DE LEYTAX DE STRIJD OM OVIEDO DUURT VOORT 4000 EXEMPLAREN voor groote afstanden Opening van de Moerdijkbrug Ekins verlaat Manila Weer rust in Palestina PROTEST VAN BERLIJN LUYCX Woensdag 14 October 1936 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 35e Jaargang No. 91 Volgens mededeelingen van regeerings- zijde maken de loyalisten vorderingen AUTO-CONVOOI BESTOOKT Talrijke dooden op het slagveld Bepaald op 12 Dec. a.s. DEGRELLE TEGEN JASPAR MILITAIR BEWIND GEEISCHT Dit nummer bestaat uit 2 bladen Tel. 1788 Tel. 1788 Tel. 1788 Tel. 1788 op aradere pagina's Laatste berichten Eerste blad pag. 3 Weer verwachting 5 uur 37 min. STOFFEN- en MODEHUIS VLUCHT OVER DE TASMANZEE ONTRUIMING VAN EEN FABRIEK AMERSFOORlSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS P" 3 maanden voor Amersloort 1.95; per maand 0.65; per pnijo nro AQVERTENTIEN vin J-4 regels f 1.05 met inbegrip van een tew.,snumm« week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. TYf? "I? T? MT A "VTYI^TY elke regel meer f 0^5 Liefdadigheids-advertent.en voor d. Binnenland iranco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 I tl J/L-l 1LAI 1 1 J\ ,La helft van den prijs. - Kleine Advertentien „KEITJES" bij vooruitbetaling 1-5 regels POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513, 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Eewijsnummer extra f 0.05 Krachtige aanval in den sector yan San Martin de Val de Iglesias BURGOS, 13 Oct. (D.N.B.) Ds voorhoede van de reclitsche troepen is langs den weg TalaveraMadrid tot 50 K.M. van de hoofdstad gena derd. Een andere afdeeling is langs een parallelweg tot ongeveer even l\jer opgerukt. Ook in 'de richting van Oviedo zetten de rechUchen hun opmarsch voort. Aan het Sara- gossa-front verloren de regeerings- troepen bij Lcdinana in een verbit terd gevecht 104 dooden. 23 mitrail- leurs en veel munitie. Burgos weerspreekt categorisch alle geruchten tegenover onderhandelingen niet de regeering van Madrid over door deze gestelde voorwaarden inzake de overgave van de hoofdstad. Het hoofd kwartier der rechtschen laat weten, dat 'de stellingen en de toestand van het reclitsche leger zoodanig zijn, dat het onnoodig is over <ie overgave van Madrid te onderhandelen. Er zijn nog ieens proclamaties uitgeworpen boven Madrid, waarin de autoriteiten en de bevolking worden uitgenoodigd zich direct over te geven om onnoodig bloed vergieten te voorkomen. Ij it Valencia wordt van regeerings- fcijde gemeld, dat sterke reclitsche troe pen een aanval hebben gedaan op Vi- (vel, dat slechts door weinige mijnwer kers en miliciens verdedigd werd. Een Catalaansche colonne met 2000 man kwam echter te hulp, waarna de recht schen werden verdreven met acherla- ting van 40 dooden. Uit Bilbao wordt gemeld, dat 2 re- ge erin gsv li eg tuigen de wegen naar Ondarroe Elgoisar en Marqquina heb ben gebombardeerd. Verscheidene Vrachtauto's, waarin opstandelingen vervoerd werden, werden getroffen. Ook het front in Guipezcoa is door de re- geeringsluchtmacht gebombardeerd. Radio Sevilla heeft medegedeeld, dat de Asturische mijnwerkers bij de laatste gevechten te Oviedo 2000 dooden hebben verloren, terwijl het aantal gewonden en gevangenen nog grooter zou zijn. Volgens Radio-Jerez zouden de vroe gere minister Giral en mevrouw Azana zich hebben ingescheept aan boord van den Argentijnschcn kruiser „Vcnticinco de Mavo". Bij Aranjuez is een aanval der regee ringstroepen