Mobilisatie te Madrid DE LEYTAX 4000 EXEMPLAREN voor groote afstanden DÉ EEMLANDEQ Mussolini prijst den landbouw Succes LUYCX Woensdag 28 October 1936 Uitgave: VALKHOFF Go. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 35e Jaargang No. 103 De nationalisten rukken verder op naar de hoofdstad GEVECHTEN ZEER BLOEDIG Vliegtuigen neergeschoten BELGIE'S DEFENSIE Weensche conferentie in November Tuin H ZOEKT GIJ G. BROUWER FRANSCH-RUSSISCH PACT ANTWOORD AAN DEN NEGUS Dit nummer bestaat uit 2 bladen Tel. 1788 Tel. 1788 Tel. 1788 Tel. 1788 op andere pagina's Laatste berïchteo Eerste blad pag. 3 5 uur 7 min. STOFFEN- en MODEHUIS Nieuwe CORSAGES in M0DETINTEN Mooi en goedkoop BRITSCHE MATROZEN GEARRESTEERD AMERSFOOR15CH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amerstoort 1.95; per maand 0.65; per 1Week 'met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland iranco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS OER AOVERTENTIEN van 14 regels f 1.05 met inbegrip van een bewi>snummef elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertentièn voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiè'n „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 De haven van Gyon door de rechtschen gebombars deerd Ook Portugal heeft vol* 'gens reeds bevestigde berich* ten de regeering*Franco er* kend. Twee vliegtuigen van de nationalis ten hebben boven de vliegvelden Cua- tro Vientos en Gctafe gevlogen. Zij stelden vast. dat beide vliegvelden 'door de luchtmacht der regeering zijn ontruimd. Voorts ziin zeven vliegtuigen der rechtschen hoven de hoofdstad ver schenen. Zij wierpen bommen neer op het station Cetra de la Plata, bij de hoofdstad en op de wijk Vallccas. De aanval der mijnwerkers op Oviedo. die tot slaan was gebracht door de aankomst van versterkin gen voor de rechtschen, is hervat. Geleidelijk heroveren de loyalen de stellingen, die zij kort geleden moesten verlaten. De tegenstand is vooral krachtig in do wijk San Claudio, waar de opmarsch der mijnwerkers thans geremd wordt. Zij hebben .derhalve hun pogingen gericht op San Sebastian de las Cruces, waar zij reeds meester zijn van verscheidene straten. Ook zijn zij weer begonnen op te rukken in de wijk San Lazaro. vanwaar zij trachten binnen te dringen om het centrum van de stad aan te tas ten. De rechtsche zender radio Se* Villa heeft het volgende medege* deeld: De troepen van Madrid zijn gisteren tot een algemeenen aan* val overgegaan op het front van Illescas, waarbij zij gesteund wers den door een krachtige artillerie, tanks, een gepantserden trein en mitrailleurs. Drie colonnes vielen en masse aan. Hun aanval werd echter door ons artillerievuur ge* stuit, dat in een dag 800 tegen* standers doodde. De totale ver* liezen van de regeeringsroepen zijn dien dag gestegen tot 1500 dooden. Er werden tal van gevangenen ge maakt. In den sector van het Escoriaal zet ten de nationalisten hun aanvallen voort. Zij hebben de kernen der loyale troepen omsingeld tijdens een bij ver rassing uitgevoerden nachtelijken over val. Een belangrijke afdeeling lovalcn is, toen zij voor het vuur der opstan delingen artillerie vluchtte, gevangen genomen. Madrid heeft per radio de Madrileen- sche bevolking opgeroepen de gewone werkzaamheden te laten varen en en masse naar het front te vertrekken. Indalecia Pricto heeft zich naar Va lencia begeven aan boord van een drie- motorig vliegtuig. Hij zou nog dcnzelf- den avond terugkeeren, maar is nog niet weer in Madrid aangekomen. Tn zijn omgeving maakt men zich onge rust. Uit Oviedo wordt aldus tenslotte Radio-Sevilla vernomen, dat Gijon volledig geïsoleerd is. van land- zoo wel als van zeezijde. Wat gebeurt er na den val van