ALGEMEENE AANVAL OP MADRID NABIJ Cucces^ 4000 DE EEMLANDEI1 Overgave der hoofdstad geen punt van onderhandeling BELGIE'S ZWENKING SCHITTEREND LUYCX abonnementsprijs per 3 maanden voor Amersloort 1.95; per maand 0.65; per week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland iranco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 postrekening 47910 telefoon interc. 513 prijs der advertentien van 14 regels f1.05 met inbegrip van een ccw^snumiKl Vrijdag 16 October 1936 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 35e Jaargang No. 93 STUURT DE SOVJET VLIEGTUIGEN? TYPHOON EISCHT 546 DOODEN Niet uit den Volkenbond VLAGVERTOON HET ONGELUK OP Hr. Ms. Gelderland Tuin ZOEKT GIJ G. BROUWER DE ONDERHANDELINGEN MET DUITSCHLAND Dit nummer bestaat uit 3 bladen EXEMPLAREN MAISON VALK 1 Laatste berichten Eerste blad pag. 3 VV eerver wachting 5 uur 33 min. STOFFEN- en MODEHUIS Het auto-ongeluk nabij Pandaan De Douglas terug uit Manila elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertentiën voor 41 helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regelt 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 Onderhandelingen over uitwisse* ling van Primo de Rivera om derbroken wegens anar* chistisch dreigement BURGOS, 15 Oct. (D.N.B.) Generaal Franco heeft de ge* ruchten over onderhandelin* gen tusschen leiders van de conservatieven en oud*minis* ter Maura en vertegenwoor* digers van de nationalisten in Frankrijk over een wapen* stilstand van drie dagen, om te onderhandelen over de ca* pitulatie van Madrid, met klem tegengesproken. Franco verklaarde, dat wel eenige leiders van Madrid vergeefs ge tracht hebben bepaalde toezeggin gen te verkrijgen voor een over gave van de hoofdstad. De mili taire toestand van de rechtschen is thans zoo. dat de opmarsch naar Madrid door niets meer te stuiten is. Het maken van noodelooze slachtoffers zal worden vermeden, doch dit kan alleen als de doelloo- ze verdediging van de stad onmid dellijk wordt gestaakt. De rechtschen zullen na de inname ,van Madrid, rechtvaardige doch strenge straffen vellen voor do misdaden van de regeërings-aanhangers. De rechtsehe regeering is geen vijand der arbeiders. In het nieuwe Spanje zullen de toe standen voor de arbeidende bevolking worden verbeterd door sociale wetten, 'doch de cenige weg hiertoe is een capi tulatie van de hoofdstad zonder voor waarden in vol vertrouwen op de groot moedigheid en de rechtvaardigheid van de leiders der rechtschen. De strijdkrachten der rechtsehe ze vende divisie hebben Aldea del Fesno' een belangrijk knooppunt van wegen bezet, dat op 35 K.M. hemelsbreed van Madrid gelegen is. Hierdoor wordt de tweede marschweg naar Naval Carnero door de rechtsehe troepen beheerscht. Naval Carnero wordt beschouwd als het laatste versterkte punt der regee- ringstroepen ten Westen van Madrid. De regeeringstroepen hebben bij dit gevecht 150, man op het slagveld moe ten achterlaten, terwijl den rechtschen troepen ook veel oorlogsmateriaal in handen is gevallen. Jerez de la Frontera heeft om 8 uur 20 medegedeeld, dat de troepen van generaal Mo* la, die optrekken naar Ma* drid, op het punt staan over te gaan tot den algemeenen aanval op de ho'ofdstad. Rantsoeneering te Madrid De rantsoeneering van levensmidde len in de hoofdstad is Woensdag van kracht geworden. Tevens is een bevel gepubliceerd, volgens hetwelk niemand gerechtigd is meer dan één matras en twee dekens te bezitten per persoon, Voedselkaarten zijn reeds uitgereikt. Er is op elke kaart een