DE LEYTAX DEGRELLE IN ARREST Vandervelde spreekt Vijand boven Madrid 4000 EXEMPLAREN Onrust te Brussel door actie der Rexisten GESPANNEN Degrelle gearresteerd BENZINEPRIJS STIJGT voor groote afstanden LUYCX Maandag 26 October 1936 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 35e Jaargang No. 101 Drie gewonden te Oegstgeest Nationaal Huwelijks geschenk Tel. 1788 Tel. 1788 Tel. 1788 Tel. 1788 Laatste berichten Eerste blad pag. 3 5 uur 11 min. STOFFEN- en MODEHUIS TRAM CONTRA AUTO AMERSFÖ0R1SCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS P6* 3 maand«n voor Amersloort 1.95; per maand 0.65; per PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 re8cls 11,05 mel ,nbc8nP van een ^ew. snummer weejj mct gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. TVE* T3* T A 1 elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertentiën voor de pinneniand iranco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 I li ,1 I 1 ;A I I /L ;L^ helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen 1.Eewijsnummer extra f C.05 BRUSSEL, 26 Oct. (Reuter A.N.P.) De leider der Rex-be- Veging, Degrelle, is Zondag te Brussel gearresteerd. Deze orde maatregel is genomen op het oogenblik, dat Degrelle een huis Op de Place Saint Gudule wilcle verlaten, van waaruit hij zijn aanhangers had toegesproken, die van het défilé der oudstrij- Iders terugkeerden. Ook de leider van de Rexisten in den Senaat, graaf Degrunne jen de Rexistische afgevaardigde Knaepen, werden gearresteerd. De politie verrichtte verder nog een veertigtal arrestaties. Poli tie en bereden gendarmerie verspreidden voortdurend de Volksverzamelingen, welke in de binnenstad werden gevormd. De straten, welke leiden naar het hoofdkwartier van de Rexis ten, werden afgesloten. rprvTjVQm A "YTTA Degrelle had zich opgesteld J- OlJD X ixi. v U voor een venster van een huis op de Place Saint Gudule, met de bedoeling met behulp van een luidspreker het woord tot de be* toogers te richten. Hij sprak slechts enkele woorden. Hij spoorde aan tot kalmte en deed een aanval op de regeering. Hij sloot zijn rede met den uitroep: „Leve de Koning". Hij moest haastig zijn rede lie- cindigen, want de politie begon reeds het plein te ontruimen. Poli tiemannen wachtten Degrelle op, toen hij het huis verliet, dat hem tot spreekgestoelte had gediend, en met een glimlach op de lippen liet hij zich wegvoeren. Reeds een halt uur was het onrustig geweest op liet plein door jonge Rex- leden, die uit de kerk kwamen. Ten- Arbeider door revolverschot ge» wond; politiebeambten en betoogers loopen sla» gen op Het défilé van de oud=strijders Verliep Zondagmorgen zonder in» tidenten. Velen maakten van dit Idéfilé gebruik om hun aanhanke» lijkheid aan den Koning te betui» 'gen. De Rexisten trokken na de ontbinding van den stoet over de boulevards naar het centrum dei- Stad, onder het roepen van den kreet „Rex zal overwinnen". So» cialisten en communisten hielden 'tegenbetoogingen en riepen hun leuzen, doch het kwam niet tot handtastelijkheden. Het duel bleef geheel mondeling. De Rcxis» ten waren niet in bizonder groot aantal, men schatte hen op eenige Iduizenden. Op de Place Saint Gudule vers scheen Degrelle voor een venster en wilde zijn aanhangers toespre» ken. Bij het verlaten van dit huis Werd hij gearresteerd en naar het hoofdbureau van politie gebracht. Na zijn arrestatie had een hetoo» ging plaats bij de beurs; de poli» tie dreef de betoogers uiteen en arresteerde een veertigtal perso» nen. Graaf De Grunne en Knae» pen werden gearresteerd omdat zij weigerden gevolg te geven aan het hevel van de politie door te loopen. Brussel in afwachting Zaterdag was het te Brussel kalm. Op straat was van een ordedienst niet veel te bespeuren, het was even druk als ge woonlijk, Er waren proclamaties van burgemeester Max aangeslagen, waar bij de bevolking er aan