j 1830 TEL. 1850 1093 FRANSCKE GRENZEN .WORDEN OPNIEUW VERSTERKT 4000 TAXI DIENST DE ËEMLANDED LEENING VAN 500 MILLIOEN OOK JAPAN! Roosevelt's succes Mussolini naar Boedapest HONGAARSCH Nic. Bovée LUYCX Donderdag 5 November 1936 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 35e Jaargang No. 110 Ook de Jura-streek zal worden gefortifieerd, teneinde dezen kant te versperren voor een invallend leger DALADIER OVER HET DUITSCHE LEGER STAATSHERVORMING IS BOENIN NIET MISHANDELD? HET PRINSELIJK HUWELIJK NIEUWE CONSTITUTIE VERKIEZINGEN IN AMERIKA STEMBUSSEN GESLOTEN Neutraliteitswet wordt herzien VON RIBBENTROP BELEEDIGD DE TROONREDE VAN ENGELAND'S KONING Japansche belangstelling SAMENGAAN MET FRANKRIJK VISSCHERSV AARTUIG VERMIST Dit nummer bestaat uit 3 bladen EXEMPLAREN Betrouwbaarste- en Goed koopste adres Hoofdkantoor: Coornhertlaan 3 Weerverwachtiny 4 uur 54 min. STOFFEN- en MODEHUIS REVISIONISME AMER SFOGRlBtfi DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersioort 1.95; per maand 0.65; per week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland irancc per pos» per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 iPOSTREKLNING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS DER AOVERTENTIEN van 14 regels 1 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertcntiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke rege' meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—. Eewijsnummer extra f 0.05 PARIJS, 4 Nov. (Reuter). Voor de legercommissie van de Kamer heeft de minister van nationale defensie, Daladier, een uitvoerige uiteenzetting gegeven over den militairen toe» stand van Frankrijk, dien hij als volkomen geruststellend bc» schouwt. Daladier besloot zijn uiteenzettingen ongeveer als volgt: „Wanneer vele Franschcn naar de versterkte streken in NoordsOosLFrankrijk zouden kunnen gaan en daar de defen» sieve organisaties zouden kunnen bezoeken, welke de grenzen bes schermen, zouden zij een gevoel van geruststelling ondervinden, als zij constateerden, dat de bar» rière niet te overschrijden valt en dat de veiligheid van Frankrijk aan dien kant verzekerd is." Dit werk zal trouwens aangevuld worden aan de Noordelijke grenzen en achterin de zóne, die tot dusverre krachtens het verdrag van 1-814 open was gelaten, en die tegenover Bazel en Belfort ligt. Ook de Jura=strcek zal worden gefortifieerd, teneinde dezen kant van den weg te versperren voor een invallend leger, dat de neutraliteit van Zwitserland zou hebben ge» schonden DALADIER Werken van gewapend beton aan de Belgische grens Memorandum inzake uit» breiding bewapening en weerbaarheid r\ALADlER kondigde vervol» U gens aan. dat hij zonder ver» wijl bij het parlement een crediet van 500 millioen zou aanvragen, ten behoeve van de vervolmaking der defensieve organisatie aan de grenzen, en vooral in de noor» delijke streek, welke thans vooral door „waterwerken" verdedigd wordt. Binnenkort zullen werken van gewa pend beton, gelijk aan die op de grens van den Elzas, gebouwd worden aan de Belgische grens, zulks volgens een pro gram, dat reeds verscheidene jaren is uitgewerkt. Daladier heeft zich van deze werken rekenschap kunnen geven, toen hij kort geleden in gezelschap van ge neraal Gamel in een tocht door het Noorden maakte. In het vervolg van zijn verklarin gen gaf Daladier nog een critische bespreking van den toestand van het Duitsche leger, dat, naar zijn meening, niet over voldoende kader beschikt voor de enorme menigte mannen, die thans gerecruteerd worden onder den tweejarigen dienstplicht. Het zal minstens nog een jaar duren, voor het