DE LEYTAX Grootsche zege van Roosevelt NATURALISATIE VAN PRINS BERNHARD 4000 BEDREIGDE VREDE Plet Prinselijk voor groote afstanden DE EEMLANDEü Gelukwensch van Landon ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week 'met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland iranco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 14 regels f 1.05 met inbegrip van een bewi.snummef Woensdag 4 November 1936 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 35e Jaargang No. 109 Het gaat den democraten evenzeer voor den wind in Huis van Afgevaardigden als Senaat Overwinningen behaald in staten, die als republikeinsch golden Piet wetsontwerp ingediend WETSONTWERP INGEDIEND LAGERHUIS BALDWIN AAN HET WOORD HANDEL GUNSTIG DE STAPPEN VAN ENGELAND TE BERLIJN Oit nummer bestaat uit 2 bladen EXEMPLAREN Tel. 1788 Tel. 1788 Tel. 1788 Tel. 1788 op amdere pagiraa's Weerverwachting 4 uur 54 min. STOFFEN- en MODEHUIS LUYÜX Verkoopsters gevraagd AME1RSFOORTSCH DAGBLAD elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Eewijsnummer extra f 0.05 J N Amerika heeft zooals dat heet een politieke aardverschuiving plaats gehad, die overal ter wereld de aandacht heeft getrokken, daar zelfs sterke repu- blikeinsche bolwerken gisteren op den met spanning tegemoet gezienen verkiezingsdag zijn bezweken, zoodat de democraten hun toch reeds aanzienlijke macht nog meer hebben kunnen versterken. Sneeuw, regen en storm, die Election Day ook tot een atmosferisch bewogen dag maakten, vormden voor de kiezers echter geenszins een beletsel in groote scharen naar de verkiezingslokalen op te trekken en mede te bepalen hoe Amerika in het volgende tijdvak van vier jaren zal worden bestuurd. DE verkiezingen in de Ver. eenigde Staten hebben een Uiterst verrassend karakter ge» dragen. Wel werd van vele zijden [voorspeld, dat Roosevelt, de te» genwoordige staatspresident, een goede kans had herkozen te wors den, doch dat het hem zoo zou meeloopen, als thans geschied is, had stellig niemand verwacht. Landon Reeds hedenochtend te vijf uur Greenwichtijd kreeg men den in» druk, dat Roosevelt, die vooral den laatsten tijd heftig werd be» streden door het Hearstblad, New York American, herkozen zal worden met een meerderheid, grooter dan die, welke hij behaal» de bij de verkiezingen in 1932. Zelfs in den staat Connecticut, 'dat als republikeinsch bolwerk werd beschouwd, heeft Roosevelt een groote meerderheid verwor» ven. Roosevelt heeft heden in Hyde Park het woord gevoerd tot eeni» ge duizenden personen. Hij zeide o.a.: Voor zoover de uitslag van de Verkiezingen op het oogenblik bekend is, schijn ik één van de grootste overwinningen te beha» len, welke de Vereenigde Staten ooit hebben gekend. Hedenochtend half vijf Greenwich- 'tijd schenen de democraten bovendien een sterke meerderheid in het Huis van Afgevaardigden en Senaat te be halen Van de 36 zetels in den Senaat behaalden de democraten 10 en de re publikeinen 1. Van de 332 zetels van het Huis van Afgevaardigden behaal den de democraten tot nu toe SO en de republikeinen 2. De verslagen candidaat der republi keinen, Landon, heeft zijn tegenstander Roosevelt een telegram gezonden, waarin hij zegt: „Het volk heeft gesproken. Alle Amerikanen zullen de uitspraak aan vaarden en zullen samenwerken voor een gemeenschappelijke zaak en het welzijn van het land. Dit is overeen komstig den democratischen geest. Ontvang mijn hartelijke gelukwen- schen". Democratische meen derheid in den Senaat Voor zoover hedenochtend 6 uur Greenwichtijd bekend was, behaalden de democraten in den senaat 11 zete's, welke, gevoegd bij de 47 zetels, welke zij reeds hebben, hun een meerderheid heid geven van 58 zetels, van dc 98 ze tels, welke dit bestuurslichaam in to taal telt. Voor het huis van afgevaar digden kozen de democraten tot nu toe 101 vertegenwoordigers en