WAAR HET ZAL WONEN PRINSELIJK PAAR DE LEYTAX 4000 EXEMPLAREN Keus op Soestdijk gevallen voor groote afstanden Belangrijkste Nieuws Licht op LUYCX Woensdag 11 November 1936 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 35e Jaargang No. 115 Een deel van het Paleis zal worden ingericht als toekomstige woning van het Prinselijk paar Tel. 1788 Tel. 1788 Tel. 1788 Tel. 1788 4 uur 41 min. STOFFEN- en MODEHUIS HANDSCHOENEN HET PALEIS TE SOESTDIJK AMERSFOORÏSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amerstoort 1.95; per maand 0.65; per PRIJS OER ADVERTENTIEN van 14 regels f 1.05 met inbegrip van een Lcwi,snummer •-week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. TYR* A elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertenticn voor de Binnenland iranco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 I IT j I T 1 I A I I 1T A-f* helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 's-GRAVENHAGE, 10 Nov. Men meldt ons, dat H.M. de Koningin aan Prinses Juliana en Prins Bernhard een gedeelte van het Paleis Soestdijk heeft aangeboden, om als toekomstige woning in te richten. Het Prinselijk Paar heeft den wensch te kennen gegeven, dat de noodige veranderingen en inrichting van hun aan staande woning een gedeelte zullen vormen van het natio nale geschenk, hetwelk aan de Prinses en den Prins bij ge legenheid van hun huwelijk zal worden aangeboden. OOK DE SWISSAIR BESTELT EEN DOUGLAS DC-3 AMSTERDAM, 10 November. De be kende Zwitsersche Luchtvaartmaat schappij „Swissair" te Zurich, die haar lijnen sedert langen tijd met Douglas DC-2 vliegtuigen voor li passagiers met succes exploiteert, heeft nu ook hij de NT.V. Nedorlandsche Yliegtuigcnfabriek een grooten Douglas DC-3, ingericht voor 21 passagiers, besteld, welk toestel spe ciaal op de lijn Zürich—Londen in dienst zal worden gesteld, van welke lijn, zoo als bekend, steeds een hijzonder druk gebruik gemaakt wordt. DIT BLAD HEEFT EEN DACELIJK- SCHE GECONTROLEERDE OPLAAG VAN AANGESLOTEN BI) HET BUREAU VOOR PUBLICITEITSWAARDE TOURNOOIVELD 4 DEN HAAG PASSAGIERS VERZEKERD op aodere pagina's SPORT De Rotterdamsche Zesdaagsche. (Eerste Blad, pag. 2). W eer ver wachting Medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt. Krachtige tot stormachtige Z. tot Z.-W. wind, betrokken tot zwaar bewolkt met regen, later opklarend, aanvankelijk zach ter. Hoogste barometerstand 767.3 te Mar seille. Laagste 739.0 te Valentia. LANGESTRAAT 49 TEL. 190 Gevoerd en ongevoerd. Groote eorteering In marine, PARK, SCHEPPING VAN ZOCHER JR. Deerlijk verval in den Franschen tijd T tOORDAT Soestdijk door Stadhouder Willem III voor het bouwen van een jachthuis werd aangekocht, wordt het in Baarnsche ar' chieven aangeduid ais „de hofstede aen Zoestdijck". Het huis was toen eigendom van Mr. Jacob de Graeff, die in den oorlog van 1672 veel in het leger van Prins Willem III vertoefde en met hem be vriend was. Van deze Jacob de Graeff nu kocht de Prins de hofstede Zoestdijck aan voor 18.775.welke koop werd gepasseerd bij acte van 26 April 1674 voor Schout en Schepenen van Baarn en no* tarls H. Verwoerf, van Eems brugge. Mr. Jacob de Graeff verliet dus zijn buitenverblijf en al spoedig verrees het fraaie jachthuis, eerst nog maar het huidige hoofdgebouw, doch langza merhand vergroot en verfraaid. De Staten van Utrecht voelden zich ier niet weinig mee vereerd, dat de Oranjevorst in hun gewest een jacht huis liet bouwen; zij waren trouwens ook op andere wijze veel aan den Prins verplicht. Uit dankbaarheid droegen de Staten den Prins (op 23 Sept. 1674) Baarn, Soest. Eembrugge en de beide Eemnessen als Hoogc Ambachtsheer lijkheden op. waardoor de Prins dus voortaan in deze dorpen zelf recht mocht spreken, ja zelfs doodvonnissen vellen. Uit dezen tijd stamt dan ook het feit dat Baarn en Soest nog altijd den bezitter van het Paleis Soest dijk. Hooge Ambachtsheer of -Trouw noemen. Reeds twee jaar later, in 1676, kocht 'de Prins ook de bosschen aan welke tusschen den Amsterdamschen straat weg en Baarn liggen en begon hij wel dra met den aanleg van de Konings laan van 't Paleis naar de huidige