afgeslagen. In de provincie Cordoba hebben de nationalisten, naar Radio Sevilla meldt, de plaats Villa ITarta bezet. Van te vo ren was de plaats door de bewoners pntruimd. Kinderen uit Madrid T In de hoofdstad stelt men op het oogenblik nog slechts belang in de verdediging van de stad. Woensdag zal een systeem tot rantsoeneering Van levensmiddelen worden inge voerd en de evacuatie van kinderen uit de stad worden voortgezet Het radiostation van Burgos deelde Dinsdagavond mede, dat het jongste bombardement van Madrid door 3 eska ders bommenwerpers en 2 escadrilles jachtvliegtuigen van een ongewone het tigheid is geweest. De aanvallers be stookten in het bijzonder de kazernes en munitiefabrieken en verschillende concentraties militietroepen met talrijke bommen. Men kon, zoo wordt medege deeld, duidelijk waarnemen, dat bet bombardement een grootc paniek heeft Veroorzaakt. Vluchtelingen uit Madrid dcelen mede, dat de nadering der reclitsche troepen tot een duidelijk merkbare verandering 'in dc stemming heeft geleid. Men ziet den laatsten tijd veel minder roode insignes en vlag gen. Talrijke leden van de militie hebben zich schuil gehouden en geweigerd naar het front te gaan. omdat dit toch geen doel zou hebben. Bij alle bouwwerkers is het materiaal in beslag genomen voor de werken tot verdediging der hoofdstad. Bovendien zijn voor deze werkzaamheden speciale troepen gevormd. GIJON, 14 Oct. (Reuter). Het radiostation van den Iberi» schen anarchistenbond te Fel» guera heeft medegedeeld, dat de regeeringstroepen gisteren in den sector Oviedo verder zijn opge» rukt. Zij hebben zich meester ge» maakt van écn der buitenwijken der stad, waar zich het tehuis voor vreemdelingen bevindt, dat tot dusver volkomen onneembaar werd geacht. Alle buitenwijken der stad, aldus voegt het radio» station hieraan toe, zijn thans in onze macht en op het oogenblik wordt er in de hoofdstraten ge» vochten. Wij beheerschen thans de kazernes. De regeeringstroepen zouden tevens aanzienlijke vorderingen hebben gemaakt in de nabijheid van Santa Cruz de Retamar. De republikeinsche strijdkrachten hebben, gesteund door de lucht» macht, een krachtigen aanval on» dernomen in den sector van San Martin de Val de Iglesias. Van reReeringszijde wordt medege deeld, dat in den sector Cebreros dc luchtmacht der regeering de linies der nationalisten heeft gebombardeerd. Een convooi van twintig vrachtauto's werd door 15 bommen getroffen. De te San Martin de Val de Iglesias beleger de nationalisten hebben een uitval ge waagd. Zij werden echter met mitrail- leurvuur ontvangen en moesten terug wijken met achterlating van vele doo den. In den sector Siguenza volbren gen de regeeringstroepen manoeuvres, die (en doel hebben hen dichter bij de stad (e brengen. Het radiostation van La Corunha heeft medegedeeld; dat de regeerings- IroeDen in den sector Avila een heftig offensief tegen San Martin de 5 al de Iglesias hebben ontketend. Dc recht schen lieten hun tegenstanders tot op geringen afstand naderen om hen ver volgens met zware verliezpn op de vlucht te drijven. In Astnrié hebben de nationalisten posities hezet, van waaruit Oviedo boheerscht kan wor den. In Aragon lebben de rechtschen zich meester gemaakt van het dorp La Cincna, waar de regeeringstroepen be langrijke hoeveelheden oorlogstuig hadden bijeengebracht. De linkschen lieten 164 dooden op het slagveld. Bloedige strijd bij Siguenza Radio-Sevilla heeft