beveelt direct aan de belanghebbende landen als essentieele voorwaarde voor een uit eindelijk 6ucces aan een vastomlijnde actie te organisceren om de toepassing te verzekeren van bovengenoemde poli tick ter vermindering der buitensporige hinderpalen welke den internationalen handel cn het verkeer in den weg zijn gelegd en met name ter opheffing van tegen een zoo vroeg mogelijk tijdstip het tegenwoordig regiem \an contin genteering en controle op het ruilver keer te verzachten". GEZANTENWISSELING BRUSSEL, 6 October. (Slefani-A.N.P.) De Belgische gezant te Dén Haag. Maskens, is naar verluidt, benoemd tot Belgisch ambassadeur te Rome. De paraatheid van de grens* wacht wordt sterk opgevoerd BERN, 6 Oct. (D.N.B.-A.N.P.) Voor het goedkeuren van de nieuwe militaire maatregelen door den nationalen raad verklaarde de leider van het militaire departement, bondsraad Minger, o.a. dat de legerleiding do paraatheid van de sterk bewapende grenswacht tot bet hoosste peil wil opvoeren, zoolang dit niet is bereikt, zullen permanente com- pagnién grenswachten worden opge richt. Een van deze compagnién wordt nog dit jaar in dienst gesteld: de an dere volgen in het komende jaar. De grens wordt, ingedeeld in divisies. De grensbewaping komt los van het overige deel van het leger te staan en kan afzonderlijk gemobiliseerd worden. Het snelst kunnen de z.g. lichte briga den worden gemobiliseerd, waarbij ook cavalerie is ingedeeld. Het aantal van deze brigaden wordt verhoogd van 6 tot 9. waarbij drie berg-brigadon al» zelfstandige eenheden. Nieuw is verder de verdeeling van de landstorm in eerste en tweede ban. Tenslotte verklaarde Minger nog, dat het leger voorloopig wordt verdeeld in drie lctrercorpsen, een legercorps is een zelfstandig optredende legereenheid. De luchtmacht wordt nog voorloopig geor ganiseerd. De luchtbescherming komt onder een verantwoordelijk leider, die zelfstandig kan optreden. Door de devaluatie is de aanschaf fing van oorlogsmateriaal uit het bui tenland duurder en daarom zal een verhooging van de credicten hiervoor noodig zijn. Overbrenging van het stoffe* lijk overschot naar Boedapest MÜNCHEN, 6 October. (D.N.B.-A.N.P.) Ret' stoffelijk overschot \an den Hon- gaarschen minister-president Gömbös zal morgenochtend in het Kaiserhof worden opgebaard, in den namiddag zal het lijk plechtig worden gezegend. De militaire plechtigheden zullen vol gens het ceremonieel plaats hebhen. Des avonds le negen uur zal het stoffelijk overschot met de gebruikelij ke plechtigheden naar het station wor den vervoerd, vanwaar het met den gewonen trein van 22.23 via Weencn naar Bocdapcsl zal worden gebracht. Volgens een D N B.-bcricht uit Boeda pest wordt in een officieel communiqué over den buitengewonen ministerraad gezegd, dat Daranyi. de plaatsvervan gende minister-president, in bewogen woorden het verscheiden van Gömbös heeft medegedeeld. De raad besloot, den overledene als den grooten doode der nalie te beschouwen en hem een staatsbegrafenis le bereiden. Nederlandsche deeh neming Aan het Nederlandsche gezant schap te Boedapest is opgedragen de deelneming van de Nederlandsche re- eeerine le betuigen aan de Hongaarsche règecring met het overlijden van den Hongaarschen minister-president. ROME, 6 October (Reuter-A.N.P.). De Italiaansche beurzen zullen morgen (Woensdag) worden her opend. OCEAANVLUCHT NEW-YORK, 6 Oct. (D.N.B.