SCHEEPSRAMP EISCHT VELE SLACHTOFFERS Er worden 72 personen vermist TAXI-DIENST 4000 1830 TEL. 1850 1093 Vliegbooten en Felle brand te Steenwijk Nic. Bovée LUYCX Dinsdag 20 October 1936 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 35e Jaargang No. 98 De „Van der Wijck" van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij in enkele minuten na zware slagzij gezonken marinevaartuigen uitgevaren PLEEGDE BELGIE OVERLEG MET ONS LAND? STAKING DREIGT IN SYRIË Dit'nummer bestaat uit 2 bladen EXEMPLAREN Betrouwbaarste- en Goed koopste adres Hoofdkantoor: Coornhertlaan 3 Laatste berichten Eerste blad pag. 3 5 uur 31 min. STOFFEN- en MODEHUIS ZILVERVOS en BLAUWVOS MAILSCHIP AAN DEN GROND AMERSFQGRlStH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS Per 3 maande° voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per PR|J$ ADVERTENTIEN 1-4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewi;snummer week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. TYP* P* Vf T A NTYPl*TY elke regel meer f 0^5 Liefdadigheids-advertentiën voor de Binnenland iranco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 JLaLv f I /flJ -Jl helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels {POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—. Bewijsnummer extra f 0.05 TTj1 EN ernstige scheepsramp heeft de Koninklijke Paket- vaart-Maatschappij getroffen door het vergaan van de „Van der Wijck", die vijftien mijl ten Noorden van Tandjong Pakis is gekapseisd. Het eenige radiosein, dat vernomen werd was het „S.O.S. Zware helling". In allerijl werden vaartuigen en vliegbooten waar de plaats des on- heils gedirigeerd tot redding van de drenkelingen, die zich deels in sloepen hadden gered, terwijl anderen zich drij vende trachtten te houden met behulp van voorwerpen, die van liet schip geslagen waren. Tal van personen kon den reeds gered worden, maar nog steeds worden er 72 opvarenden vermist. Omtrent de oorzaak van de ramp is nog niets bekend. Wel schijnt vast te staan, dat deze niet in de weersomstandigheden moet worden gezocht. Omtrent de oorzaak is nog niets bekend IN den afgcloopen nacht kreeg het s.s. „Van der Wyck", tij» dens gunstig weer, eenige uren na het vertrek uit Soerabaja naar Semarang, zware slagzij waardoor het schip binnen enkele minuten zonk, nadat nog het noodsein „S.O.S. Zware helling" was uit» gezonden. Het schip voer in den sncl» dienst van de K.P.M. Drie»en»veertig personen van de „Van der Wijck" zijn door marine»vliegbooten op» gepikt en veilig te Soerabaja aan land gebracht. Acht Euro» peanen en een»cn»dertig in» landers zijn te Brombong aan wal gezet (waarschijnlijk is hier de plaats Broemboeng bedoeld, niet ver van Sema» rang gelegenj. Deze redding geschiedde door visschersboo» ten. Verder zijn twee»en»twin» tig persohen gezien in een sloep. Voorts trof men nog velen aan, die op zee dreven, terwijl zij zich boven water hielden door zich vast te hou» den aan stoelen en tafels. Alle schepen, welke ter redding zijn toegesneld, bevinden zich op de plaats van het onheil. Het blijkt, dat de „Van der Wijck" volwassen Europeesche passagiers met 5 kinderen, alsmede ongeveer 100 inlanrlsche dekpassagiers aan boord had. De bemanning bestond uit den gezagvoerder, elf officieren, den mar conist den hofmeester, vijf klerken en 80 man inlandsch personeel. Tot 12 uur hedenmiddag, Java»tijd, was bekend, dat ge» red waren 14 Europeesche passagiers, 2 kinderen, de ge» zaavoerder, alle officieren, de hofmeester, 3 klerken en 121 inlanders, (passagiers en be= manning). Derhalve worden nog vermist 8 Europeanen (passagiers), 3 kinderen, de marconist. 