MADRIDS POSITIE BEDREIGD TAXI-DIENST 1830 1850 1093 4000 EXEMPLAREN DË ÊËMLANDEQ Prins Bernhard Grootkruis Nic. Bovée TEL. LUYCX Dinsdag 27 October 1936 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 35e Jaargang No. 102 Voorspeld wordt dat de nationalisten Donderdag vlak bijde stad zullen zijn BOMBARDEMENT HERHAALD Ettelijke dooden op het slagveld HET DERDE RIJK EEN MONARCHIE? „Italiaansch voorbeeld" COMMUNISTEN LIJDEN NEDERLAAG CHINEESCH-JAPANSCHE MOEILIJKHEDEN Ned. Leeuw PRINSES EN PRINS WEER TERUG Dit nummer bestaat uit 2 bladen Betrouwbaarste- en Goed koopste adres Hoofdkantoor: Coornhertlaan 3 Laatste berichten Eerste blad pag. 3 5 uur 11 min. STOFFEN- en MODEHUIS ONTPLOFFING IN EEN FABRIEK AMEPSFQGRTStH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amerstoort 1.95; per maand 0.65; per week ^met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland iranco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS OER ADVERTENTIEN van 14 regels 11.05 met inbegrip van een uew. snummer elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertentiè'n voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentièn „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen t 1.Eewijsnummcr extra f C.05 y Guadalajara ook reeds in het bezit van rechts? De zender van Sevilla heeft medegedeeld, dat de regeeringss troepen een mislukten aanval hebben gericht op Sesena. Zij .verloren daarbij 300 dooden en een honderdtal gevangenen. De kring om Madrid wordt nauwer toegehaald. Te Naval Carnero hebben re* jgeeringstroepen getracht, uitval* len te doen, doch zij werden met kracht teruggedreven. Aan het front van Andalusië is te Castro del Rio een nieuwe aanval der regeeringstroepen afgeslagen. Aan het front van Huesca is een aanval" van Catalaansche re* geeringsaanhangers op Santa Quintenia afgeslagen. Aan het front van Oviedo hebben de troe* pen onder bevel van Aranda over grooten afstand de verbindingen tusschen Oviedo en Gijon ver» broken. De zonder Jerez de la Frontera, wel- l;e eveneens in handen der rechtschen Is, deelt mede, dat aan liet noordelijk front bij Guadaljara de rechtschen Al- gora Montefiquaren hebben bezet. De rep ee rings troe pen verloren 14 dooden. Ook deden de regeeringstroepen een aanval op Naval Marques, waarbij zij 250 dooden verloren. De luchtmacht der opstandelingen heeft een spoorbrug van de lijn Aranjuez-Madrid vernield. Twee oorlogsschepen van do opstan delingen, de F.spana en de Vclasco zijn gisteren in de golf van Biskave ver schenen. waar zij het verkeer tusschen Bilbao en het Spaanöchc consulaat te Bayonne belemmeren. Aan het front te gen de Baskische nationalisten liggen leden van de phalanx verschanst tus schen Etchebaria, Placcncia, Elgueta en Mondragon. Zij hebben opdracht niet aan te val len. Mola acht het nuttig Bilbao eerst aan te vallen na den val van Madrid. De artillerie van de opstandelingen is hier sterker, dan die van de regeerings troepen. De Baskische nationalisten hebben een aanval gedaan bij Marquina, waar bij zij 200 dooden verloren. Te San Sebastian en Irun worden re- 'cruten gedrild. Zij zullen na hun oplei ding naar het front van Biskaj'e wor den gezonden. Schuldvorderingen op bezette gebieden Companvs heeft voor de pers een ver klaring afgelegd, waarin hij mededeel de, dat een der decreten, die Zaterdag door den raad zijn goedgekeurd de ver goedingen vaststelt voor personen, die vorderingen hebben op door rechtschen bezette gebied. Ter vereffening dezer