ruimte open ge houden. waarop door de winkeliers moet worden ingevuld welke hoeveel heid door den houder is gekocht. De kaarten zijn uitgegeven op naam van het gezinshoofd. Men hoopt dat het kaartsysteem in staat zal stellen de fi les voor de levensmiddelenwinkels te verminderen en zelfs geheel te doen verdwijnen. De kaarten zijn geldig tot eind Januari. Sovjetsvliegtuigen naar Spanje Naar het Duitsche Nieuwsbureau meedeelt, zouden volgens berichten uit Bordeaux in de haven aldaar drie koopvaardijschepen van de Spaansche regeering liggen, welke zouden wachten op de aankomst van 50 vliegtuigen uit Sovjet-Rus land. Verder zou te Bilbao in allerijl een betonnen vliegveld worden gebouwd dat zou moeten dienen als operatie-ha sis voor deze vliegtuigen. Tenslotte wordt beweerd, dat Sovjet Russische technici in de verdedigingslinies van Bilbao draadversperringen hebben aan gelegd welke onder electrischen stroom kunnen worden gebracht. Men meldt uit Albaccte. dat ter ver sterking van de regeeringstroepen een groote groep vrijwilligers, vooral be staande uit Italiaansche en Duitsche emigranten te Albaccte is aangekomen. Zij zullen binnenkort naar het strijd tooneel vertrekken. Uit Bilbao wordt gemeld, dat de pre sident der Baskisclie regeering eenige journalisten en persfotografen, welke door de Moskovietische Prawda naar Spanje zijn uitgezonden om verslag uit te brengen over dc krijgsbedrijven aan het Noordelijk front, heeft ontvangen. Uitwisseling van Primo de Rivera? Een vertegenwoordiger van de Spaansche Phalanx i9 te Parijs aan gekomen om te onderhandelen over de uitwisseling van den leider van de Phalanx, Primo de Rivera welke te Alicante de gevangene is van de re geeringstroepen, tegen den zoon van den minister-president Largo Caballe- ro. welke door de rechtschen gevangen wordt gehouden. De onderhandelingen moesten wor den onderbroken, aangezien de leiding van de anarchisten te Madrid den mi nister-president mededeelde, dat. zij hem zouden fusilleeren. als hij zijn toe stemming zou geven tot deze uitwis seling. De behandeling van Primo de Rivera zou naar verluidt slechter zijn geworden. Leven ie Toledo bijna ondragelijk De correspondent van de Portu- geesche ,,üiario de Noticias" schrijft, dat het leven te Toledo bijna ondragelijk is. Des nachts bombardeert de artillerie van de re geering de stad, waardoor verschei dene personen werden gedood en de meeste bewoners vluchtten in de kelders. Bovendien worden iederen nacht een aantal manschappen van het vreemdelingenlegioen door geheim zinnige schutters, verborgen op de daken of in donkere straten, neer geschoten. Radio Sevilla heeft om S uur 35 met nadruk medegedeeld, dat de rechtsehe troepen aan het front van Aragon Ba- rinena. dat gelegen is aan den weg van Huesca naar Fragas. hebben be zet. 250 Catalanen hebben in dezen slag het leven gelaten. De rechtschen heb- bij een groote hoeveelheid oorlogsma teriaal buit gemaakt o.m. 30 vracht wagens. Aan het front bij Tala Vera hebben de opstandelingen San Esteban bezet. Rij een gevecht werden twee regee- ringsvliegtuigen neergehaald. De inzit- Maar er worden nóg meer dan duizend personen vermist MANILLA, 15 Oct. (Reu* ter). Tot dusver zijn na den typhoon, die de Philippij* nen geteisterd heeft, 546 doo* den geteld. Naar thans ge* bleken is, worden nog 1.045 personen vermist. tenden slaagden erin zich door ge bruikmaking van hun valschermen te redden. Men meldt uit. San Sebastian, dat de Baskische nationalisten in de straten van Bilbao met anarchisten vechten. De