-A.N.P.). Hedenochtend 730 uur is de Zwecdsche vliegenier Kurt. Bjorkvall- van het vliegveld Floyd Bennett vertrokken voor een non-6top-vlucht naar Stock holm. De voor- cn achterzijde \an dc nieuwe bankbiljetten van 1000 Mark welke door de Duitsche Rijksbank in omloop worden gebracht. Staatscommissie in Duitsch» land ingesteld BERLIJN. 6 Oct. (Havas). In Duitschland is een staatsmonopolie gesticht voor den buitenlandschen handel in zekere levensmiddelen. Een door de rijksregcering uitge vaardigde noodverordening stelt een staatsbureau in, dat groenten, planten, zaden, fruit en wijn voor invoer zal aankoopen en deze vol gens de behoeften zal verdeden. De maatregel heeft ten doel te verhin deren, dat de invoer dezer artikelen een nadcejigen invloed zal uitoefe nen op de 'prijzen van dergelijke Duitsche producten. Volgens deze wet zal iemand, die in Duitschland deze producten zou willen nvocren, ze moeten aanbieden aan het bureau in kwestie. In ge\al van goed keuring zal het bureau het artikel koo- pen van den importeur cn het hem on der zekere voorwaarden terugverkoo- pen. Indien het bureau zulks weigert zal het betreffende artikel niet kunnen worden ingeklaard. Voor het oogenblik zijn slechts eneige soorten groenten en fruit aan deze be palingen onderworpen, doch zij zullen geleidelijk aan op andere soorten groen ten, fruit en wijn worden toegepast. De nieuwe wet doet de bezorgdheid blijken der regeering de controle te behouden op alle factoren, welke van invloed op de prijzen kunnen zijn, om wat ook ge- beure het evenwicht tu6schen dp prij zen en de loonen te handhaven. RIGA, 6 Oct. (Stefani-A.N.P.) Op den spoorweg KalininMkava in de Sovjet Unie is tengevolge van sabotage een sneltrein ontspoord, waardoor verschei dene personenn om het leven zijn geko men. Alle beambten welke op dit tra ject werkzaam zijn, zijn voor den krijgsraad gedaagd ZWEEFVLIEGTUIGEN IN BOTSING WARSCHAU. 6 Oct. (A.N.P.) In het Oostelijk deel van Klein Polen zijn bij een oefenvlucht twee zweefvliegtui gen op 400 meter met elkander in aan raking gekomen. De beide vliegers wer den op slag gedood. ALBANIË DEVALUEERT NIET TIRANA, 6 Oct. (D.N.B.-A.N.P). Officieel wordt medegedeeld, dat de Albaaneche goudfranc niet zal worden gedevalueerd. Uit den goudvoorraad van De Nederlandsche Bank ter beschikking gesteld De per 5 October j.l. opge* maakte verkorte balans van de Nederlandsche Bank geeft o.m. eene vermindering van den goud* voorraad te zien ten bedrage van ongeveer honderd millioen gul* den.. De Nederlandsche Bank deelt mede dat deze verminde* ring is ontstaan, doordat de bank een gedeelte van haar goudvoor* raad als werkkapitaal ter beschik* king heeft gesteld van het krach* tens art. 1 der wet van 30 Sep* tember 1936 (Staatsblad no. 403) ingestelde egalisatiefonds. De stijging van de post „Beleeningen (inclusief voorschotten in reke* ningcourant op onderpand)" op den weekstaat der bank houdt voor het grootste gedeelte ver* band met deze goudtransactie. ONGELUKSDAG VOOH DE LUCHT VAART BOEKAREST. B Oei. (Stelani). Bij ren lantliae le Cetatea is een militair viic.qtuiq omycslapen. de bestuurder werd pnwond. Een ander militair vliep- tuip, dat van Bocscian was vertrokken, is niet te bestemder plaatse aanpeko- men. men heeft nop peen spoor van het toestel kunnen ontdekken. Te Bazau tenslotte is een militair vlieptuip neer- pestort en vernield, waarbij de piloot pedood werd. ACHT DOODEN BIJ VLIEGRAMP ROME, 7 October 'Stefani) Bij hel vliegveld Ferrare zijn gisteren twee bombardementsvliegtuigen van de ita liaansche luchtvloot tegen elkaar ge hotst. Beide toestellen sloepen Iepen den grond te pleiter. Van de beman