werd herinnerd, dat iedere niet geautoriseerde betooging met kracht zou worden onderdrukt. Druk werd gevent met het Rexistische orgaan „Le Pays Réel". In het nummer van Zaterdagochtend waren eenige aanwijzingen gegeven voor Zondag. De betoogers mochten geen wapens meenemen en moesten zich wachten voor uitdagingsagenten. Zondagmorgen heerschte een ietwat opgewonden stemming in de Belgische hoofdstad. Politieagenten en gendarmes stonden op alle kruispunten opgesteld en voornamelijk in (le Kartlmizers- straat, waar het hoofdkwartier der Rexisten gevestigd is. Er cieed zich geen enkel incident voor. De oud-strij ders. in hun uniformen, verzamelden zich om te 11 uur voor den koning te defileeren. Del défilé der oud= strijders Het défilé \an de oud-strijders ter herdenking r an den slag aan den IJzer heeft volgens het programma plaats ge had. De stoet trok onder stroomenden l-q0cu voorbii cl-mi koning. De leider van de Rex-bevveging had zijn aanhangers uitgenoodigd zich lanes den weg te scharen om de oud strijders toe te juichen VpIp Rexisten hadden aan dezen oproep gevolg gegeven. Na het défilé, dat een half uur duurde, trokken de Rexisten naar de binnenstad onder het roepen van hun leuzen. w --i! f - f 1 Pj Ar Degrelle slotte werd het plein door de politie en heieden gendarmen schoongeveegd. Mfen* verwachtte een herhaling van de demonstraties. Omstreeks één uur was het on/iis;ig in de omgeving van de beurs, doch met kracht maanden politie en gendarmerie tot doorloopcn aan. Verscheidene personen werden daarbij gearresteerd. Onrust in de binnenstad Den geheelen middag bleef het in de binnenstad onrustig, vooral in de omgeving van de Beurs en de groote boulevards. Doorloopend verspreidde politie en gendarmerie samenscholin gen en velen werden gearresteerd om dat zij weigerden de politie te gehoor zamen. De openbare gehouwen werden door militairen bewaakt- Tijdens een vechtpartij in de omge ving van het volkshuis tusschen Rexis ten en politieke tegenstanders werd een persoon door een schot gewond. Later op den middag werd het druk ker od de boulevards tusschen de Beurs en de Place Brouckère. De Rexis ten stonden langs den weg en riepen hun leuzen ITun tegenstanders deden hetzelfde en de politie verbood te blij ven staan Bereden gendarmen dreven hun rijdieren tot op het trottoir. De Rexisten gingen uiteen doch kwamen laler weer samen. Dit ging zoo eenige malen en tenslotte ontstond hierdoor een nerveuse stemming. Gebalde vuist tegen gestrekte hand Omstreeks vier uur mengden zich politieke tegenstanders on? der de Rexisten en de gebalde vuist werd opgestoken tegen de gestrekte hand. Op de kreet „Rex Halve cent per Liter hooger Naar ons wordt medegedeeld, wordt met ingang van héden, 2f> October, de prijs van de autobenzi- nes van Shell, Standard en Texas Vi cent per liter hooger. Benzine is een import-product, zoodat het te voorzien was, dat een prijsverhooging onvermijdelijk zou zijn. Men deelt ons tevens mede, dat deze verhooging met V2 cent slechts een gedeelte dekt van de stijging van den kostprijs, ontstaan door de depreciatie van rlcn gulden. Over de verhooging is van te vo ren overleg gepleegd met de over heid, opdat de wederverkoopers van benzine, die natuurlijk op hun beurt genoodzaakt zijn den prijs voor hun afnemers met hetzelfde bedrag te verhoogen, daarmede, geen enkele moeilijkheid ondervinden. zal overwinnen", werd geant* woord: „Fascisten naar Berlijn". Bijna raakten beide groepen slaags en de politie trad steeds strenger op. Er werd met gummis stokken gezwaaid, doch nog niet geslagen. De stemming werd meer gespannen en reeds begon men van kleinere ge vechten te spreken. Een gendarme voer de zijn paard weg met een bloedend achterbeen en het aantal arrestaties nam toe. Tot dat tijdstip waren twee poliiemannen en een burger gewond. Ongeveer 200 personen werden gear