OPMARSCH NAAR MADRID „ORDE MOET WORDEN GEHANDHAAFD" Ramp in een 4000 SPANNING IN BELGIE Bus door trein verpletterd steengroeve LUYCX De toekomst van het Volksfront Vrijdag 23 October 1936 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 35e Jaargang No. 99 Belgische minister-president zet de reden van het verbod der Rexisten- betoogingen uiteen DE SOCIALISTEN DREIGEN met Spoorwegstaking Verbod van betoogingen Brusselsche garnizoenen geconsigneerd Meer dan 20 dooden in Normandië Ontijdige ontploffing De Spaansche regeering vindt, dat de nationalisten nog al vrij ver uit de buurt zijn VOORBEREIDING der verdediging Nieuw bombardement Oil nummer bestaat uit 2 bladen op andere pagina's Laatste berichten Eerste blad pag. 3 Weer verwachting 5 uur 22 min. STOFFEN- en MODEHUIS MAISON VALK! AMERSFOOMSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amerstoort 1.95; per maand 0.65; per PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 re8cIs 11,05 mcl ,nbe*nP van cen bewijsnummer week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. TYF? T? lVtf A VFM^T^ elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertentiën voor de Binnenland iranco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 1 Jm j m 1 P I I Jl helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 Van Zeeland: De regeering heeft echter extra=treinen voor de Rexisten verboden BRUSSEL, 22 Oct. (Reuter.A. N.P.) In verband met het feit, dat een verbod is uitgeva ardigd tot het houden van de aangekons digde groote rexistische betoo? ging, deelt de rexistische persaf? deeling mede, dat de betooging ondanks dit verbod doorgezet zal worden. Naar aanleiding daarvan heb? ben de socialisten aangekondigd, 'dat Zondag a.s. een algemeene staking van het spoorwegperso* neel zal worden gehouden, om het vertrek te voorkomen van de 60 extra treinen, waarmede men rexisten naar Brussel wil voeren. De regecring heeft besloten aan de Belgische spoorwegmaat? schappij te verbieden de extra 'treinen te laten loopen. welke de rexisten hebben besteld. Radiorde van Van Zeeland Ministerpresident van Zeeland heeft Donderdagavond zijn reeds aangekondigde redevoering voor dc radio uitgesproken. Hierin ontwik kelde hij de redenen, welke er toe leidden, dat de .egeèï ing het nood zakelijk achtte de rexistische betoo- ging, clie voor Zondag was aange kondigd, te verbieden. Bii dit besluit heeft de regeering vooral rekening gehouden met de essentieele over weging, dat de orde moet worden gehandhaafd. Daartoe had zij niet alleen het recht, maar ook de plicht. Orde hccrscht in België en zal er blijven heerschen. Vervolgens ging de eerste minister over tot bespreking van den binnen- landschen toestand in België. Daarbij zcide hij o. m., dat een politieke partij tegen de nationale regeering een hef tige, hatelijke campagne voert van een zuiver negatieven en destructieven aard, door systematisch haar toevlucht te nemen tot helecdiging, leugen en las ter. Wat doet nu de regeering? Zij werkt, zij schenkt geen aandacht aan dit optreden en wenscht het vrije spel der nationale instellingen te doen eer biedigen. Nooit zal België een regcering van de straat aanvaarden. De regeering der nationale rnnr^^'mttp, ^tonnende op groepeeringen, die vier vijfden der levende krachten der natie vertegen woordigen, wenscht geen aandacht te schenken aan den partijstrijd en zal niet afwijken v«n deze houding om 7elf te treden op het terrein der partij-pole mieken. Het is de taak van hen, die haar steunen, om zoo zij dit noodig ach ten een te-gen-aanvalshouding aan te nemen. De regeering echter moet het land haar werk doen kennen. Het oogenblik is niet gekomen, aldus