Madrid? Naar te Bavonnc vernomen wordt zijn kort geleden zekere Baskische na tionalistische elementen biieengekomen ter bestudeering van den toestand aan de verschillende fronten. Zij bespraken bij deze gelegenheid het hypothetische geval van een spoedigen val van Ma drid en overwogen welke beslissingen in dat geval zouden moeten worden genomen. De meeste stemmen waren er voor, dat onder die omstandigheden de Cat» laansche generaliteit en de autonorr> Baskische regcering moesten samen werken om haar gezamenlijke actie te versterken, en zich tot den Volken hond of de mogendheden te wenden met een beroep op het recht der ras senminderhoden. Volgens berichten, welke te Londen bij Lloyds zijn binnengekomen, zou de haven Bata in de Rio Muni inge nomen zijn door matrozen van een aan de nationalisten behoorend oorlogs schip. kort na de inneming door deze laatsten van het eiland Fernando Po. Zoodoende zou geheel Spaansch Gui nea in handen der opstandelingen zijn. Naar men meent te weten, hecrscht in de kolonio rust. Uit Londen wordt gemeld: De verklaring, dat Portugal het recht heeft zich te allen tijde terug te trek ken uit do niet-inmengingscommissie, is vervat in een nieuwe nota der Por- tugeesche regcering, welke Dinsdag aan lord Plymouth is ter hand gesteld. Portugal merkt op, dat het slechts tot de commissie is toegetreden op voor waarde. dat de regelen voor do proce dure der commissie zouden worden op gevolgd. Portugal houdt staande, dat deze re gelen zijn geschonden door de Brit se h e regeering, toen deze zonder be hoorlijk onderzoek aan de commissie de van Dol Vayo afkomstige klachten tegen Italië, Duitschland en Portugal heeft voorgelegd. De Portugeesche nota geeft evenwel niet aan, of Portugal direct van dit recht zal gebruik maken. Portugal wijst categorisch alle legen dit land inge brachte beschuldigingen van de hand. MADRID, 28 October (Reu* ter). Minister*president Largo Caballero heeft in den minister* raad een decreet doen aannemen, waarbij alle mannen tusschen 20 en 40 jaar worden gemobiliseerd. Verder werd besloten alle em* ployé's van de telefoonmaat* schappij te militariseeren. De ministerraad heeft tenslotte twee inwoners van het dorp Dos* torres gratie verleend. Zij had* den deelgenomen aan den op* stand, doch hebben zich overge* geven aan de regeeringstroepen, op voorwaarde, dat hun leven zou worden gespaard. Het is de tweede keer, dat een dergelijke maatregel wordt toegepast. Van de zijde der nationalisten wordt in een per radio bekend gemaakt communiqué medege* deeld, dat aan het Alavafront het dorp Gestafe de Alava door hen is bezet. Aan het Zuidelijk front namen de rechtschen de dorpen Grinon, Torrejon de Velasco en Torrejon de la Calzada in; 200 man regee* ringsaanhangers werden gevangen genomen, twee vliegtuigen van den vijand werden hier neerge* schoten. Aan het front bij het Escorial bezetten de rechtschen een be* langrijke positie, na een aanval van de regeeringstroepen te heb* ben afgeslagen. De vijand verloor 54 dooden, 15 mitrailleurs en 300 geweren. Hier werden drie vlieg* tuigen van den vijand omlaag geschoten. Aan het front in Asturië ruk* ten de nationalisten iets op. In den sector Guadalajara werd een vliegtuig van den vijand neerge* schoten. De radioclub tc Teneriffe deelt mede, dat de luchtmacht der nationalisten de haven Gyon heeft gebombardeerd, alle verbindingen worden afgesneden. Radio-Gyon deelt mede, dat do mijn- werkerscolonncs verwoede aanvallen hebben gedaan op de nationalisten, die optrekken naar Oviedo. Het is tot ge vechten gekomen, waarbij de recht schen werden teruggeslagen. De mijn werkers hebben Otero bezet. Zij hebben tal van krijgsgevangenen gemaakt. Queipo de Llano heeft voor