VALEWINK TAXI DIENST DE LEYTAX (1830 TEL. 1850 1093 4000 .Van de Sovjets en hun Stachanovieten voor groote afstanden Nic. Bovée ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amerstoort 1.95; per maand 0.65; per week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. DË ËËMLANDEU PRIJS DER ADVERTENTIEN '-4 «seis f 1.05 met_.nbegnp van een ccw^ummer Zaterdag 24 October 1936 Uitgave: VALKHOFF Go. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 35e Jaargang No. 100 Rusland technisch bekeken Gij zit in onze wagens als in Uw clubfauteuil GARAGE Muurhuizen 40 - Tel. 454 Betrouwbaarste- en Goed koopste adres Hoofdkantoor: Coornhertlaan 3 Utrechtsch Landschap HALSSTARRIG CHINA EXEMPLAREN Medische Hulp Tel. 1788 Tel. 1788 Tel. 1788 Tel. 1788 Ir Laatste berichten Eerste blad pag. 3 W eerverwachting 5 uur 18 min. STOFFEN- en MODEHUIS LUYCX CORSET-AFDELING Onze bijzondere collectie Mantels zonder bont is niet te overtreffen F(l. DUIM BURGER Denkt U aan onze Kinder- en Jongemeisjes af deeling? Dames- en Kinderconfectie - Arnh. weg 26 AMEIRSFOORTSOH DAGB1AD BinnenJand iranco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 elke regel meer I 0.25 Liefdadigheids-advertentien voor de helft van den prijs. - Kleine Advcrtentièn „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen I I.—. Eewijsnummer extra f 0.05 De stad der stilte door Jan Spaander XIV (Slot). Door één charmante gidse werden we In Leningrad weer even actief rondge voerd in autobussen als te Moskou, iïct begon dadelijk na de eerste lunch. On ze geleidster hier was een beschaafde kleine dame. nog geen dertig, vrouw van een scheikundig ingenieur, moeder van een zesjarig kind. Zonder het oude regiem aan te vallen, zonder het nieuwe op te hemelen, had zij ons binnen ecnigc dagen overtuigd van het vele verwerpelijke in het czaren-rgim en het vele goede wat er kan schuilen in het bestuur van heden. We bezochten dc paleizen van de Czaren in hot oude czarendorp, een dertig kilometer van Leningrad. Het luxueuse van het ge weldige Catherinepaleis daar teekent fel de mentaliteit van dc opvolgers van Peter de Grootc. Het kleinere paleis met zijn burgerlijke woonvertrekken Van do laatste czarenfamilie vervult iemand met diep medelijden voor deze arme menschen die de zware, hun op gelegde taak, niet volbrengen konden. De kunstschatten in de Hermitage, in het Winterpaleis en meer te Leningrad zelve, doen iemand verschrikken voor den euvelen moed van den enkeling om dat alles voor zich alleen te hebben durven cischen. De gidsc Dracht ons voor het paleis van Potemkin. lieveling van een der Catherinas. Potemkin, (de Rus zegt Patjomkin) had dit paleis, een geschenk van haar aan hem, cenige malen verkocht om zijn schulden ia betalen en dan had de heerschercs het .Weer voor haar beschermeling terug gekocht en Potemkin kon weer op nieuw beginnen. We zagen het kleine paleis wat de laatste czaar geschonken had aan een van zijn favorictjcs. Dit paleisje had Lenin gediend om in 1917 zijn vurige toespraken te houden van af een der balcons, een dramatisch punt, met zorg gekozen. In 't adver- tccren doet dc Dus voor den Ameri kaan niet onder. Van dat balcon werd do Bolsjewistische revolutie uitgeroe pen, door Lenin. Zij toonde ons de pa- radcvelden, geweldige marchecrterrci- rien en de pleinen waarop petitionce- rehde burgers en boeien waren neerge schoten zonder noodzaak. We bezochten dc lugubere gevange nis in de Peter en Paulsvesting. waar Knopotkin, de prins-rvolutionnair, ge vangen had gezeten en we zagen daar ook de binnenplaats waar misschien ce broer van Lenin. waarvan nog een por tret hangt bij zijn cel. geëxecutionccrd Is geworden. Van dit binnenplaatsje werden duizenden daar in ketenen ge klonken en dan naar Siberië „verzon den". Velen van hen wonen er nu ver eerd in een prachtig gebouw tegenover deze vesting. In de gevangenis zelve konden velen niet wennen aan bet strenge regiem, zei 't gidsje. Zelfmoord kwam er veel voor. Al dit schitterende, 't scboonc, 'l over dadige, in fel contrast met het lugu bere. 