Een nationaal huwelijksgeschenk TAXI DIENST 4000 EXEMPLAREN 1830 1850 1093 Een waarborg voor orde Stojadinowitsj te Ankara SLUITING VAN FABRIEKEN Het Vorstelijk Huwelijk Nic. Bovée TEL. LUYCX Donderdag 29 October 1936 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 35e Jaargang No. 104 YON RIBBENTROP TEGEN HET communisme Oproep aan het Nederlandsche Volk Inzameling over heel het 1 land is geopend Een jacht voor de binnen wateren ZELFSTANDIGER POLITIEK OP DEN BALKAN Prinselijk Paleis wordt gemoderniseerd 1 Dit nummer bestaat uit 3 bladen Betrouwbaarste- en Goed koopste adres Hoofdkantoor: Coornhertlaan 3 Laatste berichten Eerste Iblad pag. 3 5 uur 5 min. STOFFEN- en MODEHUIS Moderne Bontsjaals, Plastrons, Pellerine^ AMERSLGGDTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per PRIJS DER ADVERTENTIEN »an 1—4 regels i 1.05 met inbegrip van een uew. snummer week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. TYE* T? A T^T\Ï?T"^ elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertentiën voor de Binnenrand irancc per pos' per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers i 0.05 I Jl I ^1 11 ff\ I j I -/"jY-£j helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels (POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC. 513 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen l 1.Bewijsnummer extra f 0.05 Koning Carol van Roemenië geeft een karakteristiek van de politiek der Kleine Entente PRAAG, 29 Oct. (Reuter). Presi dent Benesj heeft ter eere van zijn gas ten een groot diner aangeboden tijdens hetwelk hij ook een rede uiisp-nK. Na den koning van Roemenië welkom ge- heetcn te hebben, zeide de mosiden*. dat de politieke beteekenis van net be zoek van koning Carol is, uitdrukking te geven aan de duurzame vriendschap der beide landen en, daar ook Joego slavië, de vriend en bondgenoot steeds in onze gedachten aanwezig is, tevens aan het volmaakte samengaan van de drie staten der Kleine Emcnte. Dit samengaan vormt, door den duur van zijn bestaan in het naoorlogache Euro pa, alleen reeds een buitengewoon ver schijnsel. In dezen tijd van onzeker heid en algcmecne ongerustheid, waar in bondgenootschappen wankelen en nieuwe groepeeringen plaats vinden, blijft de Kleine Entente een stevigen en onverwoestbaren steun vormen voor haar leden, zonder echter de noodzake lijke aanpassing en elasticiteit te ver liezen. Wij eerbiedigen op loyale wijze al onze internationale verplichtingen en wisten de wereld aan te tooren, dat wij onze vrijheid waard zijn. vastbeslo ten als wij zijn haar gemccnscchappe- lijk ten koste van alle opofferingen te verdedigen. Onze drie landen zijn en zullen blijven landen van orde, sociale discipline, politieke vrijheid en ver draagzaamheid. gebaseerd op zuivere juridische en constitutioneel wettelijk heid. In een hartelijke toespiaak verklaar de koning Carol alles te onderschrijven wat president Benesj had gezegd aan gaande do noodzakelijkheid van het bestaan der Kleine Entente en haar vitaliteit. Het is dc plicht der Kleine Entente, zoo ging de koning voort, haar samengaan te bevestigen en 'k ben ge lukkig dit heden te kunnen doen door mijn aanwezigheid temidden mijner bondgenooten. De Kleine Entente is een waarborg voor de orde en wij zijn ver woede verdedigers onzer rechten bin nen het nationale kader onzer onwrik bare grenzen. Des avonds had een ontvangst plaats van 800 genoodigden in de zoogenaam de Spaansche zaal van het historisch kasteel van Praag. Britsche mijnwerkers profes* teeren tegen de verklaring van den nieuwen Duits schen ambassadeur LONDEN, 29 October. (A.N.P.) Het