DAGBLAD STRIJD OM MADRID BEGONNEN TAXI-DIENST DE LEYTAX fflSTYL III 1830 TEL. 1850 1093 4000 DE EEMIANDEU DE REDE VAN EDEN voor groote afstanden Nic. Bovée LUYCX Zaterdag 7 November 1936 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 35e Jaargang No. 112 Voor het eerst heeft men in de hoofdstad een duidelijk kanongebulder vernomen A Ajrk TC! rcgeeringstroepen het dorp Gascuna de De aanval op Madrid wordt voorbereid TORPEDOJAGER UIT AMERIKA Een Duitsche persstem OPROER IN EEN GEVANGENIS DE VEROVERING VAN ETHIOPIE VISSCHERSSCHEPEN VERGAAN Betrouwbaarste- en Goed koopste adres Hoofdkantoor: Coornhertlaan 3 UIT MODI AMERSFOORT TWINTIG DUIZEND MAN IN STAKING EXEMPLAREN Medische Help Tel. 1788 Tel. 1788 Tel. 1788 Tel. 1788 VVeerverwachting 4 uur 50 min. STOFFEN- en MODEHUIS HANDSCHOENEN Utrechtsch Landschap Het merk van onze prima gekleede tricot modellen, p^ DJJU\J BURGER waarvan wij den alleenverkoop hebben. ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amerstoort 1.95; per maand 0.65; per wggfc /met gfatjs verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland iranco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 14 regels f 1.05 met inbegrip van een bew.,$numnui elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertentiën voor d« helft van den prijs. - Kleine Advertentièn „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—. Eewijsnummer extra f 0.05 X UiJU X XX-L 1 \J J.Ö Boi'dosa bezet. In het Baskenland, zoo r/Nm-K- besluit het communiqué, heeft de vijand X!iXV-N X I\ Mondragon en Vergara moeten ontrui- Ilavas seint uit Getafe, dat gisteren Alcorcon door de regeeringstroepen he vig is gebombardeerd, zonder dat even wel een aanval volgde. De linies der nationalisten beneden Carabanchel zijn niet gewijzigd. Op ongeveer 1 K.M. van Getafe werd een pantsertrein der regeering gesigna leerd, terwijl ook tanks verschenen, zon der evenwel tot aan de linies der rccht- schen op te rukken. Drio bommenwer pers bombardeerden Getafe, zonder slachtoffers te maken. Men gelooft, dat van Alcorcon uit de eerste granaten op Madrid zijn afgeschoten. Het hoofdkwartier der nationalisten te Salamanca richt een sterk radio-sta tion op, aldus meldt Radio-Sevilla, ten einde onmiddellijk aan de geheele we reld bekend te maken, wanneer Madrid is gevallen. Ilct hoofdkwartier deelt verder mede, dat geen enkele bom op Madrid is geworpen. De journalisten, die dergelijke berichten naar het bui tenland zenden, spreken onwaarheid. Hedenochtend bereikten de troepen der nalionaliston de eerste huizen van Cuatro Vicntos. Bij de bezetting van Getafe kwamen de rechtschen juist op tijd om te ver hoeden, dat 3000 personen werden ge fusilleerd. Getafe werd door 6000 man militietroepen van de regeering verde digd. Zij boden 2 uur weerstand, waar na zij de vlucht namen. Voor den aan val van de rechtschen werd nog een groot aantal verdachten door de regee ringstroepen gefusilleerd. Nachtelijke bijeenkomst te Barcelona Onder voorzitterschap van Companys, zoo meldt Havas uit Barcelona, is van nacht in het generaliteitspaleis een be langrijke bijeenkomst gehouden, welke werd bijgewoond door alle leden van den generaliteilsraad van Catalonie en de vertegenwoordigers van de politieke partijen en vakbonden, die in den raad vertegenwoordigd zijn. Het doel van deze bijeenkomst was, de bestudeering van de dringende vraagstukken, opgeworpen door den oorlog en het revolutionnaire tijdperk, dat thans wordt doorgemaakt. Men is tc Barcelona van meening, dat deze nachtelijke bijeenkomst, en de be reikte resultaten, die gunstig zouden zijn, er in belangrijke mate toe zullen bijdragen om onder alle klassen, de discipline, die aan het front noodig is, en de binnenlandschc orde, te herstel len. Men wijst er tevens op, dat deze dis cipline en orde sedert de totstandko ming van den huidigen gcneraliteits- raad, reeds belangrijk verbeterd zijn. Naar aanleiding van een bericht, dat