DE EEMLANDEü TOEKOMSTIG REGIEM IN OOSTENRIJK Italiaansch stoomschip in brand 4000 DE LEYTAX voor groote afstanden SCHUSCHNIGG SPREEKT Oviedo ontzet Honderden passagiers aan boord STORM HER EN DER Nieuwe koers in België LUYCX Maandag 19 October 1936 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 35e Jaargang No. 95 Geen devaluatie te wachten Vliegtuigen neergeschoten DE WERELD IN moeilijkheden President Lebrun voert het woord Ramp op het Erie-meer AARDBEVING IN ITALIË HITLER TEGEN MOSKOU GEESTDRIFT IN EGYPTE Treinramp werpt schaduw op de vreugde Uit nummer bestaat uit 3 bladen EXEMPLAREN Tel. 1788 Tel. 1788 Tel. 1788 Tel. 1788 Laatste berichten Eerste blad pag. 3 VV eerverwachting 5 uur 31 min. STOFFEN- en MODEHUIS ZILVERVOS en BLAUWVOS AUTONOMIE VOOR SCHOTLAND? AMERSïÜORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amerstoort 1.95; per maand 0.65; per week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland irancc per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC. 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 14 regels f 1.05 met inbegrip van een bewi.snummcr elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertentién voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 De mogelijkheid van een volksstemming onder oogen gezien Reuter seint uit Weencn, dat rde Oostenrijksche bondskanselier Schuschnigg Zaterdagavond een rede heeft gehouden voor 1500 politieke functionarissen van het yaderlandschc front en daarin de mogelijkheid ter sprake heeft ge? bracht van een later te houden plebisciet over het toekomstig regiem in Oostenrijk. In zijn rede bracht Schuschnigg öok de kwestie van een herstel 'der monarchie op het tapijt. Hij sprak alle berichten tegen, vol? 'gens welke hij Duitschland zou hebben beloofd geen restauratie ider Habsburgers te zullen toe? staan. Met klem verklaarde Schuschnigg, dat 8 e regcering onder geen beding zal overgaan tot devaluatie van de Schil ling. Vervolgens sprak Schuschnigg over 8e ontbinding der woercorpsen. Hij be sloot dit deel van zijn rede met de vol gende woorden: „Hiermede onthef ik vicc-kanselier BaarBaarenfels op diens verzoek van het opperbevel over de militie Man het vaderlandsche front. Als opperbevel hebber heb ik benoemd luitenant-veld maarschalk ITuelgcrth, Landeshaupt- Dian van Karinthië. Luitenant-veldmaar schalk Huelgerth heeft deze benoeming aanvaard." Een verdere belangrijke verklaring van den bondskanselier had betrekking op de Oostenrijksche staatsvlag. Voort aan zal de vlag van het vaderlandsche front in het binnenland met de staats vlag gelijk worden gesteld. Het Doll- fuss-lied zal naast het oude vaderland sche lied van Haydn tot tweede natio nale lied worden verheven. In de volgende phase van zijn rede- Voering sprak dr. Schuschnigg over hel op 11 Juli met Duitschland gesloten ver drag. De heteekenis der overeenkomst 5s z.i. vooral gelegen op het gebied der internationale politiek. Het is te hopen, dat hierdoor een der smartelijkste hoofd stukken der Duitsche geschiedenis de finitief tot het verleden behoort. Wij willen Oostenrijk, aldus de honds kanselier als souvereinen staat, als het Oostenrijk, dat zich thans luide en dui delijk uitspreekt als Duitsche staat, .waaraan ik ook in de toekomst niets wensch te veranderen. Het Oostenrijk sche volk is zich ondanks alle thans bestaande tegenstellingen op het gebied der wereldbeschouwing bewust van zijn cultureele gemeenschap met het ge- heele Duitsche volk. Wij zijn het eens met de opvatting der regeering van het Duitsche rijk, dat de