bestuur van den mijnwerkersbond van Zyid-Wales heeft een resolutie aange nomen, waarin aan zijn vertegenwoordi gers in het parlement wordt verzocht de aandacht der regcering te vestigen op de door den nieuwen Duitschen am bassadeur, Von Ribbentrop, bij zijn aankomst te Londen afgelegde verkla ring en hem om uitleg te vragen van hetgeen hij bedoelde met „de dreiging van het communisme". Aanleiding tot deze motie is de Maan dag door Von Ribbentrop voor dc pers afgelegde verklarine, waarin o.a. de vol gende passage voorkomt: „De Fuehrer is ervan overtuigd, dat er voor Europa en ook voor het Britsche rijk slechts één werkelijk gevaar be staat, n.l. de verspreiding van bet com munisme, deze verschrikkelijkste aller ziekten, verschrikkelijk omdat de men schen over het algemeen het gevaar er pas dan van inzien, wanneer bet te laat is." De motie kenschetst deze uitlating als „een onbeschaamde afwijking van het gebruikelijke gedrag der ambassa deurs." DE GRANATENsAFFAIRE IN LYON LYON, 29 October. (Reuter-A.N.P.) De granaten-affaire blijkt steeds groo teren omvang te krijgen. Men verwacht thans onthullingen waardoor het onderzoek weer voortgezet kan worden. Nog weer vier industriee len blijken bij de zaak betrokken er men meent, dat het aantal personen dat de hand in deze aangelegenheid heeft gehad, niet minder dan vijftig zal zijn. Het aantal clandestien vervaardigde granaten schijnt zeer belangrijk te zijn. Een Dinsdag verhoorde kleine Lyonneescheindustrieel is beschuldigd van het in het bezit hebben van oor logswapentuig en is in verzekerde be waring gesteld. (Foto Zieglcr). J JET Algemeen Comité richt zich hierbij tot het Ne derlandsche Volk voor het verkrijgen van de medewerking van allen aan het Nationaal Geschenk, dat zal worden aangeboden ter gelegenheid van het huwelijk van Hare Koninklijke Hoogheid Juliana, Prin ses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, Her togin van Mecklenburg, en Zijne Doorluchtige Hoogheid Bernhard, Prins van LippeBiesterfeld. In al zijn geledingen heeft het Nederlandsche volk eene overweldigende en ontroerende vreugde getoond bij het vernemen van de heugelijke tijding. De liefde en trouw jegens het Huis van Oranje traden opnieuw in een helder licht. Van tal van zijden klonk reeds aan stonds, spontaan en hartelijk, de wensch om deze ge voelens van vreugde, liefde en trouw in een huwelijks geschenk tot uitdrukking te brengen. Dezen wensch te verwezenlijken, is het doel van het Comité. Het Prinselijk Paar heeft zich uitgesproken voor één nationaal geschenk. Aan deze uitspraak zij hier her innerd. Onder goedkeuring van Prinses en Prins bestaat het voornemen een jacht voor het bevaren van de binnen wateren aan te bieden. Daarenboven ligt het in de be doeling, het noodige te verrichten voor moderniseering en inrichting van het Paleis, dat het Prinselijk Paar zal gaan bewonen, dan wel voor bouw en inrichting van een passend landhuis. Een beslissing omtrent dit tweede geschenk kon niet aanstonds worden genomen. De gelegenheid tot het storten van bijdragen is door de gewaardeerde medewerking van de Vereeniging „De Nederlandsche Dagbladpersopengesteld bij het mee- rendeel der dagbladen. Daarnaast bestaat die gelegen heid bij de penningmeesters van de Provinciale Co mité's. van de Comité's in Amsterdam, Rotterdam en s-Gravenhage en van de plaatselijke Comité's, die onder de auspiciën van de Provinciale Comité's zijn of zullen tvorden opgericht. WERELDGEBED REN Niet langer eenzijdige relaties met bepaalde groote mogendheden TERWIJL koning Carol het bezoek van staatspresident Benesj aan Boekarest