Vliegramp DE LEYTAX TELKENS DICHTER BIJ MADRID Scheepvaart stilgelegd Cycloon richt onheil aan VISSCHERS omgekomen ITALIË EN DE Wapenfabricage in Engeland MUILKORVING DER PERS in Thüringen NOODWEER IN WALACHIJE 4000 voor groote afstanden LUYGX Maandag 2 November 1936 Uitgaver VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 35e Jaargang No. 107 De regeeringstroepen zouden een wanhopig verzet bieden RUSSEN IN DEN STRIJD Een geheim Fransch wapen verkocht? VOLKENBOND ENGELAND NIET ONGERUST MISHANDELING VAN POLEN OVERSTROOMINGEN IN POLEN Dit nummer bestaat uit 3 bladen EXEMPLAREN Tel. 1788 Tel. 1788 Tel. 1788 Tel. 1788 op airadère pagina's 5 uur 1 min. STOFFEN- en MODEHUIS AMEKSrOORtSCfi DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS Pcr 3 m^den voor Amerstoort 1.95; per maand 0.65; per PRIJS DER ADVERTENTIEN van 14 regels i 1.05 met inbegrip van een uewi.snummel week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. T\Th^ T"^ Tl* T A TSXT^T^T^ elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertentién voor de Binnenland iranco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 8 Eu y .L/Lyl J-1 I Jl helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 'POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Eewijsnummer extra f C.05 Nationalisten maken groote levensmiddelenhoeveel» heden buit De beslissing spoedig te wachten? DE Petite Gironde verneemt uit Hendaye, dat de regee» ring van Madrid opdracht heeft gegeven onmiddellijk alle plaat» sen ten Zuiden van Madrid te ontruimen, aangezien deze plaat» sen gevaar loopen binnenkort in handen der nationalisten te val» len. Door het radiostation van Je» rez de la Frontera is o.a. het vol» gende medegedeeld: Aan het centrale front hebben onze troepen over een aanzienlij» ken afstand naar Madrid kunnen oprukken, waarbij zij Torre jon en Valdemoro als bases gebruikten. De regeeringsaanhangers lieten 130 dooden op het terrein achter. IWij hebben tal van krijgsgevan» genen gemaakt, ofschoon de te» genstand van den vijand wanho» pig was. Deze opmarsch is vol» tooid door de inneming van Hu» manes en Paria. Bij de bezetting van deze plaatsen hebben wij vier machinegeweren en een groote hoeveelheid levensmiddelen buit» gemaakt. De regeeringsstrijd» krachten stonden onder bevel van een Russisch generaal, die in verband met de vorige misluk» kingen geen gebruik maakte van zijn tanks. Onze opmarsch ge» sdechide over een diepte van on= gevecr 10 K.M. In den sector Rionora heeft een ge vecht plaats gevonden, waarbij aan de zijde der regeeringstroepen ecnige doo den vielen, waaronder Russen wérden aangetroffen. Aan het front van Siguenza zijn on ze troepen 8 K.M. opgerukt, waarbij zij Jadraquc hebben bezet. Radio-Sevilla heeft kort daarop o.m. het volgende medegedeeld; Madrid zou een colonne miliciens, de „ijzeren colonne" genaamd uil rusten om een hevig tegenoffensief in te zet ten. Talrijke gewapende boeren zijn naar onze linies ovcrgeloopen. Zij ver klaarden. dat zij dit in verhand met dc omstandigheden niet eerder hadden kunnen doen, hoe gaarne zij dit ook wenschten. Tc Gibraltar hebben, naar het radio station verder mededeelt, twee oorlogs schepen der regeering aan de Britsche autoriteiten om levensmiddelen en ko len verzocht, hetgeen werd geweigerd. Ter hoogte van Malaga is een oorlogs schip der regeering gebombardeerd Een bijzondere berichtgever van ITa- vas seint: De algemeene aanval der nationalis ten, die parallel uitgevoerd wordt op den weg ToledoMadrid en dien