HEVIG BOMBARDEMENT VAN DE HOOFDSTAD 4000 EXEMPLAREN TAXI DIENST 1830 1850 1093 DE EEMLANDEU TOCH RESTAURATIE DER HABSBURGERS? De vrije stad en het derde rijk Nic. Bovée Licht op LUYCX Dinsdag 10 November 1936 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 35e Jaargang No. 114 De bommenregen veroorzaakt een paniek onder de bevolking SNELTREIN GEDERAILLEERD INNEMING GAAT gestadig verder AUTONOMIE VOOR Spaansch Marokko? Belgische militairen veroordeeld DE GERUCHTEN HOUDEN AAN Betrouwbaarste- en Goed koopste adres Hoofdkantoor: Coornhertlaan 3 TEL. 4 uur 43 min. STOFFEN- en MODEHUIS HANDSCHOENEN AMERSFÜOR1SCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. inneniand iranoo per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 'OSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 14 regels f 1.05 met inbegrip van een oew.,snumm# elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertentièn voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentién „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 DE correspondent van Reuter telefoneert, dat de zware artillerie der opstandelingen voortgaat Madrid) te bom* bardeeren. De granaten vallen met een gemiddelde sneb heid van drie per minuut rondom de slachtplaatsen, waar de verdediging zeer sterk is. Een granaat is op 50 M. van het ministerie van oorlog neergekomen. Het park Casa de Campo is voor een groot deel in handen der aanval* Iers, Gistermiddag hebben vliegtuigen der opstandelingen 17 bommen op de stad geworpen in de wijk Salamanca. Over het algemeen heerscht een paniekstemming ons der de Madrileenen tengevolge van het hevige bombarde* ment. De regeering maakte per radio bekend, dat van over* gave van Madrid geen sprake is. Het goud van de Bank van Spanje is op een geheime plaats verborgen Groot offensief op Malaga DE tegenstand der regeerings* troepen en vooral de wensch Van generaal Franco, Madrid te Sparen zooveel dit mogelijk is, Vertragen de inneming van de Spaansche hoofdstad met enkele uren. Welingelichte kringen ge» yen de verzekering, dat de druk 'der rechtsche troepen voortdu» tend krachtiger wordt. Alvorens het vliegveld Cuatro IVientos te verlaten hebben de (regeeringstroepen het, naar ge* Zegd wordt, ondermijnd, hetgeen den rechtschen luchtstrijdkrach» ten tijdelijk een gebruik maken yan het vliegveld onmogelijk maakt. Een der speciale correspondenten van Havas seint verder: Terwijl het offen sief voor de poorten van Madrid aan de Zuidzijde zich ontwikkelde, hebben fcroependeclen van de colonne Caste- Jon pogingen in het werk gesteld ten Westen van de hoofdstad den weg Avila—Madrid te bereiken. Zij zijn hierin geslaagd. Sinds Zondag ligt de xveg onder artillerievuur op een tiental kilometers van Madrid. Tegelijkertijd vallen de colonnes van Rada en Esca- mez. die ten Zuiden van het Escoriaal ©pereeren, aan op den weg van het Escoriaal naar Chapineria. De militie troepen trekken terug zonder strijd te leveren. Teneinde in Oostelijke richting te kunnen retireeren zullen zii van de secundaire wegen ten Noorden van Madrid gebruik moeten maken. De Spaansche ambassadeur te Parijs heeft medegedeeld 'dat de administratie van de Bank van Spanje is overgebracht naar Car tagena en dat de goudvoorraden zijn ondergebracht op een onbeken de veilige plaats. De ambassadeur voegde hieraan toe: „De aan een overvloed van vertrouwen lijdende crediteuren der opstandelingen zullen nooit één korreltje van het Spaansche goud ontvangen.