beantwoordt, vertoeft thans de Joego-Slavische ministerpresi dent en minister van buitenlandschc zaken, Stojadinowitsj, in de Turksche hoofdstad. Zoowel Turkije als Joego slavië zijn leden der Balkan-Entente, hetgeen voor hen geen beletsel vormde ten aanzien van Sovjet-Rusland ver schillende wegen te bewandelen. Sinds Jeftitsj in April 1934 een bezoek aan Ankara bracht, is er in de Turksch- Jocgo-Slavische betrekkingen geen wij ziging ingetreden. Stojadinowitsj zal waarschijnlijk een nieuwe handelsover eenkomst ondei teekenen, die door een Joego-Slavische economische missie in Ankara sinds midden October werd voorbereid en die in de plaats moet komen van liet verdrag, dat op 19 Oct. expireerde. De besprekingen zullen ditmaal ech ter vooral gewijd zijn aan den diploma- tieken toestand op den Balkan en in liet Oosten der Middellandsche Zee, die de laatste maanden nog al wijzigingen heeft ondergaan. Na den val van Titoe- lescoe heeft Boekarest de domincerende positie binnen het kader der Balkan- entente aan Belgrado afgestaan. Kort geleden kon men daar eon va-et-vient van de staatslieden der Balkanstaten vaststellen. Bij al deze besprekingen stond de houding, door de Balkanstaten aan te nemen ten aanzien van de Euro peeschc problemen, op den voorgrond. De geruchten omtrent de voornemens van Tsjecho-Slowakije, dat, naar ver luidde, het voorbeeld van België zou volgen, zijn door Krofta op besliste wijze tegengesproken. Niettemin teekent zich duidelijk het streven der Kleine en der Balkan-entente af, om een politiek te voeren, die in de eerste plaats haar eigen belangen dient en die onafhanke lijk is van de groote mogendheden. Joego-Slavië en Turkije elk land binnen het kader van het statenblok, T?R heeft zich een uitgebreid eere-, algemeen- en uit- Jj voerend Comité gevormddat de inzameling aan- beveelt, resp. uitvoert. Het Secretariaat van het alge- jg meen comité is gevestigd Vel perbinnensingel 5 te Am- Jj hem. Bovendien zijn er verschillende provinciale en gemeentelijke comité's gevormd. Het comité voor de Provincie Utrecht bestaat uit de jjj navolgende personen: jj Eere-Voorzitter: Mr. Dr. L. H. N. Bosch Ridder van j|j Rosenthal, Commissaris der Koningin in de Provincie |jj Utrecht. IÜ Voorzitter: Mr. H. Waller. Ij Secr.-PenningmeesterJhr. Mr. F. F. Hooft Graaf- gj land, Voorstraat 65, Utrecht. Postgiro 2679 Robaver. Leden: Dr. P. V. Astro te Baarn, Jos. ten Berg te Wë UtrechtWH. de Beaufort te Maarn, Mr. WH. Jjjt Blanckenhagen te Zeist, G. H. Figi te Zeist, A. J. de jjj Goeij te Montfoort, A. J. van KekemArts te Koeken- |j gen, Mr. C. Th. E. Graaf van Lynden van Sandenburg j§| te Langbroek, Prof. Jhr. Mr. BC. de Savornin Lohman g| te Utrecht, JH. van Lonkhuyzen te Amersfoort, Mr. M. jjj P. Thomassen a Thuessink van der Hoop van Slochte- ren, Mr. E. A. M. J. van de Weyer te DriebergenRij- JM senburg, JA. van Rooyen te IJsselsteinJhr. Mr. H. A. (ij M. van Asch van Wijck te Doorn, Mr. K. Baron de Wij- jjj kerslooth te Utrecht. jjj De administratie van het „Amersfoortsch Dagblad'' g zal gaarne giften voor het nationaal huwelijksgeschenk E in ontvangst nemen. Zij kunnen worden gestort op onze postrekening Nr. 47910, met vermelding „Nationaal B huwelijksgeschenk"of afgegeven aan ons bureau Am- Wt hemsche Poortwal 2a. H Verantwoording zal tezijnertijd geschieden. jj dat zijn grootste belangstelling heeft zijn de woordvoerders dezer richting. Terwijl Tsjecho-Slowakije en Roemenie meer of minder nauwe relaties hebben aangeknoopt met de Sovjet-Unie en Frankrijk, is Griekenland zich meer in Engclsche en Italiaansche richting gaan