TAXI-DIENST 4000 EXEMPLAREN [1830 TEL. 1850 1093 SPOORWEGONGELUKTE WOERDEN DÊ EEMLANDEü Nic. Bovée LUYCX Licht op 5 uur 51 min. TWEEDOODEN Donderdag 8 October 1936 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 35e Jaargang No. 86 Dit nummer bestaat uit 3 bladen Betrouwbaarste- en Goed koopste adres Hoofdkantoor: Coornhertlaan 3 STOFFEN- en MODEHUIS BONTKRAGEN en VELLEN Botsing tusschen personen- en goederentrein Verslag van een onzer eigen reporters AMEPSF00R15ÖH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per m week ''met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland iranco per post per 3 maanden 2,85. Afzonderlijke nummers f 0.05 [POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513, DDI I? nPR inUPBTPHTIFH van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bew„snummer rnuo ucn «UKniPmiPri rtgcl f 0 25 Liefdad,gheids.advertentien voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—. Bewiisnummer eitra f 0.05 DIT BLAD HEEFT EEN DAGEL1JK- SCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBLIC1EEITSWAARDE TOURNOOIVELD 4 DEN HAAG LANGESTRAAT 49 TEL. 190 zijn nu non goedkoop. Als de voorraad moet worden aangevuld zijn ze bedui dend duurder. Wacht niet te lang! rieel dat in het voorste gedeelte van beide treinen meereed, zal wei met groote moeilijkheden gepaard gaan. Stuk voor stuk, beetje voor beetje zal bier weggehaald moeten worden, waar na ook de lijnen en de spoorbaan, die eveneens geducht geleden heeft van schrikkelijk ongeluk, hersteld dienen te worden. De draden lagen in een troosteloos wirwarnet over den grond geslingerd. Slechts over één lijn kon met Rotter dam verbinding verkregen worden en het laat zich aanzien dat ook deze schade niet binnen zeer korten tijd her steld zal worden. De ambulances van verschillende plaatsen waren ijlings aan komen rij den, maar gelukkig hoefden zij niet in die mate dienst doen als aanvankelijk wel verwacht was. Maar hij het station werd op een baar, met een deken toegedekt, het stoffelijk overschot van den zoo droef omgekomen majoor Buiterman, officier hij het Leger des Heils,, in een rouw- auto gedragen, die even later wegreed in de richting van Den Haag. Het opruimingswerk der locomotie ven, vooral die van den goederentrein, zal nog heel wat méér moeilijkheden opleveren. Tal van spoorwegautoriteiten, voorna melijk uit Utrecht, bevonden zich op het terrein des ongevals, om leiding te geven aan het zeer ingewikkelde op ruimingswerk en de eerste maatregelen te nemen tot opheldering van dit spoor wegongeluk. De ruines, die over de spoorbaan la gen opgetast, de op, in, en onder el kaar geschoven wagens, de rampzalige lésten van wat eens rollend materiaal was, de totaal verwrongen spoorstaven, die óf omhoogstaken óf zich in den grond hadden geboorddit alles maakte het vooral in den nacht, on doenlijk om ook maar eenige gissing te durven wagen aangaande de oorzaak dezer catastrophe: de ontsporing van den Utrechtschen personentrein. Naar wij vernemen is hedenochtend een tweede slachtoffer, de heer Muil wijk uit Gouda, tusschen de puinhoo- van het spoorwegongeluk te Woerdea gevonden. Weerverwachting Medegedeeld door het K.N.M.I. Ie De Bilt. Zwakke tot matige N.-O. tot Z.-O. wind, helder tot licht of half bewolkt, droog weer, wei nig verandering in temperatuur Vast staat dat minstens twee da gen het spoorwegverkeer op deze lijn gestremd zal zijn. Het treinver keer zal in de komende dagen wor den geleid via Amsterdam. [Vannacht omstreeks twaalf uur heeft zich ongeveer 3l)0 meter buiten het station Woerden een ernstig spoorwegonge» luk voorgedaan, doordat een goederentrein, komende uit de richting W oerden, reed op trein No. 648 de personentrein, 'die om 23.16 uur uit Utrecht vertrokken was en die ter plaatse was ontspoord. Een treinreiziger, die per trein van Den Haag naar Utrecht teisde en door het ongeluk zijn reis niet verder kon voortzet» ten, deelde ons vannacht per telefoon de volgende bizonder» heden omtrent het ongeluk medie: Enkele honderden meters buiten het station Woerden is de laatste personentrein uit Utrecht richting Gouda ontspoord. De locomotief en de voorste wagens zijn dwars over de baan 'gevlogen en in de sloot links van de lijn terecht gekomen. Nauwelijks was dit ongeluk gebeurd of uit de richting Woer» 'den naderde een goederentrein, die boven op de reeds ont» Stane chaos reed. Voorzoover dadelijk na te gaan was, heeft dit ongeluk aan een persoon het leven gekost, namelijk aan een functionaris van het Leger des Heils. Verder werden een viertal personen gewond, terwijl de materieele schade, zooals te begrijpen was, zeer groote afmetingen