aantal of ficieren gebracht zal kunnen wor den op het aantal, dat noodig is voor de leiding van het leger. Voorts werden door den minister op desbetreffende vragen nadere bijzonder heden medegedeeld over de ontwikke ling van de. motorisecring van het Duit sche leger, dc ondernomen wegwerken aan de andere zijde van de grens, enz. TOKIO, 4 November. (D.N.B.) De publicatie van een nieuw leger- memorandum over de noodzakelijk heid van een uitbreiding der bewa pening en een vernieuwing van de weerbaarheidsgedachte in Japan, heeft groot opzien gebaard. Met dit memorandum, waarin de lcgerbegrootin.g ten bedrage van 3.3 milliard yen wordt gemotiveerd, treedt het leger voor het eerst sedert den Februari-opstand weer voor het voetlicht. Het memorandum gaat uit van de gedachte, dat de Sovjet Uuie door haar bovenmatige bewapening, gesteund op den Volkenbond, Frankrijk en Tsjecho Slowakije en door haar pressie op En geland. haar streven, de wereldrevolu tie, tracht te verw ezenlijken. Japan heeft tegenover de Sovjet Unie niet gewapend en is derhalve niet pa raat zijn taak als vredesfactor in het Verre Oosten en als beschermer van Mandsjockwo te vervullen Japan heeft sedert 15 jaar ontwapend, terwijl de bovjet Unie zich sedert 5 jaren op den oorlog voorbereidt. Thans moet het Japansche volk het verzuim herstellen en in tien jaren het eerste gedeelte van het herbewapenings plan uitvoeren. Het' leger eischt voorts o.m. de gees telijke vernieuwing van het geheele volk en een ingrijpende staatshervor ming Hoewel slechts uittreksels van het memorandum hekend zijn geworden, zijn de partijleiders reeds heftige aan vallen tegen het leger begonnen, dat men verwijt het plan te hebben een dictatuur in te stellen. BEHI.IJN. 4 Nov. (D.N.B.) Dezer da gen is in de builcnlandsclie bladen het bericht gepubliceerd, dat de Russische Nobelprijswinnaar, Iwan Boenin, le Lindau in Beieren dnor dc politieke politie 7.0U zijn gearresteerd cn mishan delrl. Ten aanzien hiervan deelt het Duit sche Nieuwsbureau thans mede, dat Boenin op 26 en 27 October i I. te I.in- dau verblijf heeft gehouden. Hij logeer de in een der groofe hólels. Voor zijn vertrek naar Zwitserland werd hij onderworpen aan een devie- zen-contróle, hetgeen zeer beleefd ge schiedde. Boenin werd noch ge arresteerd, noch mishandeld. H. M. de Koningin heeft daaromtrent nog geen mededeelingen gedaan 's»GRAVENHAGE, 4 Nov. Men is gemachtigd, om mede te deelen, dat alle berichten, zoowel omtrent den datum ais wat betreft de inzegening van het huwelijk van Prinses Juliana en Prins Bcrnhard van niet bevoegde zijde afkom» stig zijn, aangezien daarom» trent vanwege H. M. de Ko» ningin nog geen mededeelin» gen zijn gegeven. Door De Valera is een anti» Engelsche verklaring aangekondigd LONDEN, 4 Nov. (D.N.B.) De presi dent van den Icrschen Vrijstaat, De Valera, heeft gisteravond een nieuwe grondwet aangekondigd. Volgens zijn verklaring zal deze nieuwe grondwet een vorm hebben, welken het Iersche volk zou kiezen, indien Engeland mil- lioenen mijlen verwijderd was. Teneinde verwikkelingen te voorko men, zal deze wet eerst op binnenland- schc aangelegenheden worden toege past, o. a. zal een Tweede Kamer wror- den ingesteld. Vervolgens zeidc De Valera nog woor delijk: „Ik betreur te moeten zeggen, dat onze betrekkingen mot Engeland in verhouding tot vroeger niet zijn verbe terd. Dit is evenwel niet mijn schuld, noch de schuld van het Iersche volk." Roosevelt behoudt de meerderheid in 45 staten NEW YORK, 4 Nov. (Reuter). Dc stembureaux zijn reeds verschei dene uren gesloten, doch het Ame- rikaansche verkiezingssysteem