in een Engelsch provinciaal blad is ver schenen, verklaart men in welingelichte kringen te Londen, dat een erkenning LISSABON, 6 November (Reuter). De uiteindelijke strijd om Madrid is thans begonnen. De eerste troepen Afrikaanschc infanterie, welke ge steund worden door honderden pantserauto's en tanks, zijn reeds in de eerste verdedigingslinies van de hoofdstad met de regeeringstroepen in een gevecht van man tegen man. gewikkeld. Vandaag hebben de. vliegtuigen der nationalisten geen bezoek aan de hoofdstad gebracht Wel vlogen achttien toestellen der regeerings troepen boven de stad. De bevolking was aanvankelijk wat verontrust, doch weldra werden de bestuurders der vliegtuigen toegejuicht. Overigens werd vandaag voor het eerst te Madrid een duidelijk ka nongebulder gehoord. De stellingen der regeeringstroepen, zoo meldt •Havas uit Madrid, rondom de stad hebben geen wijziging ondergaan. In regeeringskringen verheelt men niet, dat de toestand ernstig blijft. Het is in de stad volkomen rustig. Om half twee vanmiddag heeft Radio Sevilla o.m. gemeld, dat gisteren aan alle fronten rust heeft gehcerscht. Slechts de zevende divisie van de troe pen van Mola heeft Fresnedillas d'Esco- fial bezet. Aan het front van Madrid hebben de Ie land opereerende troepen volledig rust gehouden ter voorbereiding van den aanstaanden aanval op de hoofd stad. Vanaf de hoogten van Getafe tot de brug van Toledo is liet land onbewoond. Madrid lijkt volkomen in verwarring te zijn. Krijgsgevangenen verklaren, dat gisteren in de stralen van Madrid plot seling guardia civil en falanx-soldaten .verschenen, die zich meester maakten van tanks en daarmede den strijd aan bonden tegen extremistische elementen. In de provincie bereidt dc „nationale regeering" haar intree in Madrid voor evenals een nieuwe organisatie, die be stemd is voor de verzekering van de diensten in dc hoofdstad. In Toledo wordt de classccring en identificatie Voortgezet van bet door dc regeerings troepen achtergelaten oorlogstuig. Het grootste gedeelte, aldus ton slotte deze mededeelingen der nationalisten, be staat uit Russische wapens en wapens Van buitenlandschc merken. Legerbericht der regee ring In het officieele communiqué, dat he denmiddag door dc regeering is gepu bliceerd, wordt o.a. medegedeeld, dat de berichten van de fronten, die ver ver wijderd van de hoofdstad liggen, bevre digend zijn. In Asturie heeft bet batal- pon „Rusland" te San Pedro de Nora een belangrijk vijandelijk convooi aan gehouden. Na een gevecht van twee da gen hebben de regeeringstroepen de stellingen El Monte la Verruca en El Mairal bezet. Tijdens deze operatic ver loor de vijand naar schatting 500 doo- den en gewonden. De nationalisten heb ben een aantal gedaan op de stellin gen der regeeringstroepen te Buitrago en Guadarrama, doch zij werden krach tig teruggedreven. Tn den sector Car- dozo, aan het centrale front, hebben de Mr. Walter Elliot, dc nieuwe staats secretaris voor Schotland, heeft zijn functie aanvaard. van de regeering-Franco, zelfs indien deze Madrid zou innemen, geenszins overwogen wordt. Italiaansche hulp aan de nationalisten? De Spaanschc ambassadeur tc Lon den heeft liet departement van buiten- landsche zaken een nota toegezonden van de Spaanschc rcgccring betreffende Italiaansche hulp aan dc Spaanschc na tionalisten. Spaansche nota Deze nota beweert o.m., dat volgens de verklaringen van een Italiannscben soldaat, Siliberta genaamd, die door dc regeeringstroepen gevangen genomen was op 1 November aan bet front voor Madrid, vijftig niet-vrijwilligc man schappen, onder wie zich Siliberta be vond, door den commandant van het tiende regiment artillerie van Italië aangewezen zijn en scheep zijn gezon den naar Vigo, tezamen met 15 kanon nen en 50 kisten munitie. Siliberta heeft aan deze verklaringen toegevoegd, dat 15 Italiaansche gepantserde auto's door Italiaansche soldaten bestuurd werden. Te Rome zijn, naar de