van Oranjuez naar Madrid beeft de recht- sche legers doen doordringen tot Mo- raleja, I-Iumanes en Pcrln d.w.z. tol op nog geen 10 K.M, van de hoofdstad. De aanval werd ten uitvoer gelegd door infanterie en artillerie, terwijl op den rechterflank rle cavallcrie van ko lonel Monasteriör in den-strijd werd ge worpen. Dp regeeringstroenen hqden slechts zwakken tegenstand, behalve op den linkervleugel bij Moraleia. Tn het geheel zijn 4 K.M. terrein door rle nationalisten gewonnen, terrein, dat verdedigd werd door artillerie en be langrijke verschansingen. Concentratie van re geeringstroepen Reuter seint voorts uit Illcscas, dat de beslissing omtrent het lot van Ma drid schijnt te zullen vallen in den sec tor ten Zuiden en Zuid-Westen van de hoofdstad, waar de regeeringstroepen al hun reserves aan artillerie, tanks en pantserauto's hebben samengetrokken. Volgens verklaringen van krijgsgevan genen zou generaal Pozas. die weer on der de hevelen staat van een Russi- schen generaal, belast zijn met de ver dediging van Madrid, terwijl generaal Asensio het bevel voert aan het front. Bilbao gebombardeerd Tc La Coruna wordt medegedeeld, dat de luchtmacht der nationalisten Bilbao heeft gebombardeerd en daarbij zeer belangrijke schade heeft aange richt. Radio-Cordoba meldt, dat de socia listenleider Gonzales Pcna, die in den strijd om Oviedo door generaal Aranda verslagen is, door Asturisehe mijnwer kers gearresteerd zou zijn op het oogenhlik, dat hij de grens wilde over trokken. Russische generaal bij de gevechten betrokken? Volgens het Radiostation van Sevilla heeft de regeering te Madrid niet ge aarzeld de leiding der verdediging van de hoofdstad toe te vertrouwen aan een Russischen generaal, teneinde al dus op Rusland invloed uit te oefenen, opdat dit land den steun in den vorm van troepen en oorlogsmateriaal ver sterkt. Zij heeft dit nog uitgebreid door aan de pers opgewonden verklaringen te verstrekken, welke ook per radio werden uitgezonden, over fantastische gevechten, die niet hebben plaats ge vonden. Inderdaad werden eenige aan vallen door de regeeringstroepen gepro beerd. gesteund door het allermodern ste oorlogsmateriaal, doch het resullaat daarvan was teleurstellend voor dc le gerleiding te Madrid. Het leger van Varcla heeft zijn op marsch naar Madrid voortgezet. De vijand trok terug en liet een hoeveel heid oorlogsmateriaal en een aanlal dooden achter. De linies der nationalis ten werden naar voren gebracht, tot Pinto. waardoor de nationalisten de poorlijn, welke zij sedert dc inneming van Sesena steeds bcheerschten, verder konden bestrijken. Dit échec der Russi sche legerleiding is volkomen. aldus het nationalistische communiqué waar aan nog wordt toegevoegd: Madrid is dus voor de zaak der re geeringsaanhangers verloren. Het ver lies der verdedigingslinie en het bom bardement. der hoofdstad vormen hier voor het bewijs. Het einde is nabij. TOESTAND VAN KONINGIN MARY GAAT VOORUIT LONDEN, 1 Nov. (Reuter). De ge zondheidstoestand van koningin Mary is vooruitgaande. Dc verkoudheid, waaraan zij lijdende is, heeft een nor maal verloop en bij wijze van voorzorgs maatregel zal de koningin nog een paar dagen haar kamer houden. Tienduizenden stakers in de Amerikaansche havens Roosevelt's kansen worden er slechter op Reuter seint uit New York, dat de commissie ter verdediging van de be langen der zeelieden met algemeeno stemmen zich heeft uitgesproken voor een uitbreiding der slaking. die aan dc Pacific-kust is uitgebioken tot aile schepen, die