resteerd. Tenslotte werd de politie tegen den avond de situatie meester, zonder dat zij tot geweld behoefs de over te gaan. Alle samenscho* lingen werden verspreid, terwijl slechts enkele arrestaties werden gehandhaafd, behalve die van de leiders. Er is slechts één gewonde, een socialistische arbeider, die tijdens de eenige tamelijk ernstige botsing, waartoe het Zondag tusschen be toogers en tegen-betoogers is geko men. door een revolverschot werd getroffen. Eenige politiebeambten liepen stokslagen op, terwijl eeni ge betoogers tikken met den gum miknuppel kregen: De beschuldiging tegen Degrelle Op het hoofdkwartier van de Rexis ten werd medegedeeld, de Degrelle naar het paleis van justitie werd ge voerd en in staat van beschuldiging ge steld. Men wist evenwel nog niet waar van hij werd beschuldigd Een alge meen? commissie werd \oor Zondag savond bijeengeroepen, welke de voor- loopige richtlijn van de partij zou vaststellen. De Rexisten besloten een manifest te publicecren. waarin werd geprotesteerd tegen de arrestatie van den leider en waarin werd bevestigd, dat de Rexisten de wet zullen blijven eerbiedigen. Nog twee Rexdeiders gearresteerd Om tien uur Zondagavond was het rustig op de boulevard1: in de binnen stad. De ordedienst hield zich veel meer op den achtergrond Wel was het nog eenigszins rumoerig in de buurt van het hoofdkwartier der Rexisten. Zondagmiddag werden ook de Rexisti sche afgevaardigden Sindic en Leruite gearresteerd. ACHT VLIEGTUIGEN VERBRAND LONDEN, 26 October (Reuter). - Tij dons een brand, welke twee hangars heeft verwoest, werden op het particu liere vliegveld Brooklands acht toestel Icii vernield. BOTSING OP ZEE IJMUIDEN, 25 October - Het Neder- landsch motorschip „Mado" van Gronin gen naar' Londen met een lading melk is gisteren ter hoogte van Terschellinger Bank aangevaren doop het Griekschc s.s. „Matronna". De „Mado" is heden in IJmuiden bin- nengeloopen met een gal in de achter steven boven de waterlijn en defect stuurgerei. Het schip is in IJmuiden vastgemaakt voor nader order. Persoonlijke ongelukken zijn niet voor gevallen. Belgische regeering vast» besloten het Rexisme te weerstaan BRUSSEL, 25 Oct. (Reuter) In een rede op het socialistisch con gres te Brussel verklaarde Vander velde, dat de regeering van Zeeland vastbesloten is het hoofd te bicden aan het Rexisme. Ten aanzien van Spanje verklaarde Vandervelde, dat de socialisten voort zullen gaan hun sympathie te betuigen met hen, die in Spanje strijden voor de democratie, welke is gericht op de sou- verciniteit van den arbeid. De regeerin- gen moeten thans onderzoeken, of de Vandervelde omstandigheden, welke voor de Fran- sche regeering aanleiding waren het non-interventie-verdrag voor te stellen nog bestaan. Sprekende over de rede van den Ko ning zeide Vandervelde, dat volgens zijn meening nooit 'n grootcr waarheid om trent de noodzakelijkheid \an de verster king van het militair statuut werd ge sproken. Men kan niet ontkennen, dat de Volkenbond een groot deel van zijn mo- reele autoriteit heeft verloren. Toch blijven de socialisten 'hechter aan den bond; er is geen sprake van een nieuwe politiek. De houding der Rexisten schreit ten hemel om wraak, zoo vervolgde Vander velde, die tenslotte verklaarde, dat men staat, aan den vooravond van ernstige gebeurtenissen; hardnekkige en moeilij ke strijd is in het vooruitzicht. Geen enkel regeeringsvliegs tuig sinds eenigen tijd in actie RABAT, 26 October (Reuter). Ra dio Sevilla heeft medegedeeld, dat de luchtmacht van Franco langen tijd bo ven Madrid gevlogen heeft en twee groote luchtschepen, die op het vlieg veld werden waargenomen, van Russi sche herkomst schonen en voor lucht- raids waren bestemd, vernield beeft. Meer dan twintig bombardements vliegtuigen wierpen bommen op de versterkte zone bezuiden Madrid. Zij waren als gewoonlijk vergezeld door