* Naar Radio-Sevilla meldt, hebben De strijd in Madrid. Een arbeidsafdeeling der bewo* ners van de Spaansche hoofd* stad trekt er op uit, om een der loopgraven nabij de stad aan te leggen aan het front van het Escoriaal de troepen van generaal Mola, na een gevecht waarin de regeeringsaanhan- gers zware verliezen leden. Naval Ga- mella bezet. In den sector-Terucl hebben de re- geeringstroepen een aanval ontketend op Celedas, op ongeveer 16 K.M. van Teruel gelegelen. Zij werden echter te ruggedreven en moesten een hoeveel heid munitie achterlaten. De divisie-Soria heeft Castejon de Henares. waar de regeeringstroepen een belangrijk wapendepot hadden inge richt. bezet. In den sector-Santander hebben de rechtsche troepen het ten Zuiden van Santander gelegen Espinosa de Las Monteros bezet en hun tegenstanders achtervolgd tot Alto de Berbaro, dat zij eveneens bezetten. Naar uit officieuze bron wordt ver nomen, zouden de regeeringstroepen eenige stellingen in den sector Cuatro Vientos hebben heroverd en zouden zij elk ©ogenblik tot Ibelangrijke opera- ties kunnen overgaan. De groep rechtschen, die tot de Casa de Campo is doorgedrongen schijnt van geen beteekenis te zijn en de regee- irngstroepen zouden haar reeds om singeld en in gevaar gebracht hebben. De radiozender van Sevilla heeft het volgende communique verspreid: In den sector Aragon hebben de Ca- lalaansche aanvallen op Caladas het front niet kunnen forceeren. dat door te krachtig georganiseerde divisie be zet werd. Sedert den aanvang van het offensief zijn de opstandelingen in de streek van Guadalajara over een diep te van 100 K.M. opgerukt. Ten Westen van Madrid wordt de omsingeling bij het Escoriaal geleidelijk gesloten ap de regeeringstroepen. die hun basis hebben gevestigd in het klooster San Lorenzo del Escurial. Groot offensief op Malaga De kruiser der Almirante Cerve- ra is te Algeciras aangekomen uit Ceuta. Een flottielje gewapende sleepbooten en verscheidene vlieg tuigen escorteerden het schip, dat bijna 1000 Marokkaansche soldaten en 40 stukken veldgeschut vervoer de. De militaire autoriteiten heb ben alle autobussen en vrachtwa gens. die beschikbaar waren, gerc- quireerd voor het vervoer van de manschappen en kanonnen naar het front van Estepona. Een groot offensief op Malaga zal spoedig ontketend worden. Een sneltrein naar Bordeaux derailleerde op 50 K.M. afstand van de stad. Hoewel de materieele schade aanzienlijk is, zijn geen dooden bij het ongeluk te betreuren Rood:goud;Toode vlag in Berlijn Uit Berlijn wordt gemeld: De voormalige Spaansche ambassa deur. Agramonte y Cortijo. heeft uit naam van de Franco-regeering bezit genomen van het gebouw der Spaan sche ambassade in de Gross-admiral- Prinz-TIeinrich-Strasse. In tegenwoordigheid van ongeveer 150 leden der Spaansche kolonie werd de rood-goud-roode vlag der Franco- regeering op het gebouw geheschen, terwijl kennis werd gegeven van het overnemen dor leiding over de werk zaamheden door Agramonte. De vertegenwoordiger van de Spaan sche volksfrontregeering was Zaterdag uit de ambassade vertrokken. De sleu tels van het gebouw had hij aan een chauffeur overhandigd. Politieke kringen verklaren, dat de Wilhelmstrasse deze aangelegenheid beschouwt als een binnenlandsche Spaansche kwestie, die de Duitsche rcgcering niet raakt. Geen overgave der stad Het station dor Radio Unie, waarvan de studio op 100 meter afstand van het telefoongebouw is gelegen, zond gister avond nog op de gewone wijze zijn programma uit. Het volgende bericht van het mi nisterie van binnenlandsche zaken werd