New York binnen 24 uur zouden willen verlaten. Intusschen breidt de staking aan de Pacifickusi. zich met het uur uit. Meer dan 150 schepen liggen stil. Kleine zeelieden-stakingen zijn even eens uitgebroken in havens aan de Goll van Mexico. Het D.N.B. seint nog uit San Francis co, dal de staking der havenarbeiders en zeelieden aan de Pacific-kust Zater dag reeds 120.000 man, o w. 60.000 ar beiders, werkzaam in. de houtzagerijen, omvatte. Zeven booten, die Zaterdag New York moesten verlaten, konden niet vertrek ken. Honderden schepen liggen slil in andere havens, ofschoon daar de sta king nog niet officieel is afgekondigd. De weddenschappen, dat Roose velt als president zal worden her kozen, werden Zaterdag in Wall- street twee tegen één en op Broad way twaalf tegen vijf afgesloten, doch op het laatste oogenblik sloeg de stemming meer ten gunste van Landon om, hetgeen voornamelijk een gevolg was van de havensta king aan den Stillen Oceaan. Men is het er algemeen over eens, dat Roosevelt een flink aantal stemmen zal verliezen in Washing ton, Oregon en California, indien de staking een ernstig karakter gaat aannemen of wanneer de al gemeene staking van San Francis co in 193-1 zich zou dreigen te her halen. PARIJS, 31 October (D.N.B.-A.N.P.) Aan dc Fransch-Bclgische grens heeft dc politie van Rijsscl twee Parijzenaars gearresteerd, die een hijzonder model machine-pistool trachtten te smokelen. Zij bleken ook in het bezit te zijn van een technische beschrijving van dit wapen. Men vermoedt, dat de beide aangehoudenen liet wapen, dat waar schijnlijk een geheim model van het Fransche legerbestuur is, in het buiten land hebben willen verkoopen. Een rede van Mussolini te Milaan MILAAN, 1 November. (Stefani/A.N.P.) Mussolini liceft op het plein van den Dom te Milaan tot duizenden aanwezi gen een rede gehouden, waarin hij de positie van het fascistische Iialié uiteen zei te, wat betreft de betrekkingen lot :1e overige landen in dit zoo verwarde oogenblik. o In de eerste plaats moet, zoo zcide hij. her internationaal terrein worden gezuiverd van iedere leugen en illusie van de ideologie van Wilson. Een van deze, de ontwapening, is reeds verdwenen, niemand wil ontwapenen en een ontwapening van allen is onmo gelijk. Een andere illusie is de collectieve vei ligheid. die nooit bestaat. Verder moei de ondeelbare vrede worden afgewezen. Ten aanzien van den Volkenbond zcide de diicc. flat deze is gegrondvest op dc belachelijke stelling van absolute juri diséhe gelijkheid van alle naties. De bond moet vernieuwd worden of ster ven „Aangezien vernieuwing uiterst moeilijk is, kan de hond, wat ons be treft, sterven. Wij zullen nooit de duivel sche economische blokkade vergeten, welke dc Volkenhond tegen Italic ont ketende. Italië loonde zich hierbij in slaat lof alle opofferingen en verzette zich tegen de 52 stalen, welke aan deze blokkade deelnamen". Sprekend over de betrekkingen met Frankrijk, zeide Mussulini. dat, zoolang Frankrijk pen afwachtende bonding aan neemt, Italië niet anders kan handelen. Hierna ging de dnce over op do ver dragen met Oostenrijk en Hongarije, na te hebben gewezen op de uitstekende verhouding met Zwitserland. Hij noem de Hongarije „de groote verminkte" welke recht moet worden gedaan in het Qonangebied. opdat hier vrede heersche De betrekkingen tot Joego-Slavië zijn verbeterd en de grondslagen voor een Tientallen dooden in Madras te betreuren Tengevolge van een cycloon in het Noorden van Madras heeft daar een verschrikkelijk