de republi keinen 7. Bij de gouverneursverkiezingen be haalden de democraten in 21 districten de overwinning en de 'republikeinen in 10. Ingediend is een wets» ontwerp tot goedkeuring van het hu» welijk van Hare Ko» ninklijke Hoogheid Prinses Ju» liana en re» geling van de toelating van getuigen bij de vol» trekking van dit huwelijk, alsmede van eenige ge» volgen van deze echtverbinte» nis. De memorie van toelichting hierbij luidt als volgt Het ligt in de bedoeling van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana weldra gevolg te geven aan het voornemen, met Zijne Doorluchtige Hoog» heid Prins Bernhard Leopold Frederik Everhard Julius Coert Karei Godfried Pieter van Lippe=Biesterfeld in het hu» welijk te treden. Alvorens deze echtverbintenis gesloten wordt, behoort met het oog op arikcl 17 der Grondwet, hier» toe bij de wet toestemming te worden verleend. Artikel 1 der tegenwoordige wetsvoordracht strekt om aan het aangehaalde grondwetsar» tikel te voldoen. Ingevolge artikel 2 blijven buiten toepassing de bepalin» gen van de artikelen 20 en 131 van het Bur» gerlijk Wets boek, krach» tens welke 't aantal huwes lijksgetuigen tot ten hoog» ste vier is beperkt en buiten het Koninkrijk gevestigde personen niet als ge» tuigen wor» den toege» laten. Artikel 3 verleent ten aanzien van naamsverandering of naamsbijvoeging, welke de Koningin ten behoeve van den Prins of van de kinderen, die uit het huwelijk geboren mochten worden, zou willen toestaan, vrijstelling van de hij artikel 64 van het Burgerlijk Wetboek voorgeschreven open» baarmaking. Artikel 4 luidt: Overal waar in wettelijke voorschriften de uitdrukking „lid van het Koninklijk Huis", „leden van het Koninklijk Huis", „Prinsen van Ons Huis", „Prinsen van het Ko» ninklijk geslacht", of „de Vorsten van Ons Huis" voor» komt, zal daaronder mede be» grepen ziin Zijne Doorluchtige Hoogheid. Deze wet treedt in werking met inaaDtf van den dag na dien harer afkondiging. New York viert feest Roosevelt heeft Landon het volgende telegram gezonden: „Ik vertrouw, dat alle Amerikanen zich aaneen zuilen sluiten voor het al gemeen welzijn." In alle dccien van New-York werd dc overwinning van Roosevelt tot laat in den nacht gevierd. Voor het gebouw van de New-York Times stond meer dan een millioen personen te wachten op de verkiezings uitslagen; incidenten deden zich hier niet voor. Roosevelt trok zich te half twee te rug in zijn huis in Hydepark. Zijn ver kiezing stond toen reeds vast. Senator Borah herkozen De republikcinsche senator Borah werd in den staat Idaho met groole meerderheid voor de zesde maal tot se nator gekozen. Arrestaties Te New-Orleans (Louisiana) hebben gisteren verkiezingsrelltjes plaats ge had, welke geleid hebben tot de arres tatie van Gerald Smith, den leider van de „verdeelden-rijkdom" beweging, als mede vier zijner aanhangers, wegens verstoring van de openbare orde. Ingediend is een wetsontwerp tot naturalisatie van Zijne Door* luchige Hoogheid Prins Bernhard Leopold Frederik Everhard Julius Coert Karei Godfried Pieter van Lippe*Biesterfeld en regeling van eenige gevolgen dier natural^ satie. Dc Memorie van Toelichting tot dit wetsontwerp luidt als volgt: Zal do voorgenomen echtverbintenis van Prinses Juliana voor' Hare Konink lijke Hoogheid niet verlies van het Nederlanderschap ten gevolge hebben, dan dient Zijne Doorluchtige Hoogheid Prins Bernhard voor do voltrekking van het huwelijk als Nederlander te worden genaturaliseerd. Alzoo hebben redenen van staatsbe lang geleid tot de indiening van het hierbij aangeboden ontwerp van wet. hetwelk tevens gevolg geeft aan den door den Prins uifgedrukten wensch, ook rechtens tot dc Nederlandsche ge meenschap te behooren. Door de voorgestelde naturalisatie zal Prins Bernhard ingevolge paragraaf 25 van de Duitsche nationaliteitswet voor Zijne Doorluch