DE LEYTAX VALEWINK TAXI DIENST ESGURIAAL OMSINGELD 4000 EXEMPLAREN (1830 TEL. 1850 1093 voor groote afstanden Troonrede van UIT MODI Amlrsfodrt GARAGE Nic. Bovée LUYCX DE EEMLANDEU Zaterdag 31 October 1936 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 35e Jaargang No. 106 Verscheidene Russen strijden aan de zijde van de regeering BETERE POSITIE DER REGEERING Koning Edward Mollison's record vlucht Tel. 1788 Tel. 1788 Tel. 1788 Tel. 1788 Medische Help Gij zit in onze wagens als in Uw clubfauteuil Muurhuizen 40 - Tel. 454 Geldbelegging in grond STAATSGREEP TE BAGDAD Betrouwbaarste- en Goed koopste adres Hoofdkantoor: Coornhertlaan 3 5 uur 1 min. STOFFEN- en MODEHUIS m DAMES, Onze bijzondere collectie Mantels zonder bont is niet te overtreffen DUIM BURGER I Denkt aan onze Kinder- en Jongemeisjes afdeeling? Dames- en Kinderconfectie- Arnh. weg 26 AMEKSFOOR15CH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amerstoort 1.95; per maand 0.65; per week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland iranco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS DER AOVERTENTIEN van 14 regels f 1.05 met inbegrip van een bewi(snummer elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—. Bewijsnummer extra f 0.05 Meer dan zeventig kin* deren te Getafe gedood Overdreven berichten SEV1LLA, 30 Oct. (Reuters A.N.P.) Om half twee hes denmiddag heeft radio»Sevil» la medegedeeld, dat het Es* curiaal na de inmenging van de stelling Pequerinos omsin» geld is. Aan het front van Illescas zijn 120 man van de regee» ringstroepen krijgsgevangen gemaakt. Zij hebben gestre» den aan het front bij Somo» sierra en Guadarrama. Tij» dens bet verhoor verklaarden de meesten, dat sedert vier dagen het commando werd gevoerd door een Russisch generaal. Deze zou alleen Russisch spreken en zijn bevelen zouden worden overge bracht door een secretaresse, een Rus sisch meisje. dat Spaansch spreekt. Verder wordt gemeld, dat de regce- Tingstroepcn gisteren heflig den rech tervleugel van hel leger van generaal SVarela aanvielen. Zij werden evenwel afcreslagen. Zij trachtten drie keer ach tereen op te rukken in de richting van Torrejon de la Calzade. De nationalis ten dreven hen terug; meer dan 250 man reg.-eringstroepcn sneuvelden. De luchtmacht der regeering bom bardeerde Illescas, Yuncos en Azana. Een driemotorig vliegtuig van de re- peering stortte brandend neer op de linies der nationalisten, die het bom bardement beantwoordden met een bombardement van de versterkingen bij Madrid. Een soldaat van de guardia civil, 'die uit Madrid is gedeserteerd, ver klaarde. volgens Havas, dat de verdediging van de hoofdstad vrij wel niets beteckent. De regeorings- troepen zouden volgens hem geen artillerie meer bezitten. De strijd bare mannen zouden zich in de kelders verbergen om aan de werf- agenten te ontsnappen. Het laatste bombardement uit de lucht heeft de bevolking veel schrik aange jaagd. Een bom viel op de Puerta del Sol en doodde een aantal personen, ter wijl 30 worden gewond. De terechtstel lingen zouden een steeds grooter om vang aannemen; de laatste dagen zou den enkele honderden personen gefu silleerd zijn. Dc regccring der nationalisten te Burgos heelt een ofticieel bulletin ge publiceerd. waarin de \olgende maat regelen worden afgekondigd 1. Het verstrekken van leeningen tot een totaal van 40 milliocn peseta's aan landbouwers. Het individueel ma ximum bedraagt 100 peseta's per hec tare. 2. Alle functionarissen, die op het oogenblik niet in bun standplaatsen Aan het hek van het kerkhof in het Belgisch stadje Waesmnnster. dat ern stig van overstrooming Ie lijden heeft. De graven staan onder water zijn, moeten hier binnen vijf dagen te- rugkeeren. of. zoo zij zich in het bui tenland bevinden, binnen tien dagen, nadat de plaats door de rechtschcn zal zijn bezet. 