jachtvliegtuigen, die niet behoefden op lo treden. Sedert drie dagen is er geen regeeringsvliegtuig aan het front ge zien: de Madrileensche vliegvelden van Getafe en Cuatro Vientos schijnen ge heel verlaten. De regeeringsluchtmacht verloor weliswaar in één maand bijna dertig toestellen, maar deze algehcelo verdwijning trekt de aandacht. In na- lionalistische kringen gelooft men. dat de regeeringspiloten weigeren op te stijgen. De witte troepen onder bevel van ko lonel Marzo, die van Siguenza in de richting van Guadalajaro optrekken, hebben de plaatsen Cabrera en Torre- moche del Campo bezet. GOEDE KANSEN VAN ROOSEVELT WASHINGTON, 26 October (R.O.). De eerste van Engelsche zijde georgani seerde „strooverkiezing" bij presidents- \erkiezingen in de Vereenigde Staten heeft tot resultaat gehad, dat presi dent Roosevelt in 32 van de 48 staten een meerderheid heeft boven zijn te- srencandidaat Landon. Deze „strooverkiezing" is uitgevoerd door de verschillende Amcrikaanschc correspondenten van Reuter en geeft aan. dat de staten, waar Roosevelt een meerderheid kan verwachten, hem 314 stemmen verzekeren in het electorale college, terwijl hij er slechts 266 noo- dig zal hebben, om gekozen te worden. Landon zal slechts over 217 stemmen beschikken. NAAR VREDE IN PALESTINA LONDEN, 26 October (Reuter). De leden \an de koninklijke commissie onder leiding van lord Peel, welke een onderzoek moet instellen naar dc jong ste gebeutenissen in Palestina, zullen op 5 November uit Londen vertrekken en den volgenden dag scheep gaan. Botsing tusschen motor» rijder en wielrenner OEGSTGEEST, 25 October. lie- denmorgen te omstreeks 10 uur heeft op den Abspoclweg, een ernstige aanrijding plaats gehad tusschen een tweewielig motorrijtuig be stuurd door den heer van Loon uit den Haag en den wielrenner J. Riet hoven uit Leiden. De botsing was zoo lievig, dat dc motorrijder, de wielrenner, zoomede het 13-jarig zoontje van den heer v. Loon, dat op de duo zat, over den weg werden ge slingerd en ernstig gewond bleven liggen. Den motorrijder, die er het ergste aan toe was, is ter plaatse geestelijke bij stand verleend. De wielrenner brak zijn rechterarm, terwijl de 13-jarige A. van Loon een lichte hersenschudding kreeg. De gewonden zijn mat twee zieken auto's naar liet academisch ziekenhuis te Leiden vervoerd. Dr. Hugonholtz te Oestgeest en dr. Ncijst uit Leiden verleenden de eerste hulp. Volgens getuigen moet bet ongeval te wijten zijn aan het feit, dat de wielren ner een flauwe bocht geheel links nam en op deze wijze met het motorrijtuig in botsing kwam. Van de zijde van het hoofdbestuur van het Nationaal Jongeren Verbond deelt men ons het volgende mede: Op 16 September heeft in overleg met het toenmalige bestuur van het Alge meen Comité tot aanbieding van een nationaal huwelijksgeschenk, het Na tionaal Jongeren Verbond, gehoor ge vend aan den wensch van het Prinse lijk paar, dat het aan te bieden huwe lijksgeschenk zou zijn één geschenk namens het gchecle Ncdcrlandsche volk de eigen actie voor de aanbieding van een afzonderlijk geschenk namens allo Nedcrlandsche jongeren gestaakt. De algemeen voorzitter van het N. J.V. nam in het Algemeen Comité zit ting. Desgevraagd gaf later het Prinselijk paar te kennen gaarne een jacht voor de vaart in de West-Europeesche wa teren als huwelijksgeschenk te zullen aanvaarden. Sedertdien is ons gebleken, dat on der de inmiddels opgetreden nieuwe leiding, het Algemeen Comité niet be reid of bij machte is geweest den hier voor genoemde wensch van het Prin selijk paar om slechts een algemeen ge schenk te ontvangen, door de talrijke plaatselijke comite's te doen eerbiedi gen. Door dc dientengevolge ontstane en nog 6tceds toenemende versnippe ring wordt uiteraard de omvang van het aan te bieden geschenk nadeelig beïnvloed. Thans heeft daarenboven het Alge meen Comi'é in de tegenwoordige sa menstelling. met terzijdestelling van de hiervoren venneklc bereidverklaring van het Prinselijk paar, nog steeds geen besluit willen of kunnen nemen over den vorm van het aan te bieden huwelijksgeschenk. Zoolang het Algemeen Comité vol hardt in zijn onbegrijpelijke houding ten opzichte van deze beide punten kan het Nationaal Jongeren Verbond aan het Algemeen Comité geen verde re medewerking verleencn. weshalve de algemeene voorzitter uit dit comité iè getreden. MAN DOOR COMMIEZEN DOODGESCHOTEN HAZELDONK. 