ver* „Zaterdag zullen 50.000 Rexisten uit de provin? cie te Brussel zijn" volgde van Zeeland, ons onderling te verscheuren. Deresultaten van een lange en moeilijke inspanning van bijna twintig maanden zouden snel in ge vaar kunnen worden gebracht, wanneer de opwinding zich van ons vaderland meester maakte. In dezen geest heeft de regcering het besluit genomen vanaf Dinsdag en zoolang dc tegenwoordige span ning zal duren alle betoogingen, welke ook de opvatting zij van de organisatoren, wanneer haar om vang do contrölo, die het openbaar gezag moet kunnen uitoefenen op de bewegingen der massa, twijfel achtig zou maken, te verbieden. Allen, die dc wettigheid zouden willen verlaten, zullen de zwaarte der wet voelen. Er is in België slechts een enkele re gcering. Deze alleen regeert, deze al leen beveelt in liet kader van de grond wettelijke bevoegdheid en is volledig gewapend om de orde te handhaven tegen wie dan ook en zij zal dit doen met rustige kracht. Vervolgens sprak minister-president van Zeeland over de vrees, welke vele burgers koesteren voor het communis tische gevaar. Spreker bevestigt, dat dc regeering gewapend is tegen elke poging tot opstand of geweld van com munistische zijde en in staat is zich doeltreffend te verzetten tegen elke op welling van een linkschc dictatuur. Evenwel moeten in den strijd tegen het communisme niet de methodes worden gevolgd, welke sommigen willen. Het gebruik van geweld roept geweld op. Drie problemen Drie problemen beheerschen op het oogenblik het openbare leven in België. In de eerste plaats het probleem van de nationale verdediging. De regeering heeft een ontwerp opgesteld tot regeling van het militair statuut voor langen tijd. Dan komt het probleem van de bui- tenlandsche politiek. ITicr moeten op nieuw de ontzaglijke consequenties worden bepaald; ons internationaal sta tuut maakt dit noodig. Tenslotte worstelt België met econo mische moeilijkheden. De crisis is over wonnen. doch de strijd is nog niet vol bracht en het resultaat zou in het ge drang kunnen komen als de troepen, die tot nu toe overwonnen, nu de disci pline zouden opzeggen. Acht dooden te betreuren. Het aantal gewonden loopt in de tientallen BOEKAREST, 23 October. (Reuter). Op de Roemeen, schesTsjechische grens heeft een trein een autobus gegre, pen. die juist passeerde. Acht personen werden daarbij ge, dood, veertig gewond. Ver, scheidene gewonden zijn er zeer ernstig aan toe. Reuter seint uit Brussel, dat de troepen van het hoofdste, lijk garnizoen voor Zondag a.s. zijn geconsigneerd. Een Rexistisch afgevaardigde heeft verzocht den minister, president te mogen interpel, leeren over dc belemmerin, gen, die door de regeering in den weg gelegd zijn aan de uitoefening van het recht van vergadering. Er heeft eon conferentie plaats ge vonden tusschen den minister-presi dent. dc ministers van binnenlandsche zaken en justitie, den burgemeester van Brussel en eenige hooge ambtenaren, teneinde de ordemaatregelen vast te stellen, die voor a.s. Zondag zullen wor den genomen. De Rexistische partij had voor gister avond haar aanhangers bijeengeroepen voor het. aanhooren van de radiorede van minister-president Van Zeeland, hetgeen eon groote drukte veroorzaakte bjj het lokaal der Rexisten. Er vormden zich samenscholingen en hier en daar hadden tegenbetoogingen plaats. Er werd geroepen: „Leve het vrije ver- eenigdo België". De politie en de gen darmerie kwamen tusschenbeidc en maanden het publiek tot doorloopen aan. Een vijftigtal personen werd ge arresteerd, daar zij hieraan crcen ge volg wilden geven. In een gisteravond te Brugge gehou den rede zeide de leider der Rexisten, Dogrellc. o.a. Wii eischen