't «daat alles daar als een stille aanklacht legen de Romanovs, de Or- lovs en hoe ze verder gchecten mogen hebben. Dat lugubere van het. vorige regiem Werd in die Peter en Paulsvesting nog .verduidelijkt doordat men levensgroote poppen als menschen in de cellen had gezet. Men zag ze daar in wanhoop te gen de muren; de gevangenen trachtten met elkaar in contact te komen door klopsignalen. Daar zaten bewaarders in de gangen en er waren er ook die dc gevangenen beloerden, 't Was ver schrikkend realistisch nagebootst. 1-Iet mort een vrccselijk regiem zijn geweest doch ook op dit punt is de Rus Rus gebleven, want hoe is het anders te verklaren, dat een 40-tal Sovjet vrien den, waaronder Henricttc Roland Holst Ds. Eldering, Ds. Mispelblom Bever en andere uiterst links georiënteerden zich gedrongen \oelden onlangs onder meer in 't Volk te moeten schrijven: „Wij, ondergctcekcndcn. die ons allen beschouwen als vrienden van Sovjet- Rusland, voelen ons verplicht, te pro- tcsleeren tegen den nieuwen golf van terreur van het Stalin-bewind. „De executie van Zinowjew, Kame- new en hun veertien mcde-beschuldig- clen. is zoowel een gerechtelijke moord als een om haar leugenachtigheid weer zinwekkende vertooning. „Geen normaal mensch gelooft, dat 'de tientallen leden der oude bolsjewis tische garde, die gedurende de maand Augustus gearresteerd werden, zich aan „trotzkistisch terrorisme" hebben schul dig gemaakt, zooals het ook voor ieder weldenkend mensch onaannemelijk blijft, dat Zinowjew, Kamenew cn hun mede-beschuldigden met Trotzki tegen het leven van Stalin hebben samen gezworen. „Ook de beschuldiging, dat. Trotzki in verbinding zou hebben gestaan met Duitsche politic-spionnen, verdient geen geloof." „Wij vragen ons af, door welke hel van vernedering en psychische ellende het Russische volk, dat sedert de Octo- ber-revolutie ongetwijfeld aan de spits der wereldontwikkeling marcheert, om dat het het cenige volk is, dat. aan een nieuwen levensvorm bouwt, nog zal moeten gaan. „Wij beschouwen ons protest in de eerste plaats als een middel ook het zwakste middel is heter dan in het ge heel geen om het Russische volk te helpen zich te bezinnen op den strijd tegen de dictatuur, voor zclfhcrnicu- wing, zelfrcgeering, die het eens zal hebben te voeren. „En in dc tweede plaats beschouwen wij ons protest als een middel in deze dagen van toenemende spanning en van revolutionnairen strijd, de arbei ders en socialisten van elke strooming te waarschuwen tegen het macchinvel- lismc, de verachting voor den mensch de scheiding van doeleinden en midde len. waardoor het socialisme in het hart. wordt getroffen." Ongetwijfeld is het waar, ik schreef het reeds, men voelt 't overal, dat men in Rusland aan een nieuwen levens vorm bouwt, aan het één voor allen en allen voor één. Onze gidse toonde er ons te Leningrad ook concrete bewijzen van, zij wees er op, dat men het doel reeds materiali seerde. Zij wees ons op scholen, op inrichtingen, vooral voor 't kind, de zwakke, de oude, de afgeleefde, op grootc huizenblokken voor arbeiders, op speelvelden cn veel meer. 