3. De uitvoer van waardepapieren is verboden. Bij overtreding zullen dc pa pieren in beslag genomen worden. 4. Met ingang van 2 November zal het postverkeer met Frankrijk via Irun worden hervat. Radio Jerez de la Frontera deelde mede dal twee vliegtuigen van de re geering een twaalftal bommen van Russisch fabrikaat op Sevilla hebben geworpen. De 16e divisie van de regeeringstroe- pen trachtte vergeefs den kring om bet Escuriaal te verbreken. De recht schcn houden de hoogten bezet en bin nenkort zullen zij de stad en het Escu riaal binnenrukken. Radio Sevilla deelde mede. dat de rechtschen bij Teruel een aanval van do regecringstroepen op Ilerucla heb ben afgeslagen. Aan het centraal front vielen de regceringstroepen aan met tanks van Russische herkomst. De rechtschcn sloegen den aanval af en maakten drie tanks buit. Deze oorlogs machines waren bemand met Russen. De derde aanval van de regcerings- troepen op den weg MadridAranjuez bij de rivier Jarama mislukte. Vervolgens deelde radio-Scvilla mede dat op verzoek van Largo Caballero de verdediging van Madrid wordt geleid door Russische officieren. In de provincie Guadalajara dreven dc nationalisten de regeringstroepen op de vlucht. Tenslotte bericht Sevilla nog. dat mi nister-president Largo Caballero een onderhoud zou hebben gehad met een Russisch generaal. Caballero zou ver klaard hebben, ervan verzekerd te zijn, dat Rusland alles zou doen om de zaak van Spanje te verdedigen, waar op de generaal zou hebben geantwoord, dat zijn werk doeltreffend zou zijn. Bij dit gesprek zou een jong meisje als .tol k hebben gefungeerd. Moorddadig bombardement Bij het bombardement, van Getafe door de luchtmacht der opstande lingen zijn meer dan 70 schoolkin deren, die op straat speelden, ge dood. Andere kinderen werden ge wond. Het was blijkbaar de bedoe ling der piloten, de voor het ver voer van miliciens gebruikte vracht auto's te treffen. De correspondent van Reuter aan het Madrileensche front vertelt: „Ik zag een vader het vreeselijk gewonde lichaam van zijn zoontje wegdragen en een moeder met baar kind in de ar men. de onderkaak van het kleine meisje was weggeslagen, ik zag, hoe ouders hun kinderen trachtten terug Ie vinden tussclien de verminkte lijk jes. Overdreven berichten L'Oeuvre deMt mede het volgende te legram te hebben ontvangen van de tien voornaamste buitenlandschc cor respondenten te Madrid: Wij. ooggetuigen, zijn van meening, dat bet onze profcssioneele plicht is, krachtig te. protesteeren tegen dc on juiste berichten over den toestand te Madrid, welke door sommige groote persorganen worden verspreid. De discipline van de volksfrontmili tie en het moreel van de burgerlijke bevolking is geenszins geschokt; man nen en vromVen maken zich op Ma drid te verdedigen, zoowel aan het front, als hierachter. Werkelijk demon streerden de vrouwen, doch niet met den kreet ..overgeven", doch onder bet roepen van ..alle mannen naar het front." Tegenovergestelde inlichtingen zijn den journalisten onwaardig, want zij druischcn in tegen de waarheid. Gisteren vergaderde de Catalaan sche generaliteit. De raadsheer voor defensie. Sandino. deelde me de. dat de volksfront-militie met succes heeft aangevallen aan het front in Aragon Dc toestand is aanmerkelijk verbeterd. In het ge bied rond Caspe is de vijand ge demoraliseerd. Gisteren werden de posities van de regecringstroepen door de nationalisten met artille rie bestookt doch zonder gevolg. De regeeringstroepen deden een tegen aanval en maakten zich meester van de dorpen Pompinos. Pampillos en een deel van Vequida. Ook in het Zuiden van Hucsca vielen de regeeringstroepen aan cn maakten zich meester van het krankzinnigen- De aankomst van Prins Hern hard aan de Philipsfabrieken te Eindhoven, wel ke Vrijdag door hem werden bezichtigd Londen, 30 Oct. (Reuter) In zijn rede ter gelegenheid van de voortzetting der