eerbiediging \an de volks vrijheden. Rcx had voor Zondag een bijeenkomst georganiseerd. Hierin schuilt niets ongrondwettigs: toch is zij verboden. Zondag zullen wij allen tp Brussel zijn. De speciale treinen zullen niet rijden, doch Zaterdag zullen 50.000 Rexisten uit de provincie te Brussel zijn, waar zij onderdak en voeding zul len vinden bii de Brusselsche Rexisten. Dc koning zal ons Zondagmorgpn hoo- ren ter gelegenheid van het défilé der oud-strijders van den User. Wij zullen 100.000 man sterk zijn om hem toe te juichen. CAEN (Calvados), 23 Oct. (Reuter). In een „castine", mijn van de gemeente Cauvi, court (op 16 K.M. van Falaise) heeft zich gistermiddag tegen drie uur een verschrikkelijk arbeidsongeval voorgedaan, dat 21 arbeiders het leven ge, kost heeft en vier arbeiders verwondde. De toedracht van het ongeluk was als volgt: Castine is een soort kalk, steen, die met ijzererts wordt vermengd om het smelten te vergemakkelijken. Teneinde de castincstecn te doen sprin, gen, gebruikt men vloeibare luchtpatronen, die op geregel, den afstand van elkaar wor» den geplaatst en met een Bickfordleiding worden ver, bonden. Tusschen het oogen, blik, waarop de lont wordt ontstoken en dat, waarop de ontploffing ontstaat, verloos pen meestal twintig minuten. Ditmaal echter deed de ont, ploffing zich veel sneller voor met bovenvermeld noodlottig gevolg. Generaal Arauda militair en civiel gouverneur der provincie Oviedo BURGOS. 23 Oct. (D.N.B.) Aan het front van Siguenza heb? ben de uit N.O. richting naar Madrid oprukkende nationalisten o.a. de plaats Vascona bezet. De regceringsaanhangers hebben zware verliezen geleden en een groote hoeveelheid oorlogsmatc? riaal moeten achterlaten. Aan het front van Tcrucl zijn de plaatsen Cadaredas en San Vicente ingenomen, waarbij de volksfronttroepen eveneens zwa< re verliezen hebben geleden. Te Madrid verklaart men van meening te zijn, dat de national listen niet met een georganiseer? den opmarsch naar Madrid zullen kunnen beginnen, voordat al bun strijdkrachten zich op min of meer gelijken afstand van Ma? drid bevinden. In den N.O. sector, aan bet front van Siguenza, bevinden de rechtschen zich op nog 125 K.M. van de hoofdstad. In den tus? schentiid zal dc regeerinö de ge? lertcnhcid hebben hnar defensieve stellingen te consolidcercn. aldus wo^dt uit Madrid fteceind. Queipo de Llano heeft voor dc radio mededeeling gedaan van een succes van de colonne-Barron, die den regec- ringstroepen een ernstige nederlaag heeft toegebracht en daarbij 250 krijgs gevangenen heeft gemaakt, terwijl hun bovendien een groote hoeveelheid oor logsmateriaal in handen viel. Bilbao is opnieuw gebombardeerd. Generaal Aranda, de verdediger van Oviedo tegen de regeeringstroepen, is door de regeering der nationalisten te Burgos benoemd tot militair en civiel gouverneur van de provincie Oviedo. Badio La Coruna heeft liet volgende bekend gemaakt: Aan het front van ITuesca hebben de regeeringstroepen een hevigen aanval ontketend. Zij werden met zware verlie zen en achterlating van een grooren oorlogsbuit afgeslagen. Aan het fiont van Avila hebÏDen dc nationalisten Las Navas del Marques bezet. De opmarsch in de richting van Madrid wordt voort gezet. In den sector Aranjuez-Illescas is een aanval der regeeringstroepen afge slagen. Aan het front van Guadalajara hebben de rcgeeringsstrijdkrachlen tal rijke dooden moeten achterlaten. In Andalusië hebben dc rcchtsche troepen afdcelingen regeeringsstrijdkrachten, die pogingen deden het dorp Castro «lel Rio te bezetten, verslagen. Volgens Madrid is Castro del Rio in derdaad door de regeering bezet. Ilaar troepen zouden daarbij zes kanonnen en zeven