is oud en ingewikkeld, zoodat nog 24 uur voorbij moeten gaan eer de de finitieve uitslagen bekend zijn. De laatste verkiezingscijfers in de verkiezingen voor den senaat wij zen er op, dat in dit bestuurs lichaam meer dan 70 democraten zitting zullen hebben. Tot nu toe is 70 democraten het hoogste aantal geweest. Bij de verkiezingen voor het huis van afgevaardigden wonnen de democraten lot nu toe 12 zetels en zij verloren 2 mandaten. Om 7 uur hedenmorgen (plaats, tijd) waren van 73.230 der 122.782 kiesdistric ten de uitslagen bekend. Blijkens deze uitslagen heeft Roosevelt 17.786.950 stemmen op zich vereenigd, Landon 10.954.963 en Lemke 351.437. Roosevelt behoudt de meerderheid in 45 staten, die 519 van de 531 kiesmannen verte genwoordigen, Landon behaalde de stemmen van 12 kiesmannen en Lerake geen enkele. Voorzoover de uitslagen thans bekend zijn, werden in het huis van afgevaar digden gekozen: 237 democraten, 41 re publikeinen, 0 „progressisten" en 0 boe ren en arbeiders. De toewijzing van 157 zetels is nog twijfelachtig. In den se naat werden gekozen 15 democraten, 2 republikeinen, 0 „progressisten" cn 0 boeren en arbeiders. Twijfelachtige ze tels 19. Zooals men weet, moet slecht9 een derde van het aantal senatoren op nieuw worden gekozen. Op het oogen- blik beschikken de democraten over 47 zetels in den senaat, met de nieuwge- kozenen dus reeds over 62 zetels, het geen ver boven de meerderheid (49) is. Nader wordt gemeld, dat om 9 uur voor Roosevelt 18.444.409 stemmen wa ren geleld en voor Landon 11.452.944 stemmen. De einduitslag der verkiezingen In New-Hampshire luidt: Roosevelt 106.221 stemmen, Landon 103.626. Vermont en Maine zijn dus de eenige staten, die door Landon veroverd konden worden. De samenstelling van het kiescollege blijft derhalve 523 stemmen voor Roo sevelt, 8 voor Landon. De laatste uitslagen van de verkiezin gen voor de kampr van afgevaardigden luiden: gekozen 267 democraten. 56 re publikeinen, van 112 zetels is het nog twijfelachtig welke partij zij zullen toe vallen. Wat den senaat betreft, waarvan bij deze verkiezingen slechts een derde ge- De Vereenigdc Staten zullen denkelijk weer een belang» rijke rol spelen bij inter» nationale besprekingen WASHINGTON, 3 Nov. (Reutor). In officieele kringen heeft men den in druk, dat de uitslag der verkiezingen, waarbij Roosevelt een grootere meerder heid heeft behaald dan in 1932, zeer be langrijke gevolgen voor de binnenland- sclie politiek en voor de toekomstige Amerikaanschc betrekkingen met an dere landen zal hebben. Op buitenlandsch-politiek gebied is het onwaarschijnlijk te achten, dat de president afdoende zal kunnen tusschen beide komen, alvorens' eènigè tijcl is verloopcn. Echter zou dc president, volgens ge woonlijk goed ingelichte kringen, reeds nu de neutraliteitswet, die in Ufthruari afloopt, wenschen te wijzigen, zoodanig dat deze niet zonder meer moet worden toegepast zoowel ten opzichte van den aanvaller als van het slachtoffer van den aanval. Volgens deze zelfde krin gen zou de beslistheid, waarmede de president de laatste jaren op binnnn- iandsch-pólitiek gebied is opgetreden, thans ook ten opzichte van de buiten- landsche politiek worden toegepast, waardoor de Vereenigdc Staten weder om een belangrijke plaats zouden gaan innemen bij de internationale bespre kingen. Vooral de idee cener wereldcon ferentie, waar de politieke en handeis- problemen zouden worden besproken, vindt hier meer en meer aanhangers. Alleen Maine en Vermont voor Landon Volgens de laatste berichten behaalde Landon alle enin Maine en Vermont, die 8 stemmen in het college