vorderingen zal gebruik worden ge maakt van de Spaansche vorderingen op Catalonië. Een decreet van het ministerie van oorlog roept de lichtingen 1222 tot 3d onder de wapenen. De militietroepeh Na de verovering van Oviedo. Levensmiddelen*transporten ar* riveeren onder groote belang* stelling in de stad worden gemilitariseerd en onderworpen aan de militaire wetten en decreten. Voorts is een decreet uitgevaardigd betreffende de collectivisatie van de groote industrie, waarbij compensaties voorzien worden voor de kleine burge rij en den middenstand. Tenslotte deelde Companys nog me de, dat het raadslid voor cultureele za ken, Gassol, een bezoek heeft gebracht aan Leon Blum in Toulouse. Gassol is belast met een speciaLe missie naar Ge- nève. Azana heeft bezoek gekregen van verscheidene persoonlijkheden. De strategische posities, die de drie groote wegen, welke naar Madrid lei den, beheerschen, zijn in handen der nationalisten. De rechtsche colonnes, die aan het front van St. Rafael opereeren, zijn 3 K.M. in de richting van het Escurial opgerukt. Behalve drie journalisten, zijn op den weg van Madrid naar Aranjucz nog hvee andere buitenlanders, die afzon derlijk reisden, gearresteerd. Het betreft hier een militair attaché van de Brit- sche ambassade en een directeur van een Amcrikaansche bank. Zij werden naar Talavera overge bracht, waar zij verlof vroegen om naar Madrid terug te mogen keeren, doch dit werd hun beleefd maar heslist geweigerd. Zij werden in vrijheid ge steld onder bewaking van een «ffieier. Ilct ministerie van oorlog te Madrid deelt mede, dat de regeeringstroepen in het westen van Asturië langzaam voor waarts trekken. De vijand moet zware verliezen lijden. Aan het front in Aragon is een aanval der witten afge slagen, 36 man werden gevangen geno men. Aan het Zuidelijk front zijn de stellingen der nationalisten te Pozo Blanco door de luchtmacht der regee ring aangevallen. In Guadarrama werd de artillerie der rechten door die der regeering tot zwijgen gebracht. In den sector Toledo blijven de rechtschen aan vallen, doch door den tegenstand der regeeringstroepen kunnen zij niet op dringen. Naar men meent te weten zal de Brit- sche regeering nieuwe stappen onder nemen naar aanleiding van de verkla ring der Spaansche regeering volgens welke zij geen gijzelaars, doch 6lechts politieke gevangenen vasthoudt. Men verwacht, dat op de regeering te Mar drid pressie zal worden uitgeoefend, en dat Eden zonder twijfel een nieuwe n#ta tot haar zal richten. DE radioclub te Teneriffe meldt, dat zeer binnenkort bevel zal worden gegeven tot den definitieven aanval op Madrid en dat de rechtsche troepen Donder* dag vlak bij de hoofdstad zullen zijn. De luchtmacht der nationalis* ten heeft de kazernes en de spoorwegstations van Madrid ge* bombardeerd. Op het burger* luchtvaartterrein van Barajas zijn alle civiele vliegtuigen vernield. De magazijnen en een benzine* opslagplaats gingen in vlammen op. In een officieel communiqué, dat vannacht om half twee over de radio van La Coruna is uitge* zonden, wordt o.a. medegedeeld, dat de rechtsche troepen in den sector Navas del Marques belang* rijke stellingen hebben bezet. Tijdens den aanval verloren de regeeringstroepen 350 dooden. In den sector van Asturië hebben de nationalisten bezit genomen van den berg San C'laudio, die stors menderhand genomen werd. De vijand werd met achterlating van talrijke dooden teruggedreven. De correspondent van de Ma tin te Hendaye meldt, dat de Spaansche