zittingen van het parlement, ver klaarde Koning Edward o.a. het vol gende: Voor de eerste maal richt ik thans als souverein het woord tot U. Mijn betrek kingen tot het buitenland blijven van vricndschappelijken aard. Mijn vaste hoop is. dat liet Britsch-Egyptisch bond genootschapsverdrag een nieuw tijdperk zal inluiden waarin de Britsch-Egypti- sche samenwerking zal worden verste vigd. Het gelukkige resultaat van de Dardanellen-confcrentie heeft een mooi voorbeeld gegeven voor dc toekomst. Mijn regeering, die vast verknocht blijft aan de beginselen van het Volkenbonds pact, heeft reeds haar standpunt mede gedeeld ten aanzien van de wijze, waar op de toepassing er van zou kunnen worden verbeterd. De onderhandelingen omtrent een Locarno-pact worden voort gezet. Met ongerustheid volg ik de gebeurte nissen in Spanje. Mijn regccring heeft geen moeite gespaard om dc mensch- lievende pogingen, het lijden van het Spaansche volk te verlichten, aan te moedigen. Door den nood, die het gevolg is van deze onlusten, te verlichten, han delt mijn vloot in overeenstemming met hooge tradities. Het is voortdurend de politiek mijner regccring geweest te trachten, den ongelukkigcn strijd te localiseeren en te dien einde heeft zij haar steun gegeven aan het initiatief der Fransche regeering tot het sluiten van een non-interventie-accoorrl; zal zij krachtig medewerken aan de onderhan delingen cn aan de toepassing van het accoord. Ik hoop, dat de monetaire maatrege len, die kortgeleden door de Fransche en andere regeeringen genomen zijn, den weg zullen effenen voor een nieuwe verbetering in het internationaal han delsverkeer. Ik dank u voor dc maatregelen, geno men tot handhaving van de eer en de waardigheid van de kroon. De hoognoodigc maatregelen tot ver betering en versterking der defensie- middelen zijn met kracht voortgezet. Ik verheug mij over de nieuwe ople ving in den handel, en dc vermindering van het aantal wcrkloozcn in het loo- pende jaar. De rede behandelt vervolgens maatre gelen van socialen en binnenlandschcn aard. Overeenkomstig het. gebruik is deze rede voorgelezen door dc koninklijke commissie, doch hij de opening van de nieuwe parlemontszitting zal zij door den Koning zelf worden voorgelezen. Bij zijn aankomst op Croydon word Mollison in uitgeputten toestand uit zijn machine geheschen. Hij leunde zwaar op den vleugel van het toestel, toen hij de gebruikelijke vragen van den douanebeambte beantwoordde, waar op hij waggelend zijn weg zocht door de menigte, die „Good old Jim" schreeuw de. Mollison deelde nog mede, dat hij in tien uur van kust tot kust was gevlo gen. Midden op den Oceaan had hij een uur lang in een cirkel gevlogen, oin te trachten het ijs dat zich op de vleu gels had afgezet, kwijt te raken Naar hij voorts mededeelde, zal hij misschien binnen een dag verder vlie gen naar Kaapstad. Ik ben. zoo zeidê de vlieger overigen* nog. drommels vermoeid, en het e.enige wat ik wil. is oen whiskey-soda en rus' f-Iii weigerde over zijn vrouw te spro ken. Mollison heeft meestentijds op een hoogte van 5.000 meter gevlogen Voor het vertrek van Newfoundland ver klaarde hii zich hooo-st zennwacht»'? jp voelen, „alleen omdat de weerprofefen zo pessimistisch waren". ^estirht en liet abattoir. De nationalis ten sloegen op «Ie vlucht en nog ande re versterkte gehouwen vielen den re- geeringstroepen in handen. DE HONINGZWAM Er is geen paddestoel, die zoo alge meen in de belangstelling is geplaatst als de Honingzwam. Men vindt van haar prachtige platen hangen in de wachtkamers van de spoorwegen cn andere openbare gebouwen. In het onderschrift doet de directie van het Staatsboschbeheer kond, waarom op dezen honingkleurigen klant de aan dacht wordt gevestigd. Dit gebeurt zeker niet om de schoonheid van vorm cn kleur, want de Honingzwam blinkt nu niet be paald uit door deze eigenschappen, al