't Is uiterst sympathiek en ook al kan men onder veel meer zeggen dat er te Wce- ncn betere arbeidcrsblokken zijn ge bouwd, dat het middelbaar schoolbe zoek, gez.ien de grootte der stad, niet zoo verrassend is, dat er elders ook wel wat gedaan wordt, dan moet men toch toegeven dat men in Sowjet Rusland althans tracht dat ieder die in de wereld komt, dat. w i 1 c g g e n in Rusland geboren wordt, in Rusland, zei ik, cn mee wil doen zoo goed hij kan. zonder al te prooten druk zijn eind kan halen en tusschen- tijds vol mcdcrecht heeft op alle matc- ripclc cn culturcclc voordeelen die de staat kan bieden. Hier is zeker een begin gemaakt om te marcheeren naar een beter cn hartelijker wereldorde, doch bij mij rijst twijfel of men in de goede richting loopt, omdat voor dit alles gelegd rnoct worden allereerst een b 1 ij vc n d e n matericelen basis. Men morst er met getallen, men rekent er zoo weinig, men telraamt er zoo Russisch. Peter de Groote vergat deze laatste .kleinigheid", het materieel mogelijke, nooit, en dit is een der weinige mar kante verschillen van zijn periode met die van 't Rusland van heden, hoezeer zij anders ook op elkaar mogen lijken in vele uitingen, als industrialisatie, emancipatie der vrouw, liet bijeenbren gen van veel lieden, en niet altijd vrij willig, uit alle oorden van Rusland om te samen te bouwen, op wenscli van een klein aantal, een enkeling; het rèmodelleeren der kerk, het uitbrengen van -steeds meer drukwerk en couran ten. Peter wist ook van adverteeren en hij hield ook niet van de groote kerkelijke macht. In zijn tijd trokken de serfs, dc boeren, ook weinig profijt van alle nieuwigheden. Peter was ook wreed, als hij dit in 't belang van den slaat achtte. Hij voerde ook schijnpro cessen cn liet menschen, ook zijn zoon, van uit 't buitenland terug brengen, terug roepen, als hem dit paste, en processen voeren met den dood als op lossing. Hij spaarde zelfs zijn eigen kind niet. Peter, als de tegenwoordige machthebbers, leefde ook sober. Petersburg ligt daar dan ook wel als een stille aanklacht tegen een twee honderdjarig Czarentijdpcrk, doch Leningrad ligt daar ook als een nog schrijnender aanklacht tegen de macht hebbers van nu. Onze gidse bracht ons op een middag voor dc verlaten koop mansbeurs. Daarvoor stonden prach tige Mercuriuszuilen, waaruit schepen staken en waarop de ankers en dreg gen en dc scepter, als onderdooien van Rijke ingang v/h weelderige Catharine Paleis in het vroegere CzarendoiV- het oude Petcrsburgsche stadswapen ons eraan herinnerde, dat Leningrad een gioote koopmansstad, een maritime plaats van belang is geweest. Petersburg is gebouwd op de cilan den van dc Newa delta, 't wordt door sneden door vele grootc rivieren, en ka nalen. 't Is een stad van honderden bruggen, een koopmansstad waar een paar duizend zeeschepen per jaar bin nenyielcn, waar duizenden binncn- scheepjcs en jachtjes de wateren be volkten Dat ligt er nu alles dood. dood. zóó dood dat men er geen begrip van heeft als men dat niet heeft gezien. Daar is geen vroolijk spelevaren, daar is geen vertier voor schippcrsvolk, daar zijn geen schepen, geen kust, geen binnenvaarders, geen jachten. Op al die wateren zagen wij één gemeerd oorlogs- bodempjé, cn wc hebben er op gezien dc Coöperatia, waarmee we vertrokken cn 't in Holland bij Boele te Bolnes ge maakte dok waarin de Chahsevar, het daar ook gemaakte jacht voor den Sjah van Pcrzic hetwelk door heel Rusland moest worden gesleept. Meer niet. Als in die havens nog eens een enkel buitcnlandseh schip komt, als de Rotterdam, dan verven dc zeelui dc datum cn de naam op do steigers, zoo merkwaardig vinden ze dit. (dc Rotter dam had zich zoo 2x vereeuwigd). Die doodsche 6tiltc, die uitgestorven ver latenheid van de Newawatercn klagen de Sovjetbestuurders aan. Zij, dc kam pioenen van den arbeider, zoo lees ik dit teoken, hebben getracht doelbewust de arbeiders elders uit te hongeren, om andersdenkende staatsbesturen ten val te brengen. Met dat sluiten van een zoo groot landbouwgebied voor de rest van de wereld beeft Rusland een onsociale daad verricht, die zeker niet past in het land van één voor allen en allen voor één, in het land van den gomcer.sohapsmcnsch. Zelfs 't