de micro foon medegedeeld, dat Dinsdag slechts weinig operaties ten uitvoer werden gelegd. In de Sierra Albieierre hebben de na tionalisten tal van gevangenen ge maakt. Zij zijn in de streek van Si- guenza opgerukt zonder veel tegen stand te ontmoeten. In Asturië zijn volgens den generaal maatregelen getroffen om alle verbin dingen met de haven van Gyon af te snijden. Queipo de Llano zeide tenslotte nog, dat generaal Asensio, die het bevel voerde aan het front van Madrid, door Largo Caballero is afgezet wegens de voortdurende nederlagen, die zijn troe pen hebben geleden. 'Aanval der regeerings troepen afgeslagen Radio La Coruna heeft medegedeeld, dat de aanval der regeeringstroepen in den sector van het Escorial werd afge slagen. De stad is thans bijnti geheel omsingeld. Aan het front ten Zuiden van Madrid is Aranjuez eveneens ingesloten. Het dorp Ciempo Zulos bij het vliegveld Getafe is door de bewoners ontruimd. Madrid werd Dinsdag opnieuw ge bombardeerd. Uit. Illescas seint Reuter, dat generaal Valera met zijn troepen 6 K.M. is op gerukt. Zijn ruiterij heeft het dorp Torrejon de la Caizada op 25 K.M. ten Zuiden van Mad rid bezet. Aanval der nationalist ten afgeslagen De zender de vakvereenigingen te Ma drid deelt mede, dat. de regeeringstroe pen in den sector van Toledo een he- En raadt jeugdigen landbou* wers aan spoedig te trouwen ROME, 27 October. (Stefani-A.N.P.) De Duce heeft heden prijzen uitgereikt aan hen, die zich hebben onderscheiden bij de verbetering van bouwland in Sardinië en andere provincies van Italië. In een rede, welke hij ter gelegen heid hiervan hield, verklaarde Musso lini, dat deze prijzen de boeren aanspo ren trouw te blijven aan den grond. Spreker beschouwt boeren, die uit de dorpen naar de stad vertrekken met de hoop hier een beter bestaan te vinden als verraders. Verder spoorde hij jeug dige landbouwers aan in het huwelijk te treden: zij, die tusschen October en Mei trouwen, zullen 500 lire ontvangen, indien zij als arbeiders in Afrika heb ben gewerkt ontvangen zij 750 lire en als zij in Oost-Afrika hebben gestreden ontvangen zij 1000 lire. De Duce zeide vervolgens, dat Italië thans beschikt over groote gebieden om te bewerken, behalve het reeds ontgon nen land liggen in Oost-Afrika nog dui zenden hectaren te wachten op den ploeg, geleid door Italiaansche boeren. Tot slot noodigde de Duce de boeren uit een bezoek te brengen aan Rome, de groote hoofdstad van het groote Italië. Zij moeten zich er van bewust zijn, dat te Rome een regeering zetelt, welke zich vooral het lot van den Italiaan- schen landbouwer aantrekt. De plechtigheid werd bijgewoond door de hoogste autoriteiten en de rede van den Duce werd door boeren luide toe gejuicht. Boodschap aan de zwarthemden Ter gelepenheid van den veertienden verjaardag der fascistische revolutie heeft Mussolini voorts een boodschap tot de zwarthemden gericht, waarin hij zegt: „Met een zeer bijzondere geestdrift maken wij ons gereed voor de viering van den veertienden verjaardag van den marsch naar Rome. Die viering valt in de periode van de stichting van het eerste keizerrijk, dat verworven werd door den moed der soldaten en de discipline van ons volk in den strijd te gen den vijand, die zich in het. open veld vertoonde, en den vijand, die zich verdekt opstelde. De overwinning is behaald, de sanc ties zijn mislukt, het volkenbondsfront is verbroken, Italië is krachtiger dan tevoren, gesterkt door zijn heldhaftige inspanning, die het tegen wien ook wil herhalen ter verdediging van het kei zerrijk. Zwarthemden, de marsch naar Addis Abeba, is een logisch gevolg van den marsch naar Rome. Onze trots is ge rechtvaardigd en het werk, dat wij in Afrika tot stand