ongeluk plaats gevonden. Onder den druk van den stormwind is n.l. een tabaksfabriek ingestort, tengevolge waarvan hon derd in de fabriek aanwezige arbei ders den dood vonden. In het even eens door den cycloon getroffen Chirala werden 62 personen ge dood. De aangerichte stoffelijke schade is groot. Bezwaren tegen een algemeen staatsmonopolie LONDEN, 2 Nov. (Reuter). De ko* ninklijke commissie van onderzoek naar de vervaardiging van en den han del in wapenen door particuliere fir* ma's merkt in een rapport op, dat het beste middel om de bezwaren, die do particuliere wapenfabricage en wapen handel met zich mede brengen, te doen verdwijnen, of althans te verzachten een beperking der bewapening zou zijn door middel van een internationale overeenkomst. Tevens meent do com missie, dat de instelling van een uni verseel slaatsmonopoliestelsel voor do fabricage van wapenen onuitvoerbaar is en dat op dit oogenblik de bevorde ring van een algemeen staatsmonopolie geen deel dient uit le maken van do Britsche politiek. Dc commissie acht het thans boven dien mogelijk de behoeften van dc na tionale vcrde.diging uitsluitend te dek ken door in vredestijd een stelsel van samenwerking le handhaven tusschen de regeering en de particuliere in dustrieën voor de voorziening van wa penen en munitie. Verder is de com missie van gevoelen, dat de plannen tot mobilisatie van de industrie in oor logstijd onverwijld moeten worden be studeerd. hechte vriendschap tusschen beide lan den zijn gelegd. Ten aanzien van de betrekkingen tot Duitschland, verklaarde dc duce, dat dit groote land de sympathie geniet van het Italiaansche volk. „Op de spil BerlijnRome kunnen alle staten van Europa, die van goeden wil zijn, meewerken. Het anti-bolsje wistisch vaandel is de oude vaan van het fascisme. Het bolsjewisme is niets anders meer dan een wreed super-kapitalisme". Er moet thans een einde worden gemaakt aan dc tegenstelling tusschen fascisme en democratie. Italië opent den weg tot de ware beschaving door den ar beid. Italië is een eiland in de Middel- landsche Zee, verklaarde de duce verder, zich richtend tot dc Engel- sclicn, deze Middellandsche Zee, wel ke voor Engeland een weg is om zijn overzeesche bezittingen te be reiken. Voor Italië is dc Middelland sche Zee het leven. Italië wil dezen weg noch bedreigen, noch onderbre ken. docli het wil zijn rechten ge ëerbiedigd zien. De Rngclschen moe ien zien, dat dit een voldongen feit is, waaraan niet valt te tornen. Er is slechts een middel tot een al- gfiheele oplossing. Indien men Italië in deze zee tracht le verslikken, zal hel goheele Italiaansche volk zich verhef fen. Dc leidraad van liet 15e jaar van hei fascisme is vrede met allen, doch een gewapende vrede Tenslotte verklaarde de duce. dat Italië derhalve zijn bewa pening ter zee. te land en in de lucht zal perfeclionneeren. De nationale in dustrie zal bevorderd worden Zich richtend lot het Milaneeschc volk be sloot dc duce zijri rede mei de woorden: „Gij moet rle voorhoede zijn om het im perium waardevol ie maken om hiervan in zoo kort mogelijken lijd een element van welvaart en voorspoed te maken tol glorie van het vaderland", Roemeensch wetsontwerp in voorbereiding De Roemeensclie regeering heeft een wetsontwerp in voorbereiding inzake de pers, waartegen de meeste dagbla den hun stem verheffen. Het ontwerp zou een aantal maatregelen bevatten, welke de vrijheid der pers sterk beper ken. Zoo zou o.a. de leiding en het ka pitaal der dagbladen in Roemcensche handen