DE LEYTAX DE EEMLANDEü OPMARSCH NAAR MADRID FRANSCHÈ ARBEIDSKLASSE NIET BEVOORDEELD TOT KALMTE 4000 EXEMPLAREN voor groote afstanden RESTAURANT „PRINCESS" LUYCX Maandag 12 October 1936 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 35e Jaargang No. 89 FELLE STRIJD OM OVIEDO RUST IN DE ELZAS WINTERSEIZOEN 1936-37 NAAR VREDE IN PALESTINA REDE VAN BLUM TE LENS AANGESPOORD Goemboes ten grave gedragen Tel. 1788 Tel. 1788 Tel. 1788 Tel. 1788 op amdlere pagina's Laatste berichten Eerste blad pag. 3 5 uur 47 min. STOFFEN- en MODEHUIS Een mooie bruine MANTELSTOF H. STULEMEIJER OVERLEDEN AMERSFOORTSOH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amerstoort 1.95; per maand 0.65; per 1 week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland iranco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS DER AOVERTENTIEN van 14 regels f 1.05 met inbegrip van een bew. snummtf elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertentiën voor dt helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 De Asturische mijnwerkers maken vorderingen met be. hulp van pantserwagens en dynamiet Gevechten rond Siguenza Naar Havas uit Burgos seint, is het leger der nationalisten gereed om den aanval op Madrid te onder nemen. Troepen en materiaal zijn verzameld en men wacht nog slechts op het bevel om den op- marsch te beginnen. Radio-Jerez heeft medegedeeld, dat de troepen van Franco in den sector Avila de plaats San Juan de la Nava bezet hebben, evenals Baranche. In de pro vincie Ciudad Real zou Almagro bezet zijn, nadat Zaterdag Villa Viciosa geno men was. Uit Malaga wordt vernomen, dat de rechtschen Manilba, dat als sleu tel van Malaga beschouwd wordt, heb ben veroverd. R.adio-Sevilla meldt, dat de recht schen de stad Sotillo zonder moeite heb ben genomen. Na den eersten aanval zouden de regeerings-aanhangers ge vlucht zijn met achterlating van 400 ge weren, vier mitrailleurs, patronen en granaten. Door Radio-Coruna werd medege deeld, dit. het dorp El Tiemblo in den sector Avila door de rechtschen is ge nomen. De regeeringstroepen vluchtten naar Madrid met achterlating van 40 dooden. Het rechtsche front strekt zich thans zonder onderbreking uit van Na- valperal tot Toledo, de verbinding tus- schen de verschillende colonnes, die naar Madrid optrekken, is tot stand gekomen. De colonne van Casteion, die naar Madrid oprukt, is tien kilometer gevorderd. Generaal Franco heeft zijn hoofd- j kwartier naar Salamanca overga- j bracht om een beter overzicht over de troepenbewegingen te hebben. De technische Junta blijft te Bur gos. De strijd om Oviedo De Asturische mijnwerkers hebben, naar Reuter meldt, alle buitenwijken van Oviedo bezet. Zij hebben in de stad zelf vasten voet. Allereerst slaagden de mijnwerkers er in zich meester te ma ken van de waterdepóts van Sobrando, waarbij zij werden voorafgegaan door dyamietwerpers. De verdedigers koralen niet lang stand houden en vluchtten naar het centrum der stad. De verdedigers, die zich in de hechte huizen verschansten, boden hardnekkig verzet, maar de artillerie ging met haar voorbereidend vuur voort. Toen de ka nonnen zwegen, kwamen de mijnwer kers met pantserauto's aan en doorzeef den de gevels met granaten en dyna- mielpatronen. Gemeld wordt, dat de rechtschen zware verliezen hebben ge leden. Toen de mijnwerkers de buitenwijken bezetten, hebben zij daar 3000 aanhan gers met hun gezinnen kunnen bèvrij den. Ten aanzien van den toestand te Oviedo deelde in het legerbericht van de rechtschen generaal Queipo 1 de Ilano mede, dat de stad welis- waar door de regeeringstroepen in het nauw wordt gebracht, doch dat de berichten van de regeering te Madrid over de straatgevechten in Oviedo onjuist zijn. Uit Oviedo zelf wordt door Reuter gemeld, datde mijnwerkers, die aan de