2 klerken en on» geveer 59 inlanders. Twee opva» honderd zesentwintig renden werden gered. De zee wordt afgezocht De mijnenvegers, die voor hulpver leening waren uitgezonden, keerden te Soerabaja terug, de „Banckert" het gouvernementsvaartuig „Rigel" en hét K.P.M -schip „Reaal" wordt met zonsondergang terugverwacht. Momenteel wordt de zee rondom do plaats van de ramp. mei een zeer rui me straal, zoowel Ie water als vanuit de lucht, afgezocht zoodat het prac- tisch kan worden aangenomen dat na dit zoeken geen verdere drenkelingen kunnen worden aangetroffen. De mogelijkheid is echter niet uit gesloten dat nog hier of daar aan de kust door visschersprauwtjes enkele overlevenden zijn aangebracht. De namen der vermisten en geredden Van de opvarende passagiers worden op het oogenblik nog vermist: het echt paar G. P. Carli, de heer S. Raaff, de heer Exley, mevrouw Wisse en baby, de heer J. van Egmond en het echt paar Matatita met twee kinderen. Van de bemanning worden nog ver mist: de marconist M. J. Uytermerk, de ladingklerk I. J. M. Hengst, de leer ling-ladingklerk J. Létuperissa. Voorts worden van de bemanning en dekpas sagiers nog 59 inlanders vermist, Wier namen nog niet bekend zijn. Van dc passagiers werden gered: de beer M. Franken, het echtpaar R. II. Kamer, de heer A. Cranen, mevrouw S. Raaff. de heer N. Langelaar Meer- tens, de heer E. C. Hudson, de heer Rochester, het echtpaar D. Polsky, de heer A. M. Schoevcrs. de heèr G. G. Gerdingh. mevrouw Hartman mét tweè kinderen en mevrouw Brandes. Van de bemanning werden geréd: de gezagvoerder B. C. Akkerman, de stuur lieden H. J. M. Hcrmsen, C. Harder, H. C. Verseput en J. F. Stada. de werk tuigkundigen G. A. Weyhenke. Chr. van Oversteeg. H. G. Gevsen, J. H. Btix A. L. Goo'ssêns, A. F. G. Smcets en P. Lolkema. Voorts zijn van de bemanning en dék passagiers gered 121 inlanders, waar van de namen nog niet bekend zijn. De kantoren van alle scheepvaart maatschappijen höschén na het bekend worden van de ramp de vlaggen half stok. Weersomstandigheden kunnen in geen geval oorzaak van dé ramp ge weest zijn. het weer was goéd en de wind was matig. Ter plaatse waar de ramp geschiedde, stond 22 Meter wa ter. De diensttijd van het schip Het schip werd 21 September in het dok te Tandjong Priok opgenomen voor een algeheele schoonmaak en voor inspectie, 12 October kon de „Van der Het stoomschroefschip „Van der Wijck" van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij, dat he» denmorgen in de vroegte ten Noord»Westen van Soerabaja is gekapseisd, bij welke ramp ver. moedel ijk 72 personen het leven hebben verloren. Wijck" weer uit het dok gaan en nam het dien dienst van de „Ophir" over. Op 13 October vetrok de „Van der Wijck" naar Makassar, nadat het. schip door den havenmeester op reddings- materiaal was geïnspecteerd en nadat een nieuw passagierscertificaat was uitgereikt. De „Van der Wijck" stond bekend als een stabiel, goed schip waarmede nooit eenig ongeluk was gebeurd. Ge zagvoerder was de heer B. C. Akker man, die tot de vier oudste gezagvoer ders bij de K. P. M. behoort. De kapi tein had 31 Juli te Soerabaja zijn zil veren dienstjubileum gevierd, waar hi» door den agent namens de directie was gelukgewenscht. EKINS TE NEW YORK In 18 dagen, 11 uur én 13 minuten de wereld rond NEW-YORK. 19 October. (Reuter- A.N.P.). De Amèrikaansche journa list Ekins is om tien uur 49 plaatselij ken tijd op hot vliegveld van New-York geland. Hij heeft hiermede de luchtrace om de wereld gewonnen in den tijd van achttien dagen, elf uur en 13 minuten. Zijn beide mededingers, Kieram en me. Kilgallen, bevinden zich nog steèds té