AMERSFOOR1SCH DAGBLAD plechtigheid te Soest Een treffende In de aanwezigheid OE LEYTAX van H.M. de Koningin voor groote afstanden LUYCX Woensdag 21 October 1936 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 35e Jaargang No. 97 Het monument voor wijlen de Koningin-moeder onthuld Herdenkingsrede van Mr. G. Deketh H IERNA richtte II. M. zich tot den voorzitter van het comité en zeide- Het is mij een bijzondere voldoe ning dat het Mij mogelijk was, he den hier aanwezig te zijn en gevolg le kunnen geven aan uw verzoek, het monument ter nagedachtenis van Mijne geliefde Moeder opge richt persoonlijk te onthullen, te meer waar dit dc liefde, dc trouw cn de toewijding vertolkt van de be volking van geheel Soest. STOFFEN- en MODEHUIS Tel. 1788 Tel. 1788 Tel. 1788 Tel. 1788 ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amerstoort 1.95; per maand 0.65; per PRIJS DER ADVERTENTIEN van 14 regels 1.05 met inbegrip van een Lev. snummer week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. TYï? T A 1^1~*^Ihi^T^ elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertentiën voor de Binnenland iranco per pos» per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 /T1 y T yl 1 I J,f\ 1 j I 3 T /|-i^ helft van den prijs. - Kleine Adverientiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen I 1.Bewijsnummer extra f C.05 T TAN bijna alle gevels wapperde de vlag van Holland: hel Oranje:Blanje=Bleu en het krachtige RoodAVit en Blauw. H.M. de Koningin was vandaag naar Soest geko- men om aanwezig te zijn bij de plechtige onthulling van het door de burgerij van Soest gestichte monument. Met vreugde hadden de inwoners het besluit van de komst van H.M. de Koningin ontvangen, omdat daarin tot uiting komt de waardeering voor hetgeen door de bevolking van Soest is tot stand gebracht ter blijvende nagedachtenis aan wijlen Hare Koninklijke Moeder. BEGRENSD door Torenstraat en Stationsweg, aan den grooten weg van Soest naar Amersfoort, is, vóór de Nederd. Hervormde kerk en tegen een achtergrond van hooge sparren en een beplanting met coniferen, het monument verrezen, dat tot in lengte van dagen de herinnering zal levendig houden aan wijlen de KoningimMoeder, wier nage* dachtenis door de ingezetenen van Soest, in wier onmiddellijke nabijheid deze vriendelijke, nobe* le Vrouwe zoo dikwijls verbleef en zoo menigmaal getuigenis afs legde van Haar warme belang* stelling voor hun welzijn, op geen betere wijze geëerd had kunnen worden en wien vandaag bij de onthulling van het in zijn eenvoud zoo fraaie kunstwerk, het voor* recht te beurt is gevallen, dat deze plechtigheid zich voltrok in aanwezigheid van H.M. de Ko* ningin, die hierdoor mede heeft 'doen blijken van Haar diepge* voelde erkentelijkheid voor deze daad van piëteit van de Soester bevolking. Jeugd wacht in spanning "D EEDS een tweetal uren vóór de aankomst van de Lands vrouwe, welke op elf uur was vast gesteld, was ter plaatse zoowel het verkeer van de richting Amster dam, als dat van de richting Amers foort en Baarn omgelegd, mede als gevolg waarvan de opstelling van genoodigden en publiek een vlot. en ordelijk verloop had. De omgeving van het monument, waarvan het te onthullen gedeelte door vlaggedoek was afgedekt, bood tegen half elf een imposanten aanblik. Op den Stationsweg, aan den rand van het. kleine en fnsschc, zich vóór het 'monument uitstrekkende plantsoen, dat in verband met het wegprofiel den vorm van een langgerekten driehoek heeft gekregen, werd de