Basken bezetten strategi sche punten in de stad. Naar uit Madrid wordt vernomen, is eenige dagen geleden een aan slag gepleegd op generaal Queipo de Llano. De dader, een zoon van generaal Campin, een der opper- officieren van de regeeringsstrijd- krachten, verwondde Queipo de Llano licht door een schampschot aan den arm. vervolgens pleegde hij zelfmoord. Lichtvoorziening van Madrid in gevaar Radio-Cadix meldt: Door de bezetting van El Tiemblo zijn de nationalisten meester ge worden over de electrische centrale, waardoor Madrid wordt gevoed. In den sector ten Noorden van Tala- vera zijn de Marxistische strijd krachten onder bevel van majoor Miaja omsingeld. Zii hebben een gevecht ontketend om den ring te verbreken, doch 'de nadionalisten houden stand. Aan het front van Andalusië hebben de Marxisten gisteren een tegen-aanval op Pennaroya gedaan. Zij ontvingen versterking van een colonne, bestaande uit 12 vrachtauto's, komende van Po zoblanca, doch de nationalisten phalan- xisten hebben hun aanval afgeslagen. BRAND IN EEN WOONHUIS PEIZERMADE, 15 October. Heden middag omstreeks half vier is brand uitgebroken in de woning van de fa milie W. Otter te Peizermade (gemeen te Peize). De vlammen grepen snel om zich heen en in weinige oogenhlikken stond de geheele woning in lichter laaie. De brandweer uit. Peize bestreed het vuur met twee stralen, doch zij kon niet verhinderen, dat de woning bijna geheel uitbrandde. De inboedel kon slechts gedeeltelijk worden gered. Tevoren was geen ruggespraak gehouden met de Engels sche regeering BRUSSEL, 15 Oct. (Havas). In welingelichte kringen is men van meening, dat de nieuwe Belgische politiek, zooals die uitgesproken is in de redevoering van koning Leo pold, niet beteekent, dat de accoor- den der Fransche en Belgische ge nerale staven zullen worden opge geven. De Belgische minister van buitenland sche zaken. Spaak, heeft in den namid dag den ambassadeur van Frankrijk. Laroche, ontvangen. Volgens welingelichte krin* gen te Brussel overweegt Bel* gië niet, uit den Volkenbond te treden. In Belgische diplomatieke kringen verklaart men, dat België er niet aan denkt, het beginsel der collectieve vei* ligheid te verwerpen. De Belgische ambassadeur te Lon den, baron dc Marchienne, heeft een bezoek gebracht aan Eden op De K.N.I.L.M.*Douglas uit Manila teruggekeerd BATAVIA, 15 Oct. (Aneta.) Het Douglas-toestel van do K.N.I.L.M., dat de heer Ekens naar Manila heeft gebracht, landde hedenavond om 19 uur 30 zeer vlot op het vlieg veld Tjililitan. De heer Nieuwenhuis, hoofdverte genwoordiger van de K.N.I.L M., verklaarde aan Aneta, dat de ont vangst in Manilla alom allerharte lijkst was, terwijl de reis een schit terend Nederlandsch vlagvertoon heeft betcekend. De belangstelling, zoo zcide de heer Nieuwenhuis, was enorm, terwijl de passage-aanvraag van betalende passa giers voor de retourvlucht het aantal beschikbare plaatsen verre overtrof. Het toestel nam op de retourvlucht drie extra-passagiers mede, tc weten: allereerst een Spaansch vlieger, die op 17 October met de K.L.M. naar Europa doorvliegt om zich bij het leger van generaal Franco te voegen, verder de vice-president van dc National City Bank, de heer Ilart, die met de K.L.M. naar Singapore doorvliegt, en tenslotte de hoofdvertegenwoordiger van de Cur- tiss-Wright-motoren-fabriek. de heer Leighton, die naar Australië doorreist. De president der Philippij* nen, de heer Quezon, sprak tijdens de aan den heer Nieu* wenhuis aangeboden lunch de hoop uit op een zeer spoedige instelling van de K.N.I.L.M.