correspondent van de „Daily Ttclegraph aldaar meldt, uit Spanje 5 afgezanten van generaal Franco aangekomen, die op weg zijn naar Milaan, waar zij een ontmoeting zullen hebben met ex-koning Alfonso en den prins van Asturie, den Spaanschcn troonpretendent. In Spaansche kringen gelooft men. dat de vijf gedelegeerden/den prins van Asturie zullen voorstellen, 'de^ mogelijk heid le overwegen naar Spanje terug te keeren en den troon to bestijgen, indien een regeling kan worden getroffen voor een constitutioncele regeering. Een der gelijke regeling zal natuurlijk niet mo gelijk zijn, voordat de regeering van ge neraal Franco door do groote mogend heden is erkend. Vrouwen en kinderen op vrije voeten Naar officieel te Londen wordt mede gedeeld, heeft dr. Junod van het inter nationale Roode Kruis de vrijlating ver kregen van een aantal Baskische vrou wen, die door de Spaansche nationalis ten gevangen werden gehouden. Een contingent vrouwelijke gevangenen met 35 kinderen is met den Engelschen tor pedojager „Exmouth" van San Sebas tian naar Bilbao overgebracht. Junod onderhandelt op het oogenblik over de uitwisseling van mannen ouder dan 60 en jonger dan 18 jaar, alsmede van zie ken en geneeshccren. Moderne oorlogsbodem in de Amsterdamsche haven AMSTERDAM, 6 November. Een modern uitgerust en bewapend oorlogs schip, dat sinds enkele, maanden in de vaart is, de Amerikaansche torpedoja ger „Porter" is hedenmorgen voor een bezoek van enkele dagen in de haven aangekomen. Nadat de „Porter", welke ongeveer 1800 bruto reg. ton meet, ge meerd lag aan den steiger van de Hol landAmerika lijn, begaven zich ter begroeting van den bevelvoerenden of ficier, commander Forrest B. Royal, aan boord de officier van piket, luitenant ter zee tweede klasse Knottenbelt, als vertegenwoordiger van den ondercom- rnandant der marine alhier, de haven meester, de heer W. N. van de Poll, die mede gekomen was als vertegenwoordi ger van het gemeentebestuur, alsook de Amerikaansche marine-attaché H. A. Guthrie. In de middaguren hebben de burge meester, Dr. W. de Vlugt. de garni zoenscommandant, overste Boswijk en de ondercommandant van de marine te Amsterdam, kapitein ter zee Mcyer Ranneft bun opwachting aan boord ge maakt. Hedenavond biedt de consul-generaal der Vereenigde Staten van Noord-Ame rika den état-major van den „Porter" een diner aan, waaraan mede verschei dene hoofdstedelijke autoriteiten zullen aanzitten. Zondag zal van 1—4 uur de „Porter voor het publiek te bezichtigen zijn. ter- De commandant van den Ameri- kaanschen torpedojager „Porter" die te Amsterdam is aangekomen, gaat aan den steiger der Holland- Amerika Lijn van boord. wijl Maandagmorgen een aantal officie ren van de marine en ingenieurs van scheepswerven met de technische bij zonderheden van den oorlogsbodem zul len kennismaken. De commandant van de „Porter" heeft nog medegedeeld, hedenochtend te 4 uur op de Noordzee den kruiser „de Ruyter" tc zijn gepasseerd. Beide oorlogsschepen stonden ir draadloos contact met. elkander, gedu rende hetwelk de commandant van den „de Ruyter" den „Porter" een aange naam verblijf te Amsterdam tocwensch- tc. „De eenige ernstige twist in de geschiedenis van Duitsch» land en Engeland mag zich niet hers halen" BERLIJN, 6 November. (D.N.B.) De „Deutsche diplomatische Korrespon- denz" schrijft naar aanleiding van de rede van Eden, dat iii Duitschland de eendrachtige wensch beötaut, met lipt Engelsche volk in vriendschappelijke betrekkingen te leven. Het woord \an den rijkskanselier, dat de eenige ernsti ge twist in de geschiedenis der beide volken zich niet mag herhalen, geeft den eerlijken wensch van het geheele volk weer. Het feit, dat Engeland iedere politiek van omsingeling van Duitsch land afwijst, heeft in Duitschland dan ook zeker voldoening gewekt. Terecht aldus het blad heeft Eden gezegd, dat een vriendschapsver houding niet exclusief mag zijn en niet tegen een andere mogendheid