mitrailleurs hebben buitge- maakt terwijl de nationalisten 53 doo den en cen groot aantal gewonden verloren. Station van Aranjuez gebombardeerd Aan het front van Naval Carnero, Illescas en Anover del Tajo blijven de nationalisten druk uitoefenen. De re geeringstroepen bieden krachtig weer stand en hebben hen naar Madrid meldt gedwongen terug te trekken tot in hun tweede linies. De nationalis ten uit de streek van Toledo trachten de spoorwegverbindingen tusschen Ma drid en Ciudad Real af te snijden, even als de verbindingen naar Andalusië en de Oostelijke provinciën. De regeeringstroepen hebben de na tionalisten gedwongen hun offensief te staken en terug te trekken met achter lating van veel wapenen en munitie. Uit voorzorg heeft de regeering het spoorwegverkeer naar Aranjuez en Al cazar de San Juan opgeschort. Lucht strijdkrachten der rechtschen hebben het station van Aranjuez gebombardeerd, dat lichte schade opliep. In pen communiqué deelt de Cala laansche bevelhebber Sandino mede, dat de Catalaansche colonnes in den sector-Barbastro voortgaan met de ver sterking der veroverde stellingen en den vijand blijven achtervolgen. Ook autonomie voor de provincie Valencia Een aantal Cortes afgevaardigden heeft hij de regeering te Madrid een plan ingediend voor een statuut van autonomie voor dc provincie Valencia, zooals deze onlangs aan de Baskische provinciën is verleend. Het ontwerp zou in cen der komende zittingen van de Cortes moeten worden aangenomen. Het Portugecsche antwoord Het Porlugceschc antwoord aan de non-interventie-commissie op de tegen Lissabon gerichte beschuldigingen is vanochtend verzonden met een militair watervliegtuig, dat op lijd zal opstijgen om nog Noor de lieden in Londen te houden bijeenkomst der commissie tc kunnen aankomen. Rome verwerpt beschuldigingen de ITet Italiaansche antwoord op de no ta van de non-interventie-commissie, dat gisteravond overhandigd is, is in groote trekken gelijk aan het antwoord \an Duitschland. liet verwerpt alle be weringen, die door den Spaanschen mi nister van buitenlandschc zaken. Del Yayo. tegen Italië zijn ingebracht. Italië zal nog een andere nota over handigen, inhoudende klachten om trent schendingen van de non-in lerven- tic-ovorccnkomst door de Sovjet-Unie. Frankrijk en de niet inmenging Het bureau van den Franschcn mi nister-president deelt mede: Herhaaldelijk en nog slechts kortge leden in ccnigc politieke bladen ver schenen berichten hebben tot strekking ons land voor tc stellen als een staat, die inbreuk maakt op dc niet-inmen- ging in Spanje. Deze volkomen onjuiste berichten worden haastig overgenomen door zekere buitcnlandsche bladen en dienen tot het voeden van een, den be langen van Frankrijk vijandige, cam pagne in internationale kringen. Dc regcering stelt er prijs op de openbare mecning te waarschuwen tegen derge lijke manoeuvres, welker anti-nationaal karakter niet nader behoeft te worden onderstreept. Sir John Simon geeft zijn oordeel ten beste Sir John Simon heeft te Newcastle on Tyne een redevoering uitgesproken, waarin hij zeide, dat nog geen enkel ernstig alternatief is gesteld tegenover de niet-inmcngingspolitiek ten aanzien van Spanje." Wanneer er inbreuken op de overeen komst gepleegd zijn, zou het boud zijn, aldus Simon, te veronderstellen, dat zij slechts van één kant zijn begaan. Het doel, te beletten, dat de oorlog zich uit breidt en het conflict Ie localiseeren, is cen overweging van hot hoogste belang. Russische hulpverleening? Volgens een bericht in de Daily Express zouden in verschillende havens aan de Zwarte Zee 26 Russische muni- tieschepen gereed liggen om naar Spanje uit te loopen. in geval Rusland uit de