* lijn naar Manila. het Foreign Office en naar verluidt verklaarde hij. dat er geen sprake van is, dat België zich zou onttrek ken aan een van zijn internationale verplichtingen en trouw blijft aan den Volkenbond. Te Londen wordt formeel het ge rucht tegengesproken, dat België ruggespraak zou hebben gehouden met Londen over de beslissing van België terug te keeren tot de neu traliteit. In tegendeel betreurt men in Enge land niet van tevoren officieel van dit besluit op de hoogte te zijn gebracht. In verband met deze beslissing van Belgic, heeft Van Sittart op het Foreign Office de ambassadeurs van Frankrijk en België ontvangen. Men achtte dit contact noodzakelijk om de draagwijdte en de bedoeling van de neutraliteit te begrijpen en het contact zal de komen de dagen worden voortgezet, terwijl dc deskundigen van het Foreign Office de gevolgen van het besluit voor de be staande verdragen, zooals de technische verdragen, waarvan men het voortbe staan wenscht en die, welke ontworpen zijn. zooals het Locarnopact, bestudee- ren. Eerst wanneer deze arbeid zal zijn beëindigd, kan worden vastgesteld in welke male de Locarno-besprckingen kunnen worden vercenigd met de neu traliteit van België. Naar men te Parijs meent te we ten, zal Frankrijk binnenkort tot België een nota richten, teneinde de Belgische regeering te vragen, wat zij onder neutraliteit verstaat en haar onomwonden andere vragen te stellen met betrekking tot de ver plichtingen van België, voortvloei ende uit het Locarnopact en ande re vraagstukken. Marineraad wijt het aan een zeer ongelukkigen samen* loop van omstandig* heden ,s-GRAVENHAGE, 15 Oct. De mari ne-raad deed heden uitsphaak betreffen, de het ong-eval, op 15 Juli 1936 tijdens de marinemanoeuvres aan boord van II. M. Pantserschip „Gelderland" ge beurd, waarbij do matroos 2de klasse S. van Dijk bij het looden in de roompot over boord is gevallen en verdronken. Het onderzoek in deze kwestie had plaats in de openbare zitting van den raad op 23 September j.l. Het is geble ken, dat bij het opzetten van het stuur- boordsloodingsbordcs, een werk, dat door de matrozen Wilms en van Dijk verricht werd, verzuimd is, een pen, welke de verbinding tusschen stut en stang van het hekwerk vormt, te beves tigen. Om in het gemis hiervan te voorzien heeft Wilms het einde van een loodmat om de stang gewonden en de stevigheid er van geprobeerd. Geen van beiden had een lijfseizing om. Bij het looden heeft deze verbinding zich echter hegeven en is Van Dijk over. boord gevallen en verdronken. De raad is van oordeel, dat dit onge val te wijten is aan een zeer ongeluk kigen samenloop van omstandigheden. Er hebben tekortkomingen plaats ge had, doch deze zijn niet alleen hij Wilms tc vinden en voorzoover dit wel het geval is, zijn zij verklaarbaar en begrijpelijk. Door een ongewonen gang van zaken degenen, die de uitvoering der orders moesten controleeren, waren met ande re werkzaamheden bezig was een factor geschapen, waardoor de gebrek kige wijze van optuigen van het bordes niet tijdig werd ontdekt. Wa s bovendien matroos van Dijk voorzien geweest van een lijfseizing, of had hij behoorlijk kunnen zwemmen, dan zou hij hoogstwaarschijnlijk niet verdronken zijn. Zelfs nu heeft het wei nig gescheeld, of hij was nog gered. De raad wijst er dan ook op, dat nu weer eens duidelijk aan het licht is ge treden, dat er steeds op moet worden gelet, dat allen, die buitenboordswerk verrichten, van een lijfseizing behooren te worden voorzien. D.C. 3 TOCH NOG DE LUCHT IN AMSTERDAM, 16 Oct. Het minder gunstige weer van vanochtend is voor dc in deze uren op Schiphol aanwezige journalisten in zooverre een teleurstel ling geweest, dat de oorgenomen vlucht met dc D.C. 3, de jongste aan winst van de K.L.M.