omgeroepen: „De directie der openbare veiligheid verneemt, dat zekere elementen het gerucht in omloop brengen, dat Madrid voornemens is zich hedenavond 11 uur over te geven. Dit bericht is volkomen ongegrond en alle personen, die het verspreiden zullen als opstandelingen worden beschouwd." Na de uitzending van dit bericht zette het station het programma voort met volksdansen en opera-zang. Het ministerie van oorlog liet het volgende communiqué omroepen: „In den sector van Somosierra heeft onze artillerie drie uur lang de vijan delijke stellingen gebombardeerd. Onze troepen handhaven zich in haar stel lingen. Te Gasa de Compa duurden de aanvallen der opstandelingen voort, zij werden echter afgeslagen. In de omge ving van Villa Verde hebben de regee ringstroepen de opstandelingen aange vallen. Ondanks het bombardement door de luchtmacht der opstandelingen behouden onze troepen al haar stellin gen. De opstandelingen vallen Madrid aan met allo middelen waarover zij beschikken. De regeeringstroepen hand haven zich in haar stellingen en wer den door het opperbevel gelukge- wenscht met de in den loop van den dag door haar bereikte resultaten." NONINTERVENTIE LONDEN, 9 Nov. (Havas-A.N.P.) De subcommissie der noninterventiecom- missie is vandaag bijeengekomen. Na de zitting werd het volgende communi qué uitgegeven: „De negende zitting der subcommissies voor de noninterven tie is gehouden in het Foreign Office, vanmiddag om half vier. Gelijk beslo ten werd in de laatste zitting van de plenaire commissie op 4 November, her vatte de subcommissie de bcstudeering van haar voorstel ten aanzien van de instelling van een systeem van con trole, dat moet dienen tot het verzeke ren van de uitvoering van hot nonin- tercentieaccoord. Deze kwestie zal in do zitting der subcommissie, die mor gen om 11 uur bijeenkomt, opnieuw be studeerd worden." LABOUR-AMENDEMENT VERWORPEN LONDEN, 9 Nov. (Reuter-A.N.P.) Het Lagerhuis heeft na langdurige de batten het amendement der Labour- fractie op de nota van antwoord op de troonrede, verworpen met 369 te gen 125 stemmen. Generaal Franco zou er zijn goedkeuring aan hechten Onaanvaardbaar voor Frankrijk De Timès meldt uit Casablanca, dat er, op grond van inlichtingen, ingewon nen bij vooraanstaande Marokkanen te Teouan, alle reden is om te gelooven, dat de tusschen hen en den leider der Spaansche opstandelingen, generaal Franco, gevoerde onderhandelingen hebben geleid tot de overeenkomst, krachtens welke aan de stamhoofden der riff-kabylcn autonomie zal worden verleend, in dier voege, dat hun op binnenlandsch gebied volkomen de vrije hand word{ gelaten, en dat van Spaansche zijde op hun buitenlandsche betrekkingen toezicht zal worden uit geoefend. Verscheidene namen zijn genoomd als mogelijke hoofden van den nieu wen staat, doch het meest schijnt wel een lid van het Ottomaansche huis, de vroegere Turkscho keizerlijke familie, in aanmerking te komen. De autonomie zou van kracht moeten worden, zoodra generaal Franco er in geslaagd is, dé orde in Spanje te herstellen. Uit Parijs meldt het blad. dat men in officieele kringen aldaar het bericht omtrent de verleening van autonomie aan Spaanseh-Marokko noch kan be vestigen, noch kan tegenspreken. Van hoogst gezaghebbendo zijde wordt ech ter verklaard, dat de toepassing van een dergelijk besluit voor Frankrijk volkomen onaanvaardbaar zou zijn. Men kan aannemen, dat de Quai d'Or- say zich met betrekking tot deze aan gelegenheid zoo spoedig mogelijk met het Britsche Foreign Office in verbin ding