medegedeeld, dat bij Siguenza 146 aanhangers der re geering zijn gedood. Een groep link schen verdedigt zich energiek in de nabijheid van de cathedraal, doch is volkomen ingesloten. In de streek van Terucl hebben dc nationalisten drie dorpen bezel en hun tegenstanders op de vlucht gedreven. Een bij Cadix ope roerende colonne rukte 7 K.M. in de richting van Careras op, waarbij 77 re- geeringsaanhangers werden gedood. De Llano meldt inne ming van Pennaroya Generaal Queipo de Llano heeft me- Voor het nieuwe beursgebouw aan den Coolsingel te Rotterdam wordt thans de fundeering gelegd. Op den achtergrond het hoofdpostkantoor en de toren van het stadhuis degedeeld, dat colonnes onder hevel van majoor Cobian en kapitein Alva rez zich meester gemaakt hebben van Pennaroya en Pueblo Nuevo del Ter rible. De radioclub van Teneriffe meldt, dat de rochtsche luchtmacht Barce lona, Bilbao en Malaga, alsmede het station van Aranjuez, heeft gebombar deerd. Nieuwe protestnota der SovjetsUnie De vertegenwoordiger van de Sovjet- Unie heeft te Londen een derde pro testnota overhandigd aan den voorzit ter van de niet-inmengingscommissie, Plymouth. De nota is nog niet aan de leden van de commissie voorgelegd. Plymouth heeft gisteren een onderhoud gehad met Corbin. den vertegenwoordiger van Frankrijk in de commissie' inzake de nota, welke, naar men veronder stelt, concrete maatregelen voorstelt, welke door de commissie moeten wor den genomen, teneinde te voorkomen, dat in het vervolg de non-interventie overeenkomst wordt, geschonden. Daar om dient de commissie zoo spoedig mogelijk bijeen te komen. ENGELSCH MINISTER OVERLEDEN LONDEN, 13 Oct. (Reuter). Sir God frey Collins, de minister voor Schot land, is te Zürich overleden. BREDA, 14 Oct. Naar wij uit officieele bron vernemen, zal de opening van de Moerdijkbrug door H. M. de Koningin in den voor middag van Zaterdag 12 Decem ber plaats hebben. Daarna zullen de talrijke autoriteiten en de deelnemers aan de diverse ster- ritten, clubtochten enz., uitge schreven door de K.N.A.C., den A.N.W.B. en den B.B.N., den eer sten rit over de brug maken. Te Breda zullen dien dag groote fes tiviteiten plaats hebben. .J De Rexisten»leider niet toegelaten in Frankrijk? In verband met de krasse be schuldigingen, door den leider der Rexisten, Léon Degrelle, geuit je gens Marcel Henri Jaspar, den Bel gischen minister van verkeerswezen, heeft deze laatste Degrelle voor de rechtbank gedaagd wegens belee- diging, 6maad en laster. Degrelle heeft daarop een brief ge zonden aan minister-president Van Zee land, waarin hij dezen vrSeg zich te ontdoe van zijn ministerschap, daar hij anders een afdoend document zou pu- bliceeren. Van Zeeland weigerde recht streeks te antwoorden en droeg zijn ka binetschef op Degrelle te schrijven, dat, aangezien de justitie in de zaak ge mengd was, deze alle documenten in kwestie moest bestudeeren. Degrelle heeft evenwel do betreffende documen ten zoo juist gepubliceerd in zijn dag blad Lo Pays Réel. Hij beschuldigt den minister er van valsche balansen te hebben gepubli ceerd en verduisteringen tc hebben ge pleegd. In politieke kringen worden deze ge beurtenissen druk besproken. Volgens de Rexistische Informatie heeft de leider der Rexisten, Léon De grelle, alle bladen voor de rechtbank gedaagd, die beweren, dat hij uit Duitschland geld zou ontvangen. De bladen le Soir, le Peuple en la Flandre Liberale behooen tot de door Degrelle