-vloot, moest wor den uitgesteld. In dc middaguren is de fraaie Dou glas-vogel echter opgestegen voor een vlucht, waaraan o.m werd declgcno men door leden van den Raad van Be heer der K.L.M. De korte vlucht is ge heel naar wensch vcrloopen. CLEARING NEDERLAND—TURKIJE De koers van het Turksche pond is voor 15 October 1936 door de Turksche Centrale Bank vastgesteld op 616 pias ters per pond 6lerlin£. INDEN HET GEBRUIK VAN BES- DRAGENDE HOUTGEWASSEN Dit materiaal, dat zoo bijzonder ge schikt is om in het late najaar tot in dv.n winter kleur in den tuin te bren gen, verdient een eereplaats in oruze tuinen. Daarom bepalen we met zorg de plaats daarvoor. In tuinen met een stapelmuurtje zijn de kruipende en laagblijvcnde soorten zeer geschikt om de stijve lijnen hiervan ook in den winter te breken. Cotoneaster hori- zontalis, C. microphvlla, C. praecox en ook C. adpressa, een zeer laag- blijvënde kruipende soort, zijn hier voor goed te gebruiken. Ook sommi ge laagblijvende Berberissoorlen zijn daar goed op hun plaats, o.a. B. Thun- bergii, met vuurroode bessen en een prachtige najaarstint, B. aggregata, met lichtroode bessen en B. Gagne- painii met blauwe bessen. Een bijzon der rijk besdragend heestertje voor een dergelijke plaats is Pernettya mu- cionata, waarvan de variëteiten ge woonlijk rijk beladen zijn met roode, rose of witte bessen. Dit klcinblade- rige miniatuurheestertje is grocnblij- vend. Al deze soorten kan men ook gebruiken op groolere rotspartijen, waar ze dan in den winter dit tuin- gedeelle verlevendigen. Ook in boord- bedden planten we om diezelfde re den, waar dit mogelijk is, deze en ook andere besdragende houtgewas sen. Tusschen bladverliezende houtge wassen planten we gaarne hulst of lief, die behalve door hun groen ook door de mooie roode bessen deze vak ken in den winter verlevendigen. De als leiplant tc gebruiken soorten moeten tegen muur of schutting wor den opgeleid, waarbij we dc platte takken aan leinagels, latten of draden binden. Pyracantha of vuurdoorn be reikt een hoogte van 4 tot 5 M. en is groenblijvend. Dit is een bijzonder mooie leiplant, die tot laat in den winter is overladen met bessen. De te gebruiken Cotone astersoorlen als C. horizontalis cn C. microphylla worden niet veel hooger dan 1 M. en kun nen daarom ook onder raamkozijnen dienen voor muurbekleeding. Door deze en andere besdragers dicht bij het huis aan te planten en vooral daar waar veel wordt geloopen, zul len de vogels de bessen niet zoo spoedig wegpikken. Worden ze ten slotte ook daar een prooi der vogels dan verschaft ook deze smulpartij der vogels aan den waren natuurvriend vele genotvolle oogcnblikken. Wie gaarne veel vogels in den tuin ziet. moet niet verzuimen veel besdragers in den tuin aan te planten. Men plante dan een uitgebreid sortiment, waarbij zoowel vroegrijpe als zeer laat rijpe soorten moeten worden gebruikt om dit genot zoo lang mogelijk te rekken A. G Vaste planten voor border of snijbloe men, Rotsplanten voor rand of rots- tuin, Erica's (gekweokto hoidesoorten) bloeiend van Jan. tot Dec. Heesters, Rozen- of Vruchtboomen. Klimplanten bloeiend van Jan. tot Nov. Klimplanten besdragend, groen blij vend of bladverliezend. Aanleg of verandering van Sier-, Rots- of Fruittuinen enz. enz. KWEEKERIJ HORSE WEIDE Kruiskamp, Tel. 1993 Amersfoort. En de Ncderlandsche mone* taire maatregelen BERLIJN, 15 October. (D.N.B.