zijde der regeeringstroepen strijden, het Amerikaansche plein hebben be zet. Men heeft den indruk, dat de ver dedigers zich stap voor stap terugtrek ken en gedwongen zullen worden zich te barricadeeren in het deel van de stad, waar de Kathedraal en de kazer nes staan, alsmede de wapenfabriek. Dit stadsdeel is ongeveer een vijfde van de oppervlakte der stad. De luchtmacht van de regeering heeft groepen van het vreemdelingenlegioen en Marokkanen, die ter versterking van de opstande lingen naar Oviedo op weg waren ge bombardeerd, o.a. werd een sterke af- deeling met 60 vrachtwagens met le vensmiddelen en munitie vrijwel geheel vernietigd. In Oviedo zelf spelen pantser auto's een groote rol in den op marsch van de regeeringstroepen. Achter deze met mitrailleurs uitge ruste auto's rukken de dynamiteros op, die handgranaten en pakken dynamiet in de huizen, welke door de rechtschen worden bezet, wer pen. RegeeringS'COmmuniqué meldt successen De regeering te Madrid deelde Zon dag officieel mede, dat aan het Noorde lijk en Noord Westelijk front de toe stand ongewijzigd is. Aan het Aragon- front bombardeerde de regeerings-artil- ïerie Huesca. Aan het Zuidelijk front bij Dqn Benito in de provincie Radajöz maakten de regeeringstroepen twee ka nonnen, een mortier en twee auto's buit, 32 rechtschen werden gevangen genomen. In het Westelijk deel van deze provincie hebben verscheidene ge vechten plaats gehad, evenals bij Pare- das de Suitrago. Aan het Guadarama- front was alles rustig. Rond Siguenza zijn de afgeloopen dagen hevige gevechten gevoerd. De plaats werd door de rechtschen genomen en weer terugveroverd door de regeeringstroepen. Niettegen staande de betere bewapening van de rechtschen blijven de regeerings troepen weerstand bicden. De volksrechtbank heeft wegens het deelnemen aan den opstand generaal Jose Garcia Aldave, een luitenant-ko lonel en vier sub-alterne officieren ter dood veroordeeld. Communistische vergaderingen kalm verloopen; geen inci* denten over de verboden bijeenkomsten STRAATSBURG, 11 Oct. De com munisten hadden aangekondigd, dat de partij in een groot aantal plaatsen in Elzas-Lotharingen openbare vergade ringen zouden houden. Het Centraal Bureau van de partij deelde evenwel mede, dat geen vergadering zou worden gehouden in de plaatsen, waar dit door de autoriteiten verboden was. Toch trachtten de plaatselijke partij-afdee- ling in negen plaatsen waar het verbo den was een bijeenkomst te houden. De Kamerleden, die als spreker zouden op treden, kwamen in acht plaatsen, doch overal toonde (een commissaris van po litie hun het verbod van de plaatselijke overheid en geen van de sprekers drong daarna verder aan. De ordedienst, was uitmuntend gere geld, doch behoefde alleen op te treden om de partijleden, die eekomen waren om de sprekers te hooren, tot doorloo- pen aan te manen. Zaterdagavond mochten twee verga deringen plaats hebben en wel te Wal'd- hambach en te Bischwilier. De eerste verliep zonder incidenten, in de andere frachtt enpolitieke tegenstanders de or de te verstoren. De politie kwam tus- Zaterdagmiddag is men er in geslaagd om de locomotief van den personen trein te Woerden weer in de rails tc krijgen. Msn heeft daartoe niet van den kraanwagen gebruik gemaakt, doch het gevaarte met behulp van een andere locomotief weer in het goede spoor gekregen. schenbeide en het kwam niet tot ern stige ongeregeldheden. De 1e Colmar gehouden communisten bijeenkomst heeft een kalm verloop ge had. Ongeveer 800 aanwezigen luister den naar de toespraken van de afge vaardigden Ramette en Ductos. Bij Mulhouse hebben de communisten besloten bijeenkomsten gehouden te Soulsmatt en Wittelshoim, die door eenigo honderden personen werden bij gewoond. Op de bijeenkomst, der communisten in de Wackenzaal te Straatsburg