Enthousiasme voor 4000 het jonge Vorstenpaar TOCHT DOOR DE HAVEN LUYCX Vrijdag 9 October 1936 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 35e Jaargang No. 87 Koninklijke Familie maakt een uitgebreiden rijtoer door bijna alle stadswijken dit nummer bestaat uit 3 bladen EXEMPLAREN Weerverwachting 5 uur 49 min. STOFFEN- en MODEHUIS COALITIEVORMING IN BELGIE MAISON VALK m VELOURS HOEDEN AHEKSFOOR15CH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS 3 Amers.oort 1.95; per maand 0.65; per PRIJS OER ADVERTENTIEN "8els P"?3 m'Vnhegnp van een K.— week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. TYC^ VfT A elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertenOfr voor de Binnenland iranco per post per 3 maanden 2.85, Afzonderlijke nummers f 0.05 I ITt 9 .1 p p sf\ Ij I JT/|-q bclft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—3 regels POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—. Bewijsnummer extr» f 0.05 ROTTERDAM VERWELKOMT ORANJE ROTTERDAM, 9 October. Het heeft, na den zegetocht door Den Haag en den blijden intocht in 'Amsterdam even geduurd voordat Rotterdam, de tweede stad des lands, de ge tegenheid kreeg kennis te maken met den toekomstigen prins* gemaal en in staat werd gesteld Koningin en Prinses blijk te 'geven van de gevoelens van trouw en aanhankelijkheid, die onder </e Rotterdamsche bevolking leven en die vooral lof Uiting komen bij een blijde gebeurtenis als de verloving van 'onze kroonprinses. Maar voor dit uitstel is de Maasstad vandaag dubbel en dwars schadeloos gesteld en het bezoek, dat de Koningin in gezelschap van Prinses Juliana en Prins Bernhard vandaag aan Rotterdam heeft gebracht 'gold niet alleen bijna elke wijk van de zich aan linker* zoowel als rechter Maasoever steeds verder uitbreidende koopstad, maar bovendien de hartader der stad zelve, de trotsche Maas met zijn machtige havens en rijke verscheidenheid van schepen, terwijl zooals vanzelf spreekt ook het raadhuis van Rotterdam niet werd overgeslagen. De machtige Maasstad geeft een beeld van haar schoon heid en energie DE scholen en ook vele groote za ken waren vandaag gesloten, terwijl tal van ondernemingen hun personeel na het middaguur vrijaf gaven. Reeds vroeg in den ochtend heersohte er dan ook oen ongewone drukte, natuurlijk het meest in het centrum en wel in de omgeving van den Coolsingcl. Het was niet alleen de Rotterdam sche bevolking, die de straten Milde, doch een zeer groot contingent belang stellenden was afkomstig uit het ge deelte van Zuid-ITolland rondom de Maasstad, uit het Westland, uit dc om streken van Dordrecht en Gouda en vooral van de Zuid-Hollandschc eilan den. Reeds vroeg in den ochtend ston den dan ook tal van parkeerplaatsen vol met particuliere auto's en autobus sen, waarmee de belangstellenden naar Rotterdam waren gekomen. Om verschillende redenen, voorname lijk in verhand met den korten duur van het bezoek, heeft men in Rotterdam moeten afzien van een défilé, wat ech ter niet wegnam, dat tal van organisa ties het Koninklijk gezin hun hulde wil den betuigen. Het Rotterdamsche comité tot Bevordering van Nationale Belan gen heeft in samenwerking met dc po litie toen de volgende oplossing gevon den, dat de organisaties, die zich offici eel voor deelneming aan de hulde had den opgegeven, een plaats zouden vin den langs de route', die eenige uren van te voren zou worden aangegeven en ge reserveerd met behulp yan. horden, .waarop de naam der organisaties stond. Aankomst aan het Maasstation TOT binnen de hekken van het voorplein van het Maas-slation vas het publiek toegelaten, doch een stevige afzetting hield liet gedeelte tus- schen het stationsgebouw en dc rivier vrij. Slechts een vierhonderd tal genoo digden was hier toegelaten, terwijl schuin tegenover het