kunnen de groepjes boom cn stronk aardig versieren in onze plantsoenen, in Nimmcrdor, vooral in Lockhorst (spoorweg) en langs den Nijkerksche- en Utrechlsche weg. Trouwens, de beschrijving doet al zien, dat Armillaria mellea niet erg in het oog valt. vooral niet nu de geel bruine bladeren, de dito kleurige .zwam hebben bedekt. De kleur van den 518 cm. breeden aanvankelijk bolvormigcn hoed is dan ook geel- honingbruin en hij is in hel begin met harige, meest donkerder schubjes be zet. Deze schubjes komen later op den uilgespreidcn vlakken of zelfs Irechtervormigen geel- of roodbruinen hoed veel minder voor. Deze oudere exemplaren hebben verschillende tin ten, donkerder in 't midden en lichter aan den rand. Dc zich onder den hoed bevindende platen staan nogal wijd uit elkaar en zij loopen met een tandje op den steel af. Zij zijn wit of geel achtig en later rood of bruinachtig ge vlekt. De lot 15 cm. lange steel is bleek-rood of bruinachtig met een zwartachtige basis; hij is gestreept of licht gegroefd en hij draagt een vuil- wtllcn of geelachligen, afslaanden cn vastzillenden ring, terwijl het onder eind meestal wat spoel- of knolvormig verdikt is. De sporen zijn wit. Ziedaar, de Honingzwam uitgetee- kend, de ongure klaplooper, wiens zwamdraden bij voorkeur in wortels van levende boomen doordringen cn tenslotte tusschen bast en hout van den stam naar boven voeren. De bast is dan geheel doorgroeid van de witte schimmclmassa, welke een enzym af scheidt, dat de houtstof oplost, waar door het hout weck cn wit wordt. Wanneer Armillaria .zich door ccn groot deel van den stam en de wortels heeft uitgebreid, dan is dc dood van den al lijdenden boom of heester nabij. Vooral naaldboomen vallen dikwijls ten offer. Van groot belang is dus de schim melmassa te herkennen, die niet alleen hel benoodigde voedsel put uit aan getaste levende boomen en heesters, maar ook uit dood hout. Deze rhizomorphen zijn in den grond rolrond cn van buiten meestal zwart en van binnen geelachtig wil. Geen wonder is het, dat het Staats boschbeheer aanraadt om aangetaste boomen met wortels te rooien. Ook is het niet goed om eikessobben in den grond te werken, daar deze vaak een groeiplaats worden van de Honing zwam, zoodat dit een gevaar oplevert van op die plaats aangeplante boomen. Ondanks het zwarte zondenregisler in den boschbouw, wordt Hallimasch, zooals de Honingzwam in Duitschland heet, door de bewonderaars van pad destoelen met meer dan gewone be langstelling begroet, omdat het hout, dal door haar is aangetast, in het don ker kan lichten ffosforesceeren). Dit lichten is op het platteland vaak aan leiding geweest tot vele verhalen over gloeiende huizen, dolende zieltjes van ongedoopte kinderen en spokende geesten, die eenzame reizigers van het rechte pad lokten naar verderfelijke heipiassen. Hoewel de Honingzwam eetbaar is, maakt ze toch een vezeligen en taaien indruk De een vindt jonge exemplaren een bijzonder smakelijk .gerecht, een ander daarentegen beweert, dal het een moeilijk verteerbaar kostje is. Maar bij het zoeken moet men op passen voor de niet eetbare schubbige pholiota, die gemakkelijk kenbaar is aan de omgebogen stijve schubben op den hoed cn den steel. Deze is goud geel, terwijl de platen eerst olijfkleurig en dan bruin zijn. Een goed kenmerk zijn de bruine sporen. VIRIDIS. NEDERLANDSCH-JOEGO SLAVISCH HANDELSVERDRAG BELGRADO 30 Oct. (A.NP.) Dc staatscourant publiceert een handels verdrag tusschen Nederland cn Jocgo Slavic, dal 28 October i 1 door den ministerraad van Jocgo Slavic werd onrlorleekend BESCHADIGDE LOGGER BINNENGESLEEPT 's-GRAVENHAGE. 