werd het woord gevoerd door den senator Marcel Cachin, die zich keerde tegen de pogingen der pers, tweedracht te zaaien onder de partijen van het volksfront. Wijzullen echter, aldus Cachin, niets doen tegen het volksfront, doch alles voor het volksfront. Vervolgens sprak de secretaris-gene raal der communistische partij, Maurice Thopez, die herziening eischte van de politiek van niet-inmenging in de Spaansche aangelegenheden. Voorts richtte Thorez een scherpen aanval- op het Hitler-régime. Ilitlcr heeft, zoo zeide spr., slechts één doel: de vernietiging van Frankrijk. Wij willen desondanks met Hitier besprekingen voeren, doch alles in het kader van den Volkenbond en voor de totstandkoming van den on- deelbaren vrede, want iedere andere vrede zou geen ware vrede zijn. TELEFOON 310 GEZELLIGE ZALEN VOOR FAMILIEFEESTEN RECEPTIES VERGADERINGEN VEREENI- GINGSCLUBAVONDEN APARTE BILJART ZAAL TWEE GEHEEL GERESTAUREERDE BILJARTS PRIMA CONSUMPTIE MATIGE PRIJZEN GOEDE KEUKEN Restaurant „PRINCESS" biedt haar bezoekers huiselijke gezelligheid De staking loopt hedén ten einde In verband met den oproep der Arabische vorsten vraagt het hooge Arabische comité in een manifest aldus seint Reuter uit Jeruzalem de Palestijnsche bevolking heden Maandag, het werk te hervat* ten. Het comité verklaart te rekenen op interventie en steun van de Arabische vorsten ten gunste van de nationale zaak en verheerlijkt de opofferingen, welke de Arabische bevolking zich daar voor heeft getroost. De staking der Arabieren heeft in het geheel 165 dagen geduurd. Intusschcn is Zaterdag een Britsche militaire patrouille, die een barricade opruimde op den weg naar TTebron, door Arabieren aangevallen. Vier En- gelschen werden ernstig gewond. De verliezen der aanvallers zijn niet be kend. Men verwacht inmiddels, dat er nu een einde aan do gêvéchtèn zal komen. DE LA ROQUE BESCHUL, DIGD PARIJS, 12 October. (Reuter). Te- een kolonel de la Roccpie en zes leden van het bestuur der Franschè sociale partij zijn twee beschuldiRiniren mee bracht. Hun wordt ten laste Reiend het herstellen van ontbonden strijdorgani saties en liet uitlokken van samenscho lingen. „Een volksfrontsregeering om het programma van het volks, front uit te voeren" Blum optimistisch LENS, 11 October (Reuter). Blum, Salengro en Dormoy woonden Zondag een lunch bij te Lens van de socialisti sche partij. Salengro hield een rede, waarin hij verklaarde, dat geen van de partijen van het volksfront em breuk hiervan wenscht. Ook verklaarde hij, dat de regeering den vrede Wenscht. Indien de defensie tot het uiterste wordt opgevoerd, toch blijft zij meer dan ooit den oorlog haten. Ook zeide hij nog. dat de' regeering vastbesloten is de republiek te verdedigen tegen aanvallen van de liga's. Na de lunch defileerden een aantal socialistische verecnigingen en ook en kele communisten voorbij den minister president en de andere socialistenlei ders. Vervolgens begaf men zich naar het Stadion, waar 50.000 personen bij eengekomen waren om een rede van Blum aan te hooren. In deze rede verklaarde Leon Blum zeer tevreden te zijn over het léfilé. dat hij had hijgewoond. Hij zeide ver der, dat de regeering van hel volks front haar heloften heeft gehouden De toepassing van de werkweek van H uur was niet gemakkelijk, dorh 1 No vember zal deze van kracht worden voor de metaal-industrie en de textiel- Starhemberg en Fey richten proclamaties tot hun aanhangers Starhemberg, die Zaterdag plotseling met onbekende bestemming naar het buitenland is vertrokken, heeft een pro clamatie tot de burgerwacht uitgevaar digd. waarin hij verklaart: „De burgerwacht is ontbonden. Ik beveel u. kameraden, en verzoek het dan ook dringend: blijft onder alle om standigheden, wat ook geschieden mo ge, bezonnen en koelbloedig. Laat