zal stellen. Wegens dienst nemen in Spaansch leger BRUSSEL, 9 Nov. (Habas-A.N.P.) De krijgsraad van Brabant lieeft twee vliegers tot drie maanden gevangenis straf veroordeeld. Zij waren op 9 Sep tember gedeserteerd, teneinde dienst te nemen in het leger van de Madrilcen- schc regeering cn waren op 23 Septem ber teruggekeerd, waarna zij zich aan gemeld hadden. Een sergeant, die met onbepaald verlof is en die hen uit het buitenland opgewekt had tot desertie, werd veroordeeld tot zes maanden ge vangenisstraf. Aartshertog Otto zou zich tegelijkertijd verloven met prinses Maria Officiëele ontkenningen De geruchten omtrent een verlo ving van aartshertog Otto van Habsburg met prinses Maria van Savoye, de dochter van den koning van Italië, houden aan. Naar ver luidt zal de kwestie behandeld worden op de conferentie der Do- nau-mogendheden te Weencn op wapenstilstandsdag. Volgens de geruchten zou het hu welijk gevolgd worden door de restauratie van aartshertog Otto als koning van Hongarije, evenwel niet als koning van Oostenrijk. Havas meldt echter uit Weencn, dat de kwestie van de restauratie der Habs- burgers op de drie-mogendheden-confe- rentie, welke Woensdag te Weenen wordt geopend, niet ter sprake komen zal, evenmin als bij de voorbesprekin gen, tusschen Ciano en do leidende Oostenrijksche persoonlijkheden, zooals officieel met de grootste stelligheid ver zekerd wordt. Hoewel men te Weenen van oordeel is, dat bet vraagstuk der restauratie uitsluitend van hinnenlandsch-politie- ken aard is, en officieele Oostenrijksche kringen weigeren het uit een anderen gezichtshoek te bezien, is het niet min der waar, dat overwegingen van buiten, landsch-politieken aard. de conferentie te Weenen ten aanzien van dit vraag stuk een gereserveerde houding op leggen. Zooals men weet heeft Joego-Slavië zich tot dusver hevig tegen de restau ratie der Habsburgers verzet. Men weet eveneens, dat de duce in zijn te Milaan gehouden rede JoegOfSQaviq duidelijk Aartshertog Otto van Habsburg een hand heeft toegestoken. In offi cieuze Weensche kringen zou men het onlogisch vinden, wanneer Mussolini de restauratie zou willen begunstigen juist op het oogenblik, dat hij naar toenadering tot Belgrado streeft. Men heeft te Weenen tevens geconstateerd, dat Duitschland in zijn verzet tegen restauratie volhardt. Naar men in wel ingelichte kringen doet opmerken, zal Rome, dat een zeker parallelisme tus schen zijn buitenlandsche politiek en die van Duitschland tot stand wil brengen, er zorgvuldig \oor waken, op de conferentie te Weenen kwesties naar voren te brengen, die het van Duitsch land zouden kunnen scheiden. Kortom men verklaart te Weenen, dat geen enkele wijziging ten aanzien van het vraagstuk dér restauratie op komst is, en dat de conferentie te Weenen in elk geval niet een dergelijke wijziging zal brengen. Het bezoek, dat baron Weisner, de leider der Oostenrijksche monar chisten, aan Rome heeft gebracht» heeft, naar de Daily Telegraph meldt, geleid tot geruchten dat spoedig de restauratie der Habs burgers verwacht zou kunnen wor den. Nadat Mussolini de vorige week uit Milaan was teruggekeerd, heeft hij baron Weisner in particuliere audiëntie ontvangen. Zijn naam kwam echter niet voor op de lijst van bezoekers van het Palazzo Ve- nezia, en hij heeft Rome even stil verlaten als hij gekomen was. In Hongaarsche kringen gelooft men, dat baron Weisner voor den duce het standpunt der Oostenrijksche monar chisten uiteen heeft gezet ten aanzien van een mogelijke restauratie van aartshertog