25 October. Heden middag omstreeks twaalf uur is te Ha- zeldonk, gemeente Rijsbergen, de 33 jarige C. Boot. wonende te 's-Hertogen- bosch, door commiezen doodgeschoten. Boot reed met zijn fiets in de nabij heid van de Belgische grens cn werd door de commiezen gesommeerd balt te houden. Hij reed evenwel door. waarop de ambtenaren eenige schoten op hem losten. De man werd geraakt en *eeg ineen. Eenige oogenblikken later is hij ovorlc den. Bij onderzoek wérden op hem eenige pakjes sigarettenpapier bevonden Met een Ronde Kruiswagen is het stof felijk overschot naar R.jsbergen ver voerd. PER SPORT VLIEGTUIG NAAR INDIE WEEXEN, 25 Oct. Vanmiddag om 16.45 uur (pl. t.) zijn de sportvlregers Heijmans en Sluijter, die Vrijdag met hun Leopard Moth-tocstcl van Schiphol waren vertrokken voor een retour vlucht naar Nederlandsch-Indië, alhier aangekomen. De hoeren waren vanochtend om 7.35 (pl. t.) te Dusseldorf opgestegen en heb ben daarna een tusschenlanding ge maakt te Frankfort, vanwaar om 0 25 uur (pl. t.) weer werd vertrokken. Ver volgens landde men te Neurenberg, waarop om 12.45 uur (pl. t.) naar Wee- non werd gestart. De vliegers hadden met slecht weer te kampen. Zij hopen morgén dén tocht voort te zetten. DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJK- SCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN AANGESLOTEN BI] HET BUREAU VOOR PUBL1C1TEITSWAARDE TOURNOOIVELD 4 DEN HAAG PASSAGIERS VERZEKERD. op andere pagina's S7ADSNIF.L ITS Tooneeluitvoering van „Kunst na Ar beid". (Tweede Blad, pag. 1). SPORT De voetbal-, hockey- en korfbal wed strijden van Zondag. (Tweede Blad, pag. 2 en Eerste Blad, pag. 2). Weerverwachting Medegedeeld door bet Kon. Ned. Met. inst. te de Bilt. Meest krachtige tijdelijk wel licht stormachtige, later afne mende Zuidelijke tot Westelijke winrl, berokken tot zwaar be wolkt, regenbuien, aanvankelijk zachter. Iloogsto barometerstand 768.8 Tou louse. I aagste barometerstand 724.3 Jan- LANGESTRAAT 49 TEL. 190 Aan onze zaak is verbonden eon eerste klas COUPEUSE die do bij ons gekochte stoffen pas klaar maakt. Neemt U daar eens proef mee. Stagnatie en mate> rieele schade Zaterdag ruim een uur is te Nicu- wevaart gemeente Opsterlnnd een zes- wielige vrachtauto van ge.us. Jager te St. Johannesga aangereden door de tram. die om 12 u. 20 uit Drachten was vertrokken. Dc vrachtauto tor.d mid den op do trambaan, doordat de motor was afgeslagen, toen de chauffeur zijn auto wilde zwaaien, terwijl de tram in de onmiddellijke nabijheid was. Do vrachtauto werd ernstig beschadigd, waarbij de trailer boven de sloot kwam te hangen. Daardoor werd hot tram verkeer geheel gestremd, zojdat dc tramloop zeer helangrijKe vertraging kreeg. De locomotief kreeg ernstige schade De ruiten werden vernield en er sloeg een groot gat in den bun kei oak, waar door het ketelwater wegvloeide, zoodat verder rijden niet mogolijk was Een ploeg vvcgpersoneel. die mét spoed gerequireerd was, heeft onmid dellijk het opruimingswerk ter hand genomen, waarmee men ongeveer halt 4 gereed was. Het personenvervoer werd met autobussen gaande gehouden. Hel tramslel en de zwaar neschnriigde lo comotief werden met een hulploromo tief weggehaald. Persoonlijke ongelukken deden zich niet vóór; de materieele schade is zeet groot

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1936 | | pagina 1