kapita listische Amerika, 't land van ieder voor zich en God voor ons allen, kan men dit bij lange niet aanwrijven. In liet rapport van .Tan. 30 1935 van A. P. Rosenholz, Russisch commissaris voor buitenlandschen handel, staat dui delijk dat men opzettelijk de Sovjets gesloten heeft, dat men een doelbewus te koers stuurde. Ik lees uit dit rapport dat de Sovjets hun industrie capabel achtten aan allo binnenlandsche vraag zelve te kunnen voldoen. Men kon rus tig dc Russische korenschuren sluiten voor den nict-Russischcn arbeider. De graanoxport viel in een paar jaar tijds van 5200.000 ton tot 700.000 ton. de eicrenexport van 200.000 kisten tot 5000 kisten, een andere voedingsgroep van 100.000 ton op 15.000 ton en zoo maar verder. Zoo dit voedsel aan 't Russi sche volk ten goede was gekomen dan had hierin zin gelegen, doch ik gaf U reeds de lijsten van wat ieder Rus com peteert in J936, als alles lukt. 't Blijft zuinig. Waarom? De boor produceert slechts meer dan hij noodig heeft als men hem er huishoudelijke zaken voor terug geeft en wat staat nu in hel rap port van Rosenholz? Dat men zelve tractors ging maken, combines, zwaar- industrie, papier, ploegen en al die din gen die de boer uiteindelijk niet inte resseer en. De Russische aankoopen in Duitschland daalden \an 100 millioen mark in 1932 tot 120 milloen in 1935. Men maakt in Rusland nu zijn „ploe gen" zelf, maar zelfs een ploeg is voor een hoer si-echts middel en geen doel. De dynamo scheelt de hoer niets, wel de. clectrischc verlichting. De boer ont ving niet clie stroom van kleinigheden voor dagelijksch gebruik van elders en dit vera topt dc graanbronncn. De stille havens van Petersburg liggen daar als een felle aanklacht tegen het wanbeleid der Sovjet-economen die in zelfover schatting of uit onkunde, of uit machts wellust of uit politieke overwegingen een economischcn kringloop verbraken althans afbouwden, omdat zij ineenden de circulatie zelve in stand te kunnen doen houden zonder samenwerking. Men liet 't Russische volk nog langer in ellende, in materieelen nood waar schijnlijk om die nood elders te kunnen doen stijgen. En wat heeft Rusland met deze doelbewuste handelspolitiek en haar landbouwpolitiek bereikt? De Sovchozèn, de zeer groote collectief boerderijen, worden weer verdeeld in Kolchozen, dc kleinere collectief boer derijen, de kolchozen weer in privé- plaatsjes en meenten cn de meenten worden weer verkaveld voor kleine bri gades voor perioden van minstens een vruchtwisseling. 't Begint weer veel te lijken op dep toestand in een land waar verplichte periodieke herverkaveling wet is. En wat heeft Rusland met deze politiek verder bereikt? De gelddicnst voor staatslecningen, rente, aflossing en uit- loiingspromies daarop (wat burgerlijk) steeg in 3 jaren tijds van 408 tot 187ü millioen en de uitgaven van oorlog in het zelfde tijdvak van 1288 tot 5000 millioen. Ik mag aannemen dat dit deel \an liet budget de laatste ll/s jaar nog met dezelfde acceleratie gestegen is. Rusland leende van zijn burgers ook voor de industrie en zoo is weer ge groeid een klasse van aandeelhouders en gegarandeerde dividendentrekkers in dc Sovjet Staat, al heet dit ook an ders, al is dit indirect, 't Paard van Troje is weer binnen. In vele staats bedrijven, vooral op de Sovchozen kwa men grootc loonachterstanden. En toch nemen in Rusland de 6paarbankinlcg- gingen toe. Aan dc juiste vcrdeeling moet dus ook wol wat haperen. En die leeningen? Dat is zeer eenvoudig. Dat zijn „vrije" leeningen. Dat spelle tje keil ik van uit Amerika in 1917. In Rusland schrijft dc werkster van een of andere school aan „vriend" Stalin of zij maar niet eventjes een begin met een nieuwe leening zal maken, bijvoor beeld ter eero van de nagedachtenis van Kirov. Een mijnwerker voelt zich ook