nicl-inmengingscommissic zou treden. Labour Party dringt aan op spoed De nationale raad der Arbeiderspartij heeft, een brief gezonden aan den mi nister van buitcnlandsche zaken, Eden, waarin hij aandringt op cen bespoedi ging van het verkrijgen van resultaten, wat het onderzoek betreft naar de be schuldigingen ten aanzien van inbreu ken op hel niet-inmcngingsaecoord. De raad is van oordeel, dat er een over dreven tijd verloopon is. voordat men tot conclusies is gekomen. Officieel wordt medegedeeld, dat Maandag a.s. tc Parijs een vergadering zal worden gehouden door het interna tionaal vakverbond en de socialistische arbeiders-Internationale ter bestudee ring van den toestand in Spanje. De Engelsche Labour Party zal in deze in ternationale vergadering vertegenwoor digd worden door Greenwood en Dal las. beiden Lagerhuisleden, en Gillies, secretaris van de afdeeling buitenland der partij. Het, vakvereenigingscongres zal vertegenwoordigd w orden door Wal ter Citrine en den Lagerhuisafgevaar digde I-licks. Pianohandel Fa. R. van den Burg Arnhemsche straat. Wij verhuren piano's vanaf f 5. per maand met recht van aan- koop. Vraagt Catalogi aan. DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJK- SCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN EXEMPLAREN AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBLICITEITSWAARDE TOURNOOIVELD 4 - DEN HAAG STADSNIEUWS Openingsavond van 't Nut. (Tweede Blad, pag. 1.) Openingsavond Cult. Groep Katho liek Amersfoort. (Tweede Blad. pag. 1.) Medegedeeld dooi bet K.N.M.I. te De Bilt, Zwakke tot matige Z. tot Z.-W. wind, nevelig tot zwaar of half bewolkt, weinig of geen regen, weinig verandering in tempera tuur. Hoogste barometerstand 768.8 te Mün- clien. Laagste 736.3 te Isa fjord. LANGESTRAAT TEL. 190 Een schat van nieuwe JABOTS en TOEFFEN, MODERNE WOLLEN SJAALS. Fleurige CORSAGES. ebbbbbsssbbbebeeeseebeeeeks DAMESHOEDEN f LANGESTRAAT 75 Aardige Sport- B B Hoedjes S_ B ebeeebbebebeeeeebeebeeeebeb Dc president der radicaal-socialisti sche partij, Daladier, heeft het congres te Biarritz geopend met een rede, waar in bij allereerst de beteekenis der bij eenkomst in zoo ernstige tijden naar voren bracht. Ilij herinnerde eraan hoe de bewapeningswedloop builen Frank rijk in steeds sneller tempo wordt voortgezet, en zeide dat opnieuw de „doodsschaduw van nationaal antago nisme" over de wereld valt. Daladier vervolgde met tc verklaren, dat de radicaal-socialistische partij trouw is gebleven aan de verplichtin gen, die zij op zich heeft genomen, toen zij besloot samen te werken met de ar beiders en boeren van Frankrijk. Het congres zal thans hebben te beslissen, of de mandaten, verleend aan de rad.- soc. vertegenwoordigers in het kabinet, al of niet verlengd moeten worden. Do groote meerderheid der partij heeft de sociale hervormingen, door de regeering voorgesteld en door het parlement aan vaard, goedgekeurd. Intusschen is het een feit aldus Daladier dat de overwinning van het volksfront onder de arbeiders cen soort exaltatie heeft veroorzaakt, waarvan eenige betreu renswaardige fouten het gevolg zijn ge weest. Buitcnlandsche agents provoca teurs hebben in de arbeidsconflicten een onduldbare rol gespeeld. De radica len hebben niet opgehouden, aan te manen tot kalmte. Daladier zeide zich er over te verwon deren. dat men reeds spreekt van de mogelijkheid van het verbreken der re- •geeringsmeerderheid, terwijl deze meer derheid de door het land gekozen rn- gecring blijft steunen. Een zeer groote meerderheid der radicale federaties heeft zich uitgesproken voor handha ving van het volksfront.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1936 | | pagina 1