30 Oct. - Te Hoek van Holland heeft de „Katwijk 177", schipper Iluig: Zwaan, binnengesleept de motorloggcr ..Maassluis 5". van do stoomharing- en henrtvisschcrijmaat- schappij „De Hoop" te Maassluis, schip per Jan Drop, welke logger op zee was aangetroffen met defecten motor on stukgeslagen zeilen. Beide schepen zijn op weg naar Vlaordingcn. PASSAGIERS VERZEKERD. Amersfoortsche Huisartsen- Vereeniging Zondag hebben dienst do volgende burgergcneeshceren Kok. Langegracht 11; tel. 55. Nicolal, Lange Bergstraat 41; tel. 633. Schmelling, Fred, van Blankcnhcym* straat 6; tel. 996. Van dc overige qcneesheoren heeft dienst Dr. Zandt. Bankastraat 38; tel. 1374. Zondag cn do gchecle woek 's nachts heeft dienst de apotheek van ten Brink cn Vermolen, Varkcnsmarkt 19a; tel. 160 cn Java Apotheek, Leusderwcg 212; tel. 1887. Zondag hebben dienst de vroedvrou wen: Mej. Vernhout Soesterwog 232. Mevr. de Leeuw, SL Ansfridusstr. 5; tel. 2079. De zekerste geldbelegging is en blijft aankoop van bouwterrein aan d«n Rijksweg, vlak bij groote s-lad, bus en tiamverbinding. Onze terreinen niet schitterend uit zicht ook vanuit dc achterzijde over de golvende landen van Utrecht worden nog steeds legen de oude prijzen van 60 tot 00 ct. per M2. aangeboden, te Amersfoort en ie Soest er berg. Inl D. HARMSEN, Karpervijver 5 a Zeist. Dit nummer bestaat uit 4 bladen Zonder bloedvergieten verloopen Thans militair bewind CAIRO. 30 Oct. (Reuter). Het gerucht doet hier dc ronde, dat te Bagdad een mi; litaire staatsgreep is onder; nomen. Het gerucht wordt door later ontvangen berich; ten bevestigd. Ook le Londen zijn berichten binnen gekomen omtrent een staatsgreep, die zich te Baerdad heeft afgespeeld. Volgens deze berichten is de minis ter-president onder druk van het leger afgetreden, cn is reeds een nieuwe re geering gevormd. De staatsgreep zou zonder bloedver gieten in zijn werk gegaan zijn en te Bagdad moet het rustig zijn. jit Cairo wordt, gemeld, dat vol eens daar ontvangen berichten vlieg tuigen gisteren hoven Bagdad strooi biljetten hebben uitgeworpen, waarin werd geëischt dat de regccring zou af treden. Twee uur later keerden de vliegtuigen terug en gingen zij over tot het bombardecren der regccrings gebouwen. De minister-president dien de hierop zijn ontslag in. DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJK- SCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBLICITEITSWAARDE TOURNOOIVELD 4 DEN HAAG op andere pagina STADSNIhL IV Gemeenteraadsvergadering. (Tweede Blad, pag. 1). „Het Masker" speelt in Amicitia. (Tweede Blad, pag. 2). SPOR7 De landenwed?4rijd NederlandNoor wegen. (Eerste Blad, pag. 2). Weerverwachting Medegedeeld door het Kon. •d. Met. lust. te De Bilt. VerwachtingZwakke tot ilige wind uil Noordelijke tot cstelijke richtingen, gedeelto- k bewolkt, aanvankelijk nog uis oj) eenigc iegcn cn iets Hoog Valencia Laagste Isafjord. understand 72.0 te oincterstand739.0 te LANGESTRAAT 49 TEL, 190 ONZE KOUSEN- EN HANDSCHOENENVOORRAAD, die nog steeds voor oude prijs wordt verkocht, mindert snel. Haast U dus. SCHIPPERSKNECHT OVER BOORD GESLAGEN ALPHEN a. d. Rijn, 30 Oct. Gis teravond omstreeks half twaalf is de 20-jarige schippersknecht J. van Eg- mond uit Alphen aan den Rijn, varen de op het m.s. Rijnstroom, door tot dusver onverklaarbare oorzaak over boord geslagen en verdronken. De Rijnstroom, welke van Amster dam kwam. had in dc Hijrnanswete- ring onder Alphcn aan den Rijn een hoeveelheid ijzer gelost. Aan boord be vonden zich slechts twee personen, n.l. 'ic stuurman Van Egmond. die zich respi aan bakboord en stuurboordzijde bevonden, teneinde de deklast vast te maken. Het schip had zich toen reeds weer in beweging gezet. De stuurman was juist met het werk gereed, toen hij een plons hoorde, gevolgd door hulpgeroep. Zoo spoedig als de om- Ctandighcden het toe lieten, bracht hij het schip tot stilstand, doch toen hij hulp wilde bieden zag hij nog juist hoe Van Egmond in tic diepte verdween. De politie heeft hedenmorgen het lijk opgehaald.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1936 | | pagina 1