aandacht ge trokken door een klein paviljoen, dat daar voor de Koningin en de leden van I-Iaar gevolg was opgetrokken. De ge reserveerde plaatsen ter weerszijden daarvan waren ingenomen door leden van het comité en eereleden, zoomede, ter rechterzijde, door een groot aantal autoriteiten. Aan de overzijde, in de Torenstraat, was, dicht bij het monument, de staf- muziek opgesteld van het 5e regiment infanterie, dat onder leiding van ka pelmeester adjudant Van der Glas het muzikale gedeelte van het programma verzorgen zou. Daarnaast, in een lange, bonte rij, vele gezichten hoogrood ge kleurd door de spanning van liet wach ten, de jeugd: twaalfhonderd schoolkin deren van de 4de, 5de, 6de en 7de klasse der lagere en geheele U.L O.-scholen uit Soest en Soesterberg met hun geleiders. Voorts vele genoodigden, vvi'en een plaats was toebedeeld op het Kerkplein om de kerk, waarin Zij, naar wie op dit uur aller gedachten uitgingen, zoo me- nigen dienst had bijgewoond Öp het overige deel van liet terrein en in de omgeving daarvan was, achter de voortreffelijk door de politie ver zorgde afzettingen, het publiek toege laten en zoo daarvan velen, wien een minder gunstige staanplaats ten deel was gevallen, slechts weinig zouden kunnen zien, was niettemin, door het aanbrengen van luidsprekers, zorgge dragen dat het gesproken woord ook voor hen verstaanbaar zou zijn. Tot de aanwezige autoriteiten behoor den o.m. militaire persoonlijkheden van het garnizoen te Amersfoort en van de luchtvaartafdeeling Soesterberg w. o. generaal M. Raaymakers, inspecteur van de luchtvaartafdeeling, kolonel Oudendijk en o\erstc Honig, en le den van Gedeputeerde Staten, terwijl voorts, behalve de gemeenteraadsleden van Soest, werden opgemerkt Soest's vroegere burgemeester, jhr. P. P. de Beaufort, de burgemeester van Baarn, jhr. mr. G. C. J. van Reenen, zoomede de oud-commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht, do heer II. Th. s'Jacob. De huidige commissaris, jhr. mr. dr. L. H. N. Bosch Ridder van Ro senthal, was door afwezigheid in het buitenland verhinderd, de plechtigheid bij te wonen. Aankomst van Hare Majesteit ■p EX gejuich, dat zich spontaan in de rijen der wachtenden voort plantte, weerklonk toen de auto met den Koninklijken Standaard en daarachter, die met het klein ge volg in zicht kwamen. H. M. was gekleed in een paarse japon met hoed in bijpassende kleur en korte bruine bontjas. Het gevolg van- I-I. M. de Koningin bestond uit de eerste hofdame jkvr. D. H. van Tets, den particulieren secretaris C. S. baron van Heem stra, den adjudant van dienst, lui tenant ter zee eerste klasse jhr. E. J. van Ilolthe en den ordonnans officier, eerste luitenant jhr. D. J. A. A. van Lawick van Pabst. Onmiddellijk had ook de heer van der Glas de dirigeerstok opge heven en zette, terwijl de auto's aanreden, de stafmüziek het „Wil helmus" in, vertrouwde klanken, die luister bijzetten aan dit plech tige oogenblik. Nadat de Landsvrouwe de auto ver laten had werd Zij begroet door den burgemeester van Soest, mr. G. Deketh en kreeg diens dochter, mejuffrouw T. II. Deketh, gelegenheid, de Koningin een bloemenhulde aan te bieden. De burgemeester stelde vervolgens dc beide wethouders, de heeren I-I. J. Ga- sille en D. A. dc Bruyn, zoomede den gemeente secretaris, den lieer J. G. A. Batenburg, aan de Koningin voor, waar na de Landsvrouwe en Haar gevolg naar het paviljoen werden geleid. Warm en gedragen klonken, nadat dc Koningin gezeten was, de stemmen dei- zoo