overeenkomst van 11 Juli den Europecschen vrede dient. Schuschnigg Ten aanzien van de kwestie der monarchie zcide de bondskanselier o.m.: Propaganda cn politieke activiteit der monarchisten zijn binnen het kader van het vaderlandsche front toelaatbaar, Het vaderlandsche front heeft plaats voor allen, zoowel voor hen, die in de monarchistische, als voor hen, die in een niet-monarchistische grondwet den idealen staatsvorm zien. Geen staatsvorm kan aanspraak ma ken op ëen eeuwig bestaan. De staat en niet de staatsvorm is primair. De op lossing kan evenwel nooit van buitenaf worden beïnvloed. Niet het buitenland heeft daarover de beslissing, ook zelfs niet de Oostenrijksche regeering, doch slechts het Oostenrijksche volk. Een dergelijke volksstemming is niet binnen afzienbaren tijd te verwachten. Niettemin moet men uitgaan van de gedachte, dat de tijd der beperking van de Oostenrijksche souvereiniteit in ieder geval voorbij is. Azana zou 's nachts niet meer in de hoofdstad doorbrengen De radiozender van Cadiz deelt mede, dat Oviedo Za? terdag onzet is door een colonne, bestaande uit „ter? zios" en geregelde troepen onder bevel van kolonel Mar? tin. Deze colonne bereikte de stad des middags om half zes en bewerkstelligde het con? tact met de troepen van ge? neraal Aranda. De post Jerez de la Frontera ver spreidde de volgende berichten uit het hoofdkwartier van Salamanca: In den sector-Toledo hebben onze troepen Vlamojado en Casas Rudio des Montes veroverd. In Asturië werd een gevecht geleverd, waarbij de tegen standers werden teruggedreven. Te Ta- lavera zijn drie en te Cordova twee rc- gceringsvliegtuigen neergeschoten. Te Malaga zijn vijf vliegtuigen op de vlucht gedreven. Radio Sevilla bericht, dat de natio nale luchtmacht de stad Andujar en het vliegveld heeft gebombardeerd. Te Madrid heeft generaal Asencio Torrado verklaard, dat het onmogelijk is langer den opmarsch der nationalisten te weerstaan wegens insubordinatie der troepen aan het front. Naar uit Madrid verluidt, brengt de president der Spaansche repu bliek, Azana, geen enkelen nacht meer in de Spaansche hoofdstad door. lederen avond verlaat hij per vliegtuig de stad en keert er des morgens weder terug. Hij overnacht blijkbaar meestal in Valencia. De beroemde drie meter hooge gou den monstrans, behoorende tot de Dom- schattcn van de kathedraal van Toledo, welke gemaakt is van goud, dat, Co lumbus uit Amerika heeft meegebracht en door de volksfrontmilïtie is wegge haald, is thans stukgeslagen terugge vonden. Stap der Latijnsch* 'Amerikaansche staten De ambassadeurs van Brazilië, Chili, Uruguay, Mexico, Peru en de gezanten van Venezuela, Columbia, Cuba, de Do- minicaansche republiek, Panama, Pa raguay, Bolivia en Ecuador zijn in het Argentijnsche ministerie van buiten- landsche zaken bijeengekomen om den toestand in Spanje te bespreken, als mede de mogelijkheid een gemeen schappelijke actie te orgauiseeren om eerbiediging van hot asylrecht der di plomatieke delegaties in Madrid te ver krijgen. Na afloop van deze bijeenkomst deel de de Argentijnsche minister van bui- tenlandsche zaken ad interim, Castillo, aan Havas mede, dat de positie der La- tijnsch-Amerikanen in Spanje werd be studeerd, evenals de waarborgen, welke de regecring te Madrid aan de La- t ijnsch-Amerikaansche diplomatieke vertegenwoordigingen biedt. Vrijlating van gijzelaars Uit Saint Jean de Luz wordt gemeld, dat het internationale Roode Kruis zijn pogingen voortzet om een uitwisseling der door de strijdende partijen in Spanje vastgehouden gijzelaars te be