gedagvaarde bladen. Volgens dc Paris Soir, heeft men Léon Degrelle die per trein op weg naar naar Parijs, waar hij een korten tijd verblijven wilde, aan de grens verzocht weer naar België terug tc keeren. Het blad meldt verder, dat de Rexistische kamerafgevaardigde Pierre Dave, die zich te Parijs bevindt, bij de autoriteiten hierover heeft geprotesteerd. FATALE MISSTAP 's-HEBTOGENBOSCH, 14 Oct. Gisteravond is de 21-jarige V. uit Boxel, die met zijn meisje op het bastion Oranje aan den Spinhuiswal te 's-Her- togenbosoh wandelde en voor een regenbui met haar tusschen eenige boschjcs wilde schuilen, verder gestapt dan het bastion reikte. De jongeman verloor het evenwicht, viel van den hoogen vestingmuur in de stadsgracht en verdronk, voordat hulp kon worden geboden. Het stoffelijk overschot is naar het Groot-Ziekenhuis overgebracht. De nieuwe Moerdijkbrug, waaraan thans de laatste werkzaamheden plaats vinden, en die op t 12 December a.s. door H.M. de Koningin zal worden geopend Hij heeft den voorsprong op zijn mededingers behouden MANILA, 14 Oct. (A.N.P.). Dc jour- nalist H. R. Ekins, die zijn mededingers in dc wedvlucht om dc wereld ecu flink stuk voor is, is vanmorgen om 5 uur 20 plaatselijken tijd naar Guam ver trokken als passagier van de Hawaii Clipper van de Pan-American Airways. Van Guam gaat hij met hetzelfde vlieg tuig naar San Francisco, vanwaar hij naar New York zal gaan. Ekins heeft een oogenblik het gevaar gcloopen zijn voorsprong tc verliezen tengevolge van den taifoen, die dezer dagen de Philip- pijnen heeft geteisterd en die het voor dc Hawaii Clipper onmogelijk maakte op te stijgen. Incidenten komen op het oogenblik niet meer voor JERUZALEM, 14 Oct. (D.N.B.) In de straten van Jeruzalem is dc vreugde over het eindigen der sta king duidelijk te bemerken. Groote menschenmassa's wandelen door do straten om de weer verlichte uit stallingen te bekijken. De café's zijn overvol. Het Engelsche ministerie van ko- lon ièn heeft bericht ontvangen van de regeering van Palestina, waarin wordt gezegd, dat sedert gis termiddag 12 uur geen enkel inci dent meer heeft plaats gehad. PARIJS, 13 Oct. (Havas) Zooals be kend, hebben de op de communistische bijeenkomsten in Elzas-Lotharingen ge houden redevoerinen een buitengewoon scherpe critiek der Duitsche pers uitge lokt. Volgens de Echo de Paris zou de Duitsche regeering op het punt staan een officieel protest in te dienen. De Fransche regeering zal daarop volgens het blad waarschijnlijk antwoorden, dat het haar niet vrijstaat het recht van vergadering cn van het vrije woord aan te tasten. Iets anders zou het geweest zijn, indien de communistische leiders voor het Duitsche staatshoofd beleedi- gende woorden hadden gesproken. De Oeuvre stelt vast, dat Berlijn zich voor het eerst in de binnenlandsche aangelegenheden van Frankrijk mengt. Dit is volgens het blad het belangrijk ste. Het is duidelijk, aldus vervolgt de Oeuvre, dat de Bcrlijnsche bladen van tevoren opdracht uit de Wilhelmstras- se hadden gekregen, om met kracht van leer te trekken tegen de communis tische vergaderingen in den Elzas. Tus schen den toon der Duitsche pers en de Zondag uitgesproken redevoeringen be stond een wanverhouding. TOKIO, 13 Oct. ('Reuter). De ministers van oorlog en marine hebben Hirota. den minister-preside;nt, voorstellen tot wijziging der regeering overhandigd en de onmiddellijke verwezenlijking dezer voorstellen gevraagd. Deze voorstellen