ESCORIAL LOOPT GEVAAR 4000 EXEMPLAREN TAXI-DIENST Nic. Bovée 1830 TEL. 1850 1093 DE EEMLANDED Graaf Ciano te Berlijn CHINA STAAT op zijn stuk DUITSCHLAND ONTKENT HEEFT LUYCX Donderdag 22 Octobér 1936 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 35e Jaargang No. 98 De rechtsche troepen zouden Naval Carnero hebben veroverd BOMBARDEMENT VAN LAS ARENAS Madrid meldt eveneens successen Met Japan is nog geen accoord bereikt Rexistische betooging verboden DE SPANNING TE BOMBAY De Sovjets beschuldigd WEER EXECUTIES IN RUSLAND Muiterij op een Kruiser DE HONGAARSCHE MINDERHEDEN Dit nummer bestaat uit 2 bladen Betrouwbaarste- en Goed koopste adres Hoofdkantoor: Coornhertlaan 3 Laatste berichten Eerste blad pag. 3 Weerverwachting 5 uur 22 min. STOFFEN- en MODEHUIS AMERSFOORÏSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. BinnenJand iranco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 14 regels f 1.05 met inbegrip van een uewi.snummer elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—. Bewijsnummer extra f 0.05 Een aantal personen door den luchtaanval gedood In zijn om 10 uur gisteravond gehouden radiotoespraak heeft generaal Queipo de Llano de com; muniqués van Madrid als onjuist gekenmerkt en medegedeeld, dat de rechtsche troepen aan het front van Madrid Villa Manta hebben ingenomen en thans voor !de poorten van Naval Carnero staan. Radio Teneriffc meldt in* middels, dat Naval Carnero gis* termiddag te 5 uur reeds door de rechtsche troepen is bezet. Om elf uur gisteravond deelde Teneriffe mede, dat de aanval der nationalisten op het Escorial is begonnen. Bij de admiraliteit te Gibraltar Is bericht binnengekomen, dat Las Arenas bij Bilbao is gebom* bardeerd. Er zijn bommen neer* gekomen op de havens, op de re* sidentiewijk en op de internatio* nale wijk, waar de buitenlanders voor hun veiligheid waren onder* gebracht. Bij het bombardement van Las Arenas is een aantal per* sonen gedood. Een der bommen is terecht gekomen in de nabij* heid van een in de baai voor an* ker liggenden Britschen torpedo* jager. In een officieel legerbericht, van Ma drid wordt o.a. gezegd: Een colonne rechtschen, die op weg was naar Oviedo, is teruggedreven, waarbij zij zware verliezen leed en een groote hoeveelheid oorlogsmateriaal moest achterlaten. Onze troepen zijn op 12 K.M. van Saragossa aangekomen. Tn den sector-Tardiente hebben de re geeringstroepen een vijandelijk contin gent met zware verliezen teruggesla gen. In een radio-uitzending van Madrid wordt o.a. gezegd, dat thans een kri tiek oogenblik is aangebroken. Aan het Zuidelijk front, aldus het commu niqué, heeft de vijand een groot offen sief ingezet en oefent hij een enormen druk uit. doch de regeeringstroepen strijden dapper. Met betrekking tot de gevechten bij Moraleja meldt Madrid, dat de volksfronttroepen een tegenaan val hebben ondernomen en een colonne nationalisten in de pan hebben ge hakt, waarbij zij tal van krijgsgevan genen maakten en hun een groote hoe veelheid oorlogsmateriaal in handen .viel. Reuter meldt uit Madrid, dat de rechtsche troepen ten Noorden van Malaga zijn verslagen door de republi- keinsche troepen, die daar een gedeelte van den spoorweg bezet hebben. Zeven soldaten hebben zich aan de regeerings troepen overgegeven. Aanval der nationalise te op Las Navas afge- slagen In een officieel communiqué deelt de Spaansche regeering mede, dat de na tionalisten Las Navas hebben aangeval len, doch werden teruggeslagen. De regeeringstroepen hebben moedig gestreden om een krachtigen aanval dei nationalisten in den sector van Sigu- enza te niet te doen. De rechtschen heb ben eveneens aanvallen ondernomen in de zone van Terre Sabinan-Mira Bucno, doch de regeeringstroepen deden een verwoeden tegenaanval, waarbij zij ei in slaagden eenige gevangenen te ma ken en een hoeveelheid oorlogsmateri aal buit te maken. Bommenfabriek vernietigd Het D.X.B. seint uit Burgos, dat