tige Hoogheid het huidig staatsburger schap verloren gaan. Art. 2 luidende „Zijne Doorluchtige Hoogheid is, van het oogenblik waarop Hoogstdezelve de hoedanigheid van Nederlander verkrijgt, ingezetene van het rijk", wordt voorgesteld op grond van de overweging, dat de gemaal der Prinses niet, zij het ook tijdelijk, van het ingezetenschap van het Rijk ver stoken mag zijn. Art. 3 luidt als volgt: „Op het aan deze wet ontleende Nederlanderschap is, staande het huwelijk tusschen onze beminde dochter en Zijne Doorluchtige Hoogheid, artikel 7 der wet van 12 December 1892 (Staatsblad nr. 268) op het Nederlanderschap en het ingezeten schap. laatstelijk gewijzigd bij de wet van 29 November 1935 (Staatsblad nr. 685), niet van toepassing. Dit Nederlanderschap wordt na ont binding van het huwelijk verloren, zoo wel ingevolge het bepaalde bij art. 7 voormeld, als indien Zijne Doorluchtige Hoogheid den wil om den Slaat van Nederlander niet langer Ie behouden, schriftelijk te kennen geeft aan Onzen Minister van Justitie, die daarvan on middellijk aankondiging doet in de Ne derlandsche Staatscourant. Verlies van het Nederlanderschap door Zijne Doorluchtige Hoogheid is op den staat van de uit dit huwelijk ge boren kinderen niet van invloed. Het eerste lid van art. 3 is dienstig, omdat het staatsbelang waarmede deze naturalisatie is verknocht, tevens vraagt, dat staande huwelijk het Neder landerschap door den gemaal der ver moedelijke erfgenaam van de Kroon niet kan worden verloren. Na ontbinding van het huwelijk zal ingevolge het tweede lid van art. 3 het Nederlanderschap ook verloren kunnen worden door eene schriftelijke kennis geving aan het hoofd van het departe ment, dat meer in het bijzonder is be last met de uitvoering der wet op het Nederlanderschap en het ingezeten schap. In het staatsbelang wordt ook be paald, dat eventueel verlies van den staat van Nederlander door Zijne Door luchtige Hoogheid na ontbinding des huwelijks niet hcinvloedt het Nederlan derschap van hen, die tot den troon kunnen worden geroepen. Deze wet treedt in werking met ingang van den dag na dien harer af kondiging. De ministerpresident zal geen partij»intimidatie dulden LONDEN, 3 November. (Reuter). In het Lagerhuis heeft Baldwin medegedeeld, dat de zitting van Donderdag a.s. gewijd zou zijn aan buitenlandsche zaken in zoo breed mogelijk opzicht. Voorts verklaarde Baldwin, dat binnenkort gelegen heid zou worden gegeven tot be spreking van het Engelsch-Egyp- tisch verdrag, nog voor dit zou wor den geratificeerd. Ten aanzien van Palestina zcidc Baldwin, met nadruk, dat de Konink lijke commissie krachtig en onpartijdig was en voor de inlichting van de vreemde landen een volkomen onaf hankelijk. niet door de Britsohe rcgce- ring gecontroleerd lichaam vormde, dat vrij was rapport uit te brengen in den zin, dien zij passend zou achten. Sprekende over den handel, zeide Baldwin, dat de invoeren in het derde kwartaal met een belangrijk percen tage gestegen waren boven die van de overeenkomstige periode van het vori ge jaar, voor do exporten kan hetzelfde geconstateerd worden, al is hier hot stijgingspercenlago iet6 minder. Verbetering invoeren en export Het verheugt mij, aldus spr., te den ken, dat de vooruitzichten voor den handel gunstig zijn. Een verbetering van de exporten van dit land kan ech ter niet worden verwacht, aangezien het hier gaat om internationalen han del en, ofschoon ik persoonlijk geen directe perspectieven zie betreffende een toestemming der wereld tot het ne men van maatregelen, die in dit opzicht- behulpzaam zouden zijn, moeten wij voortgaan en doen wat wij kunnen, gelijk wij dit doen voor dc zaak van den vrede, in de hoop. dat de wijsheid in de wereld do overhand zal krijgen. Openbare orde Voortgaande maakte spr. een toe speling op do wet op de openbare orde, zeggende, dat het hier