talrijk vertegenwoordigde school jeugd, welke, begeleid door de stafmü ziek, de gezichten opgeheven naar den heer van der Glas, die hen met zijn diri geerstok als aan een touwtje had, het lo vers zong van het „O Heer, die daar des Hemels tente spreydt". Rede van den burgemeester ONDER doodsehe stilte ving hierna de burgemeester zijn gedachtenis rede aan. Majesteit, zoo zeide hij. het zij mij veroorloofd voor de onthulling van het monument, dat de burgerij van Soest met den Haar kenmerkenden eenvoud heeft opgericht en dat is gewijd aan Haar, die een koninklijk voorbeeld van toewijding, trouw en liefde is geweest, dio nimmer heeft opgehouden ons wel EEN OVERZICHT VAN DE te doen en ten zegen van een ieder te zijn, een enkel woord ter herdenking te mogen spreken. De tegenwoordigheid van Uwe Ma jesteit geeft een bijzonder licht aan de plechtigheid, welke gewijd is aan de nagedachtenis van Ilaar, wier hart, naar dc woorden van Uwe Majesteit in de tot het Nederlandsche volk gerichte dank-radio-toespraak, ons allen heeft omvat, die zich wist in te denken in de nooden van geheel liet. volk, die steeds alles heeft gedaan, wat in Haar vermogen lag, om deze nooden te ver zachten. De sonore klanken van dc doodsklok ken, welke het Nederlandsche volk kond hebben gedaan van den diepen rouw, waarin dat volk werd gedompeld, zijn reeds lang weggestorven, maar diep, diep in ons aller ziel blijft de groote ontroering van het heengaan van die geliefde Vorstin. Innerlijk, diep in ons, blijft de ge dachte aan 1-Iaar, wier leven was een dienen, een dienen van volk en vader land, een dienen, voortgesproten uit en bestraald door die innerlijke groote, ware liefde voor dat volk en dat va derland. Van alle zijden en door verschillende personen, is dat wondervolle, rijke le ven belicht. Dit leven is dan ook als een fijn geslepen diamant. Welk licju men daarop laat vallen, en op welke zijde, steeds glanzend, in diepe, volle, fijne kleuren weerkaatst hei terug. Zoo ergens in den lande dan zeker wel in deze gemeente heeft groote droefheid en diepe verslagenheid gehperschi bij het heengaan van onze Koningin-Moe der. Wie kent hier niet die nobe le, edele figuur, die vriendelijke Vrou we, die eenvoudig met een Harer Hof dames in een open victoria langzaam langs de schoonste dreven van Soesi reed, belangstellend opnemend den groei en den bloei van Soest, maar vooral genietend van het nog behouden oude, weilanden, met droomerige koeien, met los daarop als 't ware neer geworpen schaapskooien, meest in den achternamiddag, wanneer de helle kleu ren van den avondglans, wanneer het landschap nog natrillend van het warm beleefde, verzonken raakt in het onbe stemd droomige van den stillen zomer avond. Onverflauwd bleef steeds Hare belangstelling in alles wat de gemeente Soest betrof, onze Koningin-Moeder was een onvergetelijke ware beschermvrou we voor deze gemeente. N'a getuigd te hebben, hoe groot en diep, bij Haar vei-scheiden, de ontroe ring was in het hart van ieder Neder lander, deed mr. Deketh uitkomen, dat liet leven van de Koningin-Moeder eeri z.egenriik leven geweest is voor het Ne derlandsche volk in het algemeen, doch ook in het bijzonder voor de bevolking van Soest, voor wie Zij een onvergete lijke beschermvrouwe was. En daarom is het mij. aldus spr., een behoefte Uwe Majesteit de verzekering te geven van onze trouw, onze liefde en onze toewijding aan Haar huis en ons volk. Menschelijke woorden zijn onvolko men klanken van wat diep in tien