zullen brengen, zal een bijdrage tot. de beschaving zijn, die den duizendjarigen tradities van Italië waardig is. Datgene, wat volbracht is, is een waarborg voor de toekomst." Parlement in buitengewone zitting bijeen BRUSSEL, 27 October. (Havas-A.N.P.) Vanmiddag is de buitengewone zit ting van het parlement geopend ter be spreking van de nieuwe organisatie der defensie. Er was bij het parlementsgebouw een krachtige bewaking op de been, maar er deden zich geen incidenten voor. In de Kamer echter is het een oogen blik rumoerig toegegaan, toen voorge- sleld werd Camille Huysmans als voor zitter te herkiezen en de Rexist Dave dit voorstel wraakte, omdat naar zijn meening Huysmans niet de vereischte eigenschappen van onpartijdigheid be zit, weshalve hij, mede uit naam der frontisten Romsee candidaat stelde. Daye kon, tengevolge van het geroep en geschreeuw, dat ontstond, niet uit spreken. De rust keerde echter spoedig weer en Huysmans werd herkozen met 124 tegen 36 stemmen op Romsee. De minister van defensie heeft vijf militaire wetsontwerpen betreffende de organisatie van het leger en de lands verdediging ingediend. De ontwerpen zullen in de commissies worden behandeld. vigen aanval hebben afgeslagen. Aan het front in Aragon werd een colonne, welke van Saragossa op weg was naar Tardiente, door Catalaansche troepen in de pan gehakt. In den sector van Oviedo hebben mijnwerkers tal van gevangenen ge maakt. Spaansche regeering niet naar Barcelona Het radiostation Sevilla, dat zich in handen der nationalisten bevindt, heeft medegedeeld: Tijdens een bijeenkomst van socialis tische afgevaardigden, die te Madrid onder voorzitterschap van Alvarez werd gehouden, werd besloten, dat de regee ring niet naar Barcelona zou worden overgebracht. Verder werd in deze ver gadering de onmiddellijke terugkeer van president Azana verlangd. Voor zijn vertrek heeft Azana nog besluiten onderteekend tot. buitengebruikstelling van kerken en de oprichting van spe ciale socialistische rechtbanken. De positie der nationa listen in Noord*Afrika Het D.N.B. meldt uit Tetoean, dat ge neraal Orgaz, die door dc voorloopige regeering der nationalisten is benoemd tot commissaris voor Spaansch Marok ko, gisteren den kalief zijn geloofsbrie ven heeft overhandigd. Dc kalief uitte zijn tevredenheid over het feit, dat hij een officieel vertegenwoordiger van dc „nationale regeering" in Spanje kon begroeten en benoemde generaal Orgaz tot cere-commandant van een Marok- ■kaansch regiment. Vrouwen en kinderen te Bilbao vrijgelaten De vertegenwoordigers van het inter nationale Roode Kruis te Bilbao zijn er in geslaagd met de voorloopige Baski sche regeering een overeenkomst te sluiten, waarbij de vrouwen en kinde ren, die te Bilbao gevangen worden ge houden, onmiddellijk in vrijheid zullen worden gesteld. Bovendien zullen alle vrouwen en kinderen in liet. Baskenland in het vervolg vrij kunnen gaan waar zij willen en het gebied verlaten, zoo zij dit wenschen. De regeering-Franco heeft kort gele den gelijke edelmoedige maatregelen genomen tengevolge van een démar che van het internationale Roode Kruis- comité. Hierbij werd bovendien beslo ten, dat in het door de nationalisten bezette gebied grijsaards, ouder dan 60 jaar ei) jongelingen beneden IS jaar, geneesheeren en zieken vrij kunnen gaan waar zij willen, voor zoover zij Basken zijn. Overeenstemming tusschen Boedapest en Weenen De datum van de Italiaansch OostenrijkschHongaarsche confe rentie blijft vastgesteld op 11 en 12 November. Kanya, Ciano en Schuschnigg zullen eraan deelnemen. Het werkprogramma is reeds in groote lijnen voorbereid. Uit Boedapest wordt gemeld, dat de Oostennjksche staatssecretaris van bui- tenlandsehe