heeft. Zeer groote materieele schade I Een van de wagons ligt, zoo deelde bnze zegsman verder mede, onder een hoek van dertig graden. Zoodra de per sonentrein gederailleerd was, sprongen ^enkele der reizigers uit den trein om jte trachten hulp te vcrleenen aan den machinist en den stoker van de locomo tief, die, zooals zij zagen, in het water terecht gekomen waren. Doordat vrij wel dadelijk de goederentrein naderde, moesten zij echter ijlings wegrennen om hun leven te redden. Terwijl tele foonpalen afknapten en de draden om hun neervielen, hebben zij driehonderd meter langs de spoorbaan gehold, om het lijf tc bergen. Spoedig na het ongeluk was hulp van doktoren uit Woerden aanwezig, ter wijl ook militaire artsen, die toevallig in den personentrein aanwezig waren, assistentie verleenden. Doordat de ge- heele lijn versperd was, kon een perso nentrein uit Den Haag, die achter den goederentrein volgde, zijn reis niet ver volgen. Even buiten het station Woer den werd dezo trein tot stilstand ge bracht, om later naar het station op te Stoomen. Met onmiddellijk gerequireerde auto bussen uit Utrecht werden de reizigers verder naar Utrecht vervoerd, terwijl een speciale dienst in het leven werd geroepen om alle reizigers hun bestera ming te doen hereiken. Groofe ravage op de spoorlijn Een andere passagier, die gezeten was in den sneltrein, die te 11.10 uit Den Haag was vertrokken met bestem ming voor Utrecht, was eveneens zoo vriendelijk ons in den afgeloopen nacht de volgende bijzonderheden te komen mededeelen: Het was in onzen trein reeds opge vallen, dat wij te Gouda niet den trein van 11.16 uit Utrecht passeerden; zij, die veel reizen, weten uit den aard der zaak precies, waar bekende treinen elkander voorbij gaan; deze beide late avondtreinen plegen elkander aan het station Gouda te passeoren en nu dit passeeren uitbleef en wij den trein van 11.16 uit Utrecht ook voorbij Gouda niet tegenkwamen, was dit feit een oogenblik het onderwerp van het dis cours in de coupé. Wij stonden stil voor Woerden en konden even later optrek ken naar dit station, waar uitgestapt moest worden. Het ongeluk is geschied tusschen de stations Harmeien en Woerden, dus op een volkomen recht eind spoorbaan, wat het déraillement des te onbegrijpe lijker maakt. De locomotief van den Utrecht schen personentrein moet met vaart gestoven zijn over het linker spoor, het spoor dus van Woerden naar Utrecht en is terzijde van dat linker spoor in de sloot geschoven. Door dat de trein direct met een hevige Nog een beeld van de wijze waarop de wagens van den goederentrein op elkaar geschoven lagen schok remde, zijn vele passagiers (de bezetting van dezen trein was echter niet zoo heel groot dezen avond) uit hun compartimenten ge sprongen; zij zagen tot hun ontzet ting hoe de machine van hun trein in het water lag en elks gedachte was direct: wat kunnen wij doen voor het personeel op dc locomotief; natuurlijk verkcoren déze menschen in doodsgevaar. Maar nauwelijks hadden zij hunne schreden naar de gekantelde locomotief gericht, of zij ontwaarden, hoe een andere trein (wat later een goederen trein bleek te zijn) op de ruïne langs de spoorbaan afkwam. Deze goederen trein is bovenop de ravage van de ont spoorde deelen van den personentrein geloopen. De zooeven bedoelde passa giers, die uitgesprongen waren en zich dus op de baan bevonden, voelden zich de schrik om het hart slaan; zij wisten niet hoe snel zij zouden weg-hollcn, om to voorkomen dat zij nu mede slacht offer zouden worden tusschen in elkaar- schuivende wagons. Dc reiziger die den dood heeft gevonden hij dezen ramp, moet zijn blijven zitten in zijn coupé na de ontsporing en is dus omgekomen, nadat* clc goederentrein op den perso nentrein was geloopen. Uit de papie ren, die men op hom voncl. bleek, dat deze reiziger majoor Buiterman was, wonende in Den Haag, verbonden aan het Leger des Heils. Hij was blijkbaar vanuit Utrecht op weg geweest naar zijn woonplaats. Tal van personen had den min of meer ernstige verwondin gen in het gezicht cn aan de handen; zij werden door doktoren uit Woerden verbonden. Men deelde mij mede, dat het personeel dat dienst had gedaan op de locomotief van den Utrechtschen personentrein, met zeer ernstige ver- wóndingen was overgebracht naar het Woerdensche ziekenhuis. Onze zegsman was vol lof over de wijze, waarop vanwege de Spoorwegen direct het reddingswerk was ter hand genomen en hoe middelerwijl werd zorg gedragen voor het verdere vervoer van de reizigers naar Den Haag en naar Utrecht. Er waren vrij spoedig A.T.O.