mensch de ziel beroert. Ook deze hier gesproken woorden van liefde tot de overleden vorstin, misschien reeds eer der gesproken ik weet 't niet maar mij dunkt toch altijd weer niéuw, om- PLECHTIGHEID. H.M. de dat ze weer uit een andere bron wellen. Menschelijke woorden, doch luisterend naar dc stem van Hem, uit wien, door wien, en tot wien alle dingen zijn, die onze geliefde Koningin-Moeder heeft op geroepen, omdat Haar taak hier op aar de was vervuld, kunnen wij slechts sla- melen: Heer, Uw wil geschiede, niet de onze. Wij denken slechts uit mensche lijke overwegingen, Gij denkt in God delijke rade. De onthulling ADAT de stafmüziek, als een na- klank op deze ontroerende woorden, door het ten gehoore brengén van het „Wilt heden nu treden", daarop een bij zonder accent had gelegd, was het de voorzitter van het comité uit de bur gerij, de heer A. C. Dammers, die een korte rede uitsprak. De heer Dammers zeide, dat het een gelukkige gedachte van den ge meente-secretaris, den heer Batenburg geweest is, om te trachten in deze ge meente te komen tot dc oprichting van een eenvoudig gedenkteeken, gewijd aan de nagedachtenis van H.M. de Ko ningin-Moeder. Eenvoudig niet alleen, omdat de tijdsomstandigheden niet ge- doogen iets grootsch te stichten, maar ook omdat dit H.M. de Koningin-Moeder het meest welgevallig zou zijn geweest. Over de plaats, waar het gedenkteeken moest verrijzen, heeft nimmer ecnig verschil van meening bestaan. Hier in het midden der gemeente, tegenover de kerk, waar H.M. de Koningin-Moeder geregeld de godsdienstoefeningen placht bij te wonen als zij te Soestdijk ver toefde, hier was de eenige en aange wezen plaats, die er zich zoo bij uitstek toe leende. Aan dc goede zorgen van de gemeente danken wij het, dat het mo nument thans staat in een plantsoen, ontworpen door den heer Kraaijenbrink, in een omgeving, zoo geheel met het gedenkteeken in overeenstemming. En wanneer clan straks, aldus spr, in het daarvoor 'geschikte jaargetijde, het monument steeds van groen is voorzien, zal. bij het zien van dc oeel- tenis van H.M. de Koningin-Moeder, me nige gedachte levendig worden en me nige herinnering rijzen aan de Lands vrouwe, die op zoo uitnemende wijze dc harten van liet. Nederlandsche volk in het algemeen, en die van de Soester bevolking in het bijzonder, heeft weten te winnen. Het waren hechte en zeer bijzon dere banden die deze gemeente aan Ilaar verbonden. Groot was Hare belangstelling en groot was Hare Coningin legt een bouquet freesla's liefde voor de bevolking. Hare da den hebben dit menigmaal bewezen. De gevoelvolle woorden welke u, mijnheer de burgemeester cn u, mijnheer de voorzitter van het co mité, aan Haar hebben gewijd, heb ben Mij diep getroffen. Waar dit gedenkteeken voor Mij het symbool is van de liefde, welke het gemeen tebestuur en de ingezetenen van Soest Mijne Moeder toedroegen, daar ga Ik thans gaarne over tot dc onthulling van het door u opge richte monument. Het was na deze rede, dat Ilarc Majesteit gevolg gaf aan het ver zoek van den lieer Dammers, op een knopjo te drukken, waardoor een electrisch belletje aan de bij het monument staande dames A. M. Dammers, dochter van den voorzit ter van liet comité cn H. Deketh, dochter van den burgemeester, het toeken gaf, het voor het beeldhouw werk aangebrachte vlaggedoek naar links en rechts ter zijde te trekken, een freffende plechtigheid, waaraan de stafmüziek luister bijzette door het spelen van het „Waldeck Pyr- montlied". Ontdaan van zijn