zaken, Guido 'Schmidt, zijn besprekingen met minister-president Daranyi en den minister \an buiten- landsche zaken, Kanya, besloten heeft. In een officieel communiqué wordt gezegd, dat de staatslieden van gedach ten hebben gewisseld over alle ac- tueele vraagstukken die de publieke opinie in Europa bezig houden <en die gevolgen hebben voor den toestand in beide landen. Met voldoening wordt geconstateerd, dat de samenwerking op den grondslag van vertrouwen ook bij de behandeling der kwesties, welke voortvloeien uit den bestaanden, ernstigen toestand, van groote waarde is gebleken en vol komen overeenstemming teil aanzien van de te volgen wegen mogelijk maakte. De besprekingen hebben opnieuw be wezen, dat beide landen oprecht stre ven naar het voorkomen van conflicten en het scheppen van een grondslag voor vreedzame samenwerking tusschen de volken. De besprekingen betroffen ook de voorbereiding van de conferentie te Wcenon, waardoor aldus wordt ver klaard de gedachte van den vreed- zamen, positieven arbeid een nieuwe versterking vindt, welke niet alleen voor de deelnemende staten maar voor de geheele Europeesche gemeenschap van groote beteekenis zal zijn. Von Papen gaat in Hon garije jagen De Duitsche ambassadeur te Weenen, on Papen, is in het Hongaarsche dorp Gyulavari, gelegen nabij de Roemcen- sche grens, aangekomen om daar te jagen. In verband met het bezoek aan Boe dapest van den Oostenrijksclicn onder staatssecretaris van buitcnlandschc za ken, Guido Schmidt, heeft deze reis van Von Papen te Weenen zeer de aan dacht getrokken. IN DEN ion PLANT NU BOL- EN KNOL GEWASSEN De herfststormen hebben onzen bloementuin een wintersch aanzien verschaft. De verdorrende resten van de zomerbloemen worden nu opge ruimd en we brengen den tuin in orde voor het komende voorjaar. Om on zen tuin al vroeg in het voorjaar een kleurig aanzien te geven, planten wc vooral veel vroegbloeiende bol- en knolgewassen. Voor het beplanten van perken zijn vroege enkele en dub bele tulpen alsmede Hyacinthen zeef aan te bevelen. Tusschen de tulpen kunnen we dan nog andere voorjaars- bloeicrs plaatsen als: Myosotis of vergeel mij nietjes, Arabis alpina, Si lene pendula, Primula veris P. Wanda, P. resea grandiflora, Saxifraga deci- piens, en meer dergelijke. We be palen zorgvuldig met welke tulp we de.ze of andere gewassen zullen aan planten, opdat we een goede kleuren combinatie krijgen. Mooi is o.a. Myo sotis met gele of oranje tulpen, gele Primula veris met oranje of paarse tulpen, Arabis met roode tulpen, P. Wanda met witte of zacht rose tulpen, en Silene met witte, zacht rose of donkerroode tulpen. Tusschen hyacinthen kunnen we moeilijk iels anders planten, daar de bedden gedurende den winter met een laagje droge turfmolm moeten worden gedekt. Darwins en andere hoogere en later bloeiende tulpen planten we Mooral in boordbedden en als voorbe- planling van heesters en coniferen- groepen. Ook deze tulpen kunnen we gecombineerd aanplanten met een der bovengenoemde voorjaarsbloeiers. Op de rotspartij, langs stapelmuurtjes en in den voorrand van boordbedden kunnen we tal van aardige laagblij- vende bol- en knolgewasjes als: Chio- nodoxa of sneeuwroem, Scilla sibirica, Muscaria of blauwe druifjes, Erythro- nium of hondstand, Iris reticulata, I. hollandica, I. hispanica, I. angbea en Ixia. De Iris-soorten en ook Ixia moei men een bedekking geven van droge turfmolm. Tusschen ruim geplante heesters en andere houtgewassen is een goede gelegenheid voor het aan planten van Narcissen, Scilla campa- nulata en Camassia esculenta. In het gazon planten we Crocus, Galanlhus of sneeuwklokjes en Fritil- laria meleagris of Kievilseitje, Zoo is er in elk gedeelte van den tuin