- bussen aanwezig, uit Utrecht geréqui- reerd. Er bleken in den Haagschen per sonentrein nog al eenige passagiers ge weest te zijn, die in Utrecht verbinding moesten hebben met de vandaar ver trekkende naclit-sneltreinen. Deze trei nen zijn te Utrecht opgehouden, om die passagiers nog te kunnen opnemen. De nacht-sneltrein van Utrecht naar Rot terdam heeft de plaats van het onge val niet kunnen passeeren, want dc ge- heele spoorbaan was versperd. Van te lefoon cn telegraaflijnen kon geen ge bruik worden gemaakt, aangezien de draden dezer lijnen waren afgeknapt, toen de trein in zijn déraillement de telefoon- en telegraafpalen in zijn vaart medenam en afbrak. Het terrein van den ramp bood een vreeselijken aanblik. Wagens hingen in flarden, wagens ston» den daar hóóg tegen elkaar opge» tornd, de flanken uiteengereten. Deuren verwrongen in de schar» nieren, stukken gebogen rails lagen daaromheen. Men kon zich feitelijk niet meer voorstellen hoe eertijds de sporen geloopen hadden, want er waren geen rails meer. Dwarsliggers waren diep in het zand gewoeld cn de restanten staken daaruit omhoog. Fantastisch en nog meer afschuwelijk werd het tooneel in het laaiende licht van de fakkels, waarmede de spoorweg- mannen het terrein afzochten. Een wagen stond hoog opgetild en met twee anderen vormde zij een luguberen driehoek. De plafondlampcn soms nog brandend in de nu uiteengereten com partimenten en het schijnsel viel op kranten die de reizigers eenige minu ten vóór het vreeselijk gebeuren nog ge noeglijk hadden zitten lezen. De seinbrug hing als verwrongen staal gebogen over de ravage. Afge knapt door den ontzettenden schok. De locomotief van den goederentrein was niet meer te vinden tot het licht van de fakkels de naast den spoorbaan gelegen sloot in ccn rossig schijnsel zette cn daar lag ze. Geslingerd uit de rails over eenige meters en met een dreunenden slag in het water terecht gekomen, en diep weggezakt. Zóó erg en fel is de schok geweest, dat de af stand waarover het reuzengevaarte weggeslingerd werd, in die male groot is, dat waarschijnlijk een aparte spoorbaan zal dienen te worden aange legd waarover dc hijschkraan zal moe ten rijden om den stalen reus te lich ten. Van het gewouo spoor uit is dit niet mogelijk... De vlak achter de locomotief gekop pelde goederenwagen was één brok splinters. Binnen in liggen hier cn daar verspreid de pakjes. Tusschen dc uit eengeslagen rails stond een mand Het is moeilijk zich een idee te vor men van den omvang van wat hier ge beurd is. En nog valt het ons mede, met het beeld van deze ruïne voor oogen, dat hier slechts één doode te betreuren is en dat een vrij luttel aan tal menschen gekwetst is Op het station in Woerden troffen wij den machinist, de heer Suiker, van den personentrein. Weliswaar was hij onder dokters handen, maar toch kon hij ons eenige inlichtingen verstrekken hoe de ramp heeft plaats gevonden. „Toen ik met mijn trein Woer» den genaderd was, was alles nor» maal. Ik reed met de gewone snelheid en dc signalen stonden op veilig. Plotseling voelde ik dat er iets mis ging. De machine begon te slingeren cn opeens kreeg ik een hevige duw van de tender in mijn rug. De locomotief kantelde cn ik werd bedolven onder de kolen. Zoo spoedig mogelijk be» vrijdde ik mij en toen ik weer stond, zag ik van den anderen kant de goederentrein naderen. Ik heb toen mijn electrische zak» lantarentje gegrepen en ben als een razende er mee gaan sei» mijn lichtsignalen heeft gezien, ncn en heb geschreeuwd „Stop, stop Het schijnt dat de machinist mij wel gehoord heeft en ook de .lichtsignalen zag, maar te laatDe tegemoetkomen» de trein greep met een don» derend geweld de bagagewagen, die achter mijn locomotief gekop» peld was en ver bezijden de rails uitstak. De rest.... De man was nog diep onder den in druk van het gebeurde. Zooveel moge lijk heeft deze machinist getracht het ongeval, waarvan clc feitelijke oorzaak, het ontsporen van den personentrein, niet opgehelderd is. te voorkomen, maar het is hem niet mogen gelukken. Op het station rinkelde de telefoon. Dienstgesprekken werden gevoerd in verhand met de omlegging van treinen. L De totaal vernielde seinbrug, rustende op een der wagens van den trein, die uit Utrecht kwam Reeds waren montagewagens aange komen en met bekwamen spoed werd met het. opruimingswerk een aanvang gemaakt cn even later sisten dc steek vlammen, gevoed door de koolzuurfles- schen. De koppelingen moesten worden doorgebrand om daarna de wagens stuk voor stuk te kunnen wegsleepen. Een karwei dat niet al te langen tijd zou duren, waarna de seinbrug opge ruimd zou worden. Maar het verwijderen van het mate-

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1936 | | pagina 1