nationalisten gisteren Guadalajara zouden hebben be* zet. Volgens een officieele mededecling der regeering hebben haar aanhangers aan het Noordelijk front o!ledig bezit genomen van den Alcubierre-pas. Aan het Zuidelijk front zijn de stellingen der regeeringstroepen to Pozoblanro 011 Benalua de la Vinas door de lucht macht der rechtschen gebombardeerd, waarbij echter slechts geringe schade werd aangericht. Aan het middenfront heeft een regeeringscolonne een belang rijke operatie verricht en zich van uit stekende stellingen verzekerd. Een es cadrille vliegtuigen der nationalisten heeft de stellingen der regeeringstroe pen te Cruz Verde, Santa Maria de la Alameda en Villa Sequilla gebombar deerd. Portugal onschuldig? De Britsche regeering is. naar Reuter verneemt, tot de conclusie gekomen, dot in alle kwesties, die onder de compe tentie van de niet-inmengings-commis- sie vallen, Portugal het accoord niet heeft geéchonden. De positie der Balearen Te Londen is voldoening gewekt door het bericht, dat in het bij het bezoek van Ciano aan Duitschland ondcrlee- kende protocol beide landen het eens waren over de handhaving van de Spaansche souvereiniteit over de Ba- learen. Matrozemsovjei aan boord van Spaansch schip Uit Havana wordt gemeld, dat ze ven officieren van het. Spaansche stoom schip Manuel Arnus, dat op weg was naar Mexico, om daar wapens te laden voor de Spaansche regeering, zich gis teren om bescherming tot de Cubaan- sche regeeiipg hebben gewend, aange zien aan boord van het schip een ma trozen-sovjet was gevormd, die ge dreigd had hen te zullen dooden. Verbreking der betrek kingen met Madrid Het. wordt niet uitgesloten geacht, dat ook Chili de diplomatieke betrekkingen met de regeering te Madrid zal verbre ken, aangezien deze verzuimd heeft te antwoorden op de Chileensche nota be treffende het asylrccht te Madrid. Autonoom statuut van Spaansch Marokko op geheven? In de Oeuvre schrijft mevr. Tabouis: Vernomen wordt, dat Franco op '21 Ocotober te Tetoean een congres der Marokkaamsche notabelen bijeengeroe- Merkwaardige geruchten over Hitler's plannen PARIJS, 26 Oct. (Reuter-A.N.P.) Het blad Information liceft van zijn correspondent te Bern een telegram ontvangen, waarin o.m. gezegd wordt: „In gewoonlijk over Duitsche zaken goed ingelichte kringen wordt beweerd, dat de Duitsche rijkskanselier den laat- sten tijd veel gedacht heeft over de ge varen, die voor het Ilitler-régime in Duitschland zouden kunnen ontstaan, ingeval de ernstige binnenlandsche moeilijkheden, waaraan Duitschland thans het hoofd moet bieden, een scher pere wending zouden nemen. Teneinde liet régime te schragen, het hechtere bases te geven, welke meer verankerd zouden liggen in de traditioneele psy chologie van de Duitsche massa, en om zijn eigen positie voor het leven te ver stevigen, zou Hitier denken over een herstel der monarchie." Het, telegram zet dan verder uiteen, dat Hitier daarbij aan het voorbeeld van Italië zou denken en dat bij zijn keuze zou hebben laten vallen op het huis-BrunswijkLüneburg. Hoofd van dit huis is thaps Ernest August Chris tian George, geboren in 1SS7. SJANGHAI, 26 Oct. (D.NB..) - Vol- gens Chineesche berichten hebben de regeeringstroepen bij Kwelling, 200 K.M, ten Oosten van Hantsjau, de hoofdstad \an Kansoe, eenige communistische bunden verslagen. Onder zware verlie zen zijn de communisten naar liet Noord-Oosten gevlucht. TOKIO, 26 Oct. (Reuter.) Ten aan zien van de onderhandelingen tusschen China en Japan te