stationsgebouw zich de ecrewacht van de marinieBS op stelde. Hooge vlaggemasten, alsmede het groen, waarmee de uitgang van de wachtkamer eerste en tweede k-lasse versierd was, gaven het voorplein een feestelijk aanzien. Het gedeelte van het perron, waar de hooge gasten zouden uitstijgen, was ge heel vrij gehouden. Ter begroeting wa ren hier slechts aanwezig de burge meester van Rotterdam, mr. P. J. Droog- leever Fortuyn, de hoofdcommissaris van politie, mr. L. Einthoven, dc sta tionschef J. O. Dill en verder eenige leden van de hofhouding die niet op het, Loo hadden vertoefd en uit Den Haag waren gekomen. Uit de Hofstad was tevens gearriveerd jhr. mr. dr. H A. van Karnebeek, die het bezoek in zijn geheel zou hij wonen. Tengevolge van het spoorwegonge luk bij Woerden en bet oprnimings- werk op dit traject arriveerde het hoo ge gezelschap niet zooals aanvankelijk de bedoeling was met den gewonen trein 106 uit Utrecht, waaraan de sa- lonriituigcn zouden zijn gekoppeld, maar met een extra trein, die via Am sterdam naar Schiedam was geleid en vandaar over de Ceintuurbaan naar het Maasstation, waar de locomotief met de beide Koninklijke standaarden eenige minuten vroeger dan aanvanke lijk verwacht was. te 12.20 uur zicht baar werrd. De trein reed door tot voor het eerste perron. Het salonrijtuig stopte pre* cies voor den ingang van de wachtkamer eerste en tweede klasse niet rooken, en even later betrad de Koningin het perron, gevolgd door Prinses Juliana en Prins Bernhard. Eerbiedig werden de hooge bezoeksters door de wach* tende autoriteiten begroet, waarna zij door de Prinses aan Prins Bernhard werden voorgesteld. In de wachtka* mer, die in de laatste dagen ijlings was opgeknapt en vers sierd was met groen en tapij* ten, terwijl ook portret* ten van de Koningin en van Prinses Juliana en haar ver* loofde aan de wanden waren aangebracht, boden twee meisjes, Charlotte Baars en Anna Stemerding, de beide vorstelijke bezoeksters bloe* En zoo was hel korten tijd na aan komst van den trein, dat het hooge ge zelschap door de wachtkamer buiten het station trad. Een machtig gejuich van dc hier toegelaten genoodigden en van het publiek bij de hekken ging op. Een roffel van de tamboers der mari niers weerklonk en terwijl de Koningin en Haar gevolg over den looper het plein in de richting van de ecrewacht overstak, zette de Koninklijke Marine kapel uit Den Helder, die rechts van de ecrewacht 6tond opgesteld, het Wil helmus in. Toen het oude li-ed verklonken was naderde dc Koningin de ecrewacht. die zij, na het vaandel te hebben gegroet, inspecteerde. De wacht bestond uit 120 man mariniers met tamboers en pij pers van het garnizoen te Rotterdam, onder bevel van kapitein P. J. %an Gijn Tocht op de Maas AAN den aanlegsteiger van de veer boot Oostcrkade-Antwerpsche hoofd lag het door de gemeente Rotter dam dikwijls voor representatieve doel einden gébruikte vaartuig „Stad Rot terdam", echter nog nauwelijks herken baar door de veranderingen en ver fraaiïngen die de boot had ondergaan. Aan boord van de „Stad Rotterdam" scheepte de Koningin en liet vorstelijke verloofde paar zich in met de aanwe zige Rotterdamsche autoriteiten, den commissaris der Koningin, en dc leden van het gevolg, bestaande uit de groot meesteres van H. M gravin van Lijn den van Sandenburg en den grootmees ter van H. M. graaf du Moncea.il, den dienstdoenden grootmeester van de Prinses, den heer Juckema van Burma- nia baron Rcngers van Warmcnhuizen, de eerste hofdame van de Koningin jonkvrouw Van Tets, de heide hofda mes van de Prinses baronesse Van Heemstra en freule Dc Brauw, den eer sten stalmeester dor Koningin jhr. Vcr- hcyen, den particulieren secretaris der Koningin C S. Six ma baron van Heem stra, den kamerheer der Koningin jhr mr. Dedel, den kamerheer