Manila, vanwaar zij Dinsdag hopen té vertrékken. Gedrieën waren de journalisten Ekins, Kieram en tnej. Kilgallen op 30 September aan boord van hét lucht schip Hindenburg van Lakehunst ver trokken. Hét bestaande record heeft Ekins met meèr dan vijf dagen verbéterd. DE NON-INTERVENTIE De commissie waarschijnlijk einde dezer week bijeen LONDEN", 1 Oct. (Reuter). Dè cóör- dinatiècómmissiè voor de niét-inmen- ging in Spanje zal eind dezer week ver gaderen, indien, zooals verwacht wordt, de voorzitter dan dè antwoorden van Lissabon, Rorne en Berlijn zal hebben ontvangen op de vragen, gesteld naar aanleiding van de beweringen in het rapport van Del Vayo. Indien deze bijeenkomst plaats heeft, is het waarschijnlijk, dat de laatste Sovjet-Russische nota, waarin onmid dellijke instelling vön toezicht op de Portugeesche havens wordt geëischt, op de agenda zal voorkomen, doch de behandeling van dit verzoek beschouwt men nog steeds niet als een voldoende aanleiding om op zichzelf een bijeen- rocping der gedelegeerden te rechtvaar digen. In de omgeving dezer laatsten verwacht men niet, dat de buitenge wone procedure, voorgesteld door de re- geering te Moskou, zal worden aan- vèard. Gesticht van liefdadigheid loopt ernstig gevaar Opslagplaats van verf waren uitgebrand STEENWIJK, 20 October. Een zeer felle brand heeft in den afgeloopen nacht gewoed in een opslagplaats voor glas en verfwaren van den heer P. Hol lander. Dit pakhuis vormde een onderdeel van het gesticht tan liefdadigheid aan den Kornputsingel, waarin zich ruim twintig verpleegden veelal ouderen, be vinden. Een der verpleegden werd wakker door den vuurgloed. Hij wekte den vader van het gesticht en daarna ook de overige verpleegden. Een geweldige schrik maakte zich aanvankelijk van hen meester. On der leiding van dèn huisvader en de regenten werden de verpleegden, waaronder zich ook een zieke be vond, in veilig gebracht. Zij vonden bij buren een liefderijk onderkomen. Het vuur in het pakhuis had intus- schen enorme afmetingen aangenomen, en vond in de groote hoeveel beid licht óhtbrandbare stoffen gretig voedsel. De brandweer, die spoedig op het terrein van den brand was, gaf met een groot aantal slangen water. Tegen de vuurzee was échter niets te beginnen en het pakhuis brand de dan ook geheel uil. De brand weer bepaalde zich vervolgens lot het nathouden van het gesticht, dat intusschèn reeds vlam had ge vat. Dank zij den regenval was hét vuur hier spoedig gebluècht. Hét huis bekwam evénwel groóte waterschade. Omtrent de oorzaak \an den brand is niets bekend. De schade, welkè in de duizenden beloopt, wordt door verzeke ring gedekt. Ongegrond bericht in het Engelsche blad de Star Zij houdt verband met de devaluatie van den Fran» schen franc JERUZALEM, 20 Oct. (D.N.B.) In alle steden van den Syrischcn Libanon dreigt een proteststaking van drie da gen der kooplieden in verband met de gevolgen van dc devaluatie van den franc. De economische zorgen, zoo wordt verklaard, hebben reeds dc voldoening over bet Fransch-Syrische verdrag over schaduwt! en plaats gemaakt voor een groot pessimisme. Van veerschillende zijden wordt ge roepen om scheiding van de Syrische valuta van den franc. De neutraliteitsverklaring LONDEN, 19 October. (D.N.B.- A.N.P.)