Nanking verklaarde de Japansche minister van oorlog: Ik vertrouw, dat het Chineesche pro bleem op de ecne of andere wijze zal worden opgelost. Een oplossing is drin gend noodig. Indien het kabinet-Hirota cr niet in slaagt deze kwestie op te lossen, dan blijft het niets anders over dan uit eigen beweging af te treden. PROCLAMATIE EN REDE VAN MUSSOLINI ROME, 26 October. (Reuter-A.N.P.) Dinsdag zal Mussolini een proclamatie tot het Italiaansche volk richten, ter gelegenheid van het einde van het jaar XIV. Woensdag zal de Duce het volk van het Palazzo Venezia toespreken. pen heeft, waarin hij zou hebben ver klaard, dat het autonoom statuut van •Spaansch Marokko is opgeheven. Zon der twijfeld, aldus mevrouw Tabouis, moet. deze gebeurtenis beschouwd wor den als een poging om druk uit te oefe nen op Frankrijk, door ons moeilijkhe- dhen te berokkenen, aangezien alle na tionalistische Marokkaansche partijen thans aangemoedigd worden om van ons land een gelijke behandeling te eischen. 's*GRAVENHAGE, 26 Oct. Naar wij vernemen heeft H. M. de Koningin Prins Bernhard van Lippe*Bicster» feld benoemd tot Grootkruis in de Orde van den Neder* landschcn Leeuw. Hartelijke verwelkoming aan de grens bij Glas nerbrug APELDOORN, 26 October. Na hun verblijf in Duitschland zijn Prinses Ju liana en Prins Bernhard Zondagmiddag op het Loo teruggekeerd. Slechts weini gen waren op de hoogte van het feit, dat Prinses en Prins naar hier zouden komen. Men verwachtte, dat zij zich naar den Haag zouden begeven, zoodat een klein aantal belangstellenden de Vorstelijke Verloofden begroette bij hun terugkeer op het palcis liet Loo. Grooter was te voren de belangstelling geweest bij de grens te Glanerbrug. Omstreeks drie uur hadden zich hier velen verza meld om Prinses <en Prins het eerste welkom in Nederland toe te roepen, en het zal wel voor velen een teleurstelling zijn geweest, dat de kleine stoet van vier auto's die omstreeks drie uur in den middag het grenskantoor naderde, niet werd opgehouden. De bekende slag- boomen, welke voor elkeen, die de grens wil passeeren, hermetisch gesloten blij ven, totdat controle van papieren en bagage heeft plaats gehad, gingen nu uitnoodigend omhoog, en lieten de wa gens ongehinderd passeeren. In den kleinen grijzen wagen van den Prins, die door dezen zelf bestuurd werd, had Prinses Juliana plaats genomen. Verder bevonden zich in het gevolg jhr. Roell en E. H. Juckcma van Burmania baron Rengers van Warmenhuizen. Voorop reed de Chevrolet van jhr. Roèll, den secretaris van Prins Bern hard; hierop volgde de reeds beroemd geworden Ford van den aanstaanden Prins-Gemaal, en twee auto's met le- aen van het gevolg der Prinses sloten den kleinen stoet. Toen het publiek de Ford ontwaarde, gingen de handen ten groet in de hoog te; men zag Prins Bernhard achter het stuur zitten, Prinses Juliana naast hem men kreeg even een glimp van twee la- hende. wuivende jonge menschen, en toen was de gebeurtenis die men met verlangen tegemoet had gezien, achter den rug. In den donkeren middag, in den stroomenden regen spoedde het verloof de paar zich door Twente huistoe.... De Vólkische Beobachter meldt vol gens de N.R.Ct. uit Detmold: De Nederlandschc Kroonprinses Ju liana heeft, begeleid door haar verloof de, Prins Bernhard, het land Lippe be zocht, waar het bruidspaar hartelijk werd ontvangen. Uit Nederland waren velen naar Lippe gekomen. In gezel schap van het verloofde paar bevonden zich de waarnemend staatsminister van Lippe, Wedderwille