gericht mag zijn. De vriendschapsverhoudin gen, waarin Duitschland een rol speelt, hebben geenszins het karakter van een frontvorming, maar moeten juist be schouwd worden als uitgangspunten en étappes van en op den weg naar een algemecne pacificatie. Anders is de situatie echter hij dc vriendschapsver houdingen, waarbij do cone partij, naar duidelijk bewezen is. als onruststoker en gevaarlijk lid der statengemeen schap beschouwd moet worden. In een dergelijk geval kan niet verzwegen worden, dat zoowel vriendschapsver houdingen van dezen aard als ook reeds het toestemmend aangaan van die verhoudingen zeer bedenkelijk moet lijken. Volgens het Duitsche blad beru6t het trouw blijven van Engeland aan den Volkenbond niet in de laatste plaats op het feit, dat Engeland tot dusverre niet de rol van lijdende partij heeft ge speeld. In Duitschland staat men an ders tegenover Genèvc. niettemin zal men het toejuichen, dat Eden opnieuw den wensch naar een beteren volken bond, die meer is dan beschermer van het eigenbelang, heeft geuit. Muiters door mitrailleur» vuur in bedwang ge» houden MONTGOMERY (Alabama) 6 Nov. (D.N.B.). Twee tot levenslange gevan genisstraf vcroordceldo gedetineerden van de strafgevangenis alhier drongen het bureau van den chef-ingenieur van de gevangenis binnen en dwongen hem met revolvers de sleutels van dc kracht- installalie van het gebouw te overhan digen. Hier sneden zij alle clectrische leidingen en telefoonlijnen door, zoodat het gebouw geheel in donker werd ge huld en geen telefonische verbindingen lot stand konden komen. In het donker slaagden tien gevange nen er in te ontsnappen. De gevangenen, die in de katoen spinnerij van de gevangenis te werk waren gesteld, sloegen aan het muiten en vernielden de machines. Zij konden evenwel niet vluchten door het mitrail- leurvuur van de bewakers. Het vraagstuk van de erkenning ADDIS ABEBA. 6 Nov. (A.N.P.). In officieele kringen verklaarde men gis teren te verwachten, dat dc Verecnigde Staten begin December de legatie alhier door een consulaat-generaal zullen ver vangen cn dat Engeland en Frankrijk waarschijnlijk hetzelfde zullen doen, zoodra de Italianen West- cn Zuid- Abessynië geheel hebben bezet. KOPENHAGEN, 0 No\omber. (D.N B.) Gedurende de laatste dagen zijn aan de Westkust van Jutland verscheidene wrakstukken aangespoeld, afkomstig van de vijf visschersschepen uit Esbjerg welke sedert de stonncn van de vorige week worden vermist, zoodat wel vast staat. dat deze vijf schepen zijn ver gaan. Een zesde vaartuig, dat met 21 man aan boord is uitgevaren, wordt nog ver mist. Men vreest evenwel, dat ook dit schip met man en muis Is vergaan. DE VLAAMSCHE GAAI Wanneer de val van eikels cn beukenoten den herfst inluidt, dan kunnen in sommige jaren duizenden gaaien doortrekken. Dit jaar echter kan men nu niet bepaald spreken over een invasie van gaaien, zooals eenige jaren geleden plaats vond, zoo eind September. Er passeerden toen honderden van deze kleurrijke meer kollen den Arnhemscheweg, wier grootte afwisselt tusschen die van een Kauw en een Groote Lijster. Het was toen een herrie van be lang, een rusteloos gewemel van wit, zwart cn blauw. Onder het uiten van schrille en scherpe geluiden, een langerekt „schraak", sommigen met een eikel in hun bek, staken ze een weiland over met hun kenmerkende onregelmatigen vleugelslag. Trouwens, de „Marrikolf" trekt niet haastig, zooals Vink en Spreeuw maar zij vliegt slechts korte einden van bosch tot bosch. Al kan men nu niet een invasie con- slateeren, toch komen er elk jaar vele Eichelhaher uit de Oostelijk gelegen landen ons land bezoeken. Vinden zij hier genoeg beukenoot- jes, eikels, hazelnoten "cn andere vruchten dan onderbreken ze hun tocht naar het Zuiden of een aantal blijft overwinteren, evenals een ge deelte van onze broedvogels. En dit kan men als winst beschouwen. Het blijft altijd een boeiende ge beurtenis. Garrulus glandarius te