gedrongen (ik lees dit in officieele stukken) cn de bal is aan 't rollen. In Amerika in '17 word op veel fabrieken „spontaan" besloten 10% van 't loon te reserveeren voor Vrijheidsstukken, „Liberty honds", cn geen mensch had 't hart niet „vrijwillig" mee te doen. Behalve dat men don export van de „natuurlijke" Russische artikelen doel bewust ging stil zetten, uitgezonderd den olic-exporf misschien, trachtte men ook dc arbeiders elders liet werk te ontnemen door ongegronde opjaging van uitvoer van industrieproducten. De verhouding van geëxporteerde gefabri ceerde goederen tot die van landbouw producten was in 1930 als 5S tot 42 en dit stond in 1934 als 74 tot 26. Toch werd dit een mislukking, wat duidelijk blijkt uit de straks met enkele cijfers aangegeven val van den uitvoer der landbouwproducten. De andere landen zetten zich te \\ner, hardhandig als in Duitschland, hardhandiger als in Span je; op felle actie, fellere reactie. Die loolbewuste politiek lieert Rusland dus niets dan narig-hcid gebracht, spanning cn ellende in 't land zelve cn 't heeft de spanning elders tot uitbarstens toe vermeerderd. De uitgestorven wateren in en om Petersburg spreken hier dui delijke taal. voor iemand die teekens weet te duiden. Dil was giftig water, 'I Doodc Lcningradsche havenbeeld 1 ij*kt. niet op dat in de door de crisis zoo zwaar getroffen kapitalistische ha vens. Vergelijkenderwijze gesproken leeft 't daar van fleurige vaart cn volte. Overal ter wereld ziet. men in die ha vens ook plcizierzeilers, in Sydney, tc Conev Island, op de Zaan, te Oslo. te Stockholm, maar zelfs die gezonde vreugde kent men te Leningrad zoo goed als niet. Voor „weelde" is er niets in dit arbeidersparadiis. Dc Lcningrad sche haven is geworden een panopti cum. een panopticum zonder beelden zelfs. En vertel mij niet dat dit toe\ al- lig was. want ik ben meerdere dagen wezen kijken, zomcrsche dagen met goeden bries, en op vele punten, op verschillende tijden. Die geweldige verlatenheid viel ons vooral op, op den dag van afvaart. Na onze laatste roebels, die we niet mochten medenemen, besteed te hebben in een snuisterijen winkel op den afvaartstei- ger voeren wc met (ie Coöperatie, een goed Sovjet schip, tegen den avond het zeekanaal uit, naar de Finsche golf. langs Kroonstad. Tot voorbij Kroonstad zagen we niets wat op scheepvaart leek en voorbij deze vestingstad doken op een paar grijze sinistere marine vaar tuigen. die vliegensvlug ons voorbij voeren cn om ons cirkelden. Dat is de Russische scheepvaart van heden: oor logsdreiging. De Coöperatia bracht ons naar Kiel. in Duitschland. Aan de haven daar staan groote loodsen \an Krupp, en meerderen zijn in aanbouw. Daar zongen de lucht hamers, dui zenden, een monotonen dreigenden zang. Daar lagen nieuwe scheepsrom pen, 4 gelijke, streng op een rij, ook oorlogstuig vermoed ik Daar maakt mén zich klaar, daar zit methodiek cn tempo in. De- Duitschér kan hameren, cn een enkele blik op een bevolkings- dichtheidskaart van Europa, cn 't wordt U duidelijk dat Duitschland zal hamc- Op den Berg „DE STOMPERT" tc Amersfoort on te Soeslcrbcrg aan den Rijksweg tusschen K.M.-paal 87® cn 84°. BOUWTERREIN TE KOOP van 60 tot 90 ct. per M3 met schit terend uitzicht, ook vanuit de achter zijde dezer terreinen over dc golvende landen van Utrecht. Inl. D. IIARMSEN, Karpervijver 5a. Zeist. ren, moet hameren cn met hem dat hcclc zwoegende zwaar bevolkte cen trale Europa. Voor gemotoriseerde le gers liggen dc korenschuren van Euro pa niet ver. We leven niet meer in 1812.. De Rus heeft van 't Oosten een zui gend vacuum gemankt. Dc spanningen in Rusland zelve, de spanningen in Europa groeien met den dag. Dat konit mede omdat men in Rusland de koren- bronnen niet met volle kracht heeft doen vloeien, vloeien in 't belang dor