der prinses mr. baron Baud, den adjudant van H. M. kapitein Phaff en den ordonnans-of ficier jhr. van Kinschot. Onmiddellijk na dat de Koninklijke standaard aan boord van de „Stad Rotterdam" was geheschen maakte de boot zich van den steiger los, en toen begon een der mooiste vaarten die een vorstelijk gezin ooit door de eerste koopstad van het land kon maken. Het was een uiterst sympathieke gedachte, bij dit bezoek aan Rotter dam de rijtoer door de stad te laten vooraf gaan door dezen tocht langs de Maas. Vooral voor den jongen Prins uit het land van de bergen zal het een onvergetelijk schouw spel blijven, dat de rivier bood. Het woelige water, waarin do zon goud glanzend weerkaatste, overkoepeld door een doorzichtige herfsthemel, en verlevendigd door tien-tallen, honderdtallen vaartuigen, van al lerlei groote, allerlei soort, doch allen rijkelijk gepavoiseerd of ge tooid met enkele vlaggen, en aan boord juichende menschen. Voorafgegaan door booten van den Rijkshavenmeester en den Gemeentelij ken Havendienst en geflankeerd door twee booten van do Rivier-Politie door kliefde de „Stad Rotterdam" het water in de richting van de Willemsbrug, onder het gejuich van het publiek, dat zich langs den waterkant had opge steld op de Oosterkade, de Boompjes, de Wilicmskade en de Parkkade. Voor bij dc Willemsbrug ter hoogte van de Reederijstraat, vormden twee reusachti ge drijvende brugkranen een eerepoort, waaronder het vaartuig met de hooge bezoeksters aan boord doorvoer. En hier begon een défilé als de Maas nog zelden heeft gezien. Op ongeveer 150 meter afstand van den noordelijken oever, aldus de breedte van het vaarwater begrenzend, lagen in lange tij de schepen van de Rotterdamsche haven, een soort parade van alle typen booten die de Maas bevaren. Naast het oplei dingsschip „Nederlanden" lag het schoolvaartuig „Prinses Juliana". Dan volgden in bonte afwisseling van sierlijkheid de ranke jachten en pleziervaartuigen van de Ko ninklijke Roei- en Zeilvereeniging „Dc Maas". Hoe contrasteerden hiermee dc ge drongen rompen der 6leepbooten met hun hooge schoorsteenen en stuurhut ten. Naast deze sleepboot en lagen tal van bedrijfsmotorbooten der verschil lende havenbedrijven, en verder drij vende kranen, bokken, baggermolens en tenslotte, aan het einde \an dc bijna zes kilometer lange rij. de grootste No- derlandsche baggerzuiger van de firma Volker. die ongeveer ter hoogte van dc Mcrwehaven lag. Dicht onder den wal passeerde het Koninklijke vaartuig deze unieke ver zameling schepen. Icings de Lloyd- kade. de Lekhaven, dc IJselkade en dc Merwe-haven kwam men ter hoogte van het droogdok aan het einde van de lange reis. Hier staken dc vaartui gen schuin de rivier over, dicht lanes het machtige vlaggeschip der Rotter damsche haven. de gepavoiseerd e „Statendam". Aan den overkant der rivier terug tot aan de Waalhaven, die werd ingevaren tot de Noord-Oostelijke hoek. waar aan pier 1 van den Titaan steiger te ongeveer half twee de ..Stan Rotterdam" vastmaakte. Dicht bn den niet vele vlaggen versierden steiger stonden do Tlofauto's te wachten, waar mee de rijtoer door Rotterdam zou wor den gemaakt. Rijtoer door Zuid-Rotterdam Rijkelijk is do Rotterdamsche bcvolkinpr vandaag door hot Koninklijk bezoek bedeeld, want naast den tocht door de havens heeft de Koningin een rijtoer door do stad gemaakt langs een parcours van niet minder dan 28 K.M. lengte. Begrijpelijkerwijze heeft langs de zen afstand het publiek ruimschoots gelegenheid gehad den stoet van dichtbij gade te slaan, hoewel er natuurlijk tal van punten waren, waar de belangstelling zich concen treerde en de politie slechts met moeite den weg kon vrijhouden. De langs den weg geschaarde orga nisaties waren zoo verdeeld, dat velen op minder drukke punten stonden op gesteld. In