onimoetcn, hetzij in Lockhorst, Nimmerdor, Treek cn Birkhoven, hetzij op den Berg in Randenbroek, Heiligenberg, Dorre- stein en Schothorst. Met een krijschend geschreeuw waarschuwt de levendige, onrustige en sluwe vogel de geheele hem om ringende dierenwereld, dat er een mensch in aantocht is. Hij weet wel, dat de jachtschut hem geen goed hart toedraagt. Zeker, de Gaai heeft het er ook naar gemaakt, want zij rooft in den broedtijd de jongen uit het nest van nuttige zangvogels. Van daar, dat de .zanglijster haar zoo wild kan aanvallen. Het liefst zie ik de Hannebroek ,s morgens vroeg in het voorjaar bezig naar hel zoeken van wormen, rupsen, kevers, kleine kikvorschen en |onge muizen. Zij is dan niet zoo argwanend, zoodat men haar van dichtbij kan bewonderen. Het wijnkleurige, bruin grijze vederkleed, de witte stuit cn keel, die contrasteeren tegen den zwarten staart en dito snorren, de oprichtbare verlengde licht-grijze zwart gestreepte schedelveeren en niet het minst de wit en zwart gevlekte vleugels maken de Gaai tot een sie raad van het landschap. Vooral de beroemde hemelblauwe vleugeldek- veeren, die dwarse zwarte en witte strepen hebben, vormen het schoonste sieraad van de Gaai, die zoo wild met haar grijze oogen kan kijken. De vogelvrij verklaarde en in de ban gedane vogel weet zich toch goed staande te houden. Wanneer hij door middel van den aangelegden voorraad eikels cn beukenootjes goed den win ter is doorgekomen en de andere in Maart en April zijn teruggekeerd dan is hij op zijn gezelligst. Dan kan de sluwe cn angstige vogel zoo rustig zijn liedje afdraaien. Allerlei geluiden bootst de Gaai na, niet alleen van zangvogels, het gekraai van hanen en het kakelen van kippen, maar ook het geluid bij het scherpen van een zaag, de pikkende toon van een specht en zelfs het miauwen van een kat, zooals een Gaai het eens op Heiligenberg zoo meesterlijk deed, dat men onwillekeurig naar een kat in een boom zocht. VIRIDIS. LONDEN, 6 Nov. (D N B.). Gister avond hebben de arbeiders in de jute- industne in het district Dundee beslo ten in staking te gaan Zij eischcn een loonsverhooging van 10 De slaking omvat ongeveer 20000 man. Dit num.T.er bestaat uit 4 bladen DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJK- SCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN AANGESLOTEN Bil HET BUREAU VOOR PUBLICITEITSWAARDE TOURNOOIVELD 4 DEN HAAG Amersfoortschc Huisartsen- Verceniging Zondag hebben dienst de volgendo burgergencesheeren Kamerling, Utr. weg 35; tel. 142. Hendriks, Berkenwcg 25; tel. 1384. Mertens zur Borg, Laantje 5; tol. 1225. Van de overige gcneeshcoren heeft dienst dr. Nieuwonhuis, Huygenslaan 41; tel. 1373. Zondag on de geheele week 'snachts heeft dienst do apotheek van Ittmann, Langcstraat 9; tel. 164. Zondag hebben dienst do vroedvrou wen Mevr. Daams—Roo/endnal, Punten burgerlaan 21; tol. 1852. MeJ. v. d. Grient, Breestraat 8 b; tel. 189. PASSAGIERS VERZEKERD. op amdere pagina's STADSNIEUWS De teraardebestelling van S. Veger. (Tweede Blad, pag. 2.) Bijeenkomst Kon. Ver. „Oost cn West", (Tweede Blad, pag. 1.) Feestavond Cljr. Bond van Spoor- en Tramwegpersoneel. (Tweede Blad, pag. 2.) Zendingsavond in Bijen Ilaczer. (Tweede Blad, pag. 1.) SPORT Welke club wint er morgen? (Eerste Blad, pag. 2.) De Rolterdanisehc Zesdaagscbe. (Eerste Blad. pag. 2.) Matige tot krachtige Zuidwes telijke tot Westelijke wind, ge deeltelijk bewolkt tot betrok ken, regenbuien, iels kouder. LANGESTRAAT 49 TEL. 190 Gevoerd on ongevoerd. Groote sorteering in marine. Op den Berg „DE STOMPERT" te Amersfoort en te Soesterberg aan don Rijksweg tusschen K.M.-paal 87® en Si6 BOUWTERREIN TE KOOP van 60 tot. 00 ct. per M* mei schitterend uitzicht, oofy vanui de acherzijde dezer erreinen over de golvende landen van l'trccht. Ink D. HARMSEN, Karpervijver 5a, Zeist. Dames- en Kinderconfectie-Arnh. weg 26

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1936 | | pagina 1