orienteeren. Joego-Slavië daarentegen streeft ernaar zich niet op eenzijdige wijze te binden; niet alleen zoekt het geen toenadering gelijk Roemenië en Tsjecho-Slowakc tot Rusland, maar liet heeft zelfs een handelsverdrag gt sloten met Italië, hetzelfde Italië, waar mee het nog niet lang geleden overhoop lag. Ook Turkije bewandelt denzelfden weg als Joego-Slavië: het wil zijn lol niet eenzijdig koppelen aan dat van -ëén groote mogendheid. In dit verhand wijst de Neuc Zürcher Zcitung cr op, dat Turkije, sinds te Montreux de zee- engten-conferentie werd gehouden, dc banden, die het aan Rusland verbond, losser heeft gemaakt en daarentegen toenadering lot Engeland heeft gezocht. Bovendien heeft Turkije zich een dek king in den rug verschaft, door de on derhandelingen met zijn Oostelijke buurstaten te bespoedigen, terwijl liet eveneens aanstuurt op een normalisee ring der betrekkingen met Italië. Het bezoek van Stojadinowitsj aan Ankara houdt verband met het streven der Zuid-Oost Europeesche staten samen te gaan en een eensgezinde politiek te voeren; den invloed der groote mogend heden tracht men hoe langer hoe meer te weren. De besprekingen, die in November te Boekarest zullen worden gehouden door de generale staven van de Balkan-en tente, waaraan van Turksche zijde zaï worden deelgenomen door den chef van den gcncralen staf, maarschalk Fewzi Tsjanak, die sinds de uitroeping der Turksche republiek voor den eersten keer buitenlandsch grondgebied zal be treden, wijzen erop, dat ook in militair opzicht wordt aangestuurd op een eensgezinde politiek der Balkanstaten. PARIJS, 29 Oct. (A.N.P.). - Het aan tal fabrieken, dat tengevolge van de staking in het kolentransportbedrijl iu de omgeving van Roubaix en Tourcoing gedwongen is te sluiten, was gisteren tot 19 gestegen, tengevolge waarvan 3.000 man werkloos zijn geworden. Pos tende stakers hebben den chauffeur van een zonder geleide rijdenden kolen- auto aangevallen. Zij wierpen oen man op den grond, sloegen hem op hel hoofd en verspreidden de twee ton kolen, die zich op den wagen bevonden over de straat. De werkgevers weigeren met ie trans portarbeiders te onderhandelen, zoo lang dezen de opslagplaatsen bezet blij ven houden. Zij beschuldigen de ar beiders ervan in staking te gaan zon der gebruik te maken van de verzoe ningsprocedure, die onlangs bij dc wet is ingesteld. „Geruchten" P\E laatste dagen doen er in verschillende dagbla* den geruchten de ronde met betrekking tot den datum waarop het huwelijk van Prinses Juliana en Prins Bern' hard zal worden ingezegend. Wij hebben aan de versprei* ding van deze geruchten niet medegewerkt, omdat ons van de meest bevoegde zijde bleek dat er nog niets vaststaat omtrent den datum van het huwelijk. Zoodra deze datum inderdaad vaststaat zullen wij deze onmiddellijk ter kennis van onze lezers brengen. DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJK- SCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN AANGESLOTEN BH HET BUREAU VOOR PUBL1CITE1TSWAA RDE TOURNOOIVELD 4 - DEN HAAG op andere pagina's 57 ADSNIELWS Vereeninging van Huisvrouwen. (Tweede Blad, pag. 1). Weerverwachting VerwachtingMatige tot wakke, later wellicht toene mende Westelijke tot Zuide lijke wind, gedeeltelijk bewolkt, aanvankelijk weinig of geen regen, geen nachtvorst, iets •achter overdag. Hoogste barometerstand: 773.4 te Rochefort. Laagste barometerstand: 729.0 te Isafjord. STORMWAARSCHUWINGSDIENST Geseind van de Bilt hedenmorgen negen uur aan alle posten: „Attentie- sein neer." LANGESTRAAT 43 TEL. 190

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1936 | | pagina 1