totaal hadden ongeveer 350 organisaties, waarvan ruim veertig van buiten Rotterdam, zich hiervoor opge geven, met een totaal ledental van bij na 80.000. Bij den aankomststeiger ston den dan ook ongeveer 2000 bewoners van Barendrecht geschaard, die de Vorstinnen en den jongen Prins luide toejuichten, terwijl de bewoners van Oud-Charlois zelf zich niet onbetuigd lieten. Met een gang van circa 12 K.M. per uur reed de stoet langs den Rietdijk en den Charloischen Kerksingel, rondom het oude kerkje tusschcn de juichende bewoners der lage huisjes door, langs Clemensstraat en Wolphaertsbocht naai de Brielschelaan en door do nieuwe straten rondom het Mijnsheerenplein, met hun vele scholen waarvoor dc jui chende schoolkinderen stonden opge steld, via Dordtschclaan en Strevclsweg n-.-ir het vriendelijke tuindorp Vree wijk. Langs den randweg naderde de stoet do drukkere Beijerlandschelaan, waar dc menigte weer dichter Jangs den weg stond geschaard en op verschillende plaatsen wederom vereeni gingen met vaandels en muziekkorpsen stonden, over het viaduct en door de Oranje- boomstraat naderde men opnieuw de Maas en in iets vlotter tempo ging hot nu over de brug over de Koningshaven en dc Willemsbrug rechtsaf langs Gel- dcrschekadc naar de eigenlijke binnen stad. Voorbij de Beurs volgde de stoet de nauwe Haofdsfceg om langs den Goudschen Singel en het Hofplein den Coolsingel t© naderen. Hier stond achter do touwen, die dc afzetting vormden, de menigte dicht opeen gedrongen tegenover het stad huis. Caféterrassen en ramen waren dicht bezet met kijkers en voor den Doelen was ruimte open gehouden voor oen groot aantal invaliden, die hier met hun wagentjes een rustige en goede plaats hadden gekregen om alles van dichtbij te kunnen gadeslaan. Ontvangst ten Stadhuize OP het vrijgehouden gedeelte voor het. stadhuis stond het Rotterdam sche Aubade-koor opgesteld, ver sterkt met een twintigtal zangvereni gingen. De zangers werden geflankeerd aan de eeno zijde door dc leden van den bijzonderen vrijwilligen landstorm, aan de andere zijde door de leden van dc burgerwacht, terwijl daarnaast aan weerskanten stonden opgesteld dc res.- officieren en oud-strijders, ridders der M. W. O. Bij aankomst ten s.tadhuize werd de Koningin ontvangen door bur gemeester Droogleever Fortuyn, die beneden in de hall de overige leden van het gemeentebestuur voorstel de, namelijk de wethouders A. B. de Zeeuw, J. B. J. Ratté, R. J. Dijk en den gemeente-secretaris, mr. M. Smeding. De Koningin, do Prinses, Prins Bernhard en het gevolg werden ver volgens naar de Burgerzaal geleid, waar zich een gezelschap van ge noodigden had verzameld. Toen allen hadden plaatsgenomen hield de burgemeester, mr. P. J. Droog leever Fortuin de volgende toespraak: „Uwe Majesteit veroorlovc mij uit naam van de burgerij van Rotterdam uiting te geven aan de gevoelens van innige vreugde en dankbaarheid, welke ons bezielen en waarmede ik het voorrecht heb Uwe Majesteit, Hare Koninklijke Hoogheid de Prin ses en Zijne Doorluchtige Hoogheid Prins Bernhard in onze stad hartelijk welkom te heeten. Vervuld van ernstige zorgen, werd ons volk op 8 September plotseling verblijd door het heugelijke bericht van de verloving van onze Prinses en het was alsof onze zorgen opeens ver geten werden in de vreugde over hel geluk, dat in ons vorstenhuis was ge komen. Een nationale ontroering werd in ons volk gewekt, er bleek van een eensgezindheid, die weldadig aan deed, een eensgezindheid in liefde voor ons vorstenhuis. Die gevoelens uitten zich ook in on ze stad op treffende wijze. Nog klinkt ons het gejuich in de ooren van dp duizenden, die op den nationalen feestdag hier voor het stadhuis bijoen waren gekomen, bij het hooren ran het bericht, dat een bezoek van de Koninklijke familie in uitzicht