werkstelligen. In den loop der vorige week werd te San Sebastian, Pampc- lona cn Burgos de invrijheidstelling van Baskische vrouwen verkregen. Ge delegeerden van het Roode Kruis ver- moclitwi eveneens 40 kinderen, die door de gebeurtenissen tijdens hun vacant ie in de nabijheid van Burgos waren ver rast, naar Bilbao te doen terugbrengen. Bijna alle in vrijheid gestelde Bas kische vrouwen bleven op het gebied der nationalisten, waar zij familie heb ben. DE RACE OM DE WERELD HONOLOELOE, 18 Oct. (A.N.P.). De nog steeds aan den kop van de race om de wereld liggende journalist Ekins, die thans een voorsprong van ruim 6000 mijl heeft, is Zaterdag om 12 uur 12 plaatselijken tijd vertrokken naar San Francisco. Sinds het tot stand komen van de uitwateringssluizen in den afsluitdijk, ko men aan den kust van Wieringen bjj eb groote strooken grond droog te lig gen, waardoor soms interessante voorwerpen uit den Romeinschen tijd, als wijn- en waterkruiken, potten e.a. ge vonden worden. Dezer dagen vond men ten Noorden van de uitwateringssluizen het gewei van een damhert JyJARSF.ILLE, 19 October. (Reuter). Het radiostation van Marseille heeft een draadloos bericht opgevangen van het Italiaansche mailschip Vulcania, waarin dit om hulp vraagt, aangezien aan boord een ernstige brand is uitgebroken. Het schip bevindt zich op 40 graden 16 minuten Noorderbreedte en 14 graden 3 minuten Oosterlengte. De Vulcania bevindt zich op ongeveer 40 mijl buiten Napels. Zes schepen zijn uit» gevaren om het schip te hulp te komen. Onmiddellijk na ontvangst van de S.O.S.»signalen van de Vulcania is een torpedojager met twee sleepbooten uitgeloopen om het schip hulp te verleenen. In de haven van Ngpels lig» gen nog andere schepen onder stoom om zoo noodig onmid» dellijk derwaarts te kunnen vertrekken. De Vulcania had gisteravond moeten vertrekken, doch was pas vanmorgen met de lading gereed, zoodat het niet voor vier uur kon uitvaren. De bestemming van het schip was Amerika. Er bevinden zich 500 tot 600 passagiers aan boord. Frankrijk zal trachten het poli» tieke, sociale en economi» sche evenwicht te be» President Lebrun heeft Zondag te Straatsburg een gedenkteeken voor do gevallenen onthuld. O.m. zeide hij, na te hebben herin nerd aan de offers, welke de Elzas heeft gebracht tijdens den oorlog en aan de vele generaals en admiraals, welke de Elzas aan Frankrijk heeft geschonken, dat de wereld op het oogenblik moeilijke tijden doormaakt Frankrijk heeft geen schuld hieraan. Onmiddellijk na den oorlog stemde het toe in een vrede, welke de volkeren tot elkaar moesten brengen en bracht hierbij groote offers. Het gaf het voor beeld van wijsheid en trachtte, te mid den van de volkeren, welke hoe langer hoe meer tot uitersten overgingen, het juiste politieke, sociale en economische evenwicht te bewaren. Deze rol van Frankrijk is nog niet geëindigd. Met den dag nemen de moeilijkheden toe Een groote staat kan slechts medewer ken aan de algemeene herleving, in dien deze zelf het voorbeeld geeft in kalm vertrouwen in zijn eigen toe komst. In dien staat zelf moeten de wet worden geëerbiedigd en de financiën in evenwicht zijn. Werknemers en werkgevers moeten loyaal de contrac ten naleven om conflicten op te lossen Natuurlijk is dit moeilijk. Spreker ver klaarde verder, dat, indien weer gevaar aan den horizon mocht dreigen, Frank rijk wederom zijn eensgezindheid te rug zal vinden, zooals in alle histo rische uren van gevaar om zijn grond te verdedigen. De president besloot zijn rede met de hoop uit tc spreken, dat de wereld vre de en