wat te planten van dit mooie vroeg bloeiende, en kleurenrijke materiaal. Wacht echter niet te lang met plan ten, want voor sommige soorten wordt het al de hoogste tijd om tot planten over te gaan. Vasto planten voor border of snijbloe men, Rotsplanten voor rand oi rots- tuin, Erica's (gekweekte heidesoorten) bloeiend van Jan. tot Dec. Heesters, Rozen- of Vruchtboomen. Klimplanten bloeiend van Jan. tot Nov. Klimplanten besdragend, groen blij vend of bladverliezend. Aanleg of verandering van Sier-, Rots- of Fruittuinen enz. enz. KWEEKERIJ HORSE WEIDE Geen uitbreiding tot OostsAzic TOKIO, 2S October. (A.N.P.) De secre taris van de Fransche ambassade tc Tokio heeft een onderhoud gehad met den woordvoerder van het ministerie van buitonlandsche zaken. De Fransche diplomaat ontkende, dat de geruchten in de pers, volgens welke dc Fransche ambassadeur in China zou hchben voor gesteld het Fransch-Russische verdrag van wederkeerigen bijstand in Ooste lijke richting uit te breiden, waarheid bevatten. Dit pact is alleen van toepas sing voor Europa. Ook wordt het gerucht ontkend, dat de Fransche ambassadeur in China in het geheim poogt dc tegenwoordige Ja- pansch-Chineesche onderhandelingen te dwarsboomen. Senator Henri Have heeft besloten bij het weer bijeenkomen van het parle ment een resolutie in te dienen, waar in de regeering wordt uitgenoodigd het Fransch-Russische pact óp te zeggen, of minstens het opnieuw in overweging tc nemen. GEXÈYE, 28 Oct (Reuter). Het secre tariaat van den Volkenbond heeft ge antwoord op het laatste beroep van den negus ten gunste van de bevolking in West-Abessynië. liet secretariaat be loofde het beroep door te zenden aan de staten, die lid zijn van den bond. DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJK- SCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBLICITEITSWAARDE TOURNOOIVELD 4 - DEN HAAG PASSAGIERS VERZEKERD. STADSNIEUWS Scholier te Soest gedood. (Tweede Blad, pag. 1). Weerverwachting Medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt. Matige tot krachtige, tijdelijk afnemende N.-W. tot Z.-W. wind,, tijdelijk opklarend, aan vankelijk nog regen- of hagel buien, koude nacht, later iets zachter. Hoogste barometerstand 769.7 te Biar ritz. Laagste 732.3 tc Hernösand. LANGESTRAAT 40 TEL. 190 LONDEN, 27 October. (Reuter-A.N.P.) liet voorgenomen bezoek van den commandant van de Britsche vloot in de Chineesche wateren, admiraal Sir Charles Litile, aan de Japansche wate ren, is om plaatselijke redenen uitge steld. Een onderzefbk naar deze kwestie wordt ingesteld. In verhand hiermede wordt geen te genspraak gepubliceerd ten aanzien van een telegram, dat als motief van het besluit van Sir Charles Little de arrestatie opgeeft van Britsche matro zen door Japansche autoriteiten. Aan den anderen kant zijn politieke kringen van meening, dat er geen reden is te twijfelen aan de berichten, volgens welke deze matrozen onderworpen zou den zijn aan een slechte behandeling van den kant van de Japansche auto riteiten. DE GRANATEN*AFFAIRE IN LYON LYON, 28 October. (Reuter-A.N.P.) De granaten-affaire blijkt steeds groo teren omvang te krijgen. Men verwacht thans onthullingen, waardoor het onderzoek weer voortgezet kan worden. Nog weer vier industriee- len blijken bij de zaak betrokken en men meent, dat het aantal personen, dat de hand in deze aangelegenheid heeft gehad, niet minder dan vijftig zal zijn. Het aantal clandestien vervaardigde granaten schijnt zeer belangrijk te zijn. Een gisteren verhoorde klein» Lyonneesche industrieel is beschuldigd van het in het bezit hebben van oor logswapentuig en is in verzekerde be waring gesteld.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1936 | | pagina 1