moeien zijn en zou een controle op de ontvangsten worden ingesteld, terwijl journalisten, die de wetsvoor schriften overtreden, zich aan zware boeten bloot stellen. Na den staatsgreep te Bagdad Naar Reuter uit Londen seint, wenscht men in officieele kringen eerst nog nadere berichten omtrent den toe stand in Irak af le wachten, alvorens zich over dc mogelijke gevolgen van den staatsgreep uit ie spreken. Toch is men reeds van meeninig, dal er in geen enkel opzicht ecnige ongerustheid be boet f te worden gekoesterd ten aanzien van de Engelsch-Irakeesche betrekkin gen. Men ziet te Londen niet over hel hoofd, dat bepaalde Kemalislische sym pathieën onder de nieuwe ministers en in het Irakeesche leger Irak nader tol Turkije kunnen brengen, doch dit be hoeft geen reden le zijn lol ongerust heid in verband mei dc goede betrek kingen, die 1 u'sschen Turkije en Groot Bril tannic bestaan. De Irakeesche regcering hcefl een de creet uitgevaardigd, op grond waarvan het parlement wordt ontbonden cn al gemeene verkiezingen worden uitge schreven In het decreet wordt er op gewezen, dat het voor dc regecring niet mogelijk is met het tegenwoordige par lenient samen te werken. De nieuwe regeering liceft verder be vestigd. dat de afgetreden eerste minis ter Yassin Pasja, de vroegere onder-mi nister van buitenlandsche zaken, Loeri Pasja en dc vroegere minister van bin non landsche zaken Klgeilani het land hebben evrlaten. De regeering wensch' dal allen zich thans in de eerste plan»'- bezig houden met hel algemeen belang en dal de persoonlijke belangen hier voor zullen wijken. Tien personen gedood, drie gewond Dikke mist veroorzaakte het ongeluk BERLIJN, 2 Nov. (D.N.B.) Het vliegtuig van dc lijn op Frankfort a. d. Main is gister» middag in het Thüringer Woud tijdens den dikken mist verongelukt, nadat het met den grond in aanraking was gekomen. Het toestel werd vernield. Dc drie leden der beman» ning cn zeven passagiers kwa» men bij de ramp om bet Ie» ven, terwijl drie passagiers gewond werden. Negen Deensche booten met dertig opvarenden ver? mist KOPENHAGEN, 2 Nov. (D.N.B.). De Deensche Noordzee-visscherij liceft in de afgeloopen week ten gevolge van het stormwc-cr ernstige verliezen gele den. Negen visschcrsboolen uit Esbjerg, met in het geheel 30 man aan bood, wor den nog vermist. 1-Iet onderzoek, dat met vliegtuigen, inspectie- en reddingsvaartuigen was ingesteld, is gestaakt, daar het vruchte loos is gebleken. Van twee kottórs zijn reecis wrakstukken opgevischt BOEKAREST, 2 Nov. (A. N. P.). Aanhoudende regenval heeft in Wala- chijc overstroomingen veroorzaakt, welke een catastrophalen omvang heb ben aangenomen. Een zijrivier van de Don au is buiten haar oevers getreden, heeft eenige plaatsen onder water gezet en groote verwoestingen aangericht. Eenige men- schenlevens zijn 1e betreuren, doch hun aantal is nog niet bekend. De mate- ricele schade is buitengewoon groot. Buitensporigheden op het grondgebied van Dan? zig WARSCHOU, 2 Nov. (A.N.P.). In den nacht van Vrijdag op Zaterdag heb ben militante nationaal-socialisten in de gomenle Schocneberg (grondgebied van Danzig) een overval gepleegd op twee Polen en de huizen der meiischcn geplunderd. Dc ontboden politic arres teerde de slachtoffers, en niet de aan randers. Dc commissaris-generaal van Polen te Danzig die terstond gewaar schuwd was. heeft onmiddellijk stappen gedaan bij den senaat cn een oogenblik- kelijk onderzoek, de invrijheidstelling der gearresteerde'slachtoffers cn schade loosstelling voor