u onder geen omstandigheden verleiden tot eenig verzet tegen de autoriteiten van den staat. Wie in dit noodlottig uur eventueele ontstemming misbruikt om op te hitsen tegen don staat en de autoriteiten, is 'n verrader en misdadi ger jegens het vaderland, en jegens de burgerwachtgedaclvtc". Starhemberg verklaart niet uit angst of zwakheid te handelen en zegt, dat op zijn uitdrukkelijk verlangen kame raad dr. Draxler lid der regeering blijft terwijl ook alle andere kameraden die openbare functies beklccden, deze zul len blijven behouden. Naar van bevoegde zijde verluidt, zullen de Oostenrijksche en ook do Weensche burgerwacht verder als ver- eeniging blijven bestaan. Daarmede zou den ook de vakvereenigingsorganisa tics van de burgerwacht worden ge handhaafd. Majoor Fey heeft aan alle onder-be velhebbers, die zich voor hem hebben uitgesproken, opdracht gegeven volle dige orde en rust te bewaren. Fey wil zich dezer dagen met bondskanselier Schuschnigg verstaan. Zaterdagavond hebben eenige leden van de burgerwacht geprobeerd samen te scholen voor het parlementsgebouw, om te betoogen tegen de door den mi nisterraad genomen besluiten. Zij wer den evenwel terstond verspreid, zoodat het incident vrijwel ongemerkt is voor bijgegaan. De Duitsche pers toont zich voldaan over het besluit tot ontbinding van den Heimatschutz in Oostenrijk. De Angriff zegt, dat deze organisatie en de per soon van Starhemberg de eenige facto ren waren, die een beletsel vormden voorr goede betrekkingen met nu»'-» 'v 'and. Zonder vorst Starhemberg en majoor Fey is de weg veel gemakkelij ker, aldus het blad. Uit Innsbruck wordt gemeld, dat de laatste dagen 48 nationaal-socialisten werden gearresteerd, die geprobeerd zouden hebben de nationaal-socialisli- sche partij in Tirol te reorganiseeren Dit zijn de eerste arrestaties van na tionaal-socialisten sedert de totstand koming van de Oostcnrijksch-Duitschc overeenkomst van 11 Juli j.l. Blum industrie en later zullen ook de bouw vakken volgen. De hervormingen, die wij achtereen volgens zullen toepassen, aldus minis ter-president Blum, omvatten een om verwerping van de methoden, die m de laatste zittingsperiode van her parle ment ten aanzien van de economische activiteit zijn gebezigd. Wij hebben sys tematisch tegenmaatregelen genomen tegen deze deflatie, die wij hebben be streden. Alle maatregelen, die wij ne men en nog zullen nemen, hebben ten doel de vermeerdering van het natio nale inkomen en de toeneming van de nlgemeene koopkracht. Als antwoord op het tot de regee ring gerichte verwijt, dat zii de ar beidersklasse bevoorrecht, herinner de Blum aan alle maatregelen, die de regeering ten behoeve van de landbouwbevolking en van den middenstand heeft genomen. Krach tig keerde hij zich tegèn de pro paganda, die de boeren en arbei ders tegen elkaar zou willen opzet ten. Hij verklaarde, dat het onmo gelijk is de arbeidersmassa's en de boerenmassa's van elkander *e scheiden, vooral in een land als Frankrijk. „Ik herhaal nog eens, zeide Blum ver der, dat wij geen socialistische regee ring zijn, wij zijn geen regeering, die het programma van de socialistische partij moet uitvoeren. Wij zijn e?n volks front regeering om het programma van het volksfront uit te voeren. Wij aan vaarden voor onze regeering geen an dere meerderheid Wij zijn trouw aan deze meerderheid." „Wij hebben verplichtingen je gens haar, doch zij heeft verplich tingen jegens ons. Zij dient zich te onthouden van iedere handeling, die in het parlement, evenals in het land, de vorming van het volks front zou kunnen bedreigen Ik bon er zeker van, dat gij met mij ïult begrijpen, dat wij, dank zij deze steeds weer hernieuwde eenheid de moeilijkheden, die wij op onzen weg ontmoeten, te hoven zullen komen. Tk begin met optimisme aan deze tweede phaze van onze regeèringsactiviteit." BOEDAPEST. 