Naald. Toen het jachthuis zijn voltooiing naderde, werd ook een begin gemaakt met den aanleg van het schilderachti >?e park achter het Paleis. In navol ging van de Fransche tuinstijl van Le Nótre, die de kostbare tuinen van Lo dewijk XIV te Versailles had aange legd, verkreeg Soestdijk nu in het park terrassen, fonteinen, watervallen ber ceaus, etc. Het mocht thans een inder daad vorstelijk verblijf heeten. Verdere verfraaiing Na den dood van Prins Willem III, ontstond er. bij ontstentenis van kin deren. tusschen de naaste erfgenamen, n.l. den Frieschen Stadhouder Jan Wil lem Friso en den Koning van Pruisen, geschil over de nalatenschap. Ten slotte werd Soestdijk. na den jammer lijken dood. die Jan Willem Friso in de golven bij den Moerdijk vond, aan zijn weduwe Maria Louisa toegewezen (1711). „Marijke Meu", zooals het volk deze sympathieke vrouw noemde, bezat een blijkbare voorliefde voor Soestdijk, want zij vertoefde er bij voorkeur. Zij liet het dan ook aanmerkelijk ver fraaien, o.a. deed zij de stallen bij den ingang van het voorplein wegnemen en tot kamers voor haar hofhouding verbouwen. De stallen werden naar de overzijde van den weg verplaatst, naast het huis, waar nu de Intendant woont. Haar zoon, Prins Willem IV, is slechts korten tijd bezitter van Soest dijk geweest, n.l. van 1747 tot zijn dood in 1751. De moeder van zijn opvolger. Prins Willem V, die in den volksmond den bijnaam van ..de gouvernante" had voelde zich evenzeer tot Soestdijk aan getrokken. zii liet het aanmerkelijk vergrooten en verfraaien. In 1758 toch, vroegere eigendommen van het Oranje huis in bezit te nomen. Op 21 Dec. 1806 werd ook het Paleis en domein Soest dijk door hem opgeëischt. Hij liet het Paleis weder in orde brengen en er zelfs een diergaarde inrichten, die hij op een kermis te Utrecht van den eigenaar gekocht had. In 1808 kwam Koning Lodewijk op Soestdijk logee- ren, maar spoedig vertrok hij weer naar het Loo. want Soestdijk scheen hem allesbehalve te bevallen. Nadat Napoleon zijn broeder Lode wijk tot afstand van de regeering had gedwongen, nam de Keizer Soestdijk zelf in bezit. Voor Soestdijk is dit ook geen besten tijd geweest want veel hout is er toen gekapt om de vesting Na arden te versterken. Doch ook deze Fransche periode ls Soestdijk te boven gekomen en De achterzijde toen de „Eult", een nabij gelegen bui tenplaats, publiek verkocht werd. liet zij deze buitenplaats voor haar zoon aankoopen en zoo kwam Soestdijk in het bezit van al de bosschen bij Baarn „De gouvernante" liet ook de bos schen verfraaien; uit haar tijd dag- teekenen „de Lindekom". „de Groote Kom". ..De Troon", „de Berceaux" „de Comedie's", alle mooie plekjes welke nu ook nog in hun vroegeren vorm bestaan. Paleis als logemerat eira stal Bij de komst der Franschen wer den de goederen van den Prins (dus ook het Paleis en de bosschen) tot Staatsdomein verklaard en men wilde er van halen, wat er van te halen was. Prachtig geboomte werd gekapt en verkocht, zelfs werd het Paleis een tijd lang vernederd tot een logement voor den gaanden en komenden man. Het gebouw schijnt als logement niet rendabel geweest te zijn omdat het te groot was, want niet lang daarna werd het gebruikt als stal! Nauwelijks echter was Lodewijk Na poleon door den wil van zijn broeder Napoleon tot koning van noiland ver heven (1806) of hij haastte zich om de van het Paleis in 1815 brak er voor het Paleis en het Domein een beteren tijd aan. Reeds drie weken na den slag bij Waterloo, n.l. op S Juli 1815, schonken de Staten Generaal den Kroonprins (den lateren Koning Willem II, bet Palcis Soestdijk met al de onderhpo- righeden. terwijl zij tevens gelastten, dat op het Domein een gedenkzuil zou worden opgericht, „ter bijzondere ver eering van den moed in de hardnek kige verdediging van „Quatre Bras" ten toon gespreid". Deze naald werd door architect J. van der Hart ontwor pen en aan het einde der Koningslaan geplaatst. Zooals gezegd, ontving de Kroon prins het Domein Soestdijk ten ge schenke. maar het Paleis moest eerat grondig gerestaureerd worden, zóó deerlijk was het in den Franschen tijd vervallen. Daarmede