kon worden gesteld. Met spanning heeft Rotterdam de zen dag verbeid. Tiet gemeentebestuur is Uwe Majesteit dankbaar, dat zij. eigen vermoeienis niet tellende, onze stad zoo spoedig met een bezoek heeft willen véreeren en zoodoende de bur gerij in dc gelegenheid heeft gesteld haar innig medeleven in het geluk van ons vorstenhuis op ondubbclzin nige wijze te doen blijken. Diep onder den indruk van dc woor den. waarmede Uwe Majesteit haar volk heeft toegesproken en van dc wijze, waarop onze Prinses en Prins Bernhard van hun geluk het Neder landsclie volk deelgenoot hebben ge maakt, gevoelt de Rotterdamsche bur gerij er behoefte aan om van haar ver knochtheid aan Uwe Majesteit en Haar Huis te getuigen. Het is de wensch geweest van TTwp Majesteit om persoonlijk uw volk, dat in droeve dagen zoo treffende blijken heeft gegeven van medeleven in Uw leed, ook te doen deelen in Uwe vreugde. Zelden zal een Koninklijk woord zoo algemeen weerklank hebben ge vonden bij het volk, zelden zal zoo algemeen de bede zijn opgegaan: Gods zegen zij met onze Koningin en Haar Huis. Uwe verloving, Koninklijke Hoog heid, wordt gevoeld als een nationaie gebeurtenis in den diepst en zin van het woord, waarbij wij allen U toe bidden, dat God Uwe verbintenis mo ge zegenen. Dat de Prins van onze Prinses, Doorluchtige Hoogheid, ook mze Prins zou worden, spreekt vanzelf. Door bij Uw eerste woord tot liet Ne- derlandsche volk U van onze eigen taal te bedienen, heeft U reeds dade lijk een plaats in het hart van het Nederlandsche volk veroverd. Wij danken U, dat U getoond heeft, dit te willen. Zoo moge dan deze verbintenis t^t zegen strekken voor Nederland en Oranje. Dat geve God!" Toen de burgemeester zijn rede beëin digd had, klonken de tonen van hel orgel, en toen het orgelspel was ver klonken, noodigde de burgemeester H.M. en de vorstelijke verloofden uit, zich naar het balkon van het raadhuis bo ven den hoofdingang aan den Coolsin gcl te willen begeven. Een daverend gejuich ging uit de wachtende duizend koppige menigte op toen dc vorstelijke personen op het balkon verschenen. Het werd pas stil, toe de zanghulde een aanvang nam en de verzamelde zan gers het door G. Leenheer gedichte en door J C. Andreae getoonzette Wel komstlied inzette. Hierop volgde een speciaal aan Prin ses Juliana en Prins Bernhard opge dragen lied met tekst van Dr. K. II. de Raaf op het bekende Lippische wijs je van den eenen soldaat van „Lippe- Detmold" eine wunderschöne Stadt". En toen de zanghulde besloten werd met het Wilhelmus, werd dit uit duizenden kelen meegezongen. Het bezoek aan het stadhuis duurde juist een half uur. Door het Noorden der stad OM drie uur reden de koninklijke auto's weer voor en werd afscheid genomen van de ten stadhuize aan wezige genoodigden, terwijl nog eenige vluchtige blikken werden geworpen op de honderden bloemstukken, die hier vanmorgen waren afgegeven en die thans in de burgerzaal en langs de trappen prijkten. Het langste gedeelte van do rijtoer moest nu nog volgen, waarbij zoowel het Oosten als het Noorden en Wes ten der stad werden bezocht. Voor het ziekenhuis aan den Coolsingel stond al het personeel dat gemist kon worden opgesteld en do zustertjes juichten wat zij konden, alsof zij te vens juichten voor de patiënten, die als hun toestand het even toeliet, voor dc ramen van het ziekenhuis een plaats hadden gevonden. Zeer veel publiek stond weer langs den weg in de Witte dc Witbstraat, langs den Westersingel en de Westzeedijk Hier werd reciits afgeslagen door de Museumlaan voorbij het fraaie Mu seum Boymans. Weer langs een open gedeelte kwam men in de deftige Mathcnesserlaan en voorbij den Ilcemraadssingel, waar de leden van het Rotterdamsche Studentencorps stonden opgesteld. Langs den Nieuwen Binnenweg kwam men in het