ning zijn acht personen om het leven gekomen. NEGEN MIJNWERKERS VERONGELUKT In den Staat Idaho is dc kabe! van de liftkooi eener steenkoolmijn gebro ken op het oogenblik, dat negen mijn werkers zich hiermede naar hun ar bcidsplaats begaven. De kooi stortte 300 meier omlaag en alle negen arbei ders zijn om het Jeven gekomen. IN DEN BESDRAGENDE HOUTGEWASSEN Het najaar geeft aan onzen tuin een geheel aparte bekoring. Maar het zijn niet alleen de bloemen die daarvan oorazak zijn, al zijn Dahlia's, Chry santhemums, Helianthus, Herfstasters en andere bloemcnsoorten hierbij on misbaar. Maèr inzonderheid zijn het de besdragende houtgewassen, die bij een oordeelkundige aanplanting onzen tuin nu bijzonder aantrekkelijk ma ken.. Als kleur is daarbij het rood in verschillende tinten overheerschcnd, maar ook zijn er met witte, gele, oran je, lila en blauwe tot zwarte bessen. We hebben deze besdragende onder boomen en struiken, grocnblijvendê en bladverliezende klimplanten cn krui pende planten. Alles op te sommén is ondoenlijk en zou bovendièn voor de lezers vervélend zijn. Wel worden hier enkele belangrijke soorten en variëteiten kort besproken, teneinde de keuze voor tuinliefhebbers te ver gemakkelijken. Een bekende besdragende boom soort is dc Lijsterbes of Sorbus aucu- paria met groote trossen roode tot ordnje-roode bessen. Andere goede besdragers onder dit geslacht zijn S. sedndida, S. hybrids en S. aria. On der de meidoorns zijn er velen met mooie bessen. Behalve de géwone meidoorn of Crataegus monogyna en Cr. ocyacantha zijn vooral als bes dragende boomsoorten aan te bevelen. Cr, coccinea, met vuurroode, Cr. Car- rierei met geelroodc en Cr. azaerolus met groote steenroode bessen. Een be langrijk besdragend geslacht hebben we in Cotoneastcr of bergmispel. Een der meest forsche groeiers is C. bul- lata, een breed groeiende struik ter hoogte van 2 tot 3 M die thans ge tooid is met groote trossen vrij groote donkerroode bessen. Flinke groeiers .zijn ook C. Franchettii' met oranje- roode bessen en een breede losse groeiwijze, C. Simonsiï met geelroode bessen cn een meer stijlen groei, en C. salicifolia flessosa, een zeer Ios- groeiende struik met vuurroode bes sen, die bovendien gedurende den winter haar blad behoudt. Een mooie laagblijvcnde soort men horizontaal groeiende takken is C. horizontalis, met vuurroode bessen. Een mooi com pact struikje vormt C. praecox; deze heeft tamelijk groote roode bessen. oGede groenblijvende soorten zijn nog C. microphylla met glimmend groene blaadjes cn roode bessen en C. Whec- leri, eveneens met roode bessen. C. horizontalis en C. microphylla worden vaak als klimplant gebruikt. Een prachtig heestertje, rijk bezet met oranje bessen is Coriarai terminalis, jammer dat deze bessen zwaar ver giftig zijn. Een heester met witte bessen van groote bekendheid is Symphoricarpus racemosa of sneeuwbes. oen prachtig groenblijvend, besdragend houtgewas is de vuurdoorn of Pyracantha. Ook als klim- of leiplant is deze goed te gebruiken. P. cosc'scinea heeft vuur roode, P. Lalandiï, oranje en P. Roger- siana kleinere vuurroode bessen. Een volgende keer bespreken we het ge bruik van dit materiaal. Burgemeester Huysmans erbij betrokken? De Brusselsche correspondent van de Maasbode meldt: „Men weet, dat reedö sedert maanden de socialisten de beste klanten zijn van de Belgische wapen- en munitiefabri- kantcn en dat zij op groote schaal leve rancier van oorlogsmateriaal voor het Spaansche volksfront zijn geworden. Er heerscht momenteel