Otto op den Ilongaarschen troon, en zijn verloving met prinses Ma ria, de jongste dochter van den koning en de koningin van Italië. Deze geruchten vinden niet slechts hun oorzaak in de geheimzinnigheid, waarin het bezoek van baron Weisner was gehuld, doch ook in de passage van de rede, die Mussolini de vorige weck te Milaan heeft gehouden. Na gewezen te hebben op de sympa thie en de bewondering van de Italia nen voor het Hongaarsche volk, zeide hij: „Wellicht zal zich spoedig een plechtige gelegenheid voordoen, waar bij deze gevoelens van het Italiaansche volk in het openbaar tot uiting kunnen komen." Men gelooft voorts, dat de Hongaar sche rijksbestuurder, admiraal Horthv, tijdens het bezoek, dat hij deze maand aan Rome zal brengen, zijn toestem ming zal verleenen tot de restauratie van aartshertog Otto. Dit besluit zal, naar men verklaart, gepaard gaan met de aankondiging van de verloving van aartshertog Otto en prinses Maria. Vertegenwoordigers van de landen der Kleine. Entente Joego- Slavië, Tsjecho-Slowakije en Roeme nië bezien deze geruchten met een ander oog. Zij verklaren, dat restaura tie onvermijdelijk tot de hereeniging van Oostenrijk en Hongarije zou leiden Officieele ontkenning Officieele instanties te Rome weige ren verklaringen af te leggen of com mentaar te geven op de berichten be treffende een spoedig te verwachten restauratie en een huwelijk tusschen aartshertog Otto en Prinses Maria. Tot dusverre had men de restauratie altijd een „niet-actueel probleem" ge noemd, terwijl de geruchten over ge noemd huwelijk reeds zijn tegengespro ken» DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJK- SCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBLICITE1TSW AARDE TOURNOOIVELD 4 DEN HAAG op andere pagina's STADSNIEUW' Wettelijke verhouding in het gezin. (Tweede Blad, pag. 1). SPOR1 De Rotterdamsche Zesdaagsche. (Eerste Blad, pag. 2). W eerverwachting Verwachting: Krachtige tot matige Westelijke tot Zuidwes telijke wind, afnemende bewol king, aanvankelijk nog kans op regen- of hagelbuien en iets kouder. Hoogste barometerstand 765.8 te Toulouse. Laagste barometerstand739.0 te Skudesnaes. LANGESTRAAT 49 TEL. 19 Gevoerd en ongevoerd. Groote sorteering In marine. Danzig in 1937 weer bij Duitschland? WARSCHAU, 9 November. (Havas A.N.P.) De leider der Nationaal-So ciastische partij in Danzig, Forster, heeft, naar Havas meldt, tijdens een bijeenkomst der partij o.a. verklaard, dat „de gehcele oppositie in Danzig voor 1 Januari a.s. definitief uitge schakeld zal zijn." Forster gaf voorts als zijn overtui ging te kennen, dat Danzig in den loop van 1937 weder bij het Duitsche rijk zou worden gevoegd. In Polen o.a. te Gdynia, zijn groote bctoogingen georganiseerd tegen den „willekeur der Danziger autoriteiten". In ccn resolutie verklaren de betoogers. dat geheel Pommerellen, het bolwerk van Polen, gereed is om te antwoorden op de ruwheden cn gewelddaden, door de autoriteiten van de vrije stad tegen Poolsche onderdanen bedreven. ZES VERORDENINGEN VAN GOERING BERLIJN, 9 Nov. (Havas-A.N.P.) - Goering heeft in het Reichsgesetzblatt zes verordeningen gepubliceerd, waar het in dienst nemen van geschoolde ar beiders in metaal- en bouwindustrie geregeld wordt. Tevens is een telling voorgeschreven van de arbeiders, die thans werkzaam zijn in fabrieken en op werven. Deze maatregelen hebben ten doel een eind te maken aan hot gebrek aan geschoolde arbeiders in de metaalindustrie.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1936 | | pagina 1