een bommenfabriek' (waar? Red.) gisteren door een vliegtuig der nationalisten is getroffen en in brand gevlogen. Hierbij zijn, volgens te Burgos ontvangen be richten, 126 personen gedood. Ministerpresident bezoekt het front Minister-president Largo Caballero heeft een bezoek gebracht aan de ver dedigingswerken aan het front voor Madrid. Aan deze werken wordt gear beid door duizenden arbeiders, in hoofd zaak jongelieden, die nog niet den leef tijd bereikt hebben om wapens tc kun nen dragen. De meesten hunner zijn vrijwilligers. Azana te Barcelona Staatspresident Azana heeft zich gis termorgen met zijn gevolg naar het par- lementspaleis tc Barcelona begeven, waarin thans zijn officieel bureau is on dergebracht. De eebtgenoote van Azana is per vliegtuig uit Alicante te Toulouse aangekomen en onmiddellijk doorge reisd naar Parijs. Dood van Prieto tegen gesproken De Spaansche ambassade te Parijs spreekt formeel het bericht omtrent den dood van Indalecio Prieto tegen. Geen vervroegde bijeen komst van het Britsche parlement De Britsche minister-president Bald win heeft een brief gezonden aan ma joor Attlce, waarin hij verklaart niet in te zien, hoe het werk der non-inter- venticcommissie bevorderd kan worden door een vroeger bijeenroepen van het parlement. Hij zegt te hegrijpen, dat Attlce een bespreking van de kwestie urgent acht en verklaart daarom maatregelen te zullen treffen, die het mogelijk maken, dat een debat over den toestand in Spanje wordt gehouden op den dag, waarop het parlement bijeenkomt: den 29sten October. Internationale arbeidersactie De nationale raad van de Labour Partij heeft gisteren de gebeurtenissen in Spanje en de werkzaamheid van de niet-inmengingscommissie besproken. In een communiqué, dat na de vergade ring werd gepubliceerd, wordt gezegd, dat de raad eensgezind van oordeel is, dat de niet-inmengingsovereenkomst eenzijdig wordt toegepast en dat de schending hiervan ernstige schade be- teekent voor de wettige regeering van Spanje. De raad besloot een bijzondere ge meenschappelijke vergadering 1e vragen van het internationaal vakverbond, de socialistische Inlcrnationale en de La bour Partij, welke zoo spoedig mogelijk te Parijs zou moeten worden gehouden tot bespreking van deze kwestie. Nader verluidt, dat de bijeenkomst te Parijs einde dezer week plaats zal vin den. Hij woont onder meer een ver» gadering der Hitlerjugend in het Sportpalast bij BERLIJN, 22 Oct. (D.N.B.) De minister van buitcnlandsche zaken. Von Neur&th, bood gisteren id nc Wil- hclmstrasse een diner aan ter eere van den Italiaanschen minister van buiten- landsclic zaken, Ciano. Verscheidene persoonlijkheden, o.a. de ministers Goering, Blomberg, Goebbels en Schacht, zaten mede aan. Baron Von Neurath heette namens den Fuehrer den Italiaanschen gast welkom. Verder zeide hij, dat het per soonlijk contact zeker de vriendschap tusschen Italië en Duitschland zal ver- grooten. Graaf Ciano dankte voor deze woor den en wees op het belang van de goede betrekkingen tusschen beide lan den voor het vredes- en reconstructie werk in Europa. Graaf Ciano heeft savonds een ver gadering van re Hitlerjugend in het Sportpalast bijgewoond. In de verga dering waren 15.000 leden van dc Hitlerjeugd, jongens en meisjes, bijeen gekomen, terwijl ook vertegenwoordi gers van de jeugdige fascisten van de Haliaansche kolonie met hun standaard aanwezig waren. Ciano, gekleed in fascistische uni form, werd ontvangen door den leidei van de Hitlerjeugd, Baldur von Sc.hi- rach. Vervolgens defileerden de vaan dels en standaarden langs de eeretri bune. Ciano hield hierna ccn toespraak, waarin hij dankte voor de ontvangst en zijn bewondering uitsprak voor de goede houding van de Hitlerjeugd. welke de beste Duilsch?. tradities waar dig is. Verder wees spreker op de coede betrekkingen tusschen de Hitler jeugd en de Italiaansche fascistische jeugd. Tenslotte sprak nog Baldur yon Schirach. Bij