gehcclc menschhcid, vooral voor die van West-Europa en daarmee is 't ge vaar geschapen dat in Rusland het goede wal men zoo duur gewrocht hectt ook weer verloren gaat. Men spoelt er mede. In Rusland is ten koste van onnoeme lijk veel leed, veel onnoodig leed, ook ten koste van veel goeds, veel verwij derd wat niet goed was. Hiermede is ontegenzeggelijk een basis gelegd, zij t een tc dure. voor den mogelijken op bouw van een betere wereldorde. Er is bloedig voor betaald. Mannen met werkelijkheidszin, eindelijk geboren uit bitteren nood en zeer dure ervaring, hebben nu, tegenwerking ten spijt, ont worpen een nieuwen grondwet, die veelbelovend lijkt. Met dezelfde zin ooi- de realiteit zijn ontworpen, waarschijn lijk reeds in werking gestold, de Nieu we Model Regels voor den landbouw, die wonderen kunnen doen. Met den zelfden werkelijkheidszin late men ver der in Rusland nog wat meer los van liet starre dogma, men ontwakc uit zijn technische hallucinaties, zonder inmen ging passe men dat één voor allen cn allen voor één ook toe op dc verdere menschheid, men opene dc Ncwawatc- ren weer voor een vrijer ruilverkeer, men hanteere zelve zijn sikkel, men late West-Europa haar hamer (ook daar wonen kleine kindoren) en binnen 25 jaar kan dan de vijfstar aan den hemel fonkelen, kan Rusland een lc\end voor beeld worden, dat noodigt tot navol ging, voor Europa, voor heel de wereld. Zoo heb ik Rusland technisch bekeken. (Alle rechten voorbehouden). Japansche bladen eischen krachtig optreden van de regeering te Tokio TOKIO, 23 Oct. (A.N.P.) Dc Japan- sche consul-generaal te Nanking, Soe- ma, wordt hier morgen verwacht. Hij zal verslag uitbrengen over de Ja- pansch-Chinccsche onderhandelingen te Nanking. Uit de commentaren der Japanscho bladen blijkt, dat zij de onderhandelin gen als mislukt beschouwen. Zij wijten dat aan de stijfhoofdigheid der centrale Chinecsche regeering. De Asahi Sjim- boen schrijft, dat de Japansche regee ring niet moet aarzelen dc onderhande lingen af te breken, indien Nanking de Japansche voorstellen betreffende Noord China en de gemeenschappelijke be strijding van het communisme ver werpt. Volgens het blad is men in mi litaire kringen van mecning, dat de onderhandelingen met Nanking ge staakt moeten worden en dat Japan zijn onafhankelijke politiek ten aanzien van China moet blijven volgen. Dit nummer bsstaat uit 4 bladen DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJK- SCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBLICITEITSWAARDE TOURNOOIVELD 4 - DEN HAAG Amorsloortsche Huisartsen- Vereeniging Zondag hebben dienst de volgende burgergeneesheoren Duyvis, Utrechtscheweg 145; tel. 396. Kolk, Utrechtscheweg 9; tel. 579. Lubsen, Snouckaertlnan 12; tel. 290. Van de overige genecshceren heeft dienst Dr. Schoo, Zwaanstraat 24; tel. 773. Zondag en de geheele week 's nachts heeft dienst de apothoek van v. d. Bo- venknmp, Utrechtschestraat 45a; tel. 63. Zondag hebben dienst de vroedvrou wen Mevr. Daams Roozendaal, Puntenbur gerlaan 21; tel. 1852. Mcj. v. d. Grient, Breestraat 8 b; tel. 189. PASSAGIERS VERZEKERD. op andere pagina's STADSNir.l TT S Gcmeenterekening 1935. (Tweede Blad, pag. SPORT Welke club er morgen? (Tweede Blad, pag. 3.) Oost-Nedci land—Wcst-Duilschland. (Tweede Blad, pag. 3.) Medegedeeld door het Kon. Ncdcrl. Meteor. Instituut te Dc Bilt. Zwakke tot matige westelijke tot zuidelijke wind, nevelig tot zwaar bewolkt, aanvankelijk weinig of geen regen, weinig verandering in temperatuur. Hoogste barometerst. 771.3 te Warschau Laagste barometerst. 729.4 te Isafjord LANGESTRAAT 49 TEL. 190 De leiding van onze berust in handen van Mevrouw Luycx, in Amersfoort de enige voor dit vak speciaal opgeleide CORSETIERE.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1936 | | pagina 1