verliepen drie ja ren. zoodat het eerst in 1818 weer ge heel bewoonbaar was. Tegelijk met de verbouwing in 1816 was aan den be kenden Haarlemschen tuinarchitect J. D. Zoclier Sr., opgedragen ook voor het park een plan van aanleg te ont werpen. Zijn zoon J. D. Zocher Jr.. die met steun van Koning Lodewijk te Pa rijs had gestudeerd, nam feitelijk de opdracht, aan zijn vader gegeven, over en bracht deze na diens dood in 1817 ten einde. Behalve enkele veranderin gen van lateren tiid (o.a. op het Voor plein en in den Bloementuin) is alles Een blik op de voorzijde van het Paleis nog volgens het plan van 1817 in stand gebleven. Den 21en Mei 1817 hielden de Prins en Prinses hun intocht en al om heerschie weer vreugde dat het Paleis weer door de Oranjes bewoond werd. De restauratie van bet Paleis was opgedragen aan de architecten De Greef en Reyers. Tijdens het bestuur van den Kroon prins is op het Domein (drie in het park en één aan den weg naar Utrecht tegenover het monument voor Chr. Pullman) een viertal landelijke huis jes gebouwd, n.l. de boerderij van Prinses Sophie en de jachthuisjes van de drie Prinsen, kinderen van den Kroonprins. Twee van deze huisjes zijn goed zichtbaar, n.l. dat, hetwelk aan den Prov. betonweg staat en één in het park. eveneens vanaf den Rijks weg duidelijk te zien. Een miuseitim gesticht Na den dood van Koning Willem II (1849) kwam Soestdijk aan zijn wedu we, Anna Paulowna. Met groote voor liefde bewoonde zij het Paleis waar haar zooveel herinnerde aan de geluk kige dagen, die zij hier als Kroonprin ses in den huiselijken kring had go- sleten. Het reeds genoemde jachthuis je van Prins Hendrik, werd tot Griek- sche kapel ingericht daar Anna Pau lowna van huis uit Grieksch-Katholiek was. Zij liet uit Rusland een priester komen met 19 zangers. Eenige mare chaussees nam zij ook in dienst, die haar op haar wandelritten als een Rus sische lijfwacht omgaven, want zij was bijzonder op decorum gesteld. Koningin Anna Paulowna legde op het Paleis den grondslag tot een museum voor onze land- en zee macht; zij verzamelde allerlei ar tistieke voorwerpen of schilderijen, die op bijzondere feiten uit ons Ko ningshuis betrekking hadden, zoo als de doeken van de veldslagen bij Bautersum en Thienen; de eedsaf legging van Willem II in de Nieu we Kerk te Amsterdam; de over blijfselen van Jan van Speyck, enz. enx. Bij het overlijden van Anna Paulow na. kwam het Paleis en Domein Soest dijk in bezit van Prins Hendrik. Ook hij breidde het museum regelmatig uit. De kamer van zijn Moeder, welke deze eigenhandig met borduurwerk bad ver sierd, liet hij geheel in tact. Hij heeft gronden afgestaan voor den aanleg van de spoorlijn AmsterdamAmers foort, waardoor deze geheele omgeving door den stedeling „ontdekt" werd en zich hoe langer hoe meer menschen zich hier kwamen vestigen. Onder Koning Willem III zijn er groote stukken van het Domein ver kocht waardoor Baarn nieuwe uitbrei dingsmogelijkheden kreeg. Zijn wedu we Koningin Ernnm. stond nog grond af voor den aanleg van de spoorlijn BaarnUtrecht en voor het ziekenhuis en gaf ook toestemming dat de Soester- paardentram thans reeds ter ziele over de domeingronden werd aan gelegd. Thans zal het Paleis opnieuw door Oranje bewoond worden. Het jonge Vorstelijke Paar koos het tot Zijn wo ning. Moge Het er. omgeven door de liefde van ons Volk, gelukkige tijden beleven! DE TRUC MET DE TROUWBELOFTE AMSTERDAM, 11 Nov. Bij de po litie is door een bewoonster van de eer ste Jacob van Carnpenstraat aangifte gedaan terzake van oplichting door een diamantsnijder uit Antwerpen voor 1245 en een bedrag van circa ƒ2100 aan effeden. De man had de vrouw trouwbeloften gedaan en herhaaldelijk geld van baar geleend. Tenslotte heeft de man de relatie met de vrouw verbro ken, zonder haar de voorgeschoten be dragen terug te betalen. Het betreft bier dus een truc, welke reeds vaker is toe gepast. Op den voorgrond het kantoor van den intendant van het Domein Soestdijk en het postkantoor Soestdijk, dat alleen ge> opend is, wanneer het Paleis bewoond wordt

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1936 | | pagina 1