en de vertegenwoor digur van den gouwleider en rijksstad houder. Er werd een bezoek gebracht aan de oude Hanzastad Lemgo, waar het beroemde Hexenburgermcisterhaus en het museum werden bezichtigd. Tenslotte werd het jachtslot van den Fürst zur Lippe te Lopshorn in het Teu- toburgerwoud bezocht. De Kroonprinses verzekerde, dat zij spoedig wederom een bezoek aan Duitschland zou brengen. Boven: De start voor de luchtrace ParijsSaigonParijs. Arnoux wach tend op 't sein van vertrek. Onder: Even na het vertrek moesten Challe en Brill met hun toestel op Le Bourget terugkeeren wegens defect aan het intrekbare landingsgestel. Het toestel ten tweeden male gereed voor den start PROCES-VERBAAL TEGEN DEGRELLE BRUSSEL, 26 October. (Reuter-A.N.P.) In verband met de ongeregeldheden, die Zondag door de Rexisten zijn ver wekt, is tegen den Rexleider Degrelle proces-verbaal opgemaakt wegens over treding van het verbod van samenscho lingen. Een andere maatregel is tegen hem niet genomen. Tegen zijn politieke vrienden, den graaf de Grunne en twee andere Rexis- tisehe afgevaardigden, is eveneens pro ces-verbaal opgemaakt. Naar het D.N.B. verneemt, zijn alle personen, die gisteren gearresteerd zijn, weder op vrije voeten gesteld. DE LUCHTRACE PARIJS—SAIGON— PARIJS KARATSJI, 26 October (Reuter- A.N.P.). Het toestel van Arnoux en Japv is hier geland en daarbij ernstig beschadigd. De inzittenden bleven on gedeerd, doch verklaarden, dat zij er \an afzagen hun vlucht naar Saigon voort ie zetten. Challe, Bril en Henry, die naar Le Bourget teruggekeerd zijn, herstellen den oliedrukmeter van hun „Goeland". Zij hopen hun vlucht te hervatten, zoodra het weer dit zal toestaan. DIT BLAD HEEFT EEN DACELIJK- SCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBLICITEITSWAARDE TOURNOOIVELD 4 - DEN HAAG op andere pagina's STADSNIEUWS Gemeente-rekening 1935. (Tweede Blad, pag. 1). Weerverwachting VerwachtingStormachtige tot krachtige, later tijdelijk af nemende Noordwestelijke tot Westelijke wind, zwaar bewolkt met lijdelijke opklaring, waar schijnlijk nog regen- of hagel buien, aanvankelijk veel kou der. Hoogste barometerstand768.4 m.M. te Biarritz. Laagste barometerstand722.3 m.M. te Skudcsnaes. LANGESTRAAT 49 TEL. 190 Aan onze zaak is verbonden een eerste klas COUPEUSE die de bij ons gekochte stoffen pas klaar maakt. Neemt U daar eens proef mee. NEL'GERSDORF (Saksen), 26 Oct. (D.N.B.-A.N.P.) Vanavond zijn in een confectiefabriek door onopgehelderde oorzaak verscheidene benzinetanks ont ploft. Het dak werd in de hoogte ge worpen, terwijl in het gebouw een groote verwoesting werd aangericht. Er brak een felle brand uit, die echter bin nen een uur bedwongen kon worden. Men vreest, dat de ontploffing slachtof fers heeft gecischt. FINSCH—RUSSISCHE GRENS- INCIDENTEN Het Sovjct-Russische telegraafagenL schap meldt, dat volgens een bericht in de Prawda op 7 October twee mannen, die in Finsche militaire uniform ge kleed waren van Finsch gebied ge vuurd hebben op twee Russische grens wachten, van wie een gewond en een, Spirin genaamd, gedood werd. Het zelfde blad meldt, dat op 23 October wederom op een Russische grenswacht geschoten is. De Finsche grenscommis- saris heeft het protest van den Russi- schen commissaris aanvaard en zijn concloleanties wegens den dood van Spirin uitgesproken. Hij beloofde drin gend maatregelen te zullen nemen om de schuldigen op te sporen en te straf fen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1936 | | pagina 1