- Over de voorgeschiede nis van de neutraliteitsverklaring van den Koning van België meent de Star te kunnen berichten, dat aan deze rede van Koning Leopold een belangrijke diplomatieke be spreking tusschen de regeeringen van België en Nederland i6 voorafgegaan. Het resultaat hiervan zou zijn ge weest, dat beide landen voor het geval de voorgenomen besprekingen over een west pact zouden worden gevoerd, de overige deelnemers aan de besprekin gen zouden verzoeken om een garantie voor hun landen als neutralge gebieden in West-Europa, welke buiten elk con flict tusschen andere mogendheden moeten worden gehouden. Het liefst zouden zij een gemeenschappelijke neu- iraliteitsgarantie zien, doch indien noo- dig, zouden zij ook goedkeuren, dat hun neutraliteit voor elk afzonderlijk wordt gegarandeerd. Echter ook als hieromtrent geen over eenstemming zou kunnen worden be reikt. dan zouden de beide staten bui ten ieder verbond blijven. Naar ons bij informatie Ie bevoegder plaatse in Den Haag werd medegedeeld mist het bericht aangaande het diplomatieke overleg tusschen de regeeringen te Brussel en Den Haag betreffende de redevoering van Koning Leopold, waar van de Star melding maakt, echter eiken grond. 's Konings rede BRUSSEL, 19 Oct. (Reuter-A.X.P.). Zooals men weet, werd de redevoering van Koning Leopold over de nieuwe buitenlandsche politiek van België voorafgegaan door een brief van den Koning aan minister-president van Zeeland, waarin vermeld werd. dat deze brief op verzoek van den premier werd gepubliceerd. In politieke kringen doen rnededee- lingén de ronde over de omstandighe den, waaronder de Koning er toe zou zijn gekomen den brief te laten publi- ceeren. De rede van den Koning zou uitsluitend bestemd zijn geweest voor zijn ministers, die van zijn gedachten op de hoogte waren. Het was geen diplomatiek instrument, en daarom werden er ook niet alle problemen in uitgewerkt. Zekere leden der regeering vonden de rede des Ko fi ings evenwel van zoo groote waarde, terwijl zij overigens de discussie en de slemming over het militaire plan zoo danig vergerhakkeIijkte dat zij bij den Koning op publicatie aandrongen. STAKING TE ROUBAIX DUURT VOORT PARIJS, 20 Oct. (D.N.B.) De mijnwer kersstaking te Roubaix en in dc omge ving duurt voort. Pogingen, om onder bescherming van gendarmerie de tex tielfabrieken van kolen te voorzien, moesten wegens de dreigende houding der stakers worden opgegeven. Herhaal delijk wierpen zich groepen stakers voor de met kolen beladen auto's, zoodat deze niet verder konden. DIT BLAD HEEFT EEN DAG ELIJK- SCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBLICITEITSWAARDE TOURNOOIVELD 4 - DEN HAAG op andere pagina's STADSNIEUWS Hoe het zweefvliegtuig tot etaird kwam. (Tweede blad, pag. 1). Betrekkingen van capitulanten. (Tweede blad, pag. 1). Weer verwachting Medegedeeld door liet K.N.M.I. te De Bilt. Afnemende tot matige N.-W. t W. wind, tijdelijk opklarend, aanvankelijk nog kans op re gen- of hiagelbuien en kouder. Hoogste barometerstand 772.0 te Va- lentia. Laagste 748.3 te Isafjord. Stormwaarschuwingsdienst Geseind 20 October te 9.35 aan de pos ten van IJmuiiLen tot de Belgische grens: „Stormsein' neerhalen, blijft op uw hoede". LANGESTRAAT <9. TEL. 190 Wij hebben nog cnkule mooie exem plaren voor de oude lage prijs. Men hoopt, dat de Lancastria bij vloed los zal kunnen worden gesleept LONDEN, 20 Oct. ('Reuter). liet mail schip Lancastria van tie Cunard While Star Line, dat met bijna 600 passagiers aan boord terugkeerde van een tocht naar dc Middellandscbe Zee, is vanmor gen tijdens een storm in de monding \an de Mèrsey aan den grond geraakt. Om half vijf raakte het schip vast. De passagiers, 573 in totaal, snelden naar het dek, maar konden spoedig worden gerustgesteld. Het was niet mogelijk de Lancastria onmiddellijk met. sleepboo- ten weer vlot, te brengen. Men twijfelde er vanmorgen echter niet aan dat bet gelukken zou bij vloed het schip los te sleepen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1936 | | pagina 1