een onfortuin lijke noodlanding van de Engclsche aviatrice Amy Mollison bij Chels- ficld werd haar toestel gedeelte lijk vernield. NANKING, 22 Oct. (D.N.B.) De Japansclie ambassadeur liceft Woens dag wederom een onderhoud gehad met den Chineeschen minister van buiten- landsche zaken, doch een overeenstem ming kon niet worden bereikt. Over eengekomen werd, dat dc besprekingen zouden worden voortgezet. Er is eenige onrust gewekt door het gerucht, dat de Japansclie officieren in Noord-China aandringen op afbreken van de onderhandelingen, aangezien naar hun meening geen resultaat tc verwachten is. Volgens een bericht uit Nanking heeft Ilan-Foc-Tsjoe, de gouverneur van Sjantoeng, verklaard, dat het zijn plicht zal zijn het door hem bestuurde gebied onder alle omstandigheden te verdedi gen, indien een buitcnlandsche mogend heid de souverciniteit en de integriteit van China bedreigt. Uit deze verkla ring blijkt, dat de Chineeschc regee ring, na de conferenties van de verte genwoordigers der Noordelijke provin ciën met Tsjang-Kai-Tsjek vastbesloten is zich te vezetten tegen pogingen tot instelling van een autonome regeering voor hopei, Tsjahar, Soeiyoean, Sjansi en Sjantoeng. BRUSSEL, 22 October. (Reuter). In een communiqué, dat na afloop van den kabinetsraad, die gisteravond ge houden is. is gepubliceerd, wordt o.a. met betrekking tot het verbod van de Rexistische betooging medegedeeld, dat de regeering vau mecning is, dat in dc tegenwoordige periode van economisch herstel iedere betooging van dezen aard bezwaren en risico's met zich me debrengt, waarvoor het land gespaard moet blijven. De kabinetsraad heeft in deze zitting voorts zijn goedkeuring gehecht aan het antwoord van België op het Brit sche memorandum aan clc Locarnosta- ten van 17 September. Het Belgische Staatsblad publiceert een koninklijk besluit, waarbij Kamer en Senaat in buitengewone zitting te gen 27 October worden bijeengeroepen. Amnestie De gisteren gehouden kabinetsraad heeft geduurd van 's avonds half ne gen tot vannacht kwart over twaalven. Het na afloop der bespreking uitge geven communiqué vermeldt met na me. dat de raad de bepalingen heeft vastgesteld van een wetsontwerp, waar bij de opening van nieuwe eenheids- magazijnen en van groote warenhuizen wordt verboden totdat het parlement zich over deze kwestie zal hebben uit gesproken. De ministerraad heeft wetsontwerpen aangenomen inzake amnestie voor per sonen. die gestraft zijn wegens hun op treden bij stakingen of wegens politie ke en militaire delicten. BOMBAY, 22 Oct. (D.N.B.) Alle voorzorgsmaatregelen van de politie hebben niet kunnen verhinderen, dat nog in drie gevallen werd getracht brand te stichten. De politie is uitgerust met geweren en de streken, waar nog ongeregeld heden plaats vinden, zijn omsingeld. Bij huiszoekingen zijn talrijke wapenen in beslag genomen en reeds zijn 200 personen' tot stokslagen veroordeeld. REUSACHTIGE BRAND TE SAN DIEGO NEW-YORK, 22 Oct. (A.N.P.) Te San Diego in Californië heeft een ge weldige brand in dc zakenwijk een ge heel blok huizen vernield. Volgens ra ming van de deskundigen bedraagt de schade meer dan twee millioen dollar. Geen schending van het wapenembargo? BERLIJN, 21 October (D.N.B./ A.N.P.) De Duitscho regeering heeft heden door middel van haar zaakgelastigde te Londen den voor zitter van de niet-inmengings-com- missie, lord Plymouth, een nota doen toekomen, waarin zij ant woordt op de beschuldigingen van de regeering te Madrid en van de Scrvjet-regcering, dat Duitschland het wapen-embargo zou hebben overtreden. In de Duitsche nota worden dezo beschuldigingen onhoudbaar ge noemd en met beslistheid verwor pen. Terzelfder -tijd deelt de Duitsche regeering, aan dc hand van het om vangrijke materiaal, dat haar ten dienste staat, aan de commissie een groot aantal gevallen mede, waarin het wapen-embargo van Sovjet-Rus sische zijde op flagrante wijze is ge schonden Het