hebben, de overwinning. liet is zeer waarschijnlijk, dat Roose velt het ongekend hooge aantal van 25 millioen stemmen op zijn persoon zal vereenigen. In het Huis van Afgevaardigden en in den Senaat zullen de demoeraten dc volstrekte meerderheid hebben. In den senaat zullen zij over 71 zetels beschik ken en in het Huis van Afgevaardigden over 316. De samenstelling van den senaat zal als volgt zijn:: 71 democraten, 17 repu blikeinen, 2 Labourleden en 1 progres sist. Voor vier mandaten is de uitslag van de verkiezing nog niet bekend. Het Huis van Afgevaardigden zal 310 democraten. 87 republikeinen, 6 nrogres- sisten en 3 Labourleden lellen. Voor 23 zetels is dp uitslag nog niet bekend. Het vorige huis telde 30S demoeraten. Wijziging van de regeering aanstaande? In politieke kringen te Washington wordt reeds gespiokcn over een mogelij ke wijziging, die met ingang van 1 Jan. zal worden gebracht in het ministerie. De minister van P.T.T., Farley, zou zijn politieke loopbaan opgeven, terwijl ook Roper, de minister van handel, Swan- son, minister van marine, Woodring, minister van oorlog, miss Perkins, minister van arbeid en Cummings, mi nister van justitie, zouden aftreden. Naar verluidt, zou de burgemeester van New York, Laguardia, Woodring vervangen. De Duitsche ambassadeur bes klaagt zich bij de Engels scbe regeering LONDEN, 5 November. (Reuter). Von Ribbentrop heeft, naar Reuter ver neemt, de aandacht der Britsche regee ring ge\estigd op den heftigen aanval, die op hem gericht is in het Lagerhuis door den communist Gallagher. Deze had Donderdag j.l., verwijzend naar de woorden van Von Ribbenfrop: „Wij hebben slechts een gemeenschappelij- ken vijand, het communisme o.m. ge zegd: „Wat een toestand voor Enge land, wanneer iemand, wiens banden nog rood zijn van de moorden, hier dergelijke verklaringen komt afleg gen". ZEVENTAL MENSCHEN VERBRAND BELGRADO. 5 Nov. (AN.P.) Tc Gor- nia Sadaja in Bosnië is een brand, die ontstaan was in een voorraad hennep overgeslagen op een woonhuis, «lat ge heel verwoest werd. Zéven m°nschen zijn in de vlammen omgekomen deelte vernieuwd is, hierin hebben nu volgens de laatste uitslagen zitting reeds 66 democraten tegenover 11 repu blikeinen. Van li zetels is het nog on zeker naar welken kant zij zullen gaan. In beide huizen zijn de democraten thans dus zeker van een krachtige meerderheid. Er is sprake van, dat dc Italiaanschc koning hem zal vergezellen BOEDAPEST, 5 Nov. (Router). Koning Victor Emmanuel en Musso lini zullen, naar men meent te we ten, kort voor Kerstmis een officieel bezoek aan Hongarije brengen, even als andere vooraanstaande bui'en- landschc persoonlijkheden. Het bezoek zal een uiting zijn van de eensgezindheid, die tusschen de verschillende door hen vertegen woordigde mogendheden bestaat Dit zal de eerste buitenlandsche reis van Mussolini sedert vele jaren zijn. Critiek van de zijde der Britsche arbeiders LONDEN, 5 Nov. (A.N.P.) liet officiee le amendement der Laboui-fractie van het Lagerhuis op hel adres van ant woord op de troonrede luidt als volgt: „Doch betreuren, dat de raadgevers van Uwe Majesteit hebben nagelaten ie erkennen, dat onder liet bestaande ka pitalistische stelsel de tegenwoordige verbetering in handel en industrie, voor een groot gedeelte gestimuleerd dooi den bewapeningswedloop ter wereld, slechts van tijdclijken aard kan zijn, dat, terwijl op trage wijze wordt erkend, dat. de physiekc toestand van de natie is achteruitgegaan, in hoofdzaak als ge\oJg \an de lang aanhoudende werk loosheid, lage loonen en de daarmede gepaard gaande slechte voeding, dc pro blemen van dc