gaat om een dringende en belangrijke kwestie. De stabiliteit van de re geering is afhankelijk van de vrij heid van critiek en politieke be sprekingen, maar de verdraagzaam heid moet wederkeerig zijn. Wij zullen nooit ook maar de geringste partij-intimidatie dulden. Wij gelooven, dat onze voorelellen den moed zeer zullen verminderen tot een herhaling van de kort geleden voorgevallen incidenten. De toespelingen op het Brits sche rijk hebben een slechten indruk gemaakt te Londen LONDEN, 3 November (Havas). De gisteren door den Engelschen ambassa deur in de Willi el m6t rasse gedane stap pen in verband met de kort geleden door Gocring en Goebbels uitgesproken redevoeringen, zijn begeleid gegaan door opmerkingen van gelijke strek king tegenover den Duitschen ambas sadeur, te Londen, von Ribbentrop De minister van buitenlandsche za ken heeft te dien einde von Ribbentrop bij zich ontboden cn hem op de hoogte gesteld van de t-e Berlijn gedane dé marches Men meent te welen, dat de mi nister tijdens het onderhoud den nadruk heeft gelegd op de critiek. die. genoemde redevoeringen te Londen hebben gewekt en od het betreurenswaardige karakter van dergelijke interventies. Vanavond heeft men hier den indruk, dat de te Berlijn gedane stap zeer krachtig is geweest. De Engelsche ambassadeur, zou. den nadruk leggende op den slechten in druk. die te Londen gewekt is door de toespelingen op het Britsche Rijk. te vens de aandacht van de Wilhelm- strasse gericht hebben op de broosheid der fundeeringen van de te pas ge brachte argumentatie, met name in de redevoering van Goering. teven6 zou hij er op gewezen hebben, hoe onrecht vaardig en onjuist het is Engeland verwijten te doen betreffende de finan cieele moeilijkheden van Duitschland. die aan essentieel binnenlandsche fac toren te wijten zijn. DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJK- SCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN AANGESLOTEN BI) HET BUREAU VOOR PUB LICITEIT SWAA RDE TOURNOOIVELD 4 - DEN HAAG PASSAGIERS VERZEKERD. STADSNIEUWS Geschiedenis van den hoogen wal- muur. (Tweede Blad, pag. 1). Grafiek in „Sierkunst." (Tweede Blad, pag. 1). Voorloopig programma Oranje-Comité 1936. (Tweede Blad, pag. 1). Medegedeeld door het K.N.M.I. te do Bilt. Dc verwachting: Zwakke tot matige zuidwestelijke tot zui delijke wind. Nevelig, tot zwaar bewolkt, aanvankelijk weinig of geen neerslag. Weinig ver andering in temperatuur. Hoogste barometerstand 766.3 München. Laagste liarometerstand 739.0 'Vardö. LANGESTRAAT 49 TEL. 190 voor verschillende afdeelingen voor direct en later. Scherpe kritiek der liberalen op de Britsche regee» ringspolitiek In het Engelsche Lagerhuis verklaar de gisteren dc leider der liberalen, sir Archibald Sinclair, zeer groote belang stelling en ernstige bezorgdheid te heb- ben ontmoet bij de leden van alle par tijen t.a.v. den internationalen toestand. Spr. achtte twee dagen noodig voor do beschouwingen over de buitenlandsche aangelegenheden Ilij wees op het feit, dat, terwijl een jaar gëleden vijftig na ties Groot-Briltannië volgden in zijn verzet tegen de agressie, de regeering thans niet in staat is v li f naties bijeen te brengen in een conferentie lot be houd van den vrede in West-Europa. Het land, zoo zeide hij, is blootgesleld aan de bedreigingen van buitenlandsche staatslieden. I-Iij weet dit aan de zwak heid der regeeringspolitiek. EEN TURKSCHE OPDRACHT? ISTANBOEL, 3 November (Reuter). In de Turksche pers wordt medege deeld, dat een Nederlandsche mis sie naar Ankara zal komen om voor te stellen havens en kaden te bouwen, te gen betaling in nalura. Verder wordt medegedeeld, dat dr. Schacht binnenkort naar Ankara zal komen om Ie spreken over deelnemen van de Duitsche industrie aan het Turk sche vijfjaarplan.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1936 | | pagina 1