12 Oct. (D.N.B.) On der groote belangstelling is Zaterdag ochtend wijlén minister-president Góem boes ten grave gedragen. De plechtig heid werd o.m. bijgewoond door admi raal Horthy. minister Goering. minister Ciano en bondskanselier Schuschnigg FRANKRIJK'S VERHOUDING TOT SPANJE PARIJS, 12 Oct. (Reuter). De nieu we Spaansche ambassadeur, Luis Ara- quistain Quévcdo, heeft Zaterdag pre sident Lebrun zijn geloofsbrieven over handigd. Hij zeide daarbij, dat zijn stre ven er op gericht zou zijn de vriend schap, die sedert ecuwen tusschen hei de landen bestaat, zoo mogelijk nog nauwer te maken. Door de gebeurte nissen in Spanje aldus de ambassa deur vormt zich daar een interna tionaal geweten, dat tevoren slechts in vagen vorm bestond. Tiet Spaansche volk begint te begrijpen, wat zijn his torische bestemming is en daardoor zullen de banden tusschen Frankrijk en Spanje nog nauwer aangehaald wor den. Lebrun antwoordde. dp.t het Franschè volk. juist door de overeenkomst van cultuur, medegevoel heeft in de moei 'ijke uren. die Spanje doormaakt. PRINS BERNHARD BINNENKORT NAAR DUITSCHLAND 's-GRAVENHAGE. 10 Oct. - Prins Bernhard zal zich binnenkort voor ecnigen tijd voor particuliere aangele genheden naar Duitschland begeven. P. L. A. COLLARD f Te Nijmegen is op 83-jarigen leeftijd overleden de heer P. L. A. Collard. gep. majoor-tit. K.N.O.I.L. De overledene was ridder in de Mili taire Willemsorde DOOR EEN MOTORRIJWIEL GEGREPEN Te Ruinerwold is Zaterdagmiddag de 78-jarige R. Smilde, die op een rijwiel reed, aangereden door een motorrijwiel besluurd door den heer B. uit Meppel S bekwam zoo ernstige verwondingen dat hij aan de gevolgen is overleden. De politie onderzoekt de schuldvraag. DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJK- SCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN AANGESLOTEN Bil HET BUREAU VOOR PU BLICITEITSWAA RDE TOURNOOIVELD 4 DEN HAAG PASSAGIERS VERZEKERD. STADSNIEUWE Eere-tentoonstelling van schilderijen in Concordia. (Tweede blad, pag. 1). Schilderijententoonstelling in De Poth (Tweede blad, pag. 1). Het Stichtsc-he Montessori Lyceum. (Tweede blad, pag. 1). Huldiging van den heer J. Tieks Koo ning. (Tweede blad, pag. 1). SPORT De voetbal-, hockey- en korflbalwed- strijden. (Tweede blad, pag. 2 en Derde blad, pag. 1). Terreinkampioenschap der K.N.M.V. (Dorde blad, pag. 1). Weerverwachting Medegedeeld door het K.N.M.I. to De Bilt. Meest matige, later tijdelijk toe nemende Z.-W. tot W. wind, aanvankelijk half tot zwaar be wolkt., later betrokken met tij delijke regen, vooral des avonds zachter. Hoogste barometerstand 772.9 te Va- lcntia. Laagste 740.9 te Ingö. LANGESTRAAT «9 TEL. 190 met een kraag van Indisch lam bij ons gemaakt, maakt U tot een elegante verschijning. Ouchburgemeester van Schiedam en Bergen op Zoom ROTTERDAM, 11 Oct. In het St. Franciscus gasthuis alhier is heden.-op 69-jarigcn leeftijd overleden de heer H. Stulemeijer, oud burgemeester van Schiedam en oud-wethouder van Rot terdam. De heer Stulemeijer was oorspronke lijk voor het onderwijs opgeleid, doch ging spoedig in den handel. In 1906 ves tigde hij zich te Rotterdam, waar hij in betrekking kwam hij de Rotterdanv sche Huidenclub. In 1909 werd hij voor de R.K. Fractie lid van den Rottcrdam- schen gemeenteraad. In 1911 werd hij benoemd tot wethouder, welke functie hij tot 1919 bekleedde. In 1918 werd de heer Stulemeijer benoemd tot lid van de Tweede Kamer, hetgeen hij gebleven is tot 1925. In 1924 werd hij benoemd tot burge meester van Bergen op Zoom, welke standplaats hij in 1929 verwisselde voor Schiedahm. In 1935 is de heetr Stule meijer als burgemeester van deze g** meente afgetreden.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1936 | | pagina 1