voorspoed terug zal vinden door edelmoedige gebaren van hen. die thans op gespannen voet staan. De plechtigheid werd besloten met een militair défilé. Engeland, Denemarken en Duitschland krijgen hun deel Gisteren woedde boven Schotland en Noord-Engeland een storm van buiten gewone hevigheid. Op verscheidene plaatsen zijn de telegrafische en tele fonische verbindingen verbroken. Ver schillende schepen verkeerden in een gevaarlijke positie, o.a. het Noorsche s.s. Saint Joseph, dat op de Grav Rocks is gestrand en het vrachtschip Hauxlev uit New Castle, dat zich voor de kust van Northumberland in moeilijkheden zou bevinden. De zware storm, die sedert Zaterdag boven Denemarken woedt, heeft ver scheidene ongevallen veroorzaakt. Uit vele deelen van het land komen be richten binnen omtrent schade aan ge bouwen en telegraaf- en telefoonlei dingen. De geheele Westkust van Sleeswijk- Holstein is Zondag door een buitenge woon zwaren N.W. storm geteisterd. De zeedijken hadden het zwaar te ver duren en de Neufelder Koog moest in verband met het gevaar van een dijk doorbraak ontruimd worden. Al het vee en, voor zoover mogelijk, de inventaris is in veiligheid gebracht, waarbij o.a. hulp verleend werd door manschappen van den rijksarbeidsdienst en S.A. Ook boven Pommercn heeft Zondag een hevige storm gewoed, zoodat de scheepvaart op de Oostzee groote ver traging ondervond. Uit Cleveland wordt geseind, dat tij flens den zwaren storm, die sedert Vrij dag op het Erie-meer woedt, op 20 K.M. van de kust een groote zandzuiger is vergaan. Negentien leden der beman ning, alsmede de vrouw van den ka pitein, zijn verdronken. Zoven man zijn volkomen uitgeput cn half bevroren door een vrachtboot opgepikt, nadat zij een geheelen nacht aan een omge slagen reddingsboot hadden gehangen TELEFOONVERKEER MET JERUZALEM Zondagnacht is te Jeruzalem het ver bod om met het buitenland te telefo- neeren weer opgeheven. 16 dooden en vele gewonden Italië is Zaterdagochtend door een aardbeving geteisterd. Te Caneva de Sacile zijn 15 per sonen om het leven gekomen en ve len gewond. Verscheidene huizen werden vernield. Te Conegliano werd één persoon gedood cn zes gewond. Verscheidene andere plaatsen werden eveneens geteisterd, waarbij schade werd aangericht en enkele personen niet ernstig werden ge wond. De beving deed zich het meest in of nabij Venetië gevoelen. De wakker ge schrokken inwoners kwamen tot de ontdekking dat de lichtvoorziening ge stoord was. Zij begaven zich terstond naar buiten, waar de nauwe straten reeds spoedig overvol waren. Voor zoo ver tot dit oogenblik bekend is, zijn in Venetië geen slachtoffers gevallen cn is geen schade aangericht. Brussel acht zich gebonden door het accoord van 19 Maart Volgens Reuter voorziet men in En- gelsche diplomatieke kringen, dat de Belgische ambassadeur en het Foreign Office opnieuw in contact zullen treden over de bekende rede van koning Leo pold. Hiermede schijnt te worden beves tigd, dat de uiteenzetting van den Bel gischen ambassadeur niet zoo volledig was als men gewenschl had. De gedachtcnwisseling met de Fran- sche regeering over de interpretatie van 's konings rede en de daaruit tc trek ken conclusies worden inmiddels even eens voortgezet. Een later Reuter-telegram meldt, dat de ambassadeur intusschen nieuwe in lichtingen heeft verstrekt ter toelich ting van de reeds verstrekte cn dat hij inderdaad kon verklaren, dat België zich gebonden acht door de briefwisse ling tusschen dc drie mogendheden van 19 Maart, indien de besprekingen over een nieuw Locamo zouden