een ware wa- pcnsmokkel-epidemie. Volgens de Brusselsche „Standaard" (welks bericht wij met hot noodige voorbehoud mededeelen), zou thans ook de roode burgemeester van Antwerpen. Huysmans, aan deze wapénsmokke- larij medewerken." BRUSSEL, 7 October. (Reuter). In een plechtige bijéénkomst welke werd opgeluisterd door de aanwezigheid van Koning Leopold is in het Academie- Paleis te Brussel de vijftigste vérjaar dag herdacht van de stichting dér Ko ninklijke Vlaam6chc Academie van Bclgié. De minister van Onderwijs, Jules Hoéte, hield een redevoering, waarin hij o.m. den Nederlandschen ge delegeerde, minister prof. Slotemaker de Bruine en den gezant der Unie van Zuid-Afrika, van Broekhuizen, verwel komde. AIR FRANCE VLIEGT WEER OP SPANJE De Spaansche ambassade te Parijs deelt méde, dat sedert 5 October de maatschappij Air France den handels- luchtdienst van Parijs naar Madrid, via Toulouse, Barcelona en Alicante weer heeft ingesteld. Deze lijn is de eerste geregelde rechtstreeksere verbinding tusschen Frankrijk cn het binnenland van Spanje sêdert het begin van den opstand. dit blad heeft een dacelijk- sche gecontroleerde oplaag van aangesloten bij het bureau voor public1teitswaarde tournooiveld 4 - den haag PASSAGIERS VERZEKERD. op andere pagina's STADSNIEUWS Vergadering van de Amersf. IJsver- eeniging. (Tweede Blad, pag. 1). SPORT De Twcêdaagsehé Militaire Prestatie tocht. (Eerste BlAd, pag. 2). Weerverwachting Medegedeeld door het K.N.M.I. te Dg Bilt. Zwakke tot matige wind, uit N. richtingen, gedeeltelijk bewolkt, weinig of geen neerslag, iet6 zachter Hoogste barometerstand 770.4 te Aber deen. Laagste 749.5 te Marseille. Buitenlandsch Weeroverzicht De hoogedruk verplaatste zich ln Zuidelijke richting, in het Noordwesten verschijnt een nieuwe daling. De de pressie in het Noordwesten nam sterk af, die in het Zuiden werd in de Mid- dellandsche Zee vrij diep. In Scandina vië is de vorst bijna verdwenen cn er valt op vrij veel plaatsen regen. Op de Britsche eilanden daalde de ochtend- temperatuur in het binnenland tot on der het vriespunt, dc meeste plaatsen hebben kalm en vrij zonnig weer. Ook in Frankrijk is het grootcndeels helder cn de temperatuur is er in het Zuid westen sterk gedaald. Aan dc Middel- landsche Zee stormt het uit West en Noord. In Zwitserland valt lichte sneeuw, in Duitschland in het Oosten regen, terwijl het Westen opklarend weer heeft. Bij dc verdere vérplaatsing van de hoogedrukking naar het Zuiden is naar Noordwest loopende wind met stijgen de temperatuur en weinig of geen neer slag te verwachten. LANGESTRAAT <9 TEL. 190 Verlangt U een VOS? KOOP DAN NU. Na zi|n ze spotgoedkoop. Ze worden echter duur. GASVERGIFTIGING: ZES DOODEN WARSCHAU, 7 October (D.N.B.) Door het springen van een gasbuis in den kelder van een huis zijn ze<?fy?r- sonen, die in de benedenverdieping la- gén te slapen, door gasverstikking om het leven gekomen. NIEUW BEWIND IN FINLAND IIELSINGFORS, 7 Oct. (Reuter). Rijkspresident Kallio heeft den presi dent der republiek, Svinhufvud, zijn definitieve ministerlijst voorgelegd, waarop hoofdzakelijk leden van de agrarische partij voorkomen. De regee- ringsoverdacht vindt heden plaats. De door den president der republiek ge- wenschte coalitie-regeering is dus niet tot stand gekomen. De nieuwe regeering zal slechts op 53 agrarische parlements leden en zeven leden van de vooruit- gangspartij kunnen steunen, terwijl het parlement 200 leden telt.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1936 | | pagina 1