gebieden, welke liet meest geteisterd zijn, worden veronacht zaamd cn geen voorstellen worden ge daan om esscnticele wijzigingen te bren gen in de grondslagen der maatschap pij, welke noodig zijn om een socialis tisch genieenebest te vormen, waarin de hulpbronnen van de natie geheel zullen worden aangewend vooi het wel zijn der gemeenschap". Men meldt uit Tokio: De Japansche pers stelt veel belang in de troonrede van den En- gelschen koning en wel in de eerste plaats in de passage, waarin hij spreekt over den toestand in het verre Oosten en zegt te hopen, clat China cn Japan spoedig tot overeenstemming zullen ko men over een bevredigende oplossing der aelueelo punten van geschil. De bladen onthouden zich tot. dusver re echter van het leveren van commen taar en bepalen zich er toe de troon rede op opvallende wijze af te drukken. Ecri rede van sir Austen Charrp berlain, die te Lvon tot eeresdoctor is benoemd LYON, 5 Nov. (Reuter). Sir Austen Chamberlain is benoemd tol doctor ho noris causa aan de universiteit van Lvon. Herriot presideerde hel diner, dat Ier cerc van deze gebeurtenis werd aange boden. In zijn tafelrede wees hij op dc grootheid van het Britsche volk cn op de vriendschap tusschen Frankrijk en Engeland. Sir Austen beantwoordde deze rede. Ilij wees op de omstandigheden waaron der het Locarnopact tot stand kwam. Het pact is niet meer wat het was, doch de verplichtingen hebben niet opgehou- den te bestaan. Dc overeenkomst was een bedreiging voor niemand cn, zich hierop baseerend. hadden Engelschcn, Franschen en Duitschers de oude hit- terheid kunnen vergeten en een nieu wen vrede voor de toekomst kunnen houwen. Chamberlain verklaarde ten slotte van meening te zijn, lat men in de toekomst vroeg of laat weer terug zal keeren tot den weg, welke verlaten BREMERHAFEN, 5 Nov. (A.N.P.) De kotter Stadt Norden, die op den 23sten October voor de vischvangs; op de Noordzee is uitgevaren, wordt .sinds dien vermist. Men moet aannemen, dat het schip met de vier opvarenden xcr gaan is. DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJK- SCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBLICITEITSWAARDE TOURNOOIVELD 4 DEN HAAG op andere pagina's STADSNIEUWS Stephan Veger overleden. (Tweede Blad, pag. 1). Ernstig ongeluk op den Arnhemschc- weg, (Tweede Blad, pag. 1). SPORT Ons nationaal team in dc toekomst. (Eerste Blad, pag. 2). Éérste Rotterdamsche Zesdaagsche. (Eerste Blad, pag. 2). Matige, wellicht tijdelijk toe nemende Zuidelijke tot Weste lijke wind, nevelig tot zwaar bewolkt of betrokken, tijdelijk regen, aanvankelijk weinig verandering in temperatuur, latei iets kouder. Hoogste barometerstand 767.1 Krakau Laagste barometerstand 741.5 LANGESTRAAT 49 TEL. 190 NIEUWE CORSAGES in schitterende tlnien. Roemeensche generaals naar Rome BOEKAREST, 5 Nov. (Reuter). Met het oog op de verklaringen van Mus solini ten gunste van het Hongaar-rhe revisionisme heeft dc nationale unie van oud-strijders besloten een delegatie, bestaande o.m. uit. zes generaals ven de reserve, naar Rome te zenden, om de Roemeensche opval ting te recht vaardi gen en de Hongaarsche revisionistische propaganda te bestrijden. MOTIE VAN VERTROUWEN IN DE REGEERING AANGENOMEN BRUSSEL, 5 November. (Reuter). Dn kamer heeft met 135 legen 41 stem men een motie van \ertrouwcn aange nomen. die ingediend was ten besluite van dc behandeling der interpellaties van Rex. dc frontisten pii communisteil over dn binnenlands'che politiek der re- geering en het verbod van dc rexi8» tische betooging op 25 October.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1936 | | pagina 1