mislukken. De actie van den Führer heeft de instemming van een Oostenrijksch bisschop De Duitsche pers wijdt groote aan dacht aan een artikel van den Oosten- rijkschen bisschon Alois Iludal onder het opschrift: „Geen dubbel spel. Bijdra ge tot de overeenkomst van 11 Juli," welk artikel door de geheele Wecnschc pers is overgenomen. De bisschop zegt hierin o.a., dat de Oostenrijkers alles moeten nalaten wat hen onderling zou kunnen verdeel en om deel te nemen aan den strijd, dien Hitier tegen het communisme heeft ontketend en om met hem front te maken tegen Moskou in alle landen, waar de Ger- maanscho beschaving heerscht. De Berlijnsche bladen leggen den na druk op het belang van dezen oproep van een hooge Roomsch-Katholicken geestelijke ten gunste van Hitler's veld- toch' tegen Rusland. Nahas pasja keert, na het ver» drag met Engeland te heb» ben geteekend, terug Bij zijn terugkeer uit Londen, waar hij het Engelsch-Egyptische verdrag heeft onderteekend, is minister-president Na has Pasja een opgetogen onthaal be reid. In het feestelijk versierde Cairo werd een optocht gehouden, die twee uur noodig heeft gehad voor den af te leggen weg, waarbij de menigte ver scheidene malen de afzettingen verbrak en de straten blokkeerde. Men is algemeen van opvatting, dat Nahas Pasja officieel den inhoud van het verdrag zal voorleggen in een bui tengewone zitting van het parlement. Het verdrag zal dan worden terugge zonden naai de commissie, totdat het parlement den derden Zaterdag in No vember officieel zal worden geopend. Toen de express-trein CaïroAlcxan- drië, waarin Nahas Pasja had plaats ge nomen, het station Toukh bij Bcnrah passeerde, reed hij. vermoedelijk door tegenstrijdige bevelen aan de wissel wachters op de enthousiaste menigte die Nahas Pasja wilde verwelkomen, in. Dertien personen werden gedood, vijf gewond. DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJK- SCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBLICITEITSWAARDE TOURNOOIVELD 4 - DEN HAAG PASSAGIERS VERZEKERD. op amdere pagimia's 57 ADSN'F.L ITS Actie voor Palestina. (Tweede Blad, pag 1). Bevestiging van Ds. F. Oort. (Tweede Blad, pag 1) SPORT De voetbal- hockey- en korfbalwed strijden van Zondag. (Tweede Blad, pag 2). Jubileumrit der Pedaalridders. (Tweede Blad, pag 2). De wedstrijden van dc Amersf. Mo torclub. (Tweede Blad, pag. 3). Verwachting: Matige tot. krach tige tijdelijk stormachtige zuid westelijke tot noordwestelijke wind betrokken tot zwaar be wolkt, met regenbuien later tijdelijk opklarend, aanvankelijk kouder. Hoogste barometerstand 7G7.1 tc Biar ritz. Laagste barometerstand 736.6 te Hel- 6ingfors." STORM WAARSCHUWINGSDIENST Geseind van De Bilt hedenmorgen te 7 50 uur aan de posten van Hoek van Holland tot de Belgische grens: „weest op uw hoede". LANGESTRAAT 49. TEL. 190 Wij hebben nog enkele mooio exem plaren voor de oude lage prijs. Kom spoedig anders zijn ze weg. In een te Stirling gehouden conferen tie van den Schotschen liberalen bond heeft de hertog Montrose de instelling bepleit vah 'n autonome regeering voor .Schotland, Hij diende een motie in, welke op de noodzakelijkheid wijst, dat Schotland een eigen parlement heeft, dat zich bezig houdt met allt dringende kwesties, die van vitaal belang voor Schotland zijn. Hij gaf als zijn inecning te kennen, dat dc Britsche afgevaardig den tc zeer in beslag worden genomen door kwesties van buitenlandsche poli tiek en van rijksverdediging, om zich met de Schotsche zaken te bemoeien.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1936 | | pagina 1