laatste beletselen, stond daar liet monument in zijn volle schoonheid, waardig bouwwerk van zijn schepper, den heer A. C. M. van Beers, architect R. N. A. te Huis ter Heide. Waren veler oogen reeds vertrouwd ge raakt met den aanblik van dc tien me ter hooge zuil, welke, met de twee haar flankeerendc muren, waarvoor een rus tige beplanting is aangebracht, in roode baksteen is opgetrokken, nieuw voor dc meesten van de aanwezigen was het thans onthulde gedeelte: het op de zuil in wit natuursteen gebeeldhouwde me daillon, hetwelk cn profiel, de vriende lijke, minzame trekken doet zien van wijlen H. M. de Koningin-Moeder, het hoofd met het vveduwenkapje getooid. Onder het medaillon eveneens in wit natuursteen uitgevoerd, de gedenkplaat, waarvan de inscriptie gewaagt van de oprichting van dit monument door dc burgerij van Soesl als dankbare her innering aan dc Koningin-Moeder. Onder advies van Prof, Huib Luns is dit prachtige beeldhouwwerk vervaar- digd door den heer H. J. Eticnne te Delft. Begeleid door den burgemeester be gaf de Koningin zich over het houten plankier, dat van het paviljoen was uitgelegd naar den grasband langs het smalle pad. dat voor het kunstwerk is vrijgelaten naar het monument, dat Zij. terwijl liet publiek onder begeleiding van de stafmüziek het „Wilhelmus" zong, in diepe aandacht beschouwde. Aan den voet van het monument leg de de Koningin ccn bouquet fresia's. Na de bezichtiging was het opnieuw de voorzitter van het comité, die met. een korte rede het monument aan het ge meentebestuur overdroeg, voor welk college de burgemeester het geschenk voor het monument met groote dankbaarheid aanvaardde cn deze aanvaarding bekrachtigde door namens het gemeentebestuur een krans aan den voet neer te leggen. Nadat II. M. de Koningin het monu ment van nabij had bezichtigd, werden nog de beeldhouwer, dc heer H. J. Etienne uit Delft, cn dc architect, dc heer Van Bccrs, aan de Landsvrouwe voorgesteld. H. M. onderhield zich geruimen tijd met den heer Etienne cn \roeg hem uit welke steensoort het medaillon was vervaardigd. II. M. zeide nog, dat de buitengewone goede gelijkenis Ilaar bij zonder had getroffen. Défilé van vereenigingen TVT \DAT begeleid floor de stafmüziek, de schooljeugd 'l eerste en derde cou plet van „Geluckig Vaderland" had ge zongen, ving het défilé langs het mo nument aan van de plaatselijke vereeni gingen, welke zich daartoe geruimen tijd tevoren in dc Stationsstraat hadden opgesteld en welker vaandeldragers zich ter weerszijden van liet monument hadden geposteerd. Het voorbijtrekken van den langen stoet werd door de Koningin met groote belangstelling ga degeslagen, waarbij de landsvrouwe te- \cns getuige was van het feil dat tij dens het défilé tal van bloemen aan den voet van hel monument werden neer gelegd. Het was ccn treffend slot van deze plechtigheid, voor hei verloop waarvan Hare Majesteit jegens den burgemees ter van Haar hooge ingenomenheid heeft getuigd. Na liet défilé begaf II. M. de Koningin zich in Haar aulo, luide toegejuicht, door de duizenden aanwezigen. II. M. stelde dit blijkbaar op zoo'n prijs, dat Zij order gaf om den kap van de auto neer te laten. Dit ontlokte bij de vele aanwezigen een uitbundig hoera-geroop. Het werd een ware jubeltocht door de Soester gemeente. LANGESTRAAT 49. TEL. 190 In lila en paarse WOLLEN STOF, MANTELSTOF, CREPE SATIN en TAFTZIJDE zijn we nu goed voorzien. PASSAGIERS VERZEKERD.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1936 | | pagina 1