Schic-kwartier. Ook hier stonden vrijwel langs den gehcclen weg de Oranjevereenigingcn met hun vaan dels opgesteld. Aan liet einde van den Mathencsserweg, voor do brug over de Delfthavensche Schic, ontdekten wij zoowaar de rood-witte shirts van dc actieve leden van Sparta, de hij uitstak Rotterdamsche Voetbalclub, welker le den op deze wijze aan de huldebetui ging deelnamen. Langs Beukelsdijk en Willemsplein kwam men aan den Beng weg, waar het vooral weor de patiënten en het verple gend personeel der beide ziekenhuizen waren, die dc belangstelling der vor stelijke bezoekers hadden. Zoo was het verderop de vertegen woordiging van Hillcgersberg, waar van meer dan 3000 bewoners zich langs den weg hadden geschaard, die met nieuw enthousiasme de beide Vorstin nen en den jongen Prins toejuichte. En zoo bleef het, op den Crooswijkschen Singel, den Boezemsingel. lanes Vliet- laan en Ouden Dijk. Op het Oostplein, voorbij den slanken, pittorosken molen, was voor de marinierskazerne de wacht in het geweer gekomen en toen, het was inmiddels ruim kwart over vier geworden, was weldra het Maas-station bereikt. Even voor half vijf stapte het hooge gezelschap, voor zoover dat althans me» Koningin en Prinses naar het Loo te rugkeerde. in het voor de wachtkamer aan het eerste perron staande salonrij tuig en onder het hoera-geschal der rei zigers. die van de andere perrons he' vertrek konden gadeslaan, zette half vijf de trpin zich in beweging, waar mee het einde was gekomen van dit koninklijk hezoek dat de. Maasstad zich nog lang zal herinneren als een festijn van vrengdig meeleven met en ver knochtheid aan het Oranjehuis, van juichende menschen en kleurige vlag gen, wapperend tusschen de grijze hui zen en boven het goud-glanzende water. DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJK- SCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBLICITEITSWAARDE TOURNOOIVELD 4 DEN HAAG Medegedeeld door het K.N.M.I. Ie De Bilt. Zwakke tot matige N.-O. tot Z.- O. wind, helder tot licht of half bewolkt, droog weer, weinig verandering in temperatuur. Hoogste barometerstand 771.6 te Ier- wiek en Stensele. Laagste 754.2 te Biarritz. LANGESTRAAT 49 TEL. 190 MANTELSTOFFEN. Pracht sortering tegen laga prijzen. De fabrikanten hebben hun prijzen al verhoogd. WIJ NOG NIET. Laat nw mantel pasklaar maken. Overeenstemming tusschen Rexisten en Vlaamsche nationalisten BRUSSEL, 8 Oct. (Reutcr/A.N.P.). Hedenmiddag vergaderden de ka merleden van Rexisten en Vlaamsch- nationalisten. Na de vergadering werd een communiqué uitgegeven waarin werd gezegd, dat de bespre kingen hebben doen conslateeren dat een gemeenschappelijk pro gramma bestaat, dat voldoende ruim is om samen te werken, vooral tegen het communisme. Er is geen sprake van twee groepen le vormen, doch men wil een toenade ring tot stand brengen, welke van groot belang kan zijn. In politieke kringen gelooft men, dat deze coalitie ook an dere rcchts-Vlaamsche groepen en links-liberalen tot zich zal trekken, reeds zijn stappen in deze richting ge daan. De Rex heeft 20 zetels in de kamer en de Vlaamsch Nationalisten 18. EEEEEEEEEEEEEBEEEEEEEEEEEEE E i E i I DAMES HOEDEN LANGESTRAAT 75 E 1 DE GROOTE MODE EEEEEEEEEEEEEBEEEEEEEEEEEEE RUSSISCHE SCHOENER VERGAAN WLADIWOSTOK, 8 Oct. (Reuter- A.N.P.). De Russische schoenei Krestyanka is tijdens een noodweer ver gaan. Te hulp gesnelde schepen kwa men te laat ter plaatse om de beman ning, die uit 23 koppen bestond, te red den. OUD-EDELEER VAN SANDICK OVERLEDEN BANDOENG, 8 Oct. (Ancta). Hier ter stede is in de Boromeuskliniek aan een hartkwaal overleden het lid van den Volksraad dc heer L. H. W. van Sandick. oud-lid in den Raad van Ned.- Tndië, oud-gouverneur van Sumatrali Oostkust.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1936 | | pagina 1