behelzen: verminde ring van het aantal ministers, waarbij elk verscheidene portefeui'les zou krij gen en instelling van een onafhankelijk orgaan, belast met de coördinatie der ministeries en ondergeschikt aan de noodzakelijkheden der verdediging, Dit orgaan, waarin vooral militairen zitting zouden hebben, zou geleid worden door een man, die buiten de partijen staat en aangewezen zou worden door het leger. Het orgaan zou als schakel tusschen leger, vloot en civiele regee ring dienst doen Welingelichte kringen achten het zeer waarschijnlijk, dat Hirota binnenkort zal aftreden, omdat hij naar hun mee ning een dergelijke systeem, dat zou neerkomen op een militaire dictatuur, niet kan aanvaarden. ERNSTIG MOTOR-ONGELUK HELVOIRT, 14 Oct. Gisteravond tusschen 9 en 10 uur is een motorrijder, afkomstig uit Meyl, tengevolge van slippen tegen een stilstaanden kermis wagen gereden op den rijksweg 's-Her- togenboschTilburg, onder de gemeen te Helvoirt. De motorrijder bekwam slechts eeni ge ontvellingen. Zijn verloofde, mejuf frouw J. Z.. afkomstig uit Terheiden (N.B.), die op de duo zat, werd echter zeer ernstig gewond. Nadat dr. van Oirschot uit Helvoirt geneeskundige hulp had verleend is zij naar het Groot-Zickengasthuis te 's-Hertogenbosch vervoerd, waar zij kort na aankomst is overleden. DTT BLAD HEEFT EEN DAGELIJK- SCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBLIC1TE1TSWAARDE TOURNOOIVELD 4 - DEN HAAG PASSAGIERS VERZEKERD. SI A DSN'Ft. 1F', Derde huur verlaging. (Tweede blad, pag. IX Medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt. Zwakke tot matige, later toe nemende Z. tot W. wind, zwaar bewolkt tot betrokken met re genbuien, aanvankelijk zachter. Hoogste barometerstand 767.4 te Brest. Laagste 737.8 te Vardö. LANGESTRAAT 49. TEL. 190 Dames die zwart dragen. Zoekt U iets moois. Wij ontvingen prachtige dingen In effen bloem- en andere dessins. Ook mooie kanten. MELBOURNE, 13 Oct. (Reuter). De Australische luchtvaartraad heelt be sloten er zich niet tegen te verzetten, dat Jean Batten een solo-vlucht over de Tasman-zee naar Nieuw-Zeeland maakt, aangezien zij vliegt op een Britsch bre vet, verleend overeenkomstig de bepa lingen van het Britsche ministerie van luchtvaart. Evenwel zal een beroep op haar worden gedaan om het plan op \t© geven. De machine, waarmee de avia- Irice van Engeland naar Australië lte gevlogen, heeft slechts één motor. PARIJS, 13 Oct. (Reuter). Het Jour nal meldt, dat een koekfabriek, die se dert 22 September door stakers bezet was. thans ontruimd is door toedoen van werkwilligen, die aan den arbeid wenschen te gaan. Zij verklaarden, dat zij lid van de C G. T. zijn cn van mce- r.ing waren, dat deze staking geen go- organiseerde vakvereenigingsactie was. Te Rouaan hebben gistermiddag sta kende zeelieden zich aan boord van drie in de haven liggende sleepbootcn bgeven en daar posters geplaatst. In een chocoladefabriek te Meaux, waar arbeiders sedert drie weken in staking waren, is thans het werk her vat. Een staking van arbeiders bij de messen fabricage in het gebied van Thiers (dep. Puv de Dóme) is algemeen geworden, zoodat het aantal stakers thans 12.000 bedraagt. Reuter seint uit Rijssel, dat in de mij nen van Aniche een staking is uitge broken uit protest tegen het ontslag van een Poolschen mijnwerker. Twaalf, honderd man zijn bij dit geschil betrok ken.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1936 | | pagina 1