FranscbRussisch pact De Fransche minister van buiten- landsche zaken Dclbos, heeft voor de kamercommissie van buitenlandsche zaken een uiteenzetting gegeven van de werkzaamheden van de commissie van non-interventie in Spanje. De minister verklaarde, dat de te Londen zetelende commissie gevaarlijke complicaties heeft voorkomen door een ware inmen- gings-wedloop te verhinderen. Op een vraag van een der commissie leden, of het Fransch-Russische pact in werking zou moeten treden indien Rus land zijn neutrale houding mocht laten varen en openlijk ten gunste der re geering te Madrid of Barcelona zou in- lervenieeren, en hieruit dan een con flict zou voortvloeien tusschen Rusland en een continentale mogendheid, ant woordde Del bos, dat het pact uitdruk kelijk bepaalt, dat het slechts in wer king zal treden indien zich op het eigen grondgebied van een der beide partijen een geval van agressie zou voordoen, een mogelijkheid, die, naar het den mi nister scheen, niet onder oogen behoef de te worden gezien. Verscheidene leden gaven uiting aan de vrees omtrent hetgeen zou kunnen gebeuren ingeval hetzij van een succes, hetzij van een nederlaag der regeering te Madrid. Zij hielden o.a. rekening met de mogelijkheid van een verzoek om hulp, dat Catalonië wel eens tot de Fransche regeering zou kunnen richten. Delbos verklaarde, dat hij niets zal doen zonder zich te beraden met Engeland en de mogendheden, die zitting hebben genomen in de non- interventiecommissie. In het gedeelte van zijn uiteenzetting, dat betrekking had op de verklaring van Koning Leopold, wees Delbos voor al op de handhaving van alle verplich tingen, die België op zich genomen heeft. Niet alleen dat het woord „neu traliteit" niet is genoemd, doch de Bel gische regeering heeft er prijs op ge steld te doen weten, dat zij trouw blijft aan het Locarno-pact, aan den Volkenbond en aan bet accoord van Londen. In de afspraken tusschen de generale staven is geen enkele wijziging gekomen. ONZE LANDBOUW EN BELGIE Gistermorgen zijn te Brussel de be sprekingen tusschen de vertegenwoor digers der Nederlandsche en Belgische regeeringen aangevangen over het regime van den invoer van Nederland sche landbouwproducten. Van Nederlandsche zijde werden daarbij voorstellen gedaan, die de Bel gische regeering thans bestudeert. Volgens berichten uit Duitsche bron zou maarschalk Bluecher gear* resteerd zijn Naar het Duitsche Nieuwsbureau meedeelt, wordt te Warschau van welingelichte zijde vernomen dat in de Sovjet-Unie een aantal Oekrai- ners werd gefussilleerd, die nog niet lang geleden uit Oost-Polen naar de Sovjet-Unie zijn gevlucht. Op de lijst van de slachtoffers staan o.a. dc gebroeders Kossak, die vroe ger een leidendo rol hebben ge speeld in de West-Oekrainsche com munistische partij. Naar verder verluidt zijn ook in het verre oosten verscheidcno hooge func- tionnarissen van leger, partij en regee ring gearresteerd, o.a. alle districts- secre'tarissen der partij, dc voorzitter van de comsomol in het verre oosten, Kogan, en een aantal aanhangers van Maarschalk Bluecher, de opperbevel hebber van het oostelijke roode leger. De toenemende zelfstandigheid van Bluecher in het verre oosten zou te Moskou bezorgdheid wekken. In Mos kou wordt verteld, dat zekere aanwij zingen bestaan, welke wijzen op het voornemen van Bluecher om de macht hebbers in het Kremlin de gehoorzaam heid op te zeggen. Bluecher heeft alle garnizoenen in hot verre oosten achter zich. Tenslotte deelt het Duitsche Nieuws bureau nog mede, dat eergisteren de bemanning van den kruiser Gilak aan het muiten is geslagen. Men is erin ge slaagd den opstand te dempen en de muiters, aan welker hoofd een oude communiste, Schymonajef genaamd, stond, te arresteeren. Daranyi stelt den Volken* bond in gebreke BOEDAPEST, 21 Oct. (Reuter/ A.N.P.). Minister-president Dara nyi heeft vanmiddag in dc kamer zijn regeeringsprogramma uiteenge zet. Hij zeide, dat er