dc slachtoffers geëischt. De echtgcnoote van één der Polen was met haar man gearresteerd, doch reeds voor tusschenkomst van den commissa ris-generaal van Polen in vrijheid ge steld. Het regee ringsgézin de blad Kurjcr Po- ranny qualificcort de feiten als een schaamtelooze uitdaging. De vrije stad, welke geroepen is op ©economisch ge bied met Polen samen te werken, laat op haar gebied barbaarsche daden en geweldplegingen toe tegen Polen, wier vaderland dc hestaansbron van Danzig is. De openbare meening van geheel Pd len, zonder onderscheid van partij, blijft geschaard ac.hIer de le Danzig wonende Polen en iedere aanslag, gepleegd op te Danzig wonende Polen, zal beschouwd van hel geheele Poolsche volk. WARSCHOU, 2 Nov. (A.N.P.). liet water van den Weichscl cn diens zijri vieren is verder gcslegen en ten deelc reeds buiten de oevers getreden. In het gebied ten Zuiden van Kielco heeft dc Weichsel drie dorpen geheel onder wa ter gezet. Ook in het gebied van Ostrau Karwin zijn talrijke plaatsjes over slroomd. In Tesehen zijn meer dan veer tig huizen weggespoeld. De streek van Petrowitz tot ver over de poolsche grens gelijkt één groote watervlakte. DIT BLAD HEEFT EEN DAGEL1JK- SCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBLICITE1TSWAARDE TOURNOOIVELD 4 - DEN HAAG PASSAGIERS VERZEKERD. SI A DSN TL IP'S Het 10-jarig bestaan van Dc Pedaal ridders. (Tweede blad, pag. 1). SPORT SPORT De landen'wedstrijd NederlandNoor wegen. (Derde Blad, pag. 1). De hockey- en korfbalwedstrijden. Wéér verwachting Zwakke tot matige Zuidwes telijke tol Noordwestelijke of Noordelijke, later weer krim pende wind, tijdelijk opklarend, daarna weer toenemende be wolking, aanvankelijk weinig of geen, later weer toenemende regenkans, koude nacht, later weinig verandering in tempe ratuur. Buitenlandsch Weeroverzicht Medegedeeld door het K. N. M. I. to Dc Bilt. Dc diepe depressies, die hoog in het Noorden voorbetrekken, vertoonen lang gerekte Y-vormige uitloopcrs, die tot den oOstcn breedtegraad reiken. In deze uitloopcrs is het weer nevelig en somber met in onze omgeving lichte, in het binnenland van Europa en voor al in dc bergstreken plaatselijke regens. In de gebieden met. lage luchtdruk ken en betrokken lucht bleef de nacht warm; in dc qpklaringsgebieden met hoogere luchtdrukken was dc ochtend koud en daalde de temperatuur zelfs tot onder het vriespunt. Op IJsland waren de. barometers gis termorgen sterk stijgende en dc winden overal zwak. Tn den nacht daalde de luchtdruk weer 15 m.m. en stak opnieuw een storm uit het Oosten op. Het gebied van hoogén luchtdruk in het Zuidwesten houd stand. Op de A-zoren blijft do luchtdruk hij voortduring zeer hoog. Aan de Riviéra is hel weer mooi. liet is te verwachten, dat het weer in onze omgeving een sterk wisselend karakter zal hebben met perioden van hel rok ken en somber weer en opklarend en zonnig, met over het algemeen wei nig regen. LANGESTRAAT 49 TEL. 190 ONZE KOUSEN. EN HANDSCHOENENVOORRAAD, die nog steeds voor oude prijs wordt verkocht, mindert snel. Haast U dus. MODERNISEERING VAN EEN OORLOGSSCHIP LONDEN, 31 October (Reuier). Het oorlogschip Malaya, dat voor een be drag van een millioen pond sterling geheel gemoderniseerd is, is gisleren opnieuw bewapend en zal binnenkort oefeningen gaan maken. Hel schip heeft acht stukken van 15 duim aan boord en behaalt, een snel heid van 25 knoopon. Tn December zal bet in dienst kun nen worden genomen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1936 | | pagina 1