-A.N F.) De Nederlandsclie monetaire maatrege len hebben een aanpassing van de be talingsmogelijkheden voor bet goede renverkeer wenschelijk gemaakt. De Duilsch-Nederlandsche regeerings-com- missics hebben in een buitengewone bijeenkomst te Berlijn over een derge lijke aanpassing gesproken waarbij zij zich lieten leiden door het verlangen een verstoring van het Clearingver- ker-r te voorkomen. Verder is overeengekomen de onder handelingen over de vernieuwing van de verrekenings-overeenkomsl. wclko in September te Hamburg zijn begon nen. in November to hervatten. Van welingelichte zijde wórdt erop opmerkzaam gemankt, dat bovenstaand bericht bet gemeenschappelijk commu- niaue van dc beide regeeringscommis- sies is. DE DJALAK NAAR INDIË AMSTERDAM. 15 Oct. Zaterdag morgen 17 October a.s. zal bet K.L.M. vliegtuig Djalak van Amsterdam naar Batavia vertrekken. De bemanning van het toestel be staat uit de heeien F. M. Stork (1ste bestuurder), M. S. Rah (2de bestuur-Ie') J. J. Ruben (werktuigkundige) en J. J Stodieck (radiolplegrafistl. De post voor dit vliegtuig moet uiter lijk morgen. Vrijdagavond, te Amster dam zijn. DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJK- SCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUB LICITEIT SWAA RDE TOURNOOIVELD 4 DEN HAAG EEEEEBHEHEEEHEEHHEEBEHBEEEE E LANGESTRAAT 75 i E 1 1 DAMES HOEDEN g EXCLUSIEVE GARNEERINGEN E E EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE op andere pagina's STADSN IF.L ITS Gcmeentebegrooling 1937 (11) (Tweede blad, pag. 1) Openingsavond Volksuniversiteit (Tweede blad, pag. -1) SPORT Vierdaagsche afstandsrit der K.M.S.V. (Tweede blad, pag. Medegedeeld door het Kon. Ned. Met. Inst. te De Bilt. Matige, in het Noorden nog krachtige Westelijke tot Noord westelijke wind, half tot zwaar bewolkt, weinig of geen regen, iets kouder. Hoogste barometerstand 770.7 te Rochcfort laags;e 731.4 te Nördoyon. LANGESTRAAT 49. TEL. 190 Is Uw BONTKRAAG of BONTMANTEL verouderd? Wij maken deze weer nieuw. SOERABAJA, 15 Oct. (Aneta). Om trent het gisteren gemelde auto-ongeluk bij Pandaan, kan nog worden bericht, dat de toestand van den zwaargewonden heer Pcrie redelijk wel is. Mej. von Franqucmont is nog steeds bewusteloos. MANILLA, 15 Oct. (Aneta). Gister avond beeft de heer Nieuwenhuis, ver tegenwoordiger van de K.N.I.L.M. Ie Ma nila een afscheidsdiner aan autoriteiten aangeboden. De verwachting beslaat dat de aange name besprekingen welke zijn gevoerd zeer spoedig lot resultaat zullen hebben dat een K.N.I.L.M.-dicnst op Manila kan worden geopend. De Douglas welke de heer Ekins naar Manila bracht aanvaardde hedenmor gen te 05.25 uur uit Manila dc terugreis. Het vliegtuig kwam 08.43 uur plaatse lijke tijd op liet vliegveld te Zamboanga aan. Te 10.45 vertrok reen van Zambo anga naar Bandjermassin. Dit opont houd van twee uren werd veroorzaakt doordat de oppervlakte van het vlieg- veld zeer zacht was. Daarom is het nog niet zeker of de Douglas heden te Ba tavia kan aankomen. TTot vliegtuig landde te 14.15 uur te Bnlik-nnpan en vloog te 14 45 uur door naar Bandjcrmasin. VEROORDEELING WEGENS PRIJSOPDRIJVING BANDOENG, 15 Oct. (Aneta). De landrechter veroordeelde een Bombaver (Bomhavers drijvenn in den regel zaken in zijden stoffen cn modeartikelen) tot 50 gulden boete wegens onredelijke prijsopdrijving.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1936 | | pagina 1