geen enkele wijziging zal komen in de groote lijnen der buitenlandsche politiek. Wij zullen aldus zeide hij de constructieve vredespolitiek blijven vol gen, op de basis waarvan wij tot dus verre hebben samengewerkt met een geheele reeks Europccsche staten. De vriendschapsbanden zullen gehand haafd en zelfs versterkt worden. Wij zullen natuurlijk groote aandacht schenken aan de goede traditioneele be trekkingen met Duitschland. Gevoelens van erkentelijke vriendschap koesteren wij voor Polen en Bulgarije, die hebben gedeeld in den nalionalen rouw. Intus- schen is dc samenwerking tusschen Hongarije en zijn vrienden tegen nie mand gericht: wij streven naar een al- gemeene verzoening. Het land wenscht zich tc verzekeren van de vriendschap van Engeland en zou zich verheugen in een vriendschappelijke ontwikkeling der betrekkingen met Frankrijk op de basis van erkenning der wederzijdscho belangen. In de toekomst, aldus vervolgde de premier, zullen wij den toestand der Hongaarsche minderheden in de naburige landen zeer aandachtig volgen. Hoewel wij gaarne erken nen, dat de Volkenbond heeft kun nen medewerken aan de oplossing van eenige gecompliceerde kwes ties, moeten wij beslist constatee- ren, dat de bond zich ten aanzien van de bescherming der minderhe den niet bewust is van zijn nobele taak. Hongarije zal nooit ophouden aan 1e dringen op verbetering in den toestand der Hongaarsche minderheden, zoowel door middel van den Volkenbond als door andere wettige middelen. Het is overbodig te zeggen, dat op de zelfde wijze zal worden getracht, verwe zenlijking der andere desiderata te ver krijgen. Daranyi verklaarde verder, dat de regeering de gerechtvaardigde cul- tureelo en economische belangen der vreemde minderheden in Hongarije er kent. Voorts heeft ministerpresident Dara nyi de toezegging gedaan, dat een wets ontwerp lot invoering van het geheime kiesrecht in studie zal worden geno men, tegelijk met ontwerpen, die ver grooting van de macht van don regent en uitbreiding van de rechten van den senaat ten doel hebben. Met uitzonde ring van de socialisten werden de ver klaringen van Daranyi met veel bijval begroet. DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJK- SCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBLIC ITEIT S WAARDE TOURNOOIVELD 4 - DEN HAAG op andere pagina's STADSNH-UW1 Oranje en Volk in 1935 en 1936. (Tweede Blad, pag. 1). Teraardebestelling kapitein W. Brok. (Tweede Blad, pag. 1). SPORT Het Nederlandsch Elftal te sterk. (Eerste Blad, pag. 2). Samenstelling Nederlandsch Elftal. (Eerste Blad, pag. 2). Medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt. Zwakke tot matige, W. tot Z. wind, nevelig tot zwaar be wolkt, aanvankelijk weinig of geen regen, waarschijnlijk aan vankelijk iets kouder, later wei nig verandering in tempera tuur. Hoogste barometerstand 771.3 te Ro- chcfort. Laagste 7395 te Isafjord. Stormwaarschuwingsdicnst. Geseind van De Bilt hedenmorgen om 9.45 uur aan de posten van Noord tot Zuid: „Attentiesein neer". LANGESTRAAT 43 TEL. 190 Er gaal veel DONKERBLAUWE MANTELSTOF Wi) ontvingen hierin njeuwo dessins NIEUWE FRANSCHE RADIOZENDERS De Fransche minister van P.T.T., Jar- dillier, deelde gisteren mede, dat be gonnen is met den bouw van een nieu wen nalionalen radiozender van groote sterkte tusschen Bourgos en Vierzon. Men hoopt in het begin van het ko mende jaar te kunnen beginnen mei proefzendingen. De zender moet zoo sterk worden, dat hij over geheel Euro pa en Noord-Afrika kan worden ge hoord. Bovendien wordt bij Essarts le Roi in de omgeving van Parijs een zender voor de koloniën gebouwd. Deze zender zal vijf verschillende gerichte golven